tiểu luận tài chính tiền tệ THAY đổi tỷ GIÁ và cán cân THƯƠNG mại NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM TRƯỜNG hợp của NHẬT bản

34 121 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

THAY ĐỔI TỶ GIÁ VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRƯỜNG HỢP CỦA NHẬT BẢN NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan báo cáo nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mô hình BRM 2.2 Thương mại song phương Nhật Bản- Hoa Kỳ 2.3 Mô hình nghiên cứu KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM KẾT LUẬN GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan báo cáo nghiên cứu  Mục đích: • Xác định biến số kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến cán cân thương mại song phương Nhật Bản Mỹ  Nhóm tác giả: GIỚI THIỆU 1.2 Tổng quan lý thuyết  Tỷ giá hối đóai:  Là giá đồng tiền tính theo đồng tiền khác  Tỷ giá hối đoái hiểu tỉ lệ trao đổi hai đồng tiền hai quốc gia khác GIỚI THIỆU 1.2 Tổng quan lý thuyết  Cán cân thương mại: Những thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định (quý năm) mức chênh lệch chúng (xuất trừ nhập khẩu) GIỚI THIỆU 1.2 Tổng Quan lý thuyết Hai phương pháp để kiểm tra thực nghiệm tác động thay đổi tỷ giá hối đoái thực tế cán cân thương mại  Phương pháp 1: ước tính cung cầu trực tiếp, sau nhận xét theo điều kiện BRM (hoặc đk đặc biệt điều kiện Marshall-Lerner) tổng độ co giãn giá tương ứng lớn đơn vị  Phương pháp 2: sử dụng ước lượng phương trình hình thức giảm:  B = B (q, Y, Y *) GiỚI THIỆU 1.2 Tổng Quan lý thuyết Có nhiều nghiên cứu với phương pháp khác cho kết khác mối quan hệ thay đổi tỷ giá hối đoái cán cân thương mại Rose Yellen (1989), Bahmani-Oskooee (1991, 1992, 1994) áp dụng kỹ thuật tích phân phần để kiểm tra hệ số tương quan tỷ giá hối đoái, cho thấy mối quan hệ đáng kể thay đổi tỷ giá hối đoái cán cân thương mại ngoại GIỚI THIỆU 1.2 Tổng Quan lý thuyết Rahman et al (1997) kiểm tra thương mại song phương Nhật Bản Mỹ, không tìm thấy chứng cho mối quan hệ tích cực đáng kể Trong tài liệu tại, nhà kinh tế đến chưa đạt đồng thuận GIỚI THIỆU 1.2 Tổng Quan lý thuyết Câu hỏi đặt ra: có yếu tố khác có ảnh hưởng đến cán cân thương mại bên cạnh thay đổi tỷ giá hối đoái? Mục đích nghiên cứu tập trung vào câu hỏi cố gắng làm sáng tỏ vai trò ẩn tài sản ròng nước lên cán cân thương mại, bị bỏ qua tài liệu với vài ngoại lệ GIỚI THIỆU Mối quan hệ tỷ giá cán cân thương mại??? Phương pháp tiếp cận độ co giãn Giá = “chất kết dính” Tiền tệ tăng giá  hàng XK đắt hàng NK  NK tăng, XK giảm  Cần điều chỉnh tỷ giá hối đoái để điều chỉnh cân thương mại quốc gia 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Vị trí tài sản nước ròng - Dòng tiền liên tục đổ vào thông qua xuất ròng giúp xây dựng tài sản ròng nước quốc gia - Vị trí tài sản nước ròng có liên quan đến thay đổi tỷ giá hối đoái thông qua kênh quan trọng trình điều chỉnh bên ngoài, gọi kênh định giá 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kênh định giá Các quốc gia nắm giữ lượng lớn tài sản khoản nợ nước ngoài, với liên quan ngày tăng định giá hiệu tăng trưởng vốn, lãi lỗ - đặc trưng hòa nhập tài toàn cầu - kênh định giá trở nên quan trọng, liên quan đến kênh cân đối thương mại truyền thống 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kênh định giá Hai thành phần thay đổi vị trí tài sản thực nước : - Dòng chảy tích lũy - Xác định giá trị tài sản nợ phải trả Hiệu định giá đáng kể 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kênh định giá Ví dụ : phân tích Gourinchas Rey (2007),hầu tất khoản nợ Mỹ định đồng đô la, khoảng 70% tài sản Mỹ định đồng tiền khác đồng đô la Khấu hao đồng đô la dẫn đến gia tăng giá trị tài sản Mỹ giá trị khoản nợ Mỹ không bị ảnh hưởng Xác định giá trị biến động tỷ giá hối đoái coi tương đương với chuyển giao cải từ nước chủ nợ nước đến Mỹ 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Mối quan hệ tài sản ròng nước cán cân thương mại Lane Milesi-Ferretti (2001) nhấn mạnh "những yếu tố giàu có bên ngoài" đóng vai trò quan trọng việc xác định hành vi cán cân thương mại, hai qua thay đổi vị trí mong muốn tài sản ròng nước lợi nhuận đầu tư để tạo cổ phiếu lưu hành tài sản nước ròng 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kết thực nghiệm - hàng loạt chứng theo thời gian chứng chéo cho thấy mối quan hệ phủ định cách rõ ràng cán cân thương mại tài sản nước ròng quốc gia: => Nếu nợ bên ròng quốc gia tăng 10 phần trăm GDP, tăng thặng dư thương mại trung bình 1,3% GDP 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Mối quan hệ tài sản ròng nước cán cân thương mại Các mối quan hệ thảo luận ngụ ý cán cân thương mại bị ảnh hưởng tỷ giá hối đoái thay đổi bổ sung thông qua việc tác động vào vị trí tài sản ròng nước => Nó tiêu chuẩn phương pháp tiếp cận truyền thống Mundell-Fleming để xem xét tình mà vị trí tài sản ròng nước ban đầu số tổng tỷ lệ bảng cân đối kế toán quốc tế bỏ qua 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ MÔ HÌNH BRM VỚI TÀI SẢN NƯỚC NGOÀI RÒNG • Thêm yếu tố tổng tài sản ròng vào mô hình BRM: Dm=Dm(pm, Y, F) D*m=Dm*(pm*, Y*, F) F: tài sản nước ròng Nhật Bản Nhận xét: Hàm cầu nhập hai nước:  Đều bị ảnh hưởng F  Chiều tác động ngược • PT cán cân thương mại: (thực bước giống mô hình BRM) TB = TB (q, Y, Y*, F) 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ TÁC ĐỘNG CỦA TỔNG TÀI SẢN NƯỚC NGOÀI RÒNG  Tài sản nước ròng tỉ lệ thuận với tỉ giá hối đoái: q tăng, F tăng lên  Cán cân thương mại tỉ lệ nghịch với tổng tài sản ròng: tăng F, TB giảm TH điều kiện Marshall-Lerner có giá trị: mối quan hệ rõ ràng cán cân thương mại tỷ giá hối đoái 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ  Vì tác giả chọn mối quan hệ thương mại song phương Nhật-Mỹ tỷ giá hối đoái YênUSD làm case cho việc phân tích thực nghiệm? 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Tầm quan trọng mối qua hệ thương mại song phương giửa Nhật Mỹ 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Nhận xét: -Về Phía Nhật Bản: + Thương mại song phương với Hoa Kỳ có phần lớn hoạt động kinh doanh toàn cầu Nhật Bản +Mỹ đối tác thương mại lớn nhận hàng xuất Nhật 40 năm đối tác lớn nhập Nhật năm 2000 -Về Phía Mỹ: +Mỹ điều chỉnh thâm hụt thương mại từ năm 1970 nhờ sách "thuyết phục" Nhật Bản nâng giá đồng yên 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Vị trí tài sản nước Nhật Bản 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Cả hai tài sản nước khoản nợ nước tăng hai ba thập kỷ qua Trong vị trí net, tổng tài sản nước trừ tổng nợ nước ngoài, tăng lên đặn cho thấy tài sản nước tăng trưởng nhanh (vị trí tài sản nước tăng ròng ) 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Qua việc phân tích thực nghiệm tác giả rút điều gì?  (Obstfeld Rogoff, 2005a, b) Tin loại mô hình phù hợp Khung phân tích mô hình toàn cầu cân tổng thể gọi "kinh tế vĩ mô kinh tế mở" đương đại Obstfeld (2006),  Lane Milesi-Ferretti (2005) cho lý thuyết công kinh tế vĩ mô kinh tế mở nên cố gắng để kết hợp yếu tố khác giống vị trí : “Non-zero” tài sản ròng nước [...]... giữa cán cân thương mại và tỷ giá hối đoái 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ  Vì sao tác giả chọn mối quan hệ thương mại song phương Nhật- Mỹ và tỷ giá hối đoái YênUSD làm case cho việc phân tích thực nghiệm? 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Tầm quan trọng trong mối qua hệ thương mại song phương giửa Nhật và Mỹ 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Nhận xét: -Về Phía Nhật Bản: + Thương mại song phương... cầu của Nhật Bản +Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất nhận hàng xuất khẩu của Nhật trong hơn 40 năm và vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu của Nhật cho đến năm 2000 -Về Phía Mỹ: +Mỹ đã được điều chỉnh thâm hụt thương mại từ những năm 1970 nhờ chính sách "thuyết phục" Nhật Bản nâng giá của đồng yên 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Vị trí tài sản nước ngoài của Nhật Bản 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ... gia: => Nếu nợ bên ngoài ròng của một quốc gia tăng 10 phần trăm GDP, tăng thặng dư thương mại của nó trung bình 1,3% GDP 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Mối quan hệ giữa tài sản ròng nước ngoài và cán cân thương mại Các mối quan hệ đã thảo luận ở trên ngụ ý rằng cán cân thương mại có thể bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái thay đổi bổ sung thông qua việc tác động vào vị trí tài sản ròng nước ngoài =>... hành vi của cán cân thương mại, cả hai đều qua các thay đổi trong vị trí mong muốn tài sản ròng nước ngoài và lợi nhuận đầu tư để tạo ra các cổ phiếu đang lưu hành của các tài sản nước ngoài ròng 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kết quả thực nghiệm - bằng hàng loạt bằng chứng theo thời gian và các bằng chứng chéo cho thấy một mối quan hệ phủ định một cách rõ ràng giữa cán cân thương mại và tài sản... trí tài sản nước ngoài ròng có liên quan đến những thay đổi tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại như thế nào? 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Vị trí tài sản nước ngoài ròng - Dòng tiền liên tục đổ vào thông qua xuất khẩu ròng sẽ giúp xây dựng tài sản ròng nước ngoài của quốc gia đó - Vị trí tài sản nước ngoài ròng có liên quan đến những thay đổi tỷ giá hối đoái thông qua một kênh quan trọng đối với... đô la Khấu hao của đồng đô la dẫn đến sự gia tăng trong giá trị của các tài sản Mỹ nhưng giá trị của các khoản nợ của Mỹ không bị ảnh hưởng Xác định giá trị của biến động tỷ giá hối đoái có thể được coi là tương đương với sự chuyển giao của cải từ các nước chủ nợ nước ngoài đến Mỹ 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Mối quan hệ giữa tài sản ròng nước ngoài và cán cân thương mại Lane và Milesi-Ferretti... định giá Hai thành phần cơ bản của thay đổi ở vị trí tài sản thực nước ngoài là : - Dòng chảy tích lũy - Xác định giá trị của tài sản và nợ phải trả Hiệu quả định giá là đáng kể 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kênh định giá Ví dụ : trong phân tích của Gourinchas và Rey (2007),hầu như tất cả các khoản nợ của Mỹ được định bằng đồng đô la, trong khi khoảng 70% tài sản Mỹ được định bằng các đồng tiền. .. Kết luận: nếu độ co giãn cung trong nước và nước ngoài là hoàn toàn, sự phá giá đồng tiền sẽ cải thiện cán cân thương mại khi giá trị tuyệt đối của tổng độ co giãn cầu trong nước và nước ngoài đối với hàng nhập khẩu lớn hơn một 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Hai yếu tố cần xem xét :  Vị trí tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản  Kênh xác định giá trị ( định giá) Câu hỏi được đặt ra là vị trí tài. .. định giá 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ MỸ Kênh định giá Các quốc gia nắm giữ lượng lớn các tài sản và các khoản nợ nước ngoài, cùng với sự liên quan ngày càng tăng của định giá hiệu quả tăng trưởng vốn, lãi hoặc lỗ - đây là đặc trưng của sự hòa nhập tài chính toàn cầu - các kênh định giá đã trở nên quan trọng, liên quan đến các kênh cân đối thương mại truyền thống 2.2 CASE THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN VÀ... giãn (và cơ bản là điều kiện Marshall-Lerner) là không đầy đủ trong nền kinh tế mở hiện nay Do hội nhập tài chính quốc tế, các nước thặng dư thương mại có tài sản nước ngoài chủ yếu bằng đô la Khi đồng tiền trong nước tăng giá caomất mát về tài sản ròng bên ngoài  chi tiêu trong nước giảm, NK giảm  Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại = mơ hồ 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tài chính tiền tệ THAY đổi tỷ GIÁ và cán cân THƯƠNG mại NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM TRƯỜNG hợp của NHẬT bản , tiểu luận tài chính tiền tệ THAY đổi tỷ GIÁ và cán cân THƯƠNG mại NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM TRƯỜNG hợp của NHẬT bản , tiểu luận tài chính tiền tệ THAY đổi tỷ GIÁ và cán cân THƯƠNG mại NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM TRƯỜNG hợp của NHẬT bản , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay