bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 6 cơ cấu tổ chức và kiểm tra mua hàng

42 104 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

Chương CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA MỘT PHÒNG BAN MUA HÀNG Cơ cấu cơng tác dịch vụ Tập trung hay phân tán Hệ thống tin học mua hàng Kiểm tra Phòng ban mua hàng CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.1 Các mô hình mua hàng    Mô hình cổ điển Mô hình theo chức mua hàng Mô hình quản lý nguyên vật liệu 1.2 Những phương thức tổ chức nội Tổ chức theo chức Tổ chức theo dự án công việc Tổ chức theo vùng Tổ chức theo công nghệ Tổ chức hỗn hợp 1.CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.1 Các mô hình mua hàng 1.1.1- Mô hình cổ điển: - Người sử dụng gửi yêu cầu mua hàng cho phận thu mua xác đònh rõ số lượng chất lượng - Người mua hàng lập hồ sơ nhà cung cấp chọn lựa chào hàng rẻ thời điểm - Người mua hàng đóng vai trò đơn giản người chuyển đơn hàng  Rất khó đánh giá phận thu mua công ty  Đây hình thức mua hàng ngắn hạn CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.1 Các mô hình mua hàng 1.1.2- Mô hình theo Chức mua hàng: Bộ phận mua hàng tham gia vào việc xác đònh triển khai chiến lược mua hàng Trách nhiệm phận thu mua: - Phát triển việc tìm kiếm nhà cung cấp đưa vào áp dụng hệ thống đánh giá nhà cung cấp Phụ trách việc theo dõi nhà cung cấp kiểm tra mức độ hoàn thiện Khả đặt hàng với số lượng khác tùy yêu cầu Phát triển việc nghiên cứu thò trường nhà cung cấp Tham gia vào việc khái niệm sản phẩm qúa trình sản xuất Tham gia việc xác đònh chiến lược tổng thể công ty CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.1 Các mô hình mua hàng 1.1.3- Chức “Quản lý nguyên vật liệu”  Quản lý việc mua hàng  Kiểm tra sản xuất  Khái niệm, quản lý hệ thống tồn kho tất bước trình  Nhập kho quản lý hàng hoá  Vận chuyển  Nhận hàng phân bổ  Thanh lý hàng phế phẩm  Phụ trách vấn đề hải quan 1.CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.2 Những phương thức tổ chức nội 1.2.1- Tổ chức theo chức - Những chức mua hàng nhóm lại tùy theo tầm cỡ công ty mức độ trưởng thành phát triển trách nhiệm phận mua hàng (nghiên cứu, tài liệu kinh tế, đánh giá nhà cung cấp, theo dõi nhà cung cấp, thương lượng hành mua hàng, tính toán nhu cầu quản lý tồn kho, quản lý gia công, ) - Cần đáp ứng điều kiện sau : - Toàn nhiệm vụ có phải từ phân chia rõ ràng không? Tổ chức có cho phép đạt tiêu đònh không? Trách nhiệm người có xác đònh rõ ràng không ? Những kỹ có có sử dụng hết không? CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.2 Những phương thức tổ chức nội 1.2.2- Tổ chức theo dự án công việc: - Phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất đơn vò : quản lý dự án xác đònh, sản xuất sản phẩm thay đổi theo dự án sản xuất - Việc tổ chức đặc trưng cần bổ nhiệm trưởng dự án lãnh trách nhiệm cung ứng đặc biệt cho dự án khác CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.2 Những phương thức tổ chức nội 1.2.3- Tổ chức theo vùng: - Khi doanh nghiệp đủ lớn để phát triển theo hướng phân tán sản xuất - Mỗi đơn vò mua hàng làm công tác cung ứng theo tính đặc biệt nhu cầu đòa phương - Một trung tâm thu mua hình thành để nhóm lại công việc mua hàng quan trọng CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ 1.2 Những phương thức tổ chức nội 1.2.4- Tổ chức theo công nghệ: - Trường hợp có nhiều công nghệ ngành nghề khác công ty - Cần có kỹ hiểu biết kỹ thuật công nghệ 1.2.5- Giải pháp hỗn hợp: Đối với doanh nghiệp có yêu cầu lớn theo hình thức TẬP TRUNG HAY PHÂN TÁN 2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 2.1.1 Tiêu chuẩn tập trung hóa 2.1.2 Tiêu chuẩn phân tán hóa 2.2 Các hình thức tập trung hóa 2.2.1 Trung tâm tuyển chọn nhà cung cấp 2.2.2 Công văn bắt buộc hay hợp đồng khung 2.2.3 Dòch vụ trung tâm thu mua theo nghóa hẹp 2.2.4 Trung tâm mua hàng có kho chứa hàng KIỂM TRA PHÒNG BAN MUA HÀNG 4.1 Nhận xét chung: 4.1.2- Nhận xét trước tiên: - Trách nhiệm phòng thu mua phải xác đònh rõ ràng - Giám đốc thu mua phải làm việc xác, hài hòa với phòng ban lại tổ chức - Các tiêu phải thể số đo lường KIỂM TRA PHÒNG BAN MUA HÀNG 4.1- Nhận xét chung (tt) 4.1.3- Bản chất hệ thống thông tin: Sự phức tạp hệ thống thông tin phụ thuộc vào mức độ hiểu biết mong muốn Doanh nghiệp thường có nhiều loại hệ thống đánh giá: 4.1.3.1- Hệ thống thông tin kế toán: bao gồm: Kế toán tổng hợp: mục tiêu kiểm tra tài sản vào thời điểm Liên quan đến phận mua hàng: hóa đơn, hạn toán,… Kế toán phân tích: đo lường giá thành sản phẩm xác đònh chi phí đơn vò doanh nghiệp Kế toán ngân sách: đo lường tính hiệu cách so sánh chi phí thực chi phi tiêu chuẩn, hiệu suất cách theo dõi chi tiêu ngân sách 4.1.3.2- Hệ thống thông tin đặc biệt: Hệ thống bao gồm thông tin đánh giá đơn vò sử dụng KIỂM TRA PHÒNG BAN MUA HÀNG 4.1- Nhận xét chung (tt) 4.1.4- Kiểm tra quản lý mua hàng: - Xác đònh ngân sách áp dụng qui trình kiểm tra ngân sách (ngắn/trung hạn) - Xây dựng khái niệm bảng báo cáo cho hoạt động ngắn hạn => Cho phép đánh giá toàn hoạt động thu mua KIỂM TRA PHÒNG BAN MUA HÀNG 4.2- Các bảng báo cao mua hàng 4.2.1- Đặc điểm chung: Loại thông tin: Khai thác được: dẫn đến đònh quản lý ngắn hạn Tương đương với điểm Mức độ trách nhiệm: Gắn liền với trách nhiệm quản lý liên quan Tính thời hạn: Thời hạn để đánh giá khác loại thông tin: - VD: Tồn kho: tháng, Nhà cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 6 cơ cấu tổ chức và kiểm tra mua hàng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 6 cơ cấu tổ chức và kiểm tra mua hàng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 6 cơ cấu tổ chức và kiểm tra mua hàng , Chương 6 CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA MỘT PHÒNG BAN MUA HÀNG, CƠ CẤU VÀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ, TẬP TRUNG HAY PHÂN TÁN, Chương 16: TẬP TRUNG HAY PHÂN TÁN 2- Các hình thức tập trung hóa:, HỆ THỐNG TIN HỌC và MUA HÀNG, KIỂM TRA PHÒNG BAN MUA HÀNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay