Slide các lý thuyết về hình thành tỷ giá

40 48 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

3/15/2011 2.2 Các lý thuy t v hình thành t giá • • • • Lý thuy t v cung c u tài s n H c thuy t ngang giá s c mua (PPP) H c thuy t ngang giá lãi su t (IRP) Hi u ng Fisher qu c t (IFE) Lý thuy t cung-c u tài s n • Mô hình gi n đ n xác đ nh t giá: Lý thuy t cung-c u tài s n (T giá iá h i đ đoái ttrong ng n h n) • Các y u t nh h ng đ n t giá ng n h n • Các bi n pháp can thi p lên t giá 3/15/2011 Lý thuy t v cung c u tài s n • • • • Gi thi t: Khô có Không ó c n tr t hay h ki m soát át giao i d ch ngo i t Chính ph không mua bán ngo i t đ „phù phép“ (manipulate) t giá Cung ngo i t = Xu t kh u hàng hóa + Nh p kh u v n C u ngo i t = Nh p kh u hàng hóa + Xu t kh u v n Lý thuy t v cung c u tài s n • Xu t kh u nh p kh u hàng hóa • Xu t kh u nh p kh u v n 3/15/2011 Nh p kh u hàng hóa c u ngo i t Xét t giá $/€ • C u € xu t phát t c u c a M đ i v i hàng hóa hóa, d ch v tài s nc a c ghi b ng € N u c u c a M v i hàng hóa c t ng s d n đ n c u € t ng lên đ mua hàng hóa c: D D€ • e $ lên giá, € m t giá giá hà hó hàng hóa c tính tí h b ng $ r nhu c u hàng hóa c t ng lên c u€ đ ng c u € d c xu ng (quan h ng c chi u gi a e D€) $/€ E1 E2 D€ Q€ Xu t kh u hàng hóa cung ngo i t • C uc a c đ i v i $ xu t phát t c uc a c đ i v i hàng hóa M Khi ng i c mua $ đ mua hàng hóa M , ng g i cp ph i đ i € l y $, d n đ n t ng cung € th tr ng ngo i h i ng i M cung thu v € d n đ n cung € c ng t ng lên • e $ lên giá, € m t giá giá hàng hóa M c tính b ng € đ t lên nhu c u nh p kh u hàng hóa M gi m xu ng c u $ gi m xu ng ng, cung € gi m xu ng đ ng cung € d c lên (quan h chi u gi a e S€) $/€ S€ E1 E2 Q€ 3/15/2011 Xu t nh p kh u hàng hóa cung c u ngo i t $/€ $/€ E1 S€ E2 D€ $/€ E Q€ S€ D€ E1 Q€ E2 Q€ Xu t nh p kh u hàng hóa cung c u ngo i t NER (USD / EUR) ⋅ P * ( EUR) NER ⋅ P * RER = hay RER = P(USD) P EX = EX (RER,Y*) v i EXRER , EXY* > IM = IM (RER,Y) v i IMRER < < IMY V i EX: xu t kh u th c (kh i l ng) IM : nh p kh u th c (kh i l ng) Y: thu nh p n c Y*: thu nh p n c RER: t giá th c NER: t giá danh ngh a (P/P*) P: giá hàng hóa n c tính b ng n i t P*: giá hàng hóa n c tính b ng ngo i t8 3/15/2011 Xu t nh p kh u hàng hóa cung c u ngo i t • Cán cân vãng lai th c CA chênh l ch gi a thu chi t xu t nh p kh u hàng hóa CA = CA(RER,Y*,Y) CA(RER Y* Y) v i CARER, CAY* > > CAY • Cán cân vãng lai danh ngh a CAnom v i CAnom /P = CA CAnom = P ⋅ EX − NER ⋅ P * ⋅ IM CAnom P ⋅ EX NER ⋅ P * = − ⋅ IM P P P ⇒ CA = EX − RER ⋅ IM = EX (RER, Y * ) − RER ⋅ IM (RER, Y ) NER ↑→ RER ↑→ CA ↑ Xu t nh p kh u v n cung c u ngo i t • Ti n lãi thu đ c t đ u t n c i • Ti n lãi thu đ c t đ u t n c ngoài: i* + E∆NER Ü u t 1$ n c (EU) thu đ c s € 1/NER (1+ i*) v i $/€ = NER Ü i s ti n € thu đ c v $ theo t giá k v ng ENER, thu đ c s $ 1/NER (1+ i*) ENER Ü Ti n lãi thu đ c t ho t đ ng đ u t n c 1/NER (1+ i*) ENER - Ü Bi n đ i ⎛ ENER − NER + NER ⎞ ⋅ (1 + i * ) − = (1 + i * )⋅ (1 + EΔNER ) − ⎜ NER ⎝ * ≈ i + EΔNER ⎟ ⎠ v i E∆NER = (ENER – NER) / NER 10 3/15/2011 Xu t nh p kh u v n cung c u ngo i t KX = KX(RR) v i KXRR>0 KM = KM(RR) ( ) v i KMRR0 v i RR = (i* + E∆NER) / i: m i quan h gi a lãi t đ u t n c lãi t đ u t n c KX: xu t kh u v n (th c) KM: nh p kh u v n (th c) NK: cán cân v n (th c) 11 Cung c u ngo i t d i ch đ t giá th n i FXs = EX(RER,Y*) + KM(RR) = FXs(RER,Y*,RR) v i FXsRER, FXsY* > > FXsRR FXd = IM(RER,Y) + KX(RR) = FXd(RER,Y,RR) v i FXdy, FXdRR > > FXdRER 12 3/15/2011 Tác đ ng c a vi c t ng/gi m cung/c u ngo i t lên t giá ch đ t giá th n i $/€ $/€ € FXs FXd Các y u t € P P* Y Y* i - + + + + - + - nh h i* E∆NER + + 13 ng đ n cung c u $ 14 3/15/2011 Các y u t tác đ ng đ n t giá dài h n Trick: If a factor increases the demand for domestic goods relative to foreign goods, the domestic currency will appreciate and vice versa Source: Mishkin (2006), chapter 19 15 Tác đ ng c a vi c t ng/gi m cung/c u ngo i t lên t giá ch đ t giá c đ nh $/€ $/€ S1 Can thi p S2 E1 S1 Can thi p ∆R E S2 ∆R D2 D1 Q€ D2 D1 Q€ 16 3/15/2011 Các bi n pháp can thi p lên t giá • Can thi p tr c ti p lên t giá (can thi p ngo i h i) • Can thi p thông qua gi i h n vi c s d ng th tr ng ngo i h i (các bi n pháp qu n lý ngo i h i) 17 Can thi p ngo i h i Can thi p ngo i h i (foreign exchange intervention) bao g m: • Áp d ng t giá c đ nh tác đ ng thông qua qu d tr ngo i h i nh m trì t giá c đ nh, nâng giá (revaluation), phá giá ti n t (devaluation) • Mua/bán ngo i h i (thông qua nghi p v th tr ng m ), ) thay đ i lãi su t n i đ a (thông qua lãi su t chi t kh u, lãi su t tái c p v n) t l d tr b t bu c) đ tác đ ng lên cung c u ngo i h i 18 3/15/2011 Các lo i can thi p ngo i h i • Sterilized intervention can thi p không làm thay đ i l ng ti n c s • Unterilized intervention can thi p làm thay đ i l ng ti n c s 19 Các bi n pháp qu n lý ngo i h i • Các giao d ch vãng lai: ki m soát đ a v n qua biên gi i, ki m soát thu nh p t xu t kh u • Các giao d ch v n: Ü Ki m soát v n FDI vào/ra Ü Ki m soát th tr ng v n: - mua/bán c phi u/các công c n c a ng i c trú ng i không c trú t i th tr ng n i đ a - mua/bán/phát hành c phi u/các công c n n c c a ng i c trú - ki m soát công c th tr ng ti n t Ü Ki m soát giao d ch phái sinh Ü Ki m soát ho t đ ng tín d ng (quy đ nh đ i v i tín d ng th ng m i, tín d ng tài chính, tài tr ) Ü Ki m soát giao d ch b t đ ng s n Ü Ki m soát đ i v i giao d ch v n cá nhân Ü Các quy đ nh đ i v i NHTM TCTD (vay/cho vay n c ngoài, m tài kho n n c ngoài, cho vay b ng ngo i t n c, quy đ nh v d tr b t bu c/lãi su t đ i v i kho n 20 ti n g i b ng ngo i t , quy đ nh v tr ng thái ngo i t ) 10 3/15/2011 Xác đ nh đ ng ti n đ u t Quy t đ nh l a ch n đ u t theo cách tùy thu c vào m i quan h gii a JPY(1 + i ) JPYF ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) (1 + i) F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) > < (1) • Nhà đ u t s l a ch n g i Ngân hàng b ng JPY n u (1 + i) > F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) (tr ng h p làm cho v n đ vào n c flow in nên g i inward arbitrage) • ho c b ng USD n u (1 + i) < F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) (tr ng h p làm cho v n ch y flow out nên g i outward arbitrage) • ho c nhà đ u t s chênh l ch (indifferent) n u (2) 51 (1 + i) = F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) Xác đ nh đ ng ti n vay • Gi s r ng g m t ng g i c n vay y ti n JPY g kho ng g th i gian tháng S ti n ph i tr c g c l n lãi sau tháng JPY(1 + i ) v i i lãi su t đ i v i th i h n • Thay vay JPY tr c ti p, ng i c ng có m t l a ch n khác vay b ng USD dùng USD mua JPY V i lãi su t i* t giá giao S (JPY USD) , m i JPY có đ c s ph i tr kho n ti n c g c l n lãi vào cu i k USD (1 S )⋅ (1 + i* ) S USD vay có th phòng ng a r i ro v t giá b ng cách mua k h n l ng ngo i h i đ n cu i k s ph i tr kho n n i t JPYF ⋅ (1 S ) ⋅ (1 + i * ) 52 26 3/15/2011 Xác đ nh đ ng ti n vay 1+ i JPY JPY n 1S F USD0 USDn 1+ i * Figure JPY versus hedged USD borrowing 53 Xác đ nh đ ng ti n vay i s vay USD đ i JPY n u (1 + i) > F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) • ho c vay tr c ti p b ng JPY n u • Ng (1 + i) < F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) 54 27 3/15/2011 Ph i h p vay đ u t nh m thu l i nhu n t kinh doanh chênh l ch lãi su t • M t ng i c n vay ti n có th b ng JPY ho c USD Gi s r ng ng i y vay JPY cho th i h n tháng v i lãi su t i Sau tháng ng i s ph i tr m t kho n ti n JPY (1+i) Ng i có th dùng JPY vay đ c mua USD giao v i m i JPY vay đ c s mua đ c USD1 S (JPY/USD) • Ng i dùng s USD mua đ c mang đ u t v i t su t l i t c i* bán k h n kho n l i t c thu đ c (c g c lãi) Sau tháng ng i s nh n đ c JPYF ⋅ (1 S ) ⋅ (1 + i * ) 55 Ph i h p vay đ u t nh m thu l i nhu n t kinh doanh chênh l ch lãi su t 1+ i JPY0 JPYn F 1S USD0 + i* USDn Figure Covered interest arbitrage: JPY borrowing and USD investing 56 28 3/15/2011 Ph i h p vay đ u t nh m thu l i nhu n t kinh doanh chênh l ch lãi su t • Thu nh p c a s chênh l ch gi a kho n ti n JPY thu đ c t vi c bán k h n s USD mang đ u t s ti n JPY ph i tr đ i v i kho n vay JPY ban đ u, u n u (1 + i) < F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) • Ng c l i, s vay USD đ u t b ng JPY n u (1 + i) > F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) Cho đ n hai u ki n b t cân b ng đ c trì s ti p t c th c hi n vi c vay m t đ ng ti n cho vay ho c đ u t b ng m t đ ng ti n khác Vay m n đ u t theo cách v i vi c phòng ng a r i ro t giá th tr ng k h n đ c g i kinh doanh chênh l ch lãi su t có phòng ng a r i ro(covered interest arbitrage) Ng c l i, n u không tham gia phòng ng a r i ro th tr ng k h n mà gi s ti n đ n đáo h n mua JPY theo t giá giao t i th i m đáo h n đ c g i kinh doanh chênh l ch lãi su t phòng ng a r i ro (uncovered interest arbitrage) 57 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro • Công th c c b n • Cách vi t khác: • Cách vi t x p x : F 1+ i = S + i* F − S i − i* = + i* S i = i* + (F − S ) S • D ng rút g n nh t (d ng logarit hoá) (1) (2) (3) i − i* = f − s (4) v i f = lnF, s = lnS 58 29 3/15/2011 Ngang giá lãi su t có phòng ng a T ph (1 + i) = F ⋅ (1 S )⋅ (1 + i* ) ng trình chia hai v cho (1 + i ) * có F 1+ i = S + i* * Chuy n v đ i d u tr hai v 1, có F − S = i − i S + i* Do lãi su t th ng r t nh nên ng i ta có th b m u s phh ng ttrình ì h t ê đi Ph ng trình t ì h tr t thành h i − i* = (F − S ) S suy i = i* + (F − S ) S Ý ngh a: lãi su t đ ng n i t nh h n lãi su t ngo i t t 59 giá k h n nh h n t giá giao ng c l i Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro i − i* = f − s • V ph i m k h n (forward margin), có th gia t ng (primium) ho c kh u tr (discount), v trái chênh l ch lãi su t (interest rate differential) Ph ng trình có ý ngh a chênh l ch lãi su t b ng m k h n, hay lãi su t n i t b ng lãi su t n c c ng v i m k h n (d ng ho c âm) Nhà đ u t s l i gi a vi c đ u t vào tài s n n c c ng nh tài s n n c (indifferent) n u lãi su t n i t b ng lãi su t n c c ng v i m k h n • Khi lãi su t n i t th p h n lãi su t ngo i t t giá k h n nh h n t giá giao ng c l i • Ph ng trình th hi n u ki n ngang giá lãi su t, có ngh a v n đ ng c đ chuy n t n i sang n i khác, g i u ki n trung l p (neutrality condition) T giá k h n đ c thi t l p t i ngang giá lãi su t (interest parity), hay ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro (covered interest parity CIP), đ c g i t giá k h n ngang giá (parity forward rate) 60 30 3/15/2011 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro T ph ng trình (1) F 1+ i = S + i* ( l y lôgarít t nhiên v có ln F − ln S = ln (1 + i )− ln + i * ) L u ý, v i x r t nh ln(1 + x ) ≈ x S d ng công th c đ t f = lnF, s = lnS, có i − i* = f − s (4) Ph ng trình (4) đ c s d ng ph bi n sách lý thuy t v kinh t b i d ng đ n gi n rút g n nh t 61 D đoán t giá k h n Gi thi t: Th tr ng ngo i h i ho t đ ng hi u qu t c thông tin liên quan đ c ph n ánh nhanh chóng th tr ng k h n giao ngay, chi phí giao d ch th p, tài s n tài b ng ngo i t khác thay th cho m t cách hoàn h o o • T giá k h n (forward exchange rate) ngày hôm (Ft,t+1) d đoán (predictor) c a t giá giao t i th i m toán Et(St+1) = Ft,t+1 • T giá k h n đ c coi d đoán không ch ch c a t giá giao t ng lai (unbiased predictors of the future p rate UFR)) n u Et((St+1) = Ft,t+1 spot t t+1 • Tuy nhiên, „d đoán không ch ch“ có ngh a „t giá k h n d đoán“ có th không b ng „t giá giao th c t t ng lai“ (actual future spot rate) mà có th đánh giá cao ho c đánh giá th p „t giá giao th c t t ng lai“ v i m c đ t n s t ng đ i b ng T ng sai s (errors) 62 gi a d đoán t giá giao th c t b ng 31 3/15/2011 Exchange t rate t S t t F 2 Error S Error S F F Error S t t t Time 63 M i quan h gi a t giá k h n t giá giao t ng lai Expected change in exchange h rate E S = E NER -2 Parity line Forward premium (+) hay forward discount (-) f-s -2 64 32 3/15/2011 i mk h n f i, j = n: ngày Forward (j/i) - Spot(j/i) 360 ⋅ ⋅100% Spot(j/i) n f i, j = Forward(j/ F d(j/i) - Spot(j/i) S t(j/i) ⋅ ⋅100% n: n m Spot(j/i) n • fi,j m k h n c a đ ng ti n i đ i v i đ ng ti n j (%/n m) • % thay đ i gi a t giá giao t giá k h n • Là k v ng thay đ i c a t giá giao • M t đ ng ti n đ c mua/bán t i m k h n gia t ng (hay kh u tr ) n u t giá k h n c a đ ng ti n v i đ ng ti n khác cao h n (hay th p h n) t giá giao 65 f = x > (forward premium): • đ ng ti n i đ c mua/bán m k h n gia t ng x% so v i j đ ng ti n j đ c mua/bán m k h n kh u tr x% đ i v i i • giá k h n c a i cao h n h n giá giao c a i x%/n m • c n nhi u h n x% j đ có đ c 1i v i k h n n ngày • i lên giá k h n, j m t giá k h n f = x < (forward discount): • đ ng ti n i đ c mua/bán m k h n kh u tr x%/n m đ i v i j hay đ ng ti n j đ c mua/bán m k h n gia t ng x% đ i v i i • giá k h n c a i th p h n giá giao c a i x%/n m • c n h n x% j đ có đ c 1i v i k h n n ngày • i m t giá k h n, j lên giá k h n 66 33 3/15/2011 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro T p ph ng g trình ((2)) F − S = i − i * , vi t l i thành i − i * = * 1+ i S F−S ⋅ + i* S ( V đ th v i tr c tung làF − S ⋅ (1 + i * ), tr c hoành i − i ) * S Bên tr c hoành bi u th m k h n gia t ng v i USD (a USD forward primium) (v i ti n lãi g c), bên d i tr c hoành m k h n kh u tr v i USD (a USD forward f d discount) di t) Bên Bê ph h i tr t c tung t l i th v i lãi su t JPY (a JPY interest advantage), bên trái tr c hoành b t l i v i lãi su t JPY (a JPY interest disadvantage) ng 45o bi u th u ki n ngang giá lãi su t (IRP line) Các m đ ng th hi n 67 u ki n cân b ng ph ng trình (2) Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro F −S ⋅ + i* S ( 0.04 ) IRP A 0.03 0.02 F B 0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 i − i* 0.01 -0.01 C E -0.02 • -0.03 • D 0.04 -0.04 • • vay JPY (phát hành trái phi u hay bán c phi u) có xu h ng làm t ng lãi su t JPY mua giao USD b ng s JPY vay đ c có xu h ng làm t ng t giá giao S(JPY/USD) mua ch ng khoán USD có xu h ng làm gi m lãi su t USD bán k h n toàn b kho n đ u t b ng USD l 68 y JPY có xu h ng làm gi m t giá k h n F 34 3/15/2011 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro Khi i − i* < F−S ⋅ + i* S ( ) m bi u di n tr ng h p A, B, C (đi m bên trái đ ng ngang giá lãi su t), có ý ngh a: - u t có phòng ng a r i ro b ng USD có l i t c cao h n đ u t b ng JPY -Vay b ng JPY r h n vay có phòng ng a b ng USD -Các nhà đ u t kinh doanh chênh l ch lãi su t s có l i h n vay JPY đ u t có phòng ng a b ng USD 69 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro Ho t đ ng kinh doanh chênh l ch lãi su t liên quan đ n vi c vay m n b ng đ ng ti n có lãi su t th p h n đ u t b ng đ ng ti n có t su t l i t c cao h n nên ho t đ ng có th d n đ n nh ng h u qu sau: Vay JPY (ví d phát hành ho c bán c phi u) có xu h ng làm t ng lãi su t JPY Mua giao USD b ng s JPY vay đ c có xu h ng làm t ng t giá iá giao i S(JPY/USD) Mua ch ng khoán USD có xu h ng làm gi m lãi su t USD Bán k h n toàn b kho n đ u t b ng ngo i t l y n i t có xu h ng làm gi m t giá k h n F 70 35 3/15/2011 Ngang giá lãi su t có phòng ng a r i ro • C h i kinh doanh chênh l ch lãi su t t n t i ch h t th i gian i ng n • Kinh doanh chênh l ch lãi su t có xu h ng ph c h i u ki n ngang giá lãi su t b ng cách đ y m đ th v đ ng ngang giá lãi su t (interest parity line) 71 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro i u ki n ngang giá lãi su t đ c g i có phòng hò ng a vìì có ó liên liê quan đ n vii c s d ng th tr ng ngo i h i k h n • i u ki n ngang giá lãi su t phòng ng a liên quan đ n ho t đ ng đ u c b i ho t đ ng đ u c n cho t giá k h n x p x b ng k v ng t giá giao • 72 36 3/15/2011 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro M t ch th có k v ng ch c ch n v t giá Nói m t cách khác, có th gi thi t r ng ng i trung l p v i r i ro (risk neutral), t c không tìm cách b o hi m r i ro b i anh ch quan tâm đ n t su t l i t c mà không quan tâm đ n r i ro Gi s đ nh đ u t m t l ng v n n i t , s ph i xem xét l a ch n sau đây: u t t i th tr ng n i đ a v i t su t l i t c i • • Chuy n sang ngo i t v i t giá giao S đ u t n c ngoài, v i lãi su t i* Sau chuy n s ti n thu đ c v n c vào cu i k v i t giá giao k v ng ES 73 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro Nhà đ u t s l i khi: [ ( )] + i = S ⋅ + i * ⋅ ES Nhà đ u t s thu đ b ng [ ( )] c l i v c a ph + i > S ⋅ + i * ⋅ ES [ ( )] (5) ng trình không :Nhà đ u t s đ u t n + i < S ⋅ + i * ⋅ ES : Nhà đ u t s đ u t n c c 74 37 3/15/2011 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro Chia v c a (5) cho 1+i*, có + i* = ES 1+ i S (6) L y lôgarít t nhiên hai v , s d ng công th c x p x ln(1+ x) ≈ x y−z t x = (y − z) z , suy y z = + z = + x , có y − z⎞ ⎛ ln(1 + x ) = ln(y z) = ln + ≈ (y − z) z ⎝ z ⎠ Áp d ng công th c trên, thay vào (6), có ES − S ES h ⎛ ES − S ⎞ ES − S hay i − i * = ln = ln⎜1 + (7) i = i* + ⎟= S S ⎠ S ⎝ S ây công th c u ki n ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro (uncovered interest parity condition UIP), 75 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro L u ý: v i bi n X có giá tr theo th i gian t Xt, ta có t l gia t ng c a bi n X gii a hai h i kh kho ng th i gian i t t+1 t (X t +1 − Xt) Xt T đó, ta có X t +1 X t = + (X t +1 − X t ) X t L y lôgarít t nhiên hai v , s d ng công th c x p x ln X t +1 − ln X t = ( X t +1 − X t ) X t đ t xt = ln X t , có ( X t +1 − X t ) X t = x t +1 − xt = Δx t +1 (8) ây t l % thay đ i c a bi n X t i th i m t+1 so v i th i m t 76 38 3/15/2011 Ngang giá lãi su t phòng ng a r i ro N u l y giá tr c a bi n s c a (7) theo th i gian , ta có it = it* + Et St +1 − St St Thay (8) vào (7) có: it = it* + Et Δst hay it = it* + E t st +1 − st V i Et Δst = Et st +1 − st (9) (9) công th c rút g n v u ki n ngang giá lãi su t phòng ng a, theo chênh l ch lãi su t b ng t l thay đ i c a t giá giao k v ng (expected rate of change of the 77 spot exchange rate) Ph ng trình Fisher (công th c lãi su t th c) • D ng g n - Ph • D ng k v ng: ng trình Fisher: i = r +π r = i − EΔP 78 39 3/15/2011 Hi u ng Fisher qu c t IFE ES − S * = i + EΔS = i * + EΔNER S Ngang giá lãi su t V i ES = S ((1+E∆S)) i = i* + Ngang giá s c mua (k v ng) EΔNER = EΔP − EΔP * Hi u ng Fisher qu c t (real interest parity condition) i − i * = EΔP − EΔP * i − EΔP = i * − EΔP * Ý ngh a: Chênh l ch lãi su t gi a hai n c b ng chênh l ch k v ng l m phát gi a hai n c Hay lãi su t th c gi a n c b ng 79 40 [...]... nào s n xu t Ho t đ ng kinh doanh chênh l ch giá s d n đ n s ngang b ng v giá c hàng hóa trên ph m vi qu c t khi giá hàng hóa đ c tính b ng cùng 1 đ ng ti n Quy lu t m t giá đúng cho t ng lo i hàng hóa và t t c các hàng hóa ⇒ H c thuy t ngang giá s c mua 22 11 3/15/2011 Quy lu t m t giá N u NER = $/£1,5, m t cái áo bán v i giá $45 M thì s bán v i giá £45 Anh, giá cái áo đó tính b ng USD Anh là ($/£1,5)... ngang giá s c mua • Quy lu t m t giá (Law of One Price-LOOP) • H c thuy t ngang giá s c mua PPP (Purchasing-Power-Parity Theory/ Principle/ Condition): T giá h i đoái trong dài h n • Các y u t nh h ng đ n t giá trong dài h n 21 Quy lu t m t giá • • • • • Gi thi t: Hai đ t n c s n xu t 1 hàng hóa gi ng h t nhau Chi phí hí v n chuy h n th p và à rào à c n th ng m i g n nh không có Quy lu t m t giá: Giá. .. nh nhau t i các n c n u giá c đ c ghi b ng cùng m t đ ng ti n 28 14 3/15/2011 H c thuy t ngang giá s c mua trong tr ng h p hàng hóa đ ng nh t [ CA = RERη ⋅ (Y * ) ⋅ Y −κ ⇒ RER = CA ⋅ (Y * ) ⋅ Y κ κ −κ ] 1 η RER = 1 • V i η l n (η = ∞) • PPP d ng tuy t đ i: P = NER P* NER = P / P* RER = 1 (t giá đ c xác đ nh thông qua các m c giá c gi a các n c) RER>1: ngo i t lên giá, RER0 (∆P > ∆P*): ngo i t lên giá 29 ∆NER
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide các lý thuyết về hình thành tỷ giá , Slide các lý thuyết về hình thành tỷ giá , Slide các lý thuyết về hình thành tỷ giá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay