Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 4 tỉ giá hối đoái

9 101 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

I Cơ sở hinh thành tỷ giá học thuyết hinh thành tỷ giá Bài 4: tỷ giá hối đoáI Phần nghiên cứu mối quan hệ ngang ban giua tỷ giá hối đoái, lãi suất tỷ lệ lạm phát Mối quan hệ ngang tỷ giá hối đoái giao tỷ giá hối đoái kỳ hạn giua hai nớc Học thuyết ngang giá sức mua (PPP) Học thuyết ngang giá lãi suất (IRP) Dự báo tỷ giá hối đoái dựa phân tích kỹ thuật phân tích ban Chính sách tỷ giá Việt Nam, Trung quốc, Mỹ 1.2 classical gold exchange standard system (1914 1933) & usd gold exchange standard system (bretton woods 1944- 1970) @ Hàm lợng vàng GPB = 2,488281 grams @ hàm lợng vàng USD = 0,888671 grams GPB = 2,488281grams = 2,80 0,888671grams USD @ hàm lợng vàng DEM = 0,2221681 grams USD = ,888671 gs = , 00 DEM , 222168 gs 2- so sánh sức mua học thuyết 3p Gustav cassell - 1920 2.1- Hệ thống tiền tệ quốc tế hậu bretton woods @ tiền tệ không đợc đổi vàng dới hình thức @ Hàm lợng vàng: không nua @ so sánh tiền tệ với nhau: so sánh sức mua 1-so sánh hàm lợng vàng học thuyết gold parity 1.1- gold coin standard system (1875 1914) 1.2- classical gold exchange standard system (1914 1933) & usd gold exchange standard system (bretton woods 1944- 1970) 1.3- nội dung học thuyết gold parity @ - gold parity sở hình thành tỷ giá hối đoái @ - chế quản lý tỷ giá: tỷ giá cố định + hàm lợng vàng nhà nớc quy định + ngân hàng trung ơng quản lý tỷ giá + Tỷ giá thức đời (official exchange rate) + Biên độ biến động tỷ giá thị trờng 1% (gọi gold point) + hinh thành khái niệm phá giá nâng giá @ - quan hệ tiền tệ vàng: + đổi tiền vàng qua hàm lợng vàng tự + Giá vàng cố định, mức biến động 1% + thành lập quỹ dự tr vàng (gold club paris) 2.2- purchase power: - Sức mua đối nội: số lợng HH mua đợc đv nội tệ nớc - Sức mua đối ngoại: số lợng hh mua đợc nớc chuyển đổi đv nội tệ ngoại tệ 2.3- Ngang giá sức mua - Ngang giá sức mua tỷ lê trao đổi giua đồng tiền, theo tỷ lệ thi số lợng HH mua đợc nh nớc nớc e = p/P* hay p = e.p* E: tỷ giá hối đoai, ngang gia sức mua P: giá rổ hh tính nội tệ P*: giá hàng hóa tính ngoại tệ purchase power parity (3p) Là mô hinh để xác định tỷ giá dự báo xu hớng biến động tỷ giá dài hạn - ảnh hởng lạm phát tới sức mua đồng tiền 2.4- Phơng pháp tính ppp: @ - đơn vị so sánh: thành lập rổ (basket) + hàng hoá & dịch vụ + Chọn Ngoại tệ để tính tỷ giá với Nội tệ @ - Phơng pháp so sánh : + giá trị tuyệt đối (absolute ppp) + giá trị tơng đối (relative ppp) Phơng pháp so sánh so sánh gía trị tuyệt đối pp: (trạng thái tĩnh) Rổ HàNG HOá Và DịCH Vụ chọn mẫu E = P/P* Rổ hàng hoá dịch vụ VN = a vnd = P rổ hàng hoá dịch vụ mỹ = b usd = P* e(USD/VNd) e(USD/VNd) = P (A VNĐ) P*(B USD) Ví Dụ : A VNd = 16 Tỷ VNd B usd = TRIệU USD PPP (USD/ VNd) = 16 Tỷ Vnd/1 triệu usd = 16.ooo Ưu điểm hạn chế phơng pháp gi? Khảo sát mức chênh lệch lạm phát e = p P* p P* = o e ( USD / VND ) ổn định p P* > o p > P* e (usd/vnd) biến động chênh lệch dơng tiền yết giá lên giá p P* < o p < P* e(usd/vnd) biến động chênh lệch âm tiền yết giá xuống giá Kết luận: mức chênh lệch Lạm phát yếu tố tác động đến biến động tỷ giá hối đoái Dơn vị so sánh @ Rổ hàng hoá dịch vụ chọn mẫu: - Chọn loại hàng, loại dịch vụ tiêu biểu - thời kỳ lập rổ - Dịa điểm lấy giá - Ai công bố giá so sánh giá trị tơng đối pp rổ hàng hoa (trạng thái động) e là tỷ lệ % biến động tỷ giá giá usd/vnd thời gian t = 1year P Là Là tỷ lệ biến động giá giá thời gian t = 1year vN P* Là Là Tỷ Lệ BIếN động giá giá thời gian t = year mỹ ppp thời gian t = 1year: p+( p P) = (e + e e) ( p* + p* p*) p ( 1+ p) = e (1+ e ) P* ( + P*) (1 + p) = (1 + e ) ( + P* ) (1 + e ) = (1 + p) / (1 + P* ) e = ( p - P* ) / (1 + P*) (CÔ (CÔNG THứ THứC CHíNH Xá XáC) ta Coi (1 + P*) e = p - P* (CÔ (CÔNG THứ THứC DạNG Gầ GầN đúng) ng) (công thứ thức dang loạ loại bỏ chi phi vận tai, thuếra thuế khỏ khỏi ppp) ppp) CÔNG THứC TổNG QUáT XáC dịNH Tỷ GIá CUốI Kỳ với t>1 năm (Rt) theo PPP t Et = Eo i=1 cpii = 1+ pi CPIi CPI*i Cpi* = 1+ PI* pi Và PI*: Là Tỷ Lệ LạM PHáT CủA NƯớC CPI & CPI* luô lấy đợ đợc từ niê niên giá giám thố thống kê Công thứ thức để kiể kiểm chứng độ lệch giua tỷ giá giá trê thị tr trờng tỷ giá giá ngang giá giá sức mua (tỷ giá giá thự thực) Bài tập Nếu tỷ lệ lạm phát VN Mỹ nh sau: Năm 2004: 9,5% 2,75% Năm 2005: 8,4% 3,25% Năm 2006: 6,6% Và 3,5% Năm 2007: 12,5 % 3,75% Năm 2008: 22% 3,8% Năm 2009: 7% -0,4% áp dung PPP để tính tỷ lệ % thay đổi tỷ giá cuối nam 2009 so với đầu nam 2009 Tỷ giá USD/VND cuối nam 2009 phải để đồng tiền PPP Biết USD/VND cuối năm 2004 15.575 Câu hỏi thảo luận Bạn có binh luận gi mối quan hệ giua mức độ biến động tỷ giá USD/VND mức độ Lạm phát thời gian qua Việt Nam Mỹ? Dộ lệch tỷ giá USD/VND thị trờng cuối nam 2009 so với tỷ giá theo PPP @ so sánh giá trị tơng đối pp theo rổ tiền tệ chọn mẫu Dơn vị so sánh @ Rổ ngoại tệ chọn mẫu: - chọn loại ngoại tệ tiêu biểu - thời điểm lấy tỷ giá - loại tỷ giá - tỷ giá binh quân - công bố tỷ giá - xác định rổ tiền tệ chọn mẫu - xác định usd/vnd thời gian (t) theo rổ tiền tệ chọn mẫu Bớc 1- xác định rổ tiền tệ chọn mẫu Loạ Loại tiền 2006 2007 2008 USD 45% 45% 40% JPY 20% 20% 30% EURO 20% 15% 15% CAD 10% 15% 10% GBP 5% 5% 5% Tổng 100% 100% 100% Bớc 2: xác định usd/vnd thời gian (t) theo rổ tiền tệ chọn mẫu Tại thời điểm 25/8/2008: usd/vnd = 16.630 Tỷ giá usd với tiền tệ rổ thị trờng: usd = 109 jpy = 0,68 EUR = 1.05 cad = 0,54 gbp tỷ giá vnd với rổ tiền tệ chọn mẫu: (1) 16.630 vnd = 0,40usd + 0,003usd + 0,22usd + 0,095usd + 0,093usd 16.630vnd = 0,811USD 20.505vnd = 1usd ???? Câu hỏi Tại tỷ giá USD/VND thị trờng ngoại hối VN lại lệch khỏi tỷ giá USD/VND tính theo PPP??? Vai trò/ can thiệp điều hành tỷ giá NHNN nh nào? Học thuyết ngang giá lãi suất interest rate parity - irp irp: lãi suất hai nớc phải tơng thích với vốn nớc không chạy sang nớc ngợc lại có chênh lệch lãi suất, vốn nớc có mức lãi suất thấp chạy sang nớc có mức lãi suất cao Do làm cho cung ngoại tệ nớc tang lên, tỷ giá giảm ngợc lại Bài tập Dựa số liệu tỷ giá thị trờng vào thời điểm 1/5/2010 Vietcombank hãng tin reuters http://www.reuters.com/finance/currencies để thử xác định tỷ giá USD/VND theo phơng pháp rổ tiền tệ Câu hỏi Bạn Khảo sát binh luận độ chênh lãI suất USD (BiD/offer) (1 tháng, thang, 12 tháng) Việt Nam LãI suất LIBOR, LIBID London interbank oFfer rate libor London interbank bid rate libir Ví dụ: Dầu t nam Số USD đầu t ban đầu = 1usd Iu = lãi suất Mỹ Iv = lãi suất việt nam S = Tỷ giá giao usd/vnd F = tỷ giá kỳ hạn năm usd/vnd dầu t mỹ 1usd sau nam thu đợc: usd (1+Iu) (1) dầu t vào VN: đổi USD vnd = s Sau nam thu đợc số vnd: s.(1+iv) Dùng số vnd mua usd kỳ hạn 1nam thu đợc = usd.s.(1+iv)]/f (2) Trong kinh tế mở, đầu t vào việt nam phải có kết tơng đơng đầu t vào mỹ, vậy: (1) = (2) usd (1+iu) = usd.s/f.(1+iv) Tức (1+iu)=s/f(1+iv) (1+iv ) = (f/s)(1+iu) Ngang giá giá lãi suất (1+iv ) = (f/s)(1+iu) Nếu (1+iv) < (f/s)(1+iu) , tức irp khô không nh hình thành => Trê Trên thị tr trờng xuất hiệ nhu cầu vay đồng tiền có lãI suất thấp (USD) để đầu t vào đồng tiền có lãI suất cao (VND) (hi (hiệ tợng ợng Carry trade) Ví dụ: dụ: Iu = 5% nam (tạ (tại Mỹ), Ia = 8% nam (tạ (tại Anh) Anh) Tại Mỹ: S (GBP/USD) = 1,50 F(GBP/USD) nam = 1,48 Theo IRP ta có: có: (1+ Iu) Iu) = F/S (1+Ia) (1+0,05) ??? (1,48/1,50)(1+0,08) hay 1,05 < 1,0656 Quyết định nhà nhà đầu t gi? gi? Lã LãI suất trê thị tr trờng tiền tệ tỷ giá giá trê thị tr trờng ngoạ ngoại hối thay đổi nhu nào? Tiếp cận từ irp, chênh lệch lãi suất tác động đến biến động tỷ giá hối đoái F = S + S.k ( it ic ) it = ic f=s it > ic f > s: pREMIUM f < s: DISCOUNT it < ic Premium & Discount: gọi điểm kỳ hạn tỷ giá giá SWAP Bài tập IRP Tỷ giá giao S (USD/VND) = 16.000 S(EUR/USD) = 1,2432 Tỷ giá kỳ hạn F năm: USD/VND = 16.540 F(EUR/USD) = 1,2234 Lãi suất Iv = 8,86%, Iu = 4,24%, ie = 3,84% Hãy xác định đồng tiền vay hiệu nhất? Viết quy trinh vay đầu t đồng tiền hiệu tơng đơng giá trị 10 tỷ VND? Xác định mức lãi suất quy đổi để đạt IRP chênh lệch lãi suất ảnh hởng đến biến động tỷ giá - K thời gian đầu t - S (usd/vnd) = spot exchange rate - F (usd/vnd) = forward exchange rate - ic lãi suất đầu t tiền yết giá (USD) - it lãi suất đầu t tiền định giá (vnđ) F = S (1+it.k )/(1+ic.K ) Coi (1+ic.k ) = F = S + S.k ( it ic ) Tỷ giá có kỳ hạn đợc xác định sở ngang giá lãi suất (irp) Quotation of forward rate / Tỷ giá kỳ hạn = tỷ giá giao cộng với tỷ giá sWap taị geneva: rsusd/chf = 2,0500 /10 swap rate (30 ngày) = 0,0015 / 0,0020 Rf usd/chf (30 ngày)= 2.0515 / 30 / Công bố nguyên giá: rf Rf usd/chf (30 ngày) = 2,0515 /30 Bài tập tính tỷ giá kỳ hạn điểm Swap - tính tỷ giá kỳ hạn 90 ngày (USD/VND): giả sử ngày 15.4 2010 VCB quotation: Rs (usd/vnD) = 18900/19100 Iu = 1% - 4,5% /nam iv = 11% - 16% /nam Nếu mức lãi suất VND 8,5%; USD 4,5%/nam Hỏi điểm kỳ hạn phải tơng ứng với kỳ hạn 30, 90, 180, 360 ngày ii Tỷ giá sức cạnh tranh thơng mại quốc tế Các câu hỏi đợc đặt là: Tại mức lãi suất đồng tiền lại khác nhau? Tại nhung ngời có USD lại không đổ xô bán lấy VND để đợc hởng lãi suất cao hơn? Tại nhung ngời có VND lại thích mua USD để dự tri lãi suất thấp? Đằng sau dịch chuyển vốn giua đồng tiền nhân tố nào? Tại tỷ giá lại biến động nhanh mạnh ngắn hạn? Nhân tố đứng đằng sau nó? Tỷ giá sức cạnh tranh thơng mại quốc tế tỉ gía song phơng tỷ giá đa phơng Tỷ giá song phơng (Exchange Rate) giá ca đồng tiền đợc biểu thị thông qua đồng tiền khác thời điểm Tỷ giá đa phơng (tỷ giá hiệu lực) (Effective Exchange Rate) Tỷ giá số đo lờng giá trị tiền nớc việc mua rổ tiền nớc cho sẵn Tỷ giá trung binh với trọng số (weighted average) tỷ giá song phơng tiền nớc với nhóm tiền nớc n e wj NEERi = ij j=1 Trong ú: e l t giỏ danh ngha song phng, W l t t giỏ song phng r ngoi t,J l s th t ca t giỏ song phng, i l k tớnh toỏn NEER khụng phi l t giỏ m l ch s NEER tng l ni t gim giỏ so vi cỏc ng ngoi t r v ngc li NEER tng hay gim khụng phn ỏnh sc cnh tranh thng mi quc t sức cạnh tranh thơng mại quốc tế: Theo nghĩa hẹp Khối lợng XK nhiều và/hoặc khối lợng NK so với nớc bạn hàng => có vị cạnh tranh TMQT cao hơn, ngợc lại sức cạnh tranh TMQT bị sói mòn Sức cạnh tranh TMQT theo nghĩa hẹp nói đến khối lợng hàng XNK mà không nói đến giá trị XNK Theo nghĩa rộng: sức cạnh tranh thơng mại quốc tế giá trị XK HH DV tang nhiều hơn/ giá trị NK giảm nhiều quốc gia so với nớc bạn hàng Giá trị = Khối lợng x Giá Tỷ giá giúp so sánh giá hàng hoá nớc với hàng hoá nớc hai đợc quy đổi nội tệ Tỷ giá danh nghĩa (Nominal exchange rate - NER Nominal effective exchange rate - NEER) Tỷ giá danh nghĩa song phơng (NER) phan ánh tỷ lệ trao đổi số lợng tuyệt đối giua hai đồng tiền Thực chất tỷ giá thức NHTW công bố Tỷ giá danh nghĩa đa phơng (NEER): dùng để xác định tỷ giá theo phơng pháp rổ tiền tệ Tỷ giá thực song phơng (Real exchange rate-RER) dạng tuyệt đối trạng thái tĩnh- thời điểm RER = NER x P*/P Trong đó: RER tỷ giá thực song phơng NER tỷ giá danh nghĩa song phơng P* mức giá ca nớc ngoại tệ P mức giá ca nớc nội tệ RER = NER x P*/P - Nếu RER = thi giá trị thực hai đồng tiền ngang Hai đồng tiền ngang giá sức mua - Nếu RER > tức NER x P* > P thi nội tệ bị coi đánh giá thấp ngoại tệ đợc coi định giá cao Nghĩa đồng ngoại tệ mua đợc nhiều hàng hoá nội địa XK tang, NK giam, vị cạnh tranh tốt bạn hàng - Nếu RER < tức NER x P*< P thi nội tệ bị coi đánh giá cao ngoại tệ đợc coi định giá thấp Nghĩa đồng ngoại tệ mua đợc hàng hoá nội địa XK giam, NK tang, vị cạnh tranh bạn hàng Biến động tỷ giá danh nghĩa, tỷ giá thực song phơng Trung-Mỹ tỷ lệ CNY đợc định giá thấp Theo 2004 World Indicators (World Bank), số CPI trung binh giai đoạn 1996-2004 Mỹ Trung Quốc lần lợt 2,6% 6,7%, tỷ giá danh nghĩa trung binh CNY/USD 8,2 Tỷ giá thực song phơng trung binh giai đoạn là: RER 96-04 = 8,2 x(2,6/6,7) = 3,1 (>1) Nh tỷ giá thực trung binh song phơng TrungMỹ giai đoạn 1996-2004 lớn (Tơng ứng với việc RER x CPIMỹ > CPITrung Quốc) Vậy theo lí thuyết khẳng định CNY đợc định giá thực thấp giai đoạn này, USD định giá thực cao Việc định giá thấp CNY tất yếu tang cờng sức cạnh tranh giá ca hàng hoá Trung Quốc thị trờng Mỹ Tỷ giá thực (Real exchange rate - RER Real effective exchange rate REER) Tỷ giá thực tỷ số phan ánh tơng quan sức mua giua nội tệ ngoại tệ, đợc xác định tỷ giá danh nghĩa điều chỉnh tỷ lệ lạm phát nớc nớc Nh vậy, tỷ giá thực phan ánh đợc nhung thay đổi tỷ giá lên kinh tế Tỷ giá thực đợc sử dụng để phân tích sức cạnh tranh hàng hoá nớc so với hàng hoá nớc phơng diện giá ca Tỷ giá thực nớc tang hàm ý sức cạnh tranh hàng hoá nớc tang lên so với hàng hoá nớc xét phơng diện giá ca ngợc lại Tỷ giá thực song phơng (Real exchange rateRER) dạng tơng đối trạng thái động thời kỳ CPI*t eRt = et x 100% CPIt CPI* số giá ca nớc CPI số giá ca nớc et số tỷ giá danh nghĩa nớc thời điểm t so với thời điểm gốc, ta có: et= NERt/ NERo eRt số tỷ giá thực nớc thời điểm t so với thời điểm gốc, ta có: eRt= RERt/ RERo Tỷ giá thực đa phơng (Real effective exchange rate-REER) Bc 1: tớnh NEER Bc 2: tớnh ch s lm phỏt trung bỡnh ca tt c cỏc ng tin r theo t trng GDP ca mi nc Bc 3:Tớnh REER theo cụng thc w REERi = NEERi x CPI i/ CPI i w CPI i = CPI ji x GDPj w CPI i ch s giỏ tiờu dựng t/b ca tt c cỏc ng tin r, CPI i ch s giỏ tiờu dựng ca ni t (VN), J l s th t ca cỏc ng tin r, i l k tớnh toỏn Nhận xét RER/REER l thc o tng hp v th cnh tranh thng mi ca mt nc so vi cỏc nc bn hng Hin hu ht cỏc nc u tớnh toỏn v cụng b ch tiờu ny H y tính tim hiểu RER/REER VN vai trò NHNN điều hành sách tỷ giá nhằm nâng cao sức cạnh tranh thơng mại quốc tế VN? (Ngun: International Financial Statistics ADB) Vo thi im nm 2008, REER ca Vit Nam ó gim xung cũn 89,56% Dồ thị cho bạn nhận xét gi? CHNH SCH T GI HI OI Mc tiờu ca CSTGH: 1- Khỏi nim Theo ngha rng: Chớnh sỏch T giỏ hi oỏi (CSTGH) l hot ng ca Chớnh ph (m i din l NHTW) thụng qua mt ch t giỏ nht nh (hay c ch iu hnh t giỏ) v h thng cỏc cụng c can thip nhm trỡ mt mc t giỏ c nh hay tỏc ng t giỏ bin ng n mt mc cn thit phự hp vi mc tiờu Chớnh sỏch tin t quc gia Theo ngha hp: CSTGH l nhng hot ng ca NHTW thụng qua c ch iu hnh t giỏ v h thng cỏc cụng c can thip nhm t c mt mc t giỏ nht nh, t giỏ tỏc ng tớch cc n hot ng xut nhp kh u hng hoỏ v dch v ca mt quc gia Ni dung ca Chớnh sỏch t giỏ hi oỏi 1- La chn ch t giỏ 2- iu chnh t giỏ: 3- Nhng cụng c ca Chớnh sỏch t giỏ CSTGH l mt b phn ca Chớnh sỏch tin t, nh vy, mc tiờu ca CSTGH cng ng thi l mc tiờu ca Chớnh sỏch tin t ú l: Thỳc y kinh t phỏt trin; n nh giỏ tr ni t; kớch thớch xut nhp khu; tng cng thu hỳt u t nc ngoi 1- La chn ch t giỏ Ch t giỏ (exchange rate regime) l hp cỏc quy tc xỏc nh v c ch iu tit t giỏ ca mt quc gia.Trong quỏ trỡnh phỏt trin, ti chớnh quc t tri qua ba ch t giỏ chớnh Ch t giỏ c nh Ch t giỏ th ni hon ton Ch t giỏ th ni cú iu tit 2- iu chnh t giỏ Phá giá tiền tệ Nâng giá tiền tệ Duy tri tỷ giá mức ổn định Không can thiệp cung cầu thị trờng định 3- Nhng cụng c ca Chớnh sỏch t giỏ hi oỏi Công cụ trực tiếp: nghiệp vụ thị trờng mở, Cỏc cụng c hnh chớnh: khống chế biên độ tỷ giá, qun lý d tr bt buc bng ngoi t; quy nh v trng thỏi ngoi t ca cỏc ngõn hng; cỏc quy nh v thủ tục kim soỏt ngoi hi Công cụ gián tiếp Lói sut chiết khấu nh hng ca lói sut chit khu n Cung- cu ngoi hi E T giỏ S0 E1 E0 D D1 Lng ngoi hi Gi s, th trng ngoi hi ang trng thỏi cõn bng vi ng cung ngoi hi S0, ng cu ngoi hi D0, v mc t giỏ cõn bng E0 Khi NHTW mun can thip lm tng t giỏ, tc l gim giỏ ni t kớch thớch xut khu, NHTW s s dng cỏc cụng c tỏi chit khu hoc nghip v th trng m, tỏc ng lm gim lói sut ni t trờn Th trng ngoi t liờn ngõn hng (TTNTLNH), lói sut gim lm li tc d tớnh ca ni t gim so vi ngoi t, v vy s dn ti vic chuyn dch u t t nm gi ni t sang nm gi ngoi t, lm cu ngoi hi tng Cu ngoi hi tng lm ng cu dch chuyn sang phi, v th trng s t trng thỏi cõn bng ti mc t giỏ E1 cao hn E0, tc l ni t b gim giỏ Ngc li, nu NHTW tng lói sut ni t, hiu ng ngc li s lm ni t lờn giỏ Tim hiểu sách tỷ giá NHTW Việt Nam, Mỹ, Trung quốc thời gian gần đÂy Các Bài học kinh nghiệm?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 4 tỉ giá hối đoái , Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 4 tỉ giá hối đoái , Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 4 tỉ giá hối đoái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay