THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế QUỐC tế

36 149 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Chương THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ I Vai trò xu hướng phát triển thị trường giới (TTTG) II Những yếu tố TTTG có tác động đến hoạt động KTQT 12/01/16 I - VAI TRÒ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Vai trò thị trường giới * Khái niệm - Khái niệm TTTG nơi diễn hoạt động trao đổi hàng hóa chủ thể khác quốc gia I - VAI TRÒ CỦA TTTG… - Những vấn đề cần lưu ý: + Phạm vi lưu thông + Đối tượng trao đổi + Chủ thể tham gia + Hình thức trao đổi + Quy luật hoạt động I - VAI TRÒ CỦA TTTG… * Vai trò thị trường giới - Là môi trường hoạt động mối quan hệ KTQT - Là nơi biểu biến động quan hệ cung - cầu - Là sở hoạch định chiến lược kinh tế đối ngoại phủ - Là sở xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp I - VAI TRÒ CỦA TTTG… Xu hướng phát triển TTTG - Cơ cấu trao đổi TTTG có thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng trao đổi tiền tệ, vốn, hoạt động dịch vụ quốc gia - Hoạt động trao đổi TTTG chịu điều tiết hệ thống luật pháp mang tính quốc tế - Quá trình trao đổi TTTG vừa mang tính hợp tác cao vừa có cạnh tranh gay gắt lợi ích II - NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA TTTG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KTQT Quan hệ cung - cầu TTTG a Khái niệm hình thức biểu - Khái niệm: cung, cầu, quan hệ cung-cầu - Các hình thức biểu hiện: + Cung > cầu + Cung < cầu + Cung ≈ cầu II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… Các khái niệm cung, cầu, quan hệ cung - cầu  CUNG: Cung thị trường giới số lượng đối tượng cần trao đổi mà người bán bán sẵn sàng bán mức giá khác thời gian định khu vực thị trường quốc tế  CẦU: Cầu thị trường giới số lượng đối tượng cần trao đổi mà người mua mua sẵn sàng mua mức giá khác thời gian định khu vực thị trường quốc tế  QUAN HỆ CUNG - CẦU xuất khi: cung, cầu loại đối tượng cần trao đổi gặp khu vực thị trường quốc tế, thỏa mãn điều kiện trao đổi II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… CUNG - CẦU b Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ cung - cầu (1) - Nhân tố chu kỳ phát triển kinh tế Cầu tăng Cầu giảm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… CUNG - CẦU (2) - Nhân tố tiến KHCN + Tìm thêm công dụng cho sản phẩm + Tạo sản phẩm có tác dụng thay cho sản phẩm cũ (3) - Nhân tố thời vụ sản xuất tiêu dùng (4) - Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên, xã hội + Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên: động đất, bão lụt, hạn hán, sóng thần + Ảnh hưởng điều kiện xã hội: thay đổi sách, chế độ; chiến tranh II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… * Biểu thị TGHĐ (cách yết TGHĐ) Các đồng tiền: - Nội tệ, ngoại tệ - Yết giá, định giá Yết tỷ giá trực tiếp: 1đv ngoại tệ = ? đv nội tệ Ngày 4/4/2007: USD = 16.012/16.014 VND Tại Việt Nam: USD/VND = 16.012/16014 Yết tỷ giá gián tiếp: 1đv nội tệ = ? đv ngoại tệ Tại Việt Nam: VND = 0.000062 USD Tại New York: USD = 117 JPY II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * Các hình thức biểu  Theo chế độ quản lý: + TGHĐ thức + TGHĐ kinh doanh + TGHĐ chợ đen  Theo thời điểm mua bán ngoại tệ + Tỷ giá mở cửa đóng cửa + Tỷ giá giao kỳ hạn II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * Các hình thức biểu (tiếp)  Theo phương tiện toán + Tỷ giá tiền mặt + Tỷ giá chuyển khoản + Tỷ giá séc + Tỷ giá hối phiếu II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ  (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế  Nhanh ổn định SX   nhu cầu tiêu dùng tăng thỏa mãn, giá hàng hóa ổn định  giá trị đồng tiền giữ vững nâng cao  TGHĐ ổn định có xu hướng giảm  Chậm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ (tiếp)  (2) Tình hình cán cân toán quốc tế (BP = The Balance of Payment)  BP  Các trường hợp ∀Σ thu ngtệ > Σ chi ngtệ ∀Σ thu ngtệ < Σ chi ngtệ II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ (tiếp)  (3) Các sách tài - ngân hàng  Chính sách quản lý ngoại tệ  Chính sách lãi suất…  (4) Tỷ lệ lạm phát đồng tiền quốc gia  (5) Yếu tố tâm lý  Tâm lý dự trữ  Tâm lý tiêu dùng II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3.3 Tác động đến hoạt động KTQT a Tác động đến TMQT a.1 Tỷ giá thay đổi giới hạn * Tỷ giá tăng - Trong ngắn hạn Khuyến khích hoạt động XK Nhập gặp khó khăn (Xem VD) II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TGHĐ tăng giới hạn cho phép NGẮN HẠN xuất có lợi, nhập bất lợi VD: Bán đơn vị sản phẩm với giá USD TGHĐ ban đầu 1USD = 15.000VND TGHĐ thay đổi USD = 16.000 VND  nhà XK có thể:  bán đvị sản phẩm với giá 0,9USD  giữ giá 1USD hưởng chênh lệch 1.000VND/1đvị sản phẩm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - Trong dài hạn Không hoàn toàn giống ngắn hạn  Tỷ giá tăng làm cho giá hàng hóa nước tăng, giá yếu tố đầu vào tăng  Chi phí sản xuất nhà xuất tăng  Chưa lợi nhuận nhà xuất tăng, giảm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TGHĐ tăng vừa phải dài hạn DÀI HẠN hoạt động xuất ? Xem xét trình SXKD ngành có yếu tố đầu vào nhập TGHĐ   giá yếu tố đầu vào   CF SXKD   giá bán   ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hàng XK II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * Tỷ giá giảm - Trong ngắn hạn + Xuất giảm lợi nhuận + Nhập tăng lợi nhuận - Trong dài hạn: ngành SX hàng XK có đầu vào NK lại có lợi giảm chi phí  tạo điều kiện thuận lợi cho tăng XK II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI a2 Tỷ giá thay đổi nhanh - TGHĐ tăng nhanh gây cú sốc cho KT  ảnh hưởng xấu đến XK NK - TGHĐ giảm nhanh + Xuất ngưng trệ + Nhập bị ảnh hưởng xấu II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI b Tác động đến ĐTQT * TGHĐ tăng - Trong ngắn hạn  Luồng vốn đầu tư vào nước tăng, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt FDI  Luồng vốn đầu tư nước giảm - Trong dài hạn Tỷ giá tăng nhanh, mức hợp lý  Thị trường tài biến động  Môi trường đầu tư không ổn định  Luồng vốn vào giảm  Luồng vốn tăng II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * TGHĐ giảm - Trong ngắn hạn: + Luồng vốn tăng + Luồng vốn vào giảm - Trong dài hạn: Nếu tỷ giá giảm hợp lý, giới hạn cho phép tác động không đồng với ngắn hạn II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TGHĐ giảm vừa phải thể kinh tế phát triển ổn định, giá trị nội tệ giữ vững có xu hướng tăng  môi trường đầu tư ổn định, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư  Luồng vốn vào tăng &  Luồng vốn giảm [...]... * Tác động đến đầu tư quốc tế  Cung > Cầu (Xem xét đến lợi thế cạnh tranh của nhà đầu tư)  Cung < Cầu (Xem xét đến chu kỳ sống của sản phẩm) II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… 2 Giá quốc tế trên TTTG a Khái niệm và hình thức biểu hiện - Khái niệm: là biểu hiện bằng tiền giá trị quốc tế của đối tượng trao đổi trên TTTG - Điều kiện để lựa chọn giá quốc tế: + Có tính chất đại diện cho đối tượng trao đổi & giá... - cầu + Nếu cung > cầu + Nếu cung < cầu + Nếu cung phù hợp với cầu (4) - Nhân tố giá trị đồng tiền biểu thị qua giá II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ c Tác động của biến động giá quốc tế đến hoạt động KTQT - Đối với hoạt động TMQT + Khi giá tăng + Khi giá giảm - Đối với hoạt động đầu tư quốc tế + Khi giá tăng + Khi giá giảm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… 3 Tỷ giá hối đoái trong quan hệ KTQT 3.1 Khái... NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/06/2006 Thị trường Gạo trắng (5% tấm) Thái Lan 312 - 313 USD/tấn Việt Nam 265 USD/tấn Ca cao Dầu thô Cà phê London 930 GBP/tấn 67,43 USD/thùng 1167 USD/tấn New York 1525 USD/tấn 69,97 USD/thùng II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ - Các hình thức biểu hiện của giá QT: (1) Theo mức độ tin cậy của giá quốc tế  giá tham khảo  giá chào... TTTG… GIÁ QUỐC TẾ b Các nhân tố ảnh hưởng đến giá QT (1) - Nhân tố cạnh tranh + giữa những người bán + giữa những người mua + giữa những người mua và người bán (2) - Nhân tố lũng đoạn + Giá lũng đoạn cao + Giá lũng đoạn thấp II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ Các nhân tố ảnh hưởng đến giá QT (tiếp) (3) - Nhân tố quan hệ cung - cầu + Nếu cung > cầu + Nếu cung < cầu + Nếu cung phù hợp với cầu (4)... bán đấu giá, giá đấu thầu  giá thực tế trong hợp đồng đã ký kết II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ (2) Theo điều kiện mua bán  Giá FOB (Free On Board)  Giá CIF (Cost Insurance & Freight) Giá CIF = giá FOB + chi phí bảo hiểm QT + cước phí vận chuyển (3) Theo điều kiện thanh toán  Giá thanh toán ngay  Giá thanh toán sau II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… GIÁ QUỐC TẾ Giá FOB Nước xuất khẩu Nước nhập... độ tăng trưởng của nền kinh tế  Nhanh và ổn định SX   nhu cầu tiêu dùng tăng và được thỏa mãn, giá hàng hóa ổn định  giá trị đồng tiền được giữ vững và nâng cao  TGHĐ ổn định và có xu hướng giảm  Chậm II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Các nhân tố ảnh hưởng đến TGHĐ (tiếp)  (2) Tình hình cán cân thanh toán quốc tế (BP = The Balance of Payment)  BP là gì  Các trường hợp ∀Σ thu ngtệ... hạn Tỷ giá tăng quá nhanh, quá mức hợp lý  Thị trường tài chính biến động  Môi trường đầu tư không ổn định  Luồng vốn vào giảm  Luồng vốn ra tăng II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * TGHĐ giảm - Trong ngắn hạn: + Luồng vốn ra tăng + Luồng vốn vào giảm - Trong dài hạn: Nếu tỷ giá giảm hợp lý, trong giới hạn cho phép thì tác động không đồng nhất với trong ngắn hạn II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG…... giảm hợp lý, trong giới hạn cho phép thì tác động không đồng nhất với trong ngắn hạn II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TGHĐ giảm vừa phải thể hiện nền kinh tế phát triển ổn định, giá trị nội tệ được giữ vững và có xu hướng tăng  môi trường đầu tư ổn định, giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư  Luồng vốn vào tăng &  Luồng vốn ra giảm ... lãi suất…  (4) Tỷ lệ lạm phát của đồng tiền quốc gia  (5) Yếu tố tâm lý  Tâm lý dự trữ  Tâm lý tiêu dùng II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3.3 Tác động đến hoạt động KTQT a Tác động đến TMQT a.1 Tỷ giá thay đổi trong giới hạn * Tỷ giá tăng - Trong ngắn hạn Khuyến khích hoạt động XK Nhập khẩu gặp khó khăn (Xem VD) II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… TGHĐ tăng trong giới hạn cho phép NGẮN HẠN... được biểu hiện bằng 1 đồng tiền khác  tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền  sự so sánh sức mua giữa các đồng tiền 1 USD = 16.000 VND  TGHĐ biểu thị mối quan hệ so sánh sức mua giữa các đồng tiền hay là giá chuyển đổi một đơn vị tiền tệ của nước này thành những đơn vị tiền tệ của nước khác II - NHỮNG YẾU TỐ CỦA TTTG… * Biểu thị TGHĐ (cách yết TGHĐ) Các đồng tiền: - Nội tệ, ngoại tệ - Yết giá, định giá
- Xem thêm -

Xem thêm: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế QUỐC tế , THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế QUỐC tế , THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI đối với sự PHÁT TRIỂN KINH tế QUỐC tế , Chương 5 THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ, Các khái niệm cung, cầu, quan hệ cung - cầu, TGHĐ tăng vừa phải trong dài hạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay