Tiểu luận kinh tế phát triển quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2005 2011

53 123 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

LOGO Quản lý nợ công Việt Nam giai đoạn 2005-2011 Tên thành viên II Quản lý nợ công Việt Nam giai đoạn 2005-2011 Nội Dung I Tổng quan nợ công quản lý nợ công II Quản lý nợ công Việt Nam giai đoạn 2005-2011 III Giải pháp cho vấn đề quản lý nợ công I Tổng quan nợ công quản lý nợ công 1 Nợ công 1.1 1.1 Khái niệm  Theo WB định nghĩa nợ công tổng giá trị khoản tiền mà phủ thuộc cấp từ trung ương đến địa phương vay bao gồm: 1.1 Khái niệm  Theo Việt Nam nợ công khoản vay Chính phủ khoản vay phủ bảo lãnh từ trung ương tới địa phương 1.2 Phân loại  Căn theo tiêu chí nguồn gốc địa lý vốn vay Nợ nước nợ công mà bên cho vay cá nhân, tổ chức Việt Nam Nợ nước nợ công mà bên cho vay Chính phủ nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ chức tài quốc tế, tổ chức cá nhân nước 1.2 Phân loại  Căn theo cách phân chia IMF: Khu vực tài công :các tổ chức tiền tê tổ chức phi tiền Khu vực phi tài công: phủ, thành phố, tổ chức quyền địa phương, doanh nghiệp phi tài nhà nước 1.2 Phân loại  Căn theo luật quản lý nợ Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1/1/2010 nợ công bao gồm: 2.2 Những sách áp dụng  Đối với vay nợ nước Chính phủ số chủ thể khu vực công  Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/4/1999 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phát hành công trái xây dựng Tổ quốc  Đối với vay nợ nước  Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay trả nợ nước ngoài,  Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức 2.2 Những sách áp dụng  Ngày 17/06/2009: Luật quản lý nợ công quốc hội thông qua có hiệu lực thức từ ngày 01/01/2010  Luật quản lý nợ công gồm chương, 49 điều 2.2 Những sách áp dụng  Nội dung quản lý nhà nước nợ công: (theo điều 4- Luật quản lý nợ công) Xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật quản lý nợ công Xây dựng, ban hành tiêu an toàn nợ, mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay quản lý nợ công giai đoạn; hệ thống tiêu giám sát nợ phủ, nợ công, nợ nước quốc gia kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm Tổ chức huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay quản lý nợ công mục đích, hiệu quả, bảo đảm thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ Giám sát việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ, quản lý nợ công, quản lý rủi ro tài khoá, bảo đảm an toàn nợ an ninh tài quốc gia 2.2 Những sách áp dụng Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay, hiệu quản lý nợ công Tổng hợp, báo cáo, công bố thông tin nợ công Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật quản lý nợ công Thanh tra, kiểm tra việc thực pháp luật quản lý nợ công Xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo việc thực pháp luật quản lý nợ công 10 11 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nợ công Hợp tác quốc tế quản lý nợ công 2.2 Những sách áp dụng  Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước Chính phủ  Nghị định quy định nghiệp vụ quản lý nợ công  Nghị định phát hành trái phiếu Chính phủ  Nghị định cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ  Thông tư Bộ Tài Chính số 56/2011/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp tính toán tiêu giám sát tổ hoạt động giám sát nợ công nợ nước quốc gia Hiệu quản lý nợ công 3.1 Việt Nam 3.1 Về tính ổn định nợ công Đánh giá nợ nước ngoài:  Tỷ lệ nợ nước ngoài/xuất (NPV/X): Đo lường giá trị ròng nợ nước liên quan đến khả trả nợ quốc gia lấy từ nguồn thu xuất • Tỷ lệ nợ nước ngoài/thu ngân sách Nhà nước (NPV/DBR): Đo lường giá trị ròng nợ nước liên quan đến khả trả nợ quốc gia lấy từ nguồn thu ngân sách Nhà nước 3.1 Về tính ổn định nợ công Ngưỡng nợ nước theo tiêu chuẩn HIPCs Từ năm 2005-2010:  Tỷ lệ NPV/X thấp, trung bình mức 60%  Tỷ lệ NPV/DBR 150%  Tỷ lệ X/GDP Việt Nam trung bình 64,28%  Tỷ lệ DBR/GDP trung bình mức 31.75% Tỷ lệ Mức ngưỡng NPV/X 150% NPV/DBR 250% X/GDP 30% DBR/GDP 15% Nợ công Việt Nam ngưỡng an toàn mà WB đưa 3.1 Về tính ổn định nợ công  Đánh giá nợ nước : Từ năm 2005-2010: • Tỷ lệ Nợ nước/GDP Việt Nam nhìn chung Ngưỡng nợ nước theo tiêu chuẩn HIPCs mức thấp sát với ngưỡng 20%-25% • Tỷ lệ Nợ nước/DBR thấp năm trở lại năm 2009 năm 2010 sát với ngưỡng an toàn 92% Tỷ lệ Mức ngưỡng Nợ nước/GDP 20% -25% Nợ nước/DBR 92%-167% Nợ nước Việt Nam đánh giá ổn định 3.2 Tính công gánh nặng nợ liên hệ Nguyên nhân 3.2 Tính công gánh nặng nợ liên hệ  Kết quả: Tính công liên hệ gánh nặng nợ Việt Nam đánh giá thấp III Giải pháp cho vấn đề quản lí nợ công Một là, công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình quản lý nợ công Nước Canada Pháp Italy Anh Mỹ Nhật Hy Lạp Tỷ lệ nợ 82,3% 82,3% 118% 75,1% 58,3% 196,2% 128,3% công/GDP ( Theo: The Economist) III Giải pháp cho vấn đề quản lí nợ công  Hai là, Chính phủ cần xây dựng kế hoạch vay nợ công phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn, thời kỳ  Ba là, đảm bảo tính bền vững quy mô tốc độ tăng trưởng nợ công, có khả toán nhiều tình khác hạn chế rủi ro, chi phí Bốn là, kiểm soát chặt chẽ khoản vay vay lại khoản vay Chính phủ bảo lãnh Năm là, nâng cao hiệu dự án đầu tư công tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn vay, vốn Chính phủ bảo lãnh Sáu là, Kiểm toán Nhà nước với tư cách quan độc lập kiểm tra tài nhà nước cần quy định rõ nhiệm vụ kiểm toán nợ công Luật Quản lý nợ công Luật Kiểm toán nhà nước Bảy là, cần có chiến lược dài hạn vấn đề quản lý nợ công Thank you for listening [...]...2 Quản lý nợ công 2.1 2.1 Sự cần thiết quản lý nợ công 2.1 Sự cần thiết quản lý nợ công 2.2 Quản lý nợ công ở Việt Nam - 2.2  Quản lý nợ công ở Việt Nam Mục tiêu quản lý 2.2  Quản lý nợ công ở Việt Nam Khuôn khổ pháp luật 2.2 Quản lý nợ công ở Việt Nam   Nguyên tắc quản lý BảoNhà nước quản lý nợ công, từ việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay đến việc trả nợ  đảm an toàn nợ trong giới... Philippines Việt Nam Tỷ lệ nợ 17,4% 48,6% 26,5% 52,1% 55,8% 44,5% công/ GDP ( Theo: The Economist) 1.1 Quy mô nợ công  Bình quân mỗi người Việt Nam đang gánh 580,91 USD nợ công Nợ công Việt Nam đang ở mức trên trung bình 1.2 Cơ cấu nợ công Cơ cấu nợ công Việt Nam 2009 19% 2% Cơ cấu nợ công Việt Nam 2010 20% 2% 78% 80% Nợ chính phủ Nợ chính phủ Nợ chính phủ bảo lãnh Nợ chính phủ bảo lãnh Nợ chính quyền... nền kinh tế 2.2 Quản lý nợ công ở Việt Nam Để bảo đảm an toàn của nợ công, các nước thường sử dụng các tiêu chí   Giới hạn nợ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế phát triển quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2005 2011 , Tiểu luận kinh tế phát triển quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2005 2011 , Tiểu luận kinh tế phát triển quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2005 2011 , I. Tổng quan về nợ công và quản lý nợ công, 2 Quản lý nợ công ở Việt Nam, Tình hình nợ công, 2 Cơ cấu nợ công, 3 Tình hình sử dụng nợ công, 2 Những chính sách đã và đang áp dụng, 1 Về tính ổn định của nợ công, III. Giải pháp cho vấn đề quản lí nợ công

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay