Slide môn service marketing các yếu tố hữu hình

118 176 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

Các yếu tố vật chất 1) 2) 3) Khái niệm yếu tố vật chất Tác dụng yếu tố vật chất Chiến lược yếu tố vật chất Khái niệm yếu tố vật chất  Yếu tố vật chất yếu tố khách hàng dùng giác quan đánh gía cảm nhận trước dòch vụ chuyển giao Các yếu tố hữu hình Các yếu tố Các yếu tố Bên Các yếu tố bên Bãi đậu xe, cảnh quan, bảng hiệu, thiết kế, trang trí Thiết kế , trang trí, trang thiết bò cách bố trí, bảng dẫn, không khí, nhiệt độ Các yếu tố phụ bổ Tài liệu, giấy tờ, hàng hoá hữu hình kèm theo khác Barclay's Bank Building in Morecambe Welcome to the Allianz Arena! Osaka sangyo university outside Heathrow's Terminal Car park outside Heathrow Airport Car park outside Heathrow Airport, Tokyo Station Tokyo Station ticket machine in tokyo station platform at Tokyo Screen Main Menu vending machines in schools Chiến lược phát triển yếu tố hữu hình nhằm tăng gía  Trước tăng giá cần thay đổi, làm yếu tố hữu hình Chiến lược phát triển yếu tố hữu hình nhằm tăng gía
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn service marketing các yếu tố hữu hình , Slide môn service marketing các yếu tố hữu hình , Slide môn service marketing các yếu tố hữu hình , 1 Vị trí, kiến trúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay