trịnh nguyễn phân tranh

30 442 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

PHềNG GD T Việt trì TRNG TIU HC kim đức THIT K MễN lịch sử Trịnh nguyễn phân tranh Giỏo viờn thc hin: Tạ Thị Hương em ý Giờ học bắt đầu BA I CU Buổi đầu độc lập,thời Lý,Trần,Hậu Lê đóng đô đâu? Tên gọi nước ta thời kì gì? *Buổi đầu độc lập: -Thời nhà Lý, Trần, Hậu Lê đóng đô Đại La (nay Hà Nội) -Tên gọi nước ta thời nước Đại Việt HOAT ễNG 1: Tỡm nhng biu hin cho thy s suy sp ca triu ỡnh Hu Lờ t u th k XVI Vua ch by trũ n chi xa x sut ngy ờm, bt nhõn dõn xõy thờm nhiu cung in Quan li triu on kt v h tr cụng vic Nhõn dõn gi vua Lờ Uy Mc l vua qu, vua Lờ Tng Dc l vua ln t nc ri vo cnh lon lc, nghốo T u th k XVI, chớnh quyn nh Lờ suy yu HOAT ễNG 2: MC NG DUNG HY CHN í EM CHO L NG NHT Nguyờn nhõn dn n chin tranh Trnh Nguyn ? Trnh Kim khiờu chin vi Nguyn Hong Nguyn Kim sai l Nguyn Hong em quõn ỏnh nh Trnh ự Khi Nguyn Kim cht ,hai th lc TrnhNguyn tranh ginh quyn lc vi HY CHN í EM CHO L NG NHT Hai h Trnh Nguyn ỏnh my ln v bao nhiờu nm ? Khong 50 nm, ỏnh ln Khong 50 nm , ỏnh ln Khong 100 nm , ỏnh ln ự NễII DUNG DUNG THA THAO O LU LUN N Nễ Nờu kờt qua cua cuục chiờn tranh Trinh Nguyờn Hay tụ mau cac ia phõn xac inh ang Trong ang Ngoai Nờu kt qu ca chin tranh Trnh Nguyn Ly sụng Gianh( Qung Bỡnh) lm ranh gii chia ct t nc thnh ng Ngoi v ng Trong hn 200 nm ANG NGOAI ANG TRONG sụng Gianh Sụng Gianh khỏng chin Sụng Gianh hin Nh Lờ suy yu c M Bctriu triu Bc HTrnh Trnh H ng Ngoi g n Ng u g n u D Hn 50 nm y n Ki m Namtriu triu Nam Nm1592 chin tranh chm dt Khong 50 nm ỏnh ln t nc b chia ct H Nguyn Nguyn H ng Trong Nh Lờ suy yu c M Bctriu triu Bc HTrnh Trnh H ng Ngoi g n Ng u g n u D Hn 50 nm y n Ki m Namtriu triu Nam Nm1592 chin tranh chm dt Khong 50 nm ỏnh ln t nc b chia ct Nhõn Nhõn dõn dõn cc cc kh kh H Nguyn Nguyn H ng Trong Ghi nh T u th k XVI,chớnh quyn nh Lờ suy yu Cỏc on phong kin xõu xộ tranh ginh ngai vng Hu qu l t nc b chia ct, nhõn dõn cc kh M T G AT L R I CH E CH I ACATATNUOC N N AN Y H H NG M K GL U I DO C Sai ri!!! E UN M NG G DN Dề -Xỏc nh a phn ng Ngoi, ng Trong trờn lc -Hc ghi nh -Chun b: Cuc khn hoang ng Trong XIN CHN THNH CM N QUí THY Cễ V CC EM [...]... Nam HOẠT ĐỘNG 3: HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT 1 Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh Nguyễn ? Trịnh Kiểm khiêu chiến với Nguyễn Hoàng Nguyễn Kim sai con là Nguyễn Hoàng đem quân đánh nhà Trịnh ù Khi Nguyễn Kim chết ,hai thế lực TrịnhNguyễn tranh giành quyền lực với nhau HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT 2 Hai họ Trịnh Nguyễn đánh nhau mấy lần và trong bao nhiêu năm ? Khoảng 50 năm, đánh nhau 8 lần... Namtriều triều Nam Năm1592 chiến tranh chấm dứt Khoảng 50 năm Đánh nhau 7 lần Đất nước bị chia cắt Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Nhà Lê suy yếu ạc M Đ Bắctriều triều Bắc H Trịnh Trịnh Họ Đàng Ngoài g n ă Ng u g n u D Hơn 50 năm yễ n Ki m Namtriều triều Nam Năm1592 chiến tranh chấm dứt Khoảng 50 năm Đánh nhau 7 lần Đất nước bị chia cắt Nhân Nhân dân dân cực cực khổ khổ Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Ghi nhớ... cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn 2 Hãy tô màu các địa phận để xác định Đàng Trong – Đàng Ngoài 3 Nêu kết quả của chiến tranh Trịnh Nguyễn Lấy sông Gianh( Quảng Bình) làm ranh giới chia cắt đất nước thành Đàng Ngoài và Đàng Trong hơn 200 năm ĐÀNG NGOÀI ĐÀNG TRONG sông Gianh Sông Gianh trong kháng chiến Sông Gianh hiện nay Nhà Lê suy yếu ạc M Đ Bắctriều triều Bắc H Trịnh Trịnh Họ Đàng...THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI 1 Vì sao có chiến tranh Nam- Bắc triều? 2 Quan sát và chỉ trên lược đồ kinh đô của Nam – Bắc triều 1- V× hai thÕ lùc phong kiÕn Nam triÒu vµ B¾c triÒu tranh giµnh quyÒn lùc víi nhau g©y nªn cuéc chiÕn tranh Nam-B¾c triÒu Nhà Lê suy yếu ạc M g n ă Đ g n u D Bắc triều triều Bắc Ng Hơn 50 năm Năm1592 chiến tranh chấm dứt uy ễn Ki m Nam triều triều Nam HOẠT ĐỘNG... 50 năm Đánh nhau 7 lần Đất nước bị chia cắt Nhân Nhân dân dân cực cực khổ khổ Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Ghi nhớ • Từ đầu thế kỉ XVI,chính quyền nhà Lê suy yếu Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ 5 M 4 T G AT L R I CH E CH I ACATĐATNUOC N N AN Y H H NG M K GL U I DO C Sai rồi!!! E UN M NG G 1 2 3 DẶN DÒ -Xác định địa phận
- Xem thêm -

Xem thêm: trịnh nguyễn phân tranh , trịnh nguyễn phân tranh , trịnh nguyễn phân tranh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay