Chương 4 TRAO đổi QUỐC tế các yếu tố sản XUẤT

35 128 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

CHƯƠNG TRAO ĐỔI QUỐC TẾ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT NỘI DUNG CHÍNH  Trao đổi quốc tế vốn  Trao đổi quốc tế KHCN  Trao đổi quốc tế sức lao động 12/01/16 I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN Khái niệm nguyên nhân * Khái niệm: Trao đổi quốc tế vốn hình thức quan hệ KTQT, vốn di chuyển từ quốc gia sang quốc gia khác nhằm đầu tư - kinh doanh, đem lại lợi ích cho bên tham gia I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN * Những vấn đề cần lưu ý - Bản chất: hoạt động xuất, nhập tư - Đối tượng trao đổi: vốn + + Vốn loại hàng hóa đặc biệt • sinh lời sau sử dụng • quyền sở hữu sử dụng tách rời Hình thức biểu vốn: tiền, tài sản, cổ phiếu, trái phiếu I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN - Chủ thể tham gia trao đổi: Bên có vốn Bên cần vốn Bên ĐT (chủ ĐT) Bên nhận vốn - CP nước - CP nước - Các tổ chức QT - Tư nhân - Tư nhân I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN Những vấn đề cần lưu ý (tiếp) - Mục đích trao đổi vốn: hướng tới lợi ích KT, thực mục tiêu XH, CT - Trên góc độ nước, trình trao đổi vốn làm hình thành dòng chảy: dòng vào dòng I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN * Nguyên nhân trao đổi - Do có khác lợi yếu tố sản xuất nước - Do có chênh lệch tỷ suất lợi nhuận địa điểm đầu tư khác - Do có phù hợp lợi ích bên tham gia trao đổi vốn - Do phát triển tổ chức KTQT Các hình thức trao đổi quốc tế vốn Theo t/c sử dụng vốn ĐTQT trực tiếp ĐTQT gián tiếp Theo khu vực nhận vốn Vốn vào khu vực tư nhân Vốn vào khu vực phủ - CÁC HÌNH THỨC 2.1 Căn vào tính chất sử dụng vốn Trả lời câu hỏi: Ai người sử dụng vốn? Nhà ĐTNN sử dụng  ĐT quốc tế trực tiếp Nhà ĐTNN không sử dụng  ĐT quốc tế gián tiếp  Xác định nghĩa vụ, quyền lợi bên hoạt động đầu tư 2.1 THEO T/C SD VỐN a Đầu tư quốc tế trực tiếp * Khái niệm Là hình thức trao đổi quốc tế vốn, đó, nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư * Các hình thức ĐT trực tiếp Tìm hiểu dựa vào luật pháp Việt Nam đầu tư trực tiếp nước 2.1 THEO T/C SD VỐN (3) ĐT quốc tế gián tiếp thông qua mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác + Khái niệm Là hình thức đầu tư quốc tế, đó, chủ đầu tư nước mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác quốc gia theo quy định pháp luật chứng khoán pháp luật khác có liên quan 2.1 THEO T/C SD VỐN + Hình thức: • đầu tư vào cổ phần, cổ phiếu • đầu tư vào trái phiếu (công ty, phủ) • đầu tư vào chứng quỹ đầu tư So sánh: đầu tư cổ phiếu đầu tư trái phiếu  lợi nhuận  rủi ro 2.1 THEO T/C SD VỐN * Đặc điểm chung ĐTQT gián tiếp  quyền sở hữu, quyền sử dụng: tách rời  chủ đầu tư: lợi ích KT, CT, XH; rủi ro  bên nhận đầu tư: chủ động sử dụng vốn; mức vốn góp tối đa: tùy theo quy định pháp luật nước; có số bất lợi  hiệu sử dụng: phụ thuộc vào trình độ bên nhận đầu tư - CÁC HÌNH THỨC 2.2 Căn vào khu vực kinh tế mà dòng vốn quốc tế chuyển đến Cách phân loại đứng từ góc độ nhà quản lý kinh tế vĩ mô, xác định : - Ai người nhận vốn - Ai người sử dụng vốn - Ai có nghĩa vụ toán  đưa biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN a Dòng vốn QT chuyển vào khu vực tư nhân Là dòng vốn chảy vào khu vực mà tư nhân người: - nhận vốn - sử dụng vốn - thực nghĩa vụ toán (nếu có) Chính phủ VỐN QUỐC TẾ Tư nhân 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (1) Đầu tư trực tiếp nước ( FDI) - Khái niệm - Đặc điểm     - Không làm nảy sinh gánh nặng nợ cho phủ Thời gian ĐT dài, vốn ổn định ĐT kèm theo KHCN Chịu ảnh hưởng trực tiếp môi trường ĐT Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (2) ĐT gián tiếp nước (FII) vào khu vực tư nhân thông qua mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác - - - Khái niệm: nhà đầu tư nước mua  Trái phiếu doanh nghiệp  Cổ phần, cổ phiếu Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh  Rút vốn nhanh Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (3) Tín dụng thương mại quốc tế tư nhân - Khái niệm: vốn vay tổ chức KT  Có bảo lãnh phủ quan tài trung gian  Không có bảo lãnh - Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh  Thời gian vay ngắn  Lãi suất vay cao - Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN b Dòng vốn QT chuyển vào khu vực phủ Là dòng vốn chảy vào khu vực mà phủ người: - nhận vốn - sử dụng vốn - thực nghĩa vụ toán (nếu có) 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (1) ODA không hoàn lại - Khái niệm - Đặc điểm  CP nghĩa vụ toán  Phụ - thuộc vào quan hệ trị Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (2) ODA ưu đãi - Khái niệm  Vay song phương  Vay đa phương - Đặc điểm  Lãi suất < lãi suất thị trường  Đáp ứng vốn chậm  Kèm theo điều kiện ràng buộc - Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (3) Tín dụng thương mại quốc tế phủ - Khái niệm: vay theo lãi suất thị trường  Trái phiếu CP  Vay nợ (song phương, đa phương) - Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh (trái phiếu)  Lãi suất ≥ lãi suất thị trường - Biện pháp quản lý I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN Tác động trao đổi QT vốn - Đối với KTTG - Đối với nước đầu tư - Đối với nước nhận đầu tư (Tự nghiên cứu giáo trình) I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN Xu hướng đầu tư quốc tế  Đầu tư quốc tế tiếp tục gia tăng trở thành hình thức quan hệ KTQT quan trọng  Có thay đổi dòng di chuyển vốn quốc tế  Có thay đổi chủ thể đầu tư nhận đầu tư  Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hấp dẫn FDI giới II - Trao đổi quốc tế KHCN III - Trao đổi quốc tế sức lao động Đọc giáo trình phần theo dàn ý sau: Khái niệm nguyên nhân trao đổi Các hình thức trao đổi Tác động trao đổi QT KHCN, SLĐ [...]... tư quốc tế  Đầu tư quốc tế tiếp tục gia tăng và trở thành hình thức quan hệ KTQT quan trọng  Có sự thay đổi về dòng di chuyển vốn quốc tế  Có sự thay đổi về các chủ thể đầu tư và nhận đầu tư  Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hấp dẫn FDI nhất thế giới II - Trao đổi quốc tế về KHCN III - Trao đổi quốc tế về sức lao động Đọc giáo trình 2 phần trên theo dàn ý sau: 1 Khái niệm và nguyên nhân trao đổi. .. mại quốc tế của chính phủ - Khái niệm: vay theo lãi suất thị trường  Trái phiếu CP  Vay nợ (song phương, đa phương) - Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh (trái phiếu)  Lãi suất ≥ lãi suất thị trường - Biện pháp quản lý I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN 3 Tác động của trao đổi QT về vốn - Đối với KTTG - Đối với nước đầu tư - Đối với nước nhận đầu tư (Tự nghiên cứu giáo trình) I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN 4 Xu... hiệu quả sử dụng: thường cao hơn so với đầu tư quốc tế gián tiếp 2.1 THEO T/C SD VỐN b Đầu tư quốc tế gián tiếp * Khái niệm: Là hình thức trao đổi quốc tế về vốn, trong đó, chủ đầu tư bỏ vốn đầu tư nhưng không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư * Các hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - Tín dụng thương mại quốc tế - ĐT thông qua mua cổ phần, cổ phiếu, trái... thức đầu tư quốc tế gián tiếp (1) Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) + Khái niệm Là hình thức đầu tư của các nhà tài trợ quốc tế vào một quốc gia nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội nước đó 2.1 THEO T/C SD VỐN + Hình thức:  không hoàn lại  vay ưu đãi + Đặc điểm:  chủ thể: cung cấp & tiếp nhận  điều kiện ưu đãi  điều kiện ràng buộc 2.1 THEO T/C SD VỐN (2) Tín dụng thương mại quốc tế + Khái... thuộc vào trình độ của bên đi vay 2.1 THEO T/C SD VỐN (3) ĐT quốc tế gián tiếp thông qua mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác + Khái niệm Là hình thức đầu tư quốc tế, trong đó, chủ đầu tư nước ngoài mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác tại một quốc gia theo quy định pháp luật về chứng khoán và các pháp luật khác có liên quan 2.1 THEO T/C SD VỐN + Hình thức:... CT, XH; rủi ro  bên nhận đầu tư: chủ động sử dụng vốn; mức vốn góp tối đa: tùy theo quy định của pháp luật mỗi nước; có một số bất lợi  hiệu quả sử dụng: phụ thuộc vào trình độ của bên nhận đầu tư 2 - CÁC HÌNH THỨC 2.2 Căn cứ vào khu vực kinh tế mà dòng vốn quốc tế chuyển đến Cách phân loại này là đứng từ góc độ nhà quản lý kinh tế vĩ mô, xác định : - Ai là người nhận vốn - Ai là người sử dụng vốn... điều kiện ưu đãi  điều kiện ràng buộc 2.1 THEO T/C SD VỐN (2) Tín dụng thương mại quốc tế + Khái niệm Là hình thức đầu tư quốc tế thông qua hoạt động cho vay với lãi suất thị trường giữa hai chủ thể khác quốc gia + Đặc điểm  Chủ thể: Bên cho vay: tổ chức quốc tế, chính phủ, các tổ chức KT Bên đi vay: chính phủ, tổ chức KT 2.1 THEO T/C SD VỐN + Đặc điểm (tiếp)…  lợi ích đối với bên cho vay và bên... Dương hấp dẫn FDI nhất thế giới II - Trao đổi quốc tế về KHCN III - Trao đổi quốc tế về sức lao động Đọc giáo trình 2 phần trên theo dàn ý sau: 1 Khái niệm và nguyên nhân trao đổi 2 Các hình thức trao đổi 3 Tác động của trao đổi QT về KHCN, SLĐ ... tư nước ngoài mua  Trái phiếu doanh nghiệp  Cổ phần, cổ phiếu Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh  Rút vốn nhanh Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (3) Tín dụng thương mại quốc tế của tư nhân - Khái niệm: vốn vay giữa các tổ chức KT  Có bảo lãnh của chính phủ hoặc cơ quan tài chính trung gian  Không có bảo lãnh - Đặc điểm  Đáp ứng vốn nhanh  Thời gian vay ngắn  Lãi suất vay cao - Biện pháp... VỐN QUỐC TẾ Tư nhân 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (1) Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) - Khái niệm - Đặc điểm     - Không làm nảy sinh gánh nặng nợ cho chính phủ Thời gian ĐT dài, vốn ổn định ĐT kèm theo KHCN Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường ĐT Biện pháp quản lý 2.2 THEO KHU VỰC NHẬN VỐN (2) ĐT gián tiếp của nước ngoài (FII) vào khu vực tư nhân thông qua mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 4 TRAO đổi QUỐC tế các yếu tố sản XUẤT , Chương 4 TRAO đổi QUỐC tế các yếu tố sản XUẤT , Chương 4 TRAO đổi QUỐC tế các yếu tố sản XUẤT , I - TRAO ĐỔI QUỐC TẾ VỀ VỐN, Các hình thức trao đổi quốc tế về vốn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay