bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 5 quản lý đóng hàng hóa và hệ thống cung ứng

47 178 3
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:52

QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ LƯU KHO Chương QUẢN LÝ DÒNG HÀNG HÓA VÀ HỆ THỐNG CUNG ỨNG Tính toán nhu cầu Lưu kho quản lý tồn kho MUA HÀNG HIỆU QUẢ Để đạt hiệu quả, chức mua hàng phải bổ sung hệ thống mua hàng nghiêm ngặt Hệ thống bao gồm nhiều tiểu hệ thống sau: - Tính toán nhu cầu lên kế hoạch mua hàng - Hệ thống quản lý tồn kho tối ưu hoá - Xác đònh tồn kho an toàn - Thiết lập hệ thống cung ứng nối liền doanh nghiệp với nhà cung cấp TÍNH TOÁN NHU CẦU XÁC ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH CUNG ỨNG Nguyên tắc chung Xác đònh kế hoạch giám đốc Tính toán nhu cầu theo thành phần chi phí dự đoán TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1- Cơ sở liệu: - Danh mục - Gam hàng lắp ráp sản xuất - Năng lực sản xuất - Phiếu kho - Thời hạn chu kỳ - Tỉ lệ hàng bỏ TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.1- Cơ sở liệu: 1.1.1.1- Danh mục: mô tả chi tiết thành phần sản phẩm từ nguyên vật liệu đến thành phẩm với hệ số lắp ráp TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.1- Cơ sở liệu: 1.1.1.2- Gam hàng lắp ráp sản xuất: mô tả tính đồng hoạt động khởi đầu giúp cho việc thực mã hàng cho hoạt động cần có: - Thời gian tiêu chuẩn - Sự đồng thiết bò dụng cụ cần thiết - Trình độ nghiệp vụ có TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.1- Cơ sở liệu: 1.1.1.3- Năng lực sản xuất: Cần xác đònh rõ cấp độ khả sản xuất phương tiện hỗ trợ để tăng giảm tùy theo trường hợp tiềm sản xuất TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.1- Cơ sở liệu: 1.1.1.4- Phiếu kho: liên quan đến tất nguyên vật liệu cho sản xuất thành phẩm Phiếu kho dùng theo dõi tất chuyển động tồn kho TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.1- Cơ sở liệu: 1.1.1.5- Thời hạn chu kỳ: để theo dõi việc sản xuất hạn 1.1.1.6- Tỉ lệ hàng bỏ : thông tin cần thiết để tăng số lượng đặt hàng nguyên vât liệu theo tỉ lệ hàng bỏ TÍNH TOÁN NHU CẦU 1.1 Nguyên tắc chung: 1.1.2- Các bước phạm vi kế hoạch hóa: Cần có thông tin sau: - Dự báo bán hàng cho thành phẩm bán - Sổ đặt hàng xác cho phép dự báo tốt - Cuối cùng, dự báo nhu cầu bán thành phẩm rời dòch vụ sau bán hàng 2.4 Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu Số lượng đặt hàng tối ưu Q tính sau: Q= (2RD/H)1/2 đó: D: nhu cầu R: phí tái đặt hàng H: phí lưu kho Tổng chi phí cho đơn vò thời gian là: C = tổng phí tái đặt hàng + tổng phí lưu kho = RD/Q + HQ/2 2.4 Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu Ví dụ: Nhu cầu mua giấy in công ty 20 thùng/tháng Giá thùng 50$ Chi phí đặt đơn hàng xếp giao hàng 60$ phí lưu kho 18$/thùng/năm Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu, chu kỳ đặt hàng chi phí 2.4 Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu Bài giải: Một số giá trò liên quan: D= 20x12 = 240 thùng/năm U= 50 $/thùng (giá đơn vò) R= 60 $/đơn hàng H= 18 $/thùng/năm Thay giá trò vào công thức tính đơn hàng tối ưu: Q= (2RD/H)1/2= (2x60x240/18)1/2= 40 thùng Chi phí biến đổi là: C= tổng phí tái đặt hàng + tổng phí lưu kho = RD/Q + HQ/2 = 60x240/40 + 18x40/2 = 360 + 360 = 720 $/năm 2.5 Thời gian, chi phí độ dài chu kỳ lưu kho Bài giải (tt): Tính đến chi phí mua hàng cho năm, với số lượng cần D giá đơn vò U Thêm chi phí vào chi phí biến đổi C, ta có tổng chi phí trữ hàng là: Tổng chi phí= UD+C = 50x240+720= 12720 $/năm Mỗi lần đặt hàng 40 thùng sử dụng 20 thùng/ tháng nên chu kỳ đặt hàng tháng Chúng ta tính theo công thức chu kỳ T sau: T = Q/D = 40/240 = 1/6 năm hay tháng 2.5 Thời gian, chi phí độ dài chu kỳ lưu kho Thời gian dự phòng (L): khoảng thời gian từ đặt hàng đến hàng hóa vào đến kho Giả sử thời gian không đổi Mức đặt hàng lại (ROL): với nhu cầu không đổi D, đơn hàng tái lập tồn kho sử dụng khoảng thời gian dự trù L: Mức đặt hàng lại = thời gian dự trù x nhu cầu ROL = LD 2.5 Thời gian, chi phí độ dài chu kỳ lưu kho Ví dụ: Nhu cầu sản phẩm 20 sp/tuần, phí tái đặt hàng 125$/đơn hàng phí lưu kho 2$/sp/tuần Nếu nhà cung cấp cam kết giao hàng vòng tuần sách đặt hàng tốt cho sản phẩm bao nhiêu? 2.5 Thời gian, chi phí độ dài chu kỳ lưu kho Bài giải: Những giá trò liên quan: D= 20 sp/tuần R= 125 $/đơn hàng H= $/sp/tuần L= tuần Đơn hàng tối ưu Q: Q= (2RD/H)1/2= (2x125x20/2)1/2= 50 sp Mức đặt hàng lại: ROL ROL = LD = 2x20 = 40 sp Chính sách đặt hàng tốt đặt đơn hàng 50sp tồn kho mức 40sp 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Tồn kho an toàn sử dụng nhòp độ sử dụng hàng tồn kho thay đổi ROL tăng lên khoảng tồn kho an toàn ROL= LD + tồn kho an toàn Cấp độ dòch vụ: xác suất không đứt hàng tồn kho chu kỳ dự trữ Xác suất dùng để xác đònh hệ số Z tính tồn kho an toàn 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Tồn kho an toàn = Zα(L)1/2 Trong đó: Z: số độ lệch chuẩn tính từ trung bình, xác suất tìm thấy bảng thống kê (Ví dụ: Z=1 tương đương 15,9% tồn kho thiếu hụt; Z=2 ~ 2.3%; Z=3 ~ 0.1%) α: độ lệch chuẩn L: khoảng thời gian dự phòng 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Ví dụ: Công ty Kitchen Furnishing có cửa hàng bán lẻ loại tủ bếp Nhu cầu tủ bếp thông thường 200 sp/tuần độ lệch chuẩn 40sp Phí đặt hàng lại tính phí giao hàng 200$, phí lưu kho 6$/sp/năm thời gian dự phòng tuần Miêu tả sách đặt hàng với cấp độ dòch vụ cho cửa hàng 95% Chi phí lưu kho an toàn trường hợp bao nhiêu? Chi phí tăng cấp độ dòch vụ yêu cầu 97%? 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Bài giải: D= 200 sp/tuần = 10400 sp/năm α = 40 sp R= 200 $/đơn hàng H= $/sp/năm L= tuần Q=(2RD/H)1/2= (2x200x10400/6)1/2= 833 sp ROL= LD+ tồn kho an toàn 3x200 + tồn kho an toàn 600 + tồn kho an toàn 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Bài giải (tt): Với 95% cấp độ dòch vụ, Z=1.64 độ lệch chuẩn từ trung bình, đó: Tồn kho an toàn= ZαL1/2 = 1.64 x 40 x 31/2 =114 ROL = 600 + 114 = 714 sp Chính sách tốt đặt 833 sp tồn kho rơi xuống đến 714 sp Trung bình đơn hàng giao đến 114 sp kho 2.6 Nhu cầu không ổn đònh Tính toán tồn kho an toàn Bài giải (tt): Phí lưu kho an toàn= tồn kho an toàn x H = 114 x = 684 $/năm Nếu cấp độ dòch vụ 97%, Z=1.88 và: Tồn kho an toàn = ZαL1/2 = 1.88 x 40 x 31/2 = 130 Phí lưu khho an toàn = tồn kho an toàn x H = 130 x = 780 $/năm 2.7 Tính toán tiêu lưu kho Số lượng đặt hàng = tiêu lưu kho – tồn kho có Tồn kho an toàn = Z x độ lệch chuẩn nhu cầu vượt (T+L) = Zα(T+L)1/2 Chỉ tiêu lưu kho = nhu cầu trung bình (T+L) + tồn kho an toàn = D(T+L) + Zα(T+L)1/2 2.8 Phân tích ABC hàng tồn kho Tham khảo tài liệu QUẢN TRỊ SẢN XUẤT [...]... hóa sản xuất - Mua hàng/ cung ứng - Quản lý tồn kho Sự cộng tác này mang lại lý do đầu tiên của sự thỏa mãn nhu cầu trong sản xuất 2 LƯU KHO VÀ QUẢN LÝ TỒN KHO 2.1 Lý do phải lưu kho 2.2 Các hệ thống quản lý tồn kho 2.3 Phân tích chi phí lưu kho 2.4 Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu 2 .5 Tính toán thời gian, chi phí và độ dài của chu kỳ 2.6 Đònh nghóa “cấp độ dòch vụ” và tính toán tồn kho an toàn 2.7... quản lý tồn kho 2.3 Phân tích chi phí lưu kho Tổng chi phí lưu kho hàng năm thường chiếm kho ng 25% giá trò hàng lưu kho 1 Chi phí đơn vò: giá sp phải thanh toán cho ncc 2 Chi phí đặt hàng lại: chi phí lặp lại một đơn hàng của một mặt hàng nào đó 3 Chi phí lưu kho: phí giữ hàng 1 đơn vò hàng hóa trong kho trong 1 kho ng thời gian 4 Phí thiếu số lượng: xảy ra khi cần hàng mà không có tồn kho 2.3 Phân... đơn hàng là: - lương = 16000/1200 = 13.33 $/đơn hàng - phí tuyển dụng khác = 3000/1200=2 .5 $/đơn hàng - phí khác = 6200/1200 = 5. 17 $/đơn hàng - phí kiểm tra = 15 $/đơn hàng Vậy phí đặt hàng lại là: 13.33 + 2 .5 + 5. 17 + 15 = 36 $/đơn hàng 2.3 Phân tích chi phí lưu kho Bài giải (tt): Phí lưu kho bao gồm tất cả các phí phát sinh khi lưu kho Đó là: - phí vay tiền = 9% - thất thoát = 5% - bảo hiểm và thuế... thông tin và VPP và bưu điện là 6200 USD/năm Trong 1 tháng, nhân viên này thực hiện 100 đơn hàng Khi hàng hóa đến nơi thì có phí kiểm tra là 15USD/đơn hàng Phí vay tiền là 9%/năm, tỉ lệ thất thoát là 5% và phí bảo hiểm và chi phí khác trung bình kho ng 4% Tính phí đặt hàng lại và phí lưu kho 2.3 Phân tích chi phí lưu kho Bài giải: Tổng số đơn đặt hàng 1 năm là: 12x100 = 1200 đơn hàng Phí đặt hàng lại... kho tương ứng - 3 Dựa trên một số tình huống đặc biệt như : mua hàng tập trung, đặt hàng theo số lượng cố đònh hay vượt qua ngưỡng hưởng chiết khấu,… - 4 Tùy theo phương thức cung ứng của nhà cung cấp - 5 Tùy thuộc vào khối lượng công việc của bộ phận thu mua Cuối cùng là việc sử dụng phần mềm xử lý tự động các việc cung ứng giúp bộ phận mua hàng xử lý tốt các tình huống để chọn lựa hệ thống quản lý. .. chỉ tiêu lưu kho 2.8 Phân tích ABC đối với hàng tồn kho 2.1 Lý do phải lưu kho - Mục đích của lưu kho là làm phần đệm giữa cung và cầu - Giúp hoạt động sản xuất diễn ra trôi chảy và tránh bò gián đoạn - Có thể yêu cầu nhiều hơn mong đợi, vào thời gian không dự kiến - Đáp ứng đủ khi giao hàng muộn hoặc đơn hàng nhỏ - Có được thuận lợi về giá đối với đơn hàng lớn - Cho phép mua hàng khi giá thấp và sắp... phép mua hàng ngoài sản xuất và khó tìm - Để làm hàng thời vụ - Giảm chi phí vận chuyển - Giải quyết tình huống khẩn cấp - Có thể mang lại lợi nhuận khi lạm phát cao 2.2 Các hệ thống quản lý tồn kho 2.2.1- Hệ thống bổ sung đònh kỳ - Ngày đặt hàng được báo trước - Đặt hàng cần thiết để đưa tồn kho về mức đã đònh (tồn kho tối đa) - Số lượng phụ thuộc vào quyết đònh đặt hàng và tồn kho hiện tại 2.2.2- Hệ. .. kho hiện tại 2.2.2- Hệ thống ngay khi đặt hàng: - Xác đònh mức độ phát đơn hàng - Đặt hàng khi tồn kho ở ngưỡng báo động hay tối thiểu - Theo dõi tồn kho đến khi đạt ngưỡng đặt hàng - Đặt hàng ngay với số lượng được đònh trứơc, không thay đổi 2.2 Các hệ thống quản lý tồn kho 2.2.3- Chọn lựa giữa hai hệ thống: Nguyên tắc chọn lựa: - 1 Tùy thuộc vào loại hệ thống theo dõi tồn kho có thể triển khai trong... thùng/tháng Giá mỗi thùng là 50 $ Chi phí đặt một đơn hàng và sắp xếp giao hàng là 60$ và phí lưu kho là 18$/thùng/năm Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu, chu kỳ đặt hàng và chi phí 2.4 Tính toán số lượng đặt hàng tối ưu Bài giải: Một số giá trò liên quan: D= 20x12 = 240 thùng/năm U= 50 $/thùng (giá đơn vò) R= 60 $/đơn hàng H= 18 $/thùng/năm Thay các giá trò này vào công thức tính đơn hàng tối ưu: Q= (2RD/H)1/2=... tổng phí tái đặt hàng + tổng phí lưu kho = RD/Q + HQ/2 = 60x240/40 + 18x40/2 = 360 + 360 = 720 $/năm 2 .5 Thời gian, chi phí và độ dài chu kỳ lưu kho Bài giải (tt): Tính đến chi phí mua hàng cho một năm, với số lượng cần là D và giá đơn vò là U Thêm chi phí này vào chi phí biến đổi C, ta có tổng chi phí trữ hàng là: Tổng chi phí= UD+C = 50 x240+720= 12720 $/năm Mỗi lần đặt hàng là 40 thùng và sử dụng 20
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 5 quản lý đóng hàng hóa và hệ thống cung ứng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 5 quản lý đóng hàng hóa và hệ thống cung ứng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 5 quản lý đóng hàng hóa và hệ thống cung ứng , TÍNH TOÁN NHU CẦU và XÁC ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH CUNG ỨNG, 3- Tính toán nhu cầu theo thành phần và chi phí dự đoán:, TÍNH TOÁN NHU CẦU VÀ XÁC ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH CUNG ỨNG, LƯU KHO VÀ QUẢN LÝ TỒN KHO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay