bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 1 mua hàng và chiến lược mua hàng

33 239 2
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ LƯU KHO PHẠM THỊ TRÚC LY trucly.pham01@gmail.com GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Mục tiêu mơn học: Hiểu tầm quan trọng chức mua hàng chiến lược cơng ty Phát triển việc nghiên cứu ứng dụng chức mua hàng hiệu dây chuyền cung ứng  Số học : 45 tiết  Tiêu chuẩn đánh giá : – – –  Bài tập tình huống: Kiểm tra kỳ: Thi cuối khóa : 20% 30% 50% Tài liệu tham khảo: – – PGS.TS Đoàn Thò Hồng Vân, “Quản trò Cung ứng” 2002, Nhà xuất Thống Kê Donald Waters, «Logistics»,2002, Palgrave Edition NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Mua hàng chiến lược mua hàng Chương 2: Marketing mua hàng Chương 3: Quy trình kỹ thuật mua hàng Chương 4: Đàm phán mua hàng Chương 5: Quản lý dòng hàng hóa hệ thống cung ứng Chương 6: Cơ cấu tổ chức kiểm tra mua hàng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng Cung ứng Giới thiệu chức mua hàng Phân khúc mua hàng Chiến lược tổng thể Chiến lược mua hàng Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.1 Cung ứng khái niệm liên quan: 1.1.1 Cung ứng kinh tế kế hoạch hóa tập trung: Cung ứng hiểu cung ứng vật tư Là q trình Nhà nước XHCN phân phối lưu thơng tư liệu sản xuất cách có kế hoạch… Cung cấp vật tư kỹ thuật hình thức lưu thơng đặc biệt, nằm q trình sản xuất 1.1.2 Cung ứng kinh tế thị trường: Mua hàng/ Mua sắm (purchasing): Thu mua (Procurement) Quản trị cung ứng (Supply management) Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.1.2.1 Mua hàng: Chức tổ chức Gồm hoạt động liên quan đến việc mua ngun vật liệu, máy móc, trang thiết bị, dịch vụ… phục vụ cho hoạt động tổ chức Hoạt động mua hàng: 10 Phối hợp phòng ban để xác định nhu cầu ngun vật liệu cần cung cấp Tổng hợp nhu cầu tồn tổ chức, xác định số lượng cần mua Xác định nhà cung cấp tiềm Thực nghiên cứu thị trường cho ngun vật liệu quan trọng Đàm phán với nhà cung cấp tiềm Phân tích đề nghị Lựa chọn nhà cung cấp Soạn thảo đơn đặt hàng/ hợp đồng Thực hợp đồng giải vướng mắc Thống kê theo dõi số liệu mua hàng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.1.2.2 Thu mua: Là hoạt động thiết yếu tổ chức, phát triển, mở rộng chức mua hàng Chú trọng nhiều đến vấn đề mang tính chiến lược Hoạt động thu mua: Tham gia vào việc phát triển nhu cầu ngun vật li ệu, d ịch v ụ,… Thực nghiên cứu ngun vật liệu Nghiên cứu chun sâu thị trường ngun vật liệu Thực hoạt động chức mua hàng Quản trị chất lượng nhà cung cấp Quản lý q trình vận chuyển Quản trị hoạt động mang tính đầu tư như: tận dụng, sử dụng lại ngun vật liệu Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.1.2.3 Quản trị cung ứng: Là phát triển bước cao thu mua Mang tính chiến lược Hoạt động quản trị cung ứng: Đặt quan hệ trước để mua hàng Thực chức mua hàng hoạt động thu mua Lựa chọn nhà cung ứng chiến lược Xây dựng chiến lược với nhà cung ứng để quản lý chất lượng chi phí Xác định nguy hội mơi trường cung ứng Phát triển chiến lược thu mua dài hạn Quản lý cải thiện dây chuyền cung ứng Tham gia vào q trình hoạch định chiến lược Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.2 Vai trò quản trị cung ứng kinh doanh: 1.2.1 Cung ứng hoạt động quan trọng, khơng thể thiếu tổ chức: Hoạt động doanh nghiệp: - Sáng tạo Phòng kỹ thuật, nghiên cứu, phát triển Tài – Phòng tài chính/ kế tốn tài vụ Nhân - Phòng tổ chức Mua hàng – Phòng cung ứng Sản xuất Phòng điều hành xưởng SX Phân phối – Phòng marketing bán hàng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Mua hàng cung ứng 1.2 Vai trò quản trị cung ứng kinh doanh: 1.2.2 Cung ứng nhân tố có ảnh hưởng định đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Để đạt mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp cần có: Máy móc (Machines) Nhân lực (Manpower) Ngun vật liệu (Materials) Vốn (Money) Quản lý (Management) 1.2.3 Cung ứng đóng vai trò người quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngồi Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.2- Chiến lược tổng thể xen kẻ : 4.2.1- Chiến lược hướng theo chi phí: Phạm vi áp dụng: - Nhà máy lớn, tự động hóa (giảm đònh phí) - Phát triển thường xuyên (phân tán sản xuất, hạ thấp chi phí nhân công) - Tập trung để giảm chi phí : hành chánh, thu mua - Hợp đồng cung ứng lớn (giảm chi phí cung ứng) - Sản phẩm tiêu chuẩn, chu kỳ sống dài Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.2.2- Chiến lược khác biệt: Chiến lược bao hàm số đònh hướng sau:  Mềm dẻo nghiên cứu phát triển sản phẩm, rút ngắn thời gian phát triển triển khai (thương mại, mua hàng, sản xuất nghiên cứu)  Kết hợp với nhà cung cấp để gia công hàng hóa (technology)  Ưu tiên người thiết bò  Phối hợp cực tốt phòng ban cho chiến lược Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3- Chiến lược mua hàng: 4.3.1- Xác đònh triển khai chiến lược: Liên kết chặt chẽ với chiến lược tổng thể thể điểm sau đây: - Tham gia việc triển khai chiến lược sản phẩm - Xác đònh chiến lược nhà cung cấp - Xác đònh chiến lược thông tin hướng nội hướng ngoại hệ thống tin học hỗ trợ - Triển khai chiến lïc nhân phù hợp - Chọn cấu tổ chức - Xây dựng hệ thống đo lường hoàn thiện phù hợp chặt chẽ, hoạt động hỗ trợ hiệu Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2- Chiến lược mua hàng: 4.3.2.1- Chiến lược sản phẩm: - Tài liệu mơ tả kỹ thuật vận hành sản phẩm dòch vụ mong đợi - Những thách thức việc phát triển sản phẩm - Dựa triển khai, có chọn lọc có lý tuỳ theo tiêu giá thành, nghiên cứu phân tích giá trò, chương trình tiêu chuẩn hoá tiết giảm chi phí Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2.2- Chiến lược nhà cung cấp: Liên kết chặt chẽ với chiến lược công nghiệp : thâm nhập theo chiều dọc hay đưa gia công Quyết đònh phân tán sản xuất tầm quốc tế Xác đònh chiến lược cung ứng đơn nguồn hay đa nguồn Triển khai hệ thống đánh giá hợp tác với nhà cung cấp Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2.3- Chiến lược thông tin: - Thông tin nội bộ: liên quan đến trình đònh đa chức (đội ngũ mua hàng, chọn lựa nhà cung cấp, qui trình đánh giá chất lượng,…) - Thông tin với bên ngoài: thò trường nhà cung cấp Song song với marketing bán hàng, bước đầu marketing mua hàng “thông tin liên lạc” với nhà cung cấp Hỗ trợ hệ thống tin học quản lý : qui trình hành chính, dự báo, nghiên cứu thò trường, theo dõi nhà cung cấp, đánh giá hoàn thiện.) Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2.4- Chiến lược nhân sự: - Dựa chiến lược nhà cung cấp cấu Điểm thiết yếu chiến lược mua hàng xác đònh tiêu chí cần thiết chức mua hàng - Về đào tạo, cần thiết có chiến lược đào tạo nội thật chặt chẽ - Cần thiết có kế hoạch nghề nghiệp cho cán bô mua hàng giám đốc mua hàng - Cần có hệ thống khích lệ, động viên đưa vào áp dụng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2.5- Lựa chọn cấu: Liên quan đến cấp độ: Tổ chức nội phòng mua hàng 2 Quyết đònh tập trung hóa chức mua hàng Cơ cấu điều kiện triển khai chiến lược Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược chiến lược mua hàng 4.3.2.6- Chiến lược đo lường hoàn thiện: Cần hệ thống đánh giá mức độ hoàn thiện lý sau: - Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch - Sửa đổi nhanh chóng điều chỉnh kòp thời - Cung cấp sở đánh giá cán thu mua theo tiêu - Khuyến khích nhận biết đóng góp chức mua hàng Đánh giá theo tiêu tài chất lượng công việc Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược đảm bảo chất lượng 5.1- Đònh nghóa xác đònh chất lượng: 5.1.1- Chất lượng tương hợp cần thiết sản phẩm với chức sử dụng xây dựng 5.1 2- Chất lượng mức độ hoàn thiện mong muốn: (khả vận hành tốt) 5.1.3- Thành phần khác chất lượng: - Đặc điểm vật lý chức Mức độ vận hành tốt mong muốn Dòch vụ cung cấp Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược đảm bảo chất lượng 5.2- Mô tả chất lượng: - Mô tả nhãn hiệu chuẩn mực - Mô tả theo đònh tiêu chuẩn kỹ thuật - Mô tả theo hình vẽ sơ đồ - Hàng mẫu Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng 5.3- Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng: 5.3.1- Vai trò mua hàng khái niệm sản phẩm Khái niệm sp để chọn giải pháp mua hàng tiết kiệm Cần trả lời rõ số câu hỏi điển sau: - Đã kiểm tra khái niệm sản phẩm hay thành phần chưa ? - Đã lựa chọn phương pháp sản xuất thích đáng chưa ? - Đã lựa chọn trang thiết bò thích hợp chưa ? - Đã đơn giản hóa đến mức khái niệm sp chưa ? - Đã giảm bớt tối đa sai sót chấp nhận đïc chưa ? Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng 5.3.2- Kiểm soát đảm bảo chất lượng: Phân tích giá trò: khái niệm sản phẩm  Tiếp cận cổ điển: dựa vào đònh nghóa SP/DV, kiểm tra vào lúc nhận hàng  Tiếp cận phòng ngừa: kiểm tra trình thực sản phẩm  Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng Doanh nghiệp mua nhờ chuyên gia kiểm tra chất lượng Việc kiểm tra dựa điểm sau: Phân tích mục tiêu chiến lược chất lïng doanh nghiệp Cơ cấu điều hành chất lượng Hệ thống chăm sóc khách hàng Hệ thống khái niệm phát triển sản phẩm Xử lý đơn hàng hệ thống kế hoạch hoá Tổ chức dòng hàng hoá, hệ thống lưu kho sản xuất Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng Năng lực thiết bò chất lượng nhà xưởng sách bảo trì trang thiết bò Hệ thống điều hành động viên nhân Các thủ tục kiểm tra chất lượng suốt trình sơ đồ kiểm tra kết hợp 10 Xử lý hàng lỗi phế phẩm 11 Chất lượng đo lường hệ thống kiểm đònh công cụ đo lường 12 Thủ tục hành khác để đạt đïc chất lượng cuối [...].. .Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 1 Mua hàng trong cung ứng 1. 3 Mục tiêu của quản trị cung ứng: 1. 3 .1 Ở cấp cao: Mục tiêu 5 “đúng”: 1 2 3 4 5 Đúng chất lượng Đúng nhà cung cấp Đúng số lượng Đúng thời điểm Đúng giá Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 1 Mua hàng trong cung ứng 1. 3 Mục tiêu của quản trị cung ứng: 1. 3.2 Ở bộ phận chiến lược quản trị cung ứng: Có 8 mục tiêu: 1 2 3 4... cho chiến lược này Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3- Chiến lược mua hàng: 4.3 .1- Xác đònh và triển khai chiến lược: Liên kết chặt chẽ với chiến lược tổng thể và thể hiện được những điểm sau đây: - Tham gia và việc triển khai chiến lược một sản phẩm - Xác đònh một chiến lược nhà cung cấp - Xác đònh một chiến lược thông tin hướng nội và hướng ngoại và những... vụ và an toàn cung ứng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 2 Giới thiệu chức năng mua hàng 2.2 Các giai đoạn phát triển của mua hàng: Có 4 giai đoạn: – – – – Thụ động: khơng có chiến lược, lối mòn hành chính Tự chủ: tối ưu hóa, phối hợp mua hàng và kỹ thuật Góp phần: hỗ trợ chiến lược tổng thể, tiếp thị mua hàng Sát nhập: đóng góp năng động vào chiến lược ở cấp độ chun nghiệp Chương 1: MUA HÀNG... chức năng mua hàng - Về đào tạo, cần thiết có một chiến lược đào tạo nội bộ thật chặt chẽ - Cần thiết có một kế hoạch nghề nghiệp cho các cán bô mua hàng và các giám đốc mua hàng - Cần có hệ thống khích lệ, động viên đưa vào áp dụng Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3.2.5- Lựa chọn cơ cấu: Liên quan đến 2 cấp độ: 1 Tổ chức nội bộ của phòng mua hàng 2 2 Quyết... của marketing mua hàng là “thông tin liên lạc” với nhà cung cấp Hỗ trợ của hệ thống tin học quản lý : qui trình hành chính, dự báo, nghiên cứu thò trường, theo dõi nhà cung cấp, đánh giá sự hoàn thiện.) Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3.2.4- Chiến lược nhân sự: - Dựa trên chiến lược nhà cung cấp và cơ cấu Điểm thiết yếu của chiến lược mua hàng là xác đònh... thống tin học hỗ trợ - Triển khai một chiến lïc nhân sự phù hợp - Chọn cơ cấu và tổ chức - Xây dựng một hệ thống đo lường sự hoàn thiện phù hợp và chặt chẽ, những hoạt động hỗ trợ hiệu quả Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3.2- Chiến lược mua hàng: 4.3.2 .1- Chiến lược sản phẩm: - Tài liệu mơ tả kỹ thuật vận hành của sản phẩm và những dòch vụ mong đợi - Những... sống dài Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.2.2- Chiến lược về sự khác biệt: Chiến lược này bao hàm một số đònh hướng sau:  Mềm dẻo trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, rút ngắn thời gian phát triển và triển khai (thương mại, mua hàng, sản xuất và nghiên cứu)  Kết hợp với nhà cung cấp để có thể cùng gia công hàng hóa (technology)  Ưu tiên về người và thiết... lọc và có lý do tuỳ theo các chỉ tiêu về giá thành, về nghiên cứu phân tích giá trò, chương trình tiêu chuẩn hoá và tiết giảm chi phí Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3.2.2- Chiến lược nhà cung cấp: 1 2 3 4 Liên kết chặt chẽ với chiến lược công nghiệp : thâm nhập theo chiều dọc hay đưa gia công Quyết đònh phân tán sản xuất ở tầm quốc tế Xác đònh chiến lược. .. Đặc điểm vật lý và chức năng Mức độ vận hành tốt mong muốn Dòch vụ cung cấp Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 5 Chiến lược đảm bảo chất lượng 5.2- Mô tả chất lượng: - Mô tả bởi nhãn hiệu hoặc chuẩn mực - Mô tả theo chỉ đònh tiêu chuẩn kỹ thuật - Mô tả theo hình vẽ và sơ đồ - Hàng mẫu Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 5 Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng 5.3- Chiến lược sản phẩm đảm... chức năng mua hàng Cơ cấu là điều kiện triển khai chiến lược Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4 Chiến lược và chiến lược mua hàng 4.3.2.6- Chiến lược đo lường sự hoàn thiện: Cần hệ thống đánh giá mức độ hoàn thiện vì những lý do sau: - Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch - Sửa đổi nhanh chóng và điều chỉnh kòp thời - Cung cấp cơ sở đánh giá cán bộ thu mua theo chỉ tiêu - Khuyến khích và nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 1 mua hàng và chiến lược mua hàng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 1 mua hàng và chiến lược mua hàng , bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 1 mua hàng và chiến lược mua hàng , Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 1. Mua hàng trong cung ứng, Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 2. Giới thiệu chức năng mua hàng, Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 4. Chiến lược và chiến lược mua hàng, Chương 1: MUA HÀNG VÀ CHIẾN LƯC MUA HÀNG 5. Chiến lược sản phẩm đảm bảo chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay