bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 3 quy trình kỹ thuật mua hàng 1

50 143 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Chương QUI TRÌNH VÀ KỸ THUẬT MUA HÀNG Quy trình mua hàng Lựa chọn nhà cung cấp Giá mua hàng Kiểm tra chất lượng QUI TRÌNH KỸ MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG Các bước trình đặt hàng: Đưa nhu cầu; Kiểm tra nhu cầu; Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp; Chuyển đơn hàng; Theo dõi đơn hàng; Nhận hàng giao; Kiểm tra chất lượng số lượng; Kiểm tra hóa đơn toán; Lưu đơn hàng QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.1 Đưa nhu cầu: 1.1.1 Sản phẩm tiêu dùng không thường xuyên: - Xác đònh nhu cầu từ kế hoạch sản xuất - Cần có chương trình cung ứng chi tiết, cho giai đoạn, phân xưởng, phòng ban - Xác đònh tốt nhu cầu giúp giữ tồn kho mức tối thiểu QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.1 Đưa nhu cầu: 1.1.2- Sản phẩm tiêu dùng thường xuyên: - Được quản lý hệ thống quản lý tồn kho Đặt hàng theo chu kỳ Cần có phiếu kho để theo dõi Cần có hỗ trợ hệ thống tin học có nhu cầu Cần có qui trình đặc biệt cho mua hàng QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.1 Đưa nhu cầu: 1.1.3- Nhu cầu không dự kiến không lặp lại Yêu cầu: - Mô tả chi tiết nhu cầu Mã số hàng hoá (nếu có) Số lượng mong muốn Thời hạn mong muốn có để sử dụng Đề nghò mua hàng có ký duyệt ban giám đốc chuyển đến phòng thu mua QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.1 Đưa nhu cầu: 1.1.4- Trường hợp đặt hàng khẩn cấp: Cần có qui trình đặt hàng khẩn cấp Lý đặt hàng khẩn cấp: Hết hàng tồn kho (quản lý kém) Lỗi chương trình sản xuất Dự báo nhu cầu Thay đổi thường xuyên không quản lý theo danh mục Không kết hợp tốt với phận mua hàng QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG Kiểm tra nhu cầu: Kiểm tra nhằm xác đònh nhu cầu phù hợp để có đònh mua hàng mang tính kinh tế QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.2 Kiểm tra nhu cầu (tt): Một số câu hỏi cần đặt kiểm tra nhu cầu: - Thò trøng thiếu hàng, kho có loại thay không ? - Yêu cầu mua hàng thường xuyên hay không thường xuyên? - Yêu cầu mua thiết bò đặc biệt có đủ thông tin kỹ thuật? - Yêu cầu mua hàng với số lượng có mang tính kinh tế cho công ty không ? QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.3 Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp: Có nhiều bước để chọn lựa nhà cung cấp: - Xếp hạng nhà cung cấp, Gởi gọi thầu tra cứu nhà cung cấp Thương lượng Đánh giá nhà cung cấp Lựa chọn cuối QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1.4 Chuyển đơn hàng: Những thông tin thường có đơn đặt hàng: - Tên đòa công ty đặt hàng Số đơn đặt hàng ngày đặt hàng Tên đòa nhà cung cấp Mô tả số lượng sản phẩm đặt hàng Chỉ dẫn thông thường (tên kiện, số liên hoá đơn, ) Chỉ dẫn gửi hàng (nơi đến, phương thức vận chuyển, lộ trình) Ngày giao hàng Điều kiện toán Chiết khấu Chữ ký cán thu mua 3.1- Giá loại chi phí khác nhau: 3.1.2- Biến phí / Đònh phí: - Biến phí thay đổi tỉ lệ với số lượng sản phẩm sản xuất bán - Đònh phí xác đònh độc lập với số lượng sản xuất 3.2 Giá thò trường  Giá hình thành từ cân cung cầu  Giá tạo nên chế thò trường (sản phẩm chuẩn hoá, cạnh tranh xác đònh-độc quyền thiểu số, cạnh tranh hoàn toàn)  Lập luận “giá/chi phí” trở nên quan trọng có nhu cầu cung ứng đặc biệt, cần xem lại giá có tính đến chi phí nhà cung cấp trạng thái hội  Giá thấp thời không tốt (nhu cầu thò trøng thấp lực sản xuất), cần giá bán cao biến phí, nhà cung cấp chấp nhận để sản xuất số lượng lớn  Ngược lại giá cao thời tốt (năng lực sản xuất bảo hòa) 3.3 Giá chi phí mua hàng:  Mục tiêu người mua hàng đạt chi phí thấp giá đơn vò hàng hoá nhờ vào khoản chiết khấu 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.1- Chi phí phân tán: - Tất chi phí liên quan đến việc cung ứng không tính giá đơn vò   chi phí gián tiếp 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.1- Chi phí phân tán: - VD: Trường hợp sản xuất bán thành phẩm đặc biệt Có hai nhà cung cấp (A) (B) đưa chào hàng sau: (A) : giá sản phẩm đ + chi phí làm khuôn 100.000đ - (B) : giá sản phẩm 8.5 đ + chi phí làm khuôn 80.000đ Nên chọn nhà cung cấp ? - 3.3 Giá chi phí mua hàng:   Nên tìm điểm gặp hai cách chào hàng Chi phí tổng cộng cho việc mua hàng trường hợp Y1 Y2 giải thích qua hai phng trình sau: Y1 = 100,000 + 6xi Y2 = 80,000 + 8.5xi Trong xi số lượng đơn vò sản xuất Kết : - Nếu số lượng tổng cộng suốt chu kỳ sống sản phẩm thấp 8,000 thi chọn (B) - Ngược lại chọn (A) kinh tế 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.2- Điều kiện toán:  Rất quan trọng chu kỳ khai thác doanh nghiệp dài tài khó khăn  Đôi mua hàng trả tiền mặt để có chiết khấu cao  Thể mối liên hệ khâu mua hàng khâu quản lý tài 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.3- Các loại chiết khấu: 3.3.3.1- Chiết khấu thương mại: - Không gắn liền với số lượng hàng mua - Chiết khấu khác tùy theo khách hàng  Người mua hàng phải đối mặt với lựa chọn nguồn đánh giá lợi ích họ 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.3- Các loại chiết khấu: 3.3.3.2- Chiết khấu toán: - Liên quan đến việc giảm giá cho việc toán nhanh - Nhà cung cấp tìm thuận lợi tài đẩy phần cho người mua hàng 3.3 Giá chi phí mua hàng: 3.3.3- Các loại chiết khấu: 3.3.3.3- Chiết khấu theo số lượng: - Là quyền lợi người mua hàng với số lượng lớn - Được diễn giải hai cách khác nhau: - p dụng tổng thể cho toàn số lượng thực cho hoạt động Phụ thuộc vào độ lớn đơn hàng khư Kiểm tra chất lượng 4.1- Tầm quan trọng kiểm tra chất lượng:  Đảm bảo việc mua hàng đạt mức độ chất lượng yêu cầu, tránh thành phần hay chất liệu không phù hợp bò trộn lẫn sản phẩm  Cập nhật mức độ hoàn thiện nhà cung cấp thực hệ thống đánh giá tuyển chọn Kiểm tra chất lượng 4.2- Thể thức kiểm tra chất lượng: Mục đích việc kiểm tra đa dạng, lại thành hai mục đích bản: - Kiểm tra xem nhà cung cấp có tôn trọng thời hạn đơn hàng phù hợp với nhu cầu công ty - Theo dõi trình sản xuất nhà cung cấp cho phép xác đònh nguyên thay đổi báo trước Kiểm tra chất lượng 4.2.1- Kỹ thuật kiểm tra: - Trong số trøng hợp, việc kiểm tra nhấn mạnh việc thử nghiệm vận hành có hệ thống (kiểm tra 100%) 4.2.2- Hình thức kiểm tra thống kê : có hai loại thử nghiệp áp dụng - Thử nghiệm thuộc tính - Thử nghiệm biến đổi nhằm đo lường đặc điểm sản phẩm Kiểm tra chất lượng 4.3- Kiểm tra việc nhận hàng qua mẫu : - Loại hình kiểm tra nhằm loại bỏ lô hàng tỉ lệ hàng hư hỏng cao  Rủi ro cho nhà cung cấp cho người mua Rủi ro cho nhà cung cấp xác suất mẫu cao tỉ lệ thực tế  Rủi ro cho người mua xác suất hàng lỗi chấp nhận thực tế tỉ lệ cao nhiều  Kiểm tra chất lượng 4.4- Sử dụng kết kiểm tra:  Trước tiên, đưa vaò sử dụng tồn trữ sản phẩm đạt mức độ chất lượng yêu cầu  Ghi lại tỉ lệ hàng hỏng, cung cấp thông tin để đánh giá nhà cung cấp  Trường hợp đơn hàng bán tháo chất lượng yêu cầu, phiếu ký chấp nhận lô hàng cho phép toán cho hóa đơn  Trường hợp ngược lại, việc mở rộng qui trình thông thường theo nhũng điều kiện chung đơn hàng [...]... với hàng tiêu chuẩn thì chỉ kiểm tra tổng thể đơn giản - Nên kiểm tra ngay khi nhận hàng 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 8 Kiểm tra hóa đơn và thanh toán: - Việc kiểm tra hoá đơn thuộc phòng thu mua và kế toán - Kiểm tra hoá đơn phải dựa trên hồ sơ nhận hàng - Mua hàng trả ngay cần có xử lý hành chính nhanh 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 9 Lưu đơn hàng: - Để kiểm tra nội bộ và. . .1 TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 5 Theo dõi đơn hàng: Hiệu quả cho những đơn hàng quan trọng - Cán bộ thu mua không chỉ quan tâm đến giá, mà còn có trách nhiệm đối với ngøi sử dụng về thời hạn, số lïng giao và đưa vào sử dụng đúng chỗ cần thiết 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 5 Theo dõi đơn hàng (tt): Các bước theo dõi đơn hàng: - Yêu cầu nhà cung cấp xác nhận đã nhận đơn hàng. .. dụng và kiểm tra; Chuyển nhanh nhất đến nơi sử dụng 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 7.Kiểm tra số lượng, chất lượng: Kiểm tra số lượng: Được chính thức ghi vào phiếu nhận hàng Phiếu này chỉ rõ: - Tên nhà cung cấp Số đơn hàng Số lượng nhận Số lượng bỏ đi (hư, bể do quá trình vận chuyển) 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 7 Kiểm tra số lượng, chất lượng: Kiểm tra chất lượng: - Qui trình. .. đơn hàng (điện thoại, thăm viếng, văn bản,…) - Lập hồ sơ theo dõi để đánh giá nhà cung cấp sau này 1 QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 1. 6 Nhận hàng giao: Do bộ phận nhận hàng đảm nhiệm dưới trách nhiệm của phòng thu mua - Nhận chuyến hàng đến do nhà vận chuyển hay nhà cung cấp chuyển đến Ký nhận việc dỡ hàng Xác đònh và nhập tất cả những hàng hoá vào kho Thông tin việc nhận hàng cho phòng thu mua, ... Chi phí mua hàng bao gồm giá mua hàng, điều kiện thanh toán và các chi phí liên quan… 2 .1- Tiêu chuẩn đánh giá một nhà cung cấp 2 .1. 2- Các tiêu chuẩn khác: Khả năng kỹ thuật của nhà cung cấp Dòch vụ kỹ thuật sau bán hàng và bảo trì Khả năng hội nhập Khả năng sản xuất Khả năng tài chính (Trong trường hợp mối quan hệ với nhà cung cấp này cần theo dõi) Khả năng xoay sở của ban điều hàng công ty 2 .1- Tiêu... chiến lược và sách lược để quy t đònh 3 GIÁ TRONG MUA HÀNG  Tiêu mua  Giá chuẩn đánh giá cán bộ thu phải tương đương với mọi an toàn cho công ty 3. 1- Giá và các loại chi phí khác nhau: Giá bán = giá nguyên liệu + chi phí sản xuất + phí thương mại + chi phí chung + lợi nhuận Chi phí gồm: - Chi phí trực tiếp / chi phí gián tiếp Biến phí / Đònh phí 3. 1- Giá và các loại chi phí khác nhau: 3. 1. 1- Chi phí... phải lưu đơn đặt hàng và hoá đơn cho việc bảo hành và trình thuế - Để bổ sung hồ sơ nhà cung cấp, cập nhật sự hoàn thiện của họ trong hồ sơ đánh giá sau này 2 ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP  Nhiệm vụ cơ bản của quá trình quy t đònh mua  Bước quan trọng để xử lý đơn hàng 2 .1- Tiêu chuẩn đánh giá một nhà cung cấp 2 .1. 1- Tiêu chuẩn cổ điển: - Chất lượng nhà cung cấp - Việc tôn trọng ngày giao hàng. .. sơ nhà cung cấp Phản hồi các gọi thầu 2 .3- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 2 .3. 1- Loại trừ đầu tiên (bước 1) : - - Dựa vào tiêu chuẩn cơ bản (chi phí, giá cả) Tiêu chuẩn đánh giá đònh lượng (xác đònh hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cơ bản dựa trên các chào hàng, kết quả dự thầu, ) Tiêu chuẩn đánh giá mang tính chủ quan 2 .3- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 3. 3.2- Đánh giá những nhà cung cấp tiền trúng... khác nhau và không đồng nhất 2 .3- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp 2 .3. 3- Lựa chọn cuối cùng: 2 giai đoạn - Lựa chọn đầu tiên bởi một nhóm những người tham gia: giải thích sự lựa chọn, lập hồ sơ đánh giá bao gồm cả những điểm thuận lợi và khó khăn - Lựa chọn cuối cùng sẽ được người quy t đònh cuối cùng thực hiện, hoặc một uỷ ban quy t đònh Quy t đònh này dựa trên lựa chọn đầu tiên thêm vào đó các... Bước này liên quan đến việc đánh giá đa tiêu chuẩn  Lựa chọn nhà cung cấp theo chiến lược mua hàng quan trọng  2 .3- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấ p 2 .3. 2 .1- Nguyên tắc chung: - Xác đònh các tiêu chuẩn đánh giá Xác đònh mức độ quan trọng của từng tiêu chuẩn (khả năng kỹ thuật 20% + khả năng sản xuất 20% +….= 10 0%) Chi tiết hoá, nếu cần những tiêu chuẩn thành những phần nhỏ (vd: khả năng sản xuất:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 3 quy trình kỹ thuật mua hàng 1 , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 3 quy trình kỹ thuật mua hàng 1 , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 3 quy trình kỹ thuật mua hàng 1 , Chương 3 QUI TRÌNH VÀ KỸ THUẬT MUA HÀNG, QUI TRÌNH MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG, 1- Tiêu chuẩn đánh giá một nhà cung cấp, 3- Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, 1- Giá và các loại chi phí khác nhau:, Kiểm tra chất lượng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay