BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ dự án

62 192 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:53

Quản trị dự án Nội dung ChươngưI.ưTổngưquanưvềưQTDA ChươngưII:ưThiếtưlậpưvàưthẩmưđịnhưdựưánưđầuưtư ChươngưIII:ưĐiềuưphốiưưtrongưquảnưtrịưdựưánưđầuưtư ChươngưIV:ưQuảnưtrịưrủiưro ChươngưV:ưNhàưquảnưtrịưdựưán ChươngưI:ưTổngưquanưvềưquảnư trịưdựưán Các vấn đề chung Quản trị dự án hình thức tổ chức Qui trình quản trị dự án Quy luật quản trị dự án Các vấn đề chung Dựưán:ưDựưánưlàưmộtưhoạtưđộngưđặcưthùưthôngưquaư cácư phươngư phápư vàư địnhư tiến,ư vớiư cácư phươngư tiệnư (nguồnưlực)ưđãưcho,ưtạoưnênưmộtưthựcưtếưmớiư(Theoư từưđiểnưvềưquảnưtrịưdựưánưNXBưAFNOR) Các vấn đề chung ưĐặcưđiểm: -ưCóưtínhưcụưthểư(thờiưgianưvàưđặcưthùưcủaưdựưán) -ưCóưmụcưtiêuưxácưđịnh -ưĐápưứngưmộtưnhuưcầuưchuyênưbiệt ưPhânưloạiưdựưán -ư Dự án công việc khác thờng Dự án Điều ngoại lệ chức thông thờng Công việc thờng ngày Đợc định rõ qui mô phòng ban Các hoạt động không liên quan đến Các hoạt động liên quan tới nhau Mục tiêu hạn chót cụ thể Mục tiêu hạn chót chung chung Kết mong muốn đợc định rõ Không có kết cụ thể đợc định rõ Các vấn đề chung Quảnưtrịưdựưán:làưthiếtưlậpưvàưsửưdụngưmộtưtổngưthểư cácư quáư trìnhư vàư khảư năngư đểư sửư dụngư tốiư ưuư cácư nguồnưlựcưnhằmưđưaưdựưánưtớiưkếtưthúcưtốtưđẹp Các vấn đề chung ưNộiưdungưcủaưquảnưtrịưdựưán -Địnhưraưmụcưtiêuưcủaưdựưán -Xácưđịnhưphươngưtiệnưcầnưhuyưđộng -Đánhưgiáưrủiưroưcóưthểưxảyưra -Độngưviênưnhữngưngườiưthamưgia,ưkếtưphốiưhoạtưđộngư củaưhọ Các vấn đề chung ưLịchưsửưphátưtriểnưcủaưQTDA -ư 50s-60s:ư mỗiư dựư ánư làư mộtư bàiư toánư tổngư thểư phứcư tạpư nhưngư duyư -70s:ưSửưdụngưcácưphầnưmềmưmôưphỏngưđểưQTDA -ư80s:ưTồnưtạiưnhiềuưdựưánưliênưkếtưgiữaưcácưnướcưCNFT -Nay:ưQTDAưlàưvấnưđềưhếtưsứcưbứcưthiếtưdoưsốưlượngưdựưánưnhiều,ưquyư môưdựưánưlớn Quản trị dự án hình thức tổ chức ưQuảnưtrịưdựưán ưQuảnưtrịưtheoưdựưán ưTổưchứcưtheoưchứcưnăngưchuyênưmôn ưTổưchứcưtheoưdựưán ưTổưchứcưmaưtrận Vai trò trách nhiệm nhà quản trị để Quá trình dự án diễn từ khởi đầu đến kết thúc: + Là thay đổi có quản lý - có phản kháng + Nhiều chức giao nhau, cắt chéo có mâu thuẩn + Có hệ thống hệ thống - có phức tạp + Hớng đến tơng lai - có vận động có yếu tố bất định + Ra nhiều định - dó có thông tin, có thoả hiệp Chu kỳ giải vấn đề: Theo dõi Phát vấn đề Đặt mục tiêu Hiểu vấn đề Xác định lựa chọn Đánh giá lựa chọn Lựa chọn Tiến hành Theo dõi Ra định Phân tích định Chúng ta biết phải lựa chọn Chúng ta xem xét yếu tố cụ thể để lựa chọn thành công Hành động thỏa mãn tốt yếu tố Những rủi ro kèm với lựa chọn Các bớc cần thiết muôan định quản lý dự án có chất lợng cao Xem xét phạm vi rộng mục tiêu cần đạt đợc, ý đến tính đa dạng giá trị theo đuổi Bàn bạc phạm vi rộng phơng án Cân nhắc xem xét cách mức thông tin đánh giá chuyên gia mà bạn thu lợm đợc, thông tin đánh giá không ủng hộ cho ph ơng án đợc chọn ban đầu ĐI sâu tìm kiếm thông tin giúp cho đánh giá phơng án Tiếp Trớc định cuối phảI xem xét lại hệ tích cực tiêu cực phơng án mà ban đầu đợc coi không chấp nhận đợc Xem xét cẩn thận chi tiết cần thiết để thực theo dõi phơng án chọn, đặc biệt ý tới kế hoạch dự phòng cần thiết rủi ro tính trớc xẩy Phơng pháp tiếp cận KEPNER-TREGOE giảI vấn đề - Bốn cách nghĩ bản: Cái xẩy ra? Tiếp cận làm rõ Cái xẩy ra? Nguyên nhân ảnh hởng Chúng ta nên hành động nh nào? Lựa chọn CáI phía trớc? Dự đoán Ba giai đoạn: Giai đoạn : Phân tích vấn đề Giai đoạn 2: Phân tích định Giai đoạn 3: Phân tích vấn đề tiềm ẩn Giai đoạn 1: Phân tích vấn đề Xác định vấn đề, nêu sai lệch Mô tả vấn đề khía cạnh: Phát hiện: Cái vấn đề? (và không phải) Địa điểm: Ta thấy đâu (và không thấy đâu) Thời gian: Khi xuất Cờng độ: Mức độ nghiêm trọng nh Thông tin xác khía cạnh giúp đa nguyên nhân có thể: + Sự phân biệt: địa điẻm, thi gian xuất vấn đề + Sự thay đổi: Những thay đổi có khả nhiều gây vấn đề + Những nguyên nhân cụ thể Tiếp - Thử nguyên nhân đáng khả nghi - Thời gian: Mức độ liên quan thời điểm quan sát đợc chu trình san xuất - Mức độ: Phạm vi vấn đề, có sai lệch mặt Xác nhận, chứng minh nguyên nhân phát đợc Mô tả sai lệch : không đạt đợc mức nh mong đợi Xác định : vấn đề phận nào/tổ chức nào; vấn đề gì? Định vị: quan sát thấy sai lệch đâu, chi tiết xác tốt Giai đoạn 2: Phân tích định Khi tuyên bố định cần phạm vi hành động kết mong muốn Xây dựng mục tiêu (hay tiêu chuẩn) cho định chúng ta: mục tiêu đạt đợc; nhng mục tiêu mong muốn đạt đợc; mức độ quan trọng mục tiêu mong muốn đạt đợc Đa phơng án để lựa chọn Đánh giá phơng án đó: cho điểm, xét mức độ quan trọng, lựa chọn sơ xét ảnh hởng cảu (ví dụ: thực không, vấn đề nảy sinh, v.v Giai đoạn 3: Phân tích vấn đề tiềm ẩn (kỹ dự báo) Quản lý xung đột Xung đột: cách c xử cá nhân, nhóm tổ chức làm ngăn cản hạn chế (ít có tính tạm thời) cá nhân nhóm tổ chức khác đạt đợc mục tiêu mong muốn Một số kiểu xung đột: - Cá nhân Nhóm Bên Bên Quan niệm xung đột - Xung đột cũ: Có thể tránh đợc Do sai lầm quản lý Luôn gây hậu xấu Nên bị loại bỏ Xung đột mới: Không thể tránh đợc Xuất nhiều nguyên nhân Có thể ảnh hởng tích cực tiêu cực tùy theo mức độ Nên đợc quản lý điều khiển Các tố chất cần có nhà quản trị dự án Các kỹ lãnh đạo Các kỹ giải vấn đề Các kỹ giao tiếp Các kỹ đàm phán Các kỹ lập kế hoạch lập thời gian biểu Các kỹ lập ngân sách tính chi phí Các kỹ quản lý thời gian Các kỹ kỹ thuật (trong phạm vi dự án) Các loại báo cáo - Báo cáo cố: - Báo cáo tiến độ - Chính xác hơn, bao gồm mặt thời gian/chi phí/ thực hành -> báo cáo viết, với đề đạt - Báo cáo tài Những vấn đề vấn đề dự đoán xẩy Cần nhanh > xác chút không thức, trao đổi lời Có thể định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, v.v.) công việc trọng điểm đợc hoàn thành Chính xác thời gian Thờng vào trớc toán vào cuối dự án Chú ý báo cáo - Chú ý tầm quan trọng : Những nguồn thông tin không thức Những nguồn thông tin thức Thông thờng, kế hoạch ngân sách đợc điều chỉnh nhiều lần thực báo cáo phải so sánh phơng án điều [...]...2 Quản trị dự án và các hình thức tổ chức ưCácưyếuưtốưđảmưbảoưthànhưcôngưcủaưmột dự án -ư Thựcưhiệnưxongưđượcưkhốiưlượngưcôngưviệcưthôngưquaư mộtưloạtưcácưchỉưsốưcụưthểưđểưđánhưgiá -ưĐápưứngưvềưmặtưthờiưgian -ưĐápưứngưvềưmặtưchiưphí Thi Hành (Các chỉ số) Sự chấp Nhận Thời gian Chi phí 3 Quy trình quản trị dự án ưXácưđịnh dự án ưPhânưtích,ưlậpưvàưlựaưchọn dự án ưDuyệt dự án ưTriểnưkhaiưthựcưhiện... thờiư gian 8.ư Nhómư dự án ghétư báoư cáoư tiếnư độư bờiư vìư nóư sẽư phơIư bàyư làư họư đangưchậmưtiếnưđộ ChươngưII:ưthiếtưlậpưvàưthẩmư định dự án đầuưtư 1 Những nội dung cơ bản của dự án đầu t 2 Phân tích thị trờng 3 Phân tích kỹ thuật-công nghệ của dự án 4 Phân tích tài chính 5 Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án 6 Thẩm định dự án đầu t 1 Những nội dung cơ bản của dự án đầu t 1.1.Kháiưniệm:ưlàưhoạtưđộngưsửưdụngưvốnưtheoưmộtưchươngưtrìnhưđãưđượcưhoạchưđịnhư... 4.ưKhiưmọiưsựưtiếnưtriểnưtốt,ưcáiưgìưđóưsẽưhỏng 4 Quy luật của quản trị dự án 5.ưNếuưnộiưdung dự án đượcưphépưthayưđổiưtựưdo,ưtốcưđộưthayưđổiưsẽưvư ợtưtiếnưđộưhoànưthành dự án 6.ưKhôngưcóưhệưthốngưnàoưlàưtuyệtưđốiưkhôngưcóưlỗi.ưNhữngưmưuưtoanư diệtưlỗiưtấtưyếuưlàmưnảyưsinhưraưnhữngưlỗiưmớiưcònưkhóưphátưhiệnưhơn 7.ưMột dự án cóưkếưhoạchưtồiưsẽưmấtưgấpưbaưthờiưgianưsoưvới dự tínhư đểư thựcư hiện.ư Mộtư dự án cóư kếư hoạchư tốtư sẽư... ưNghiệmưthuưtổngưthể 4 Quy luật của quản trị dự án 1.ư Khôngư cóư dự án lớnư nàoư đượcư hoànư thànhư đúngư thờiư hạn,ư trongư phạmưviưngânưsáchưhayưđộiưngũưcánưbộưnhưưlúcưbanưđầu 2.ưCácư dự án tiếnưtriểnưnhanhưchoưđếnưkhiưhoànưthànhư90%,ưsauưđóư nóưdừngưlạiưởưmứcưhoànưthànhưmãiưmãi 3.ư Mộtư ưuưđiểmưcủaưcácưmụcư đíchư dự án rắcưrốiưlàưchúngưchoư phépư bạnưtránhưsựưlúngưtúngưtrong dự tínhưcácưchiưphíưtươngưứng... chính của dự án đầu t Rủi ro là một hiện tợng ngẫu nhiên việc dự báo để có biện pháp phòng ngừa, đối phó, khắc phục giảm thiểu hậu quả là vấn đề của quản trị rủi ro Tính giá trị kỳ vọng EV (Expected Value) EV = Pi Xi Pi xác suất biến cố I và Pi = 1 Xi giá trị của mối biến cố i N số các biến cố Nếu EV > NPV thì có thể kết luận nên thực hiện dự án 4.3 Phân tích rủi ro tài chính của dự án đầu t (tiếp)... lệ dự tính giữa thu nhập/tỷ lệ thu hồi vốn hấp dẫn tối thiểu Giá trị hiện tại (PV): giá trị tơng ứng của dòng tiền tính theo đơn vị tiền ngày hôm nay Giá trị hiện tại thuần (tinh) (NPV): tổng các giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền (vào và ra) trong thời gian tồn tại của dự án đầu t Giá trị tơng lai (FV): giá trị tơng ứng của dòng tiền hiện tại tính theo đơn vị tiền của tơng lai Giá trị. .. i)n hoặc p = Fn (1 + i) - n và r = (1 + i) - n NPV > 0 NFV là tổng lãi ròng của cả đời dự án quy về thời điểm cuối năm 4.3 So sánh và đánh giá các dự án về phơng diện tài chính (tiếp) Tỷ lệ chiết khấu r (nếu vay vốn đề đầu t thì i là lãi suất vay) rất quan trọng để đánh giá dự án đầu t có tính đến yếu tố tháy đổi giá trị của đồng tiền theo thời gian và lãi suất vay vốn Suất thu hồi nội bộ IRR càng lớn... ưXácưđịnhưtổngưkinhưphíưđầuưtưưvàưnguồnưvốnưtựưcó ư Đánhư giáư cácư chỉư tiêuư tàiư chính:ư độư anư toànư tàiư chính,ưkhảưnăngưtrảưnợưvayưdàiưhạn,ưđiểmưhoàưvốn ưPhânưtíchưrủiưroưtàiưchính ư Soưsánhưđánhưgiáưcácưchỉưtiêuưtàiưchínhưđểưlựaư chọn dự án: ưNPV,ưr,ưIRR,ưB/C 4.1 Xác định tổng kinh phí đầu t và nguồn vốn tự có; Kiểm tra các phép tính toán, độ chính xác của số liệu đa vào Các khoản chi phí: - Chi phí soạn thảo dự án và phát sinh... tiêu tài chính của dự án đầu t (tiếp) Khả năng trả nợ của dự án đầu t đợc đánh giá trên cơ sở nguồn thu và nợ (gốc và lãi) phảI trả hằng năm Tỷ số khả năng trả nợ của dự án = nguồn để trả nợ hằng năm/nợ phải trả hằng năm (gốc và lãi) Điểm hòa vốn < 60% - 70% (điểm hòa vốn Break-even Point (BEP) tại đó doanh thu vừa đủ để trang trảI các khoản chi phí bỏ ra tới thời điểm tính toán 4.3 Phân tích rủi... các khoản chi trong năm 5 Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án Soưsánhưcácưkếtưquảưcủa dự án đạtưđượcưvớiưcácưmụcưtiêuưquốcưgiá -ưưXácưđịnhưgiá trị giaưtăngưvềưthuưnhậpưquốcưdân -ưTỷưlệưchiưphíưmàưxãưhộiưđãưsửưdụngưđểưtạoưraư1ưđồngưdoanưthuưxãư hội ư Xácưđịnhưđốiưtượngưhưởngưlợiưvàưquyưmôưlợiưíchưmàưhọưcóưthểưnhậnưđư ợcưtừ dự án: ưViệcưlàm,ưngoạiưtệưtiếtưkiệmưđược,ưđóngưgópưngânưsách,ư sửưdụngưnguyênưliệuưtrongưnước,ưcácưlợiưíchưkhácã
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ dự án , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ dự án , BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ dự án , Chương I: Tổng quan về quản trị dự án, Các vấn đề chung, Dự án là một công việc khác thường, Quản trị dự án và các hình thức tổ chức, Quy luật của quản trị dự án, Chương II: thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, Những nội dung cơ bản của dự án đầu tư, Các phương pháp dự báo cung cầu thị trường, Phân tích tài chính, Những khái niệm cơ bản, Thẩm định dự án, Chương III: Điều phối trong quản trị dự án đầu tư, Chương IV: Quản trị rủi ro dự án đầu tư, Lịch sử phát triển của Quản trị Rủi ro

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay