Bài giảng kế toán tài chính khái quát nguyên lý kế toán

43 93 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

KHI QUT NGUYấN Lí K TON KHI NIM K tỏn l vic thu thp, x lý, kim tra, phõn tớch v cung cp thụng tin v cỏc hot ng kinh t ti chớnh n v k toỏn i tng k toỏn TI SN QUAN H KINH T PHP Lí NGOI TI SN CA N V S VN NG CA TI SN Cỏc khon tng ng tin 01/12/16 Created by honghanh 01/12/16 Created by honghanh 01/12/16 Created by honghanh Cac quan hờ kinh tờ phap ly ngoai tai san cua n vi 01/12/16 Created by honghanh Cỏc phng phỏp k toỏn Lp bỏo cỏo k toỏn Tng hp cõn i k toỏn Tớnh giỏ -Xỏc nh TK s dng -Phn ỏnh nghip v kinh t vo TK Ti khon k toỏn -Lp chng t -Luõn chuyn chng t Chng t k toỏn * Phng phỏp chng t k toỏn - L phng phỏp k toỏn phn ỏnh cỏc nghip v kinh t ti chớnh phỏt sinh v thc s hon thnh theo thi gian v a im phỏt sinh ca nghip v ú vo cỏc chng t k toỏn v x lý luõn chuyn chng t, phc v cụng tỏc k toỏn, qun lý doanh nghip - Ni dung : + Phn ỏnh trung thc, khỏch quan cỏc nghip v kinh t phỏt sinh vo h thng cỏc chng t k toỏn + T chc x lý, luõn chuyn chng t cung cp thụng tin phc v cụng tỏc qun lý v cụng tỏc ghi s k toỏn * Cỏc yu t c bn: l cỏc yu t bt buc mi chng t k toỏn phi cú, gm: - Tờn gi chng t - S hiu chng t v ngy, thỏng, nm lp chng t -Tờn, a ch ca cỏ nhõn, n v lp - Tờn, a ch ca cỏ nhõn, n v nhn chng t - Ni dung túm tt ca nghip v kinh t - Quy mụ v cỏc n v o lng - Ch ký ca ngi lp v ngi chu trỏch nhim v tớnh chớnh xỏc ca nghip v Ghi kộp nh khon k toỏn - Khỏi nim: nh khon k toỏn l vic xỏc nh ti khon ghi N, ti khon ghi Cú phn ỏnh cac nghip v kinh t phỏt sinh theo ỳng mi quan h khỏch quan gia cỏc i tng k toỏn Ghi kộp nh khon k toỏn - Cỏc bc tin hnh nh khon: + Bc 1: Phõn tớch ni dung kinh t ca nghip v, xỏc nh i tng k toỏn cú liờn quan, t ú xỏc nh ti khon k toỏn s dng phn ỏnh + Bc 2: Cn c vo ni dung v kt cu ca ti khon, xỏc nh ti khon ghi N, ti khon ghi Cú Dựng TGNH tr n vay ngn hn 50tr TS TK Tin gi NH Cú NV TK Vay ngn hn N N TK Vay ngn hn: 50 Cú TK TGNH: 50 Nguyờn tc ghi kộp trờn ti khon k toỏn - Nguyờn tc 1: Mi nghip v kinh t phỏt sinh c ghi vo ớt nht ti khon k toỏn cú liờn quan theo ỳng ni dung kinh t ca nghip v v mi quan h khỏch quan gia cỏc i tng k toỏn Nguyờn tc ghi kộp trờn ti khon k toỏn - Nguyờn tc 2: Nghip v kinh t phỏt sinh bao gi cng c ghi N ti khon i ng vi ghi Cú hay nhiu ti khon khỏc hoc ngc li, ghi Cú ti khon i ng ghi N hay nhiu ti khon khỏc v cú th ghi N nhiu ti khon i ng vi ghi Cú nhiu ti khon cựng mt nh khon - Nguyờn tc 3: Trong mt nh khon k toỏn, s tin ghi N v s tin ghi Cú ca cỏc ti khon i ng bao gi cng bng Do ú, tng s tin phỏt sinh kỡ bờn N ca tt c cỏc ti khon bao gi cng bng tng s tin phỏt sinh kỡ bờn Cú ca nhng ti khon ú * Phng phỏp tớnh giỏ - L phng phỏp k toỏn s dng thc o tin t tng hp v phõn b chi phớ, xỏc nh giỏ tr ti sn theo nhng nguyờn tc nht nh - Ni dung : + Tng hp v phõn b chi phớ thc t cu thnh nờn giỏ tr ca tai san + Tớnh toỏn v xỏc nh giỏ tr thc t ca ti sn theo nhng phng phỏp xỏc nh Ni dung - Tng hp v phõn b chi phớ thc t cu thnh nờn giỏ ca ti sn -Tớnh toỏn xỏc nh tr giỏ thc t ca ti sn theo nhng phng phỏp nht nh Cỏc nguyờn tc tớnh giỏ - Vic tớnh giỏ phi m bo tụn trng nguyờn tc trung thc, khỏch quan Gớa gc Vic tớnh giỏ cỏc loi ti sn phi m bo thng nht v ni dung, phng phỏp tớnh gia cỏc n v, cỏc k hot ng, k hoch vi thc hin i vi n v tớnh thu GTGT theo phng phỏp trc tip: giỏ cú thu GTGT i vi n v tớnh thu GTGT theo pp khu tr: giỏ khụng thu k, giỏ GTGT i vi TSC: nguyờn giỏ, khu hao ly tr cũn li TSC hu hỡnh mua ngoi: NG= Tr giỏ mua+ CP chuyn, bc d, lp t, chy th, sa cha, tõn trang (nu cú) TSC hh t xõy dng: NG = Giỏ thnh thc t cụng trỡnh TSC vụ hỡnh: NG= Tng cỏc khon chi hỡnh thnh ti sn BC Tng hp chi phớ thc t cu thnh nờn giỏ ca ti sn theo ỳng ni dung cỏc khon chi phớ cu thnh nờn giỏ ti sn ú BC Phõn b chi phớ cho tng i tng tớnh giỏ BC 3: Xỏc nh chi phớ sn phm lm d cui k BC Tớnh toỏn xỏc nh tr giỏ thc t ca ti sn theo phng phỏp nht nh GI THNH SN PHM TS = NV KQ = DT - CP * Phng phỏp tng hp v cõn i - L phng phỏp k toỏn tng hp s liu t cỏc s k toỏn, theo cỏc mi quan h cõn i cú ca k toỏn, cung cp cỏc thụng tin kinh t ti chớnh tng hp v ti sn, ngun v tỡnh hỡnh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca n v nhm phc v cụng tỏc qun lý - Ni dung: tng hp s liu t cỏc s k toỏn theo cỏc mi quan h cú ca k toỏn Ni dung ca phng phỏp Ni dung - Mi quan h cõn i tng th: + Mi quan h cõn i gia mt ca ti sn n v ti mt thi im: Giỏ tr ti sn = N phi tr + Vn ch s hu + Mi quan h cõn i v s ng ca ti sn quỏ trỡnh kinh doanh: Kt qu kinh doanh = Doanh thu, thu nhp Chi phớ - Mi quan h cõn i b phn: SDCK = SDK + Tng SFS tng kỡ - Tng SFS gim kỡ Nhu cầu toán = khả toán Hỡnh thc biu hin ca phng phỏp - H thng bỏo cỏo k toỏn ti chớnh :phn ỏnh quan h tng hp cõn i tng th, gm: + Bng cõn i k toỏn + Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh TS=NV + Bỏo cỏo lu chuyn tin t + Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh - H thng bỏo cỏo k toỏn qun tr phn ỏnh quan h tng hp cõn i b phn v c lp theo yờu cu qun tr DN KQ = DT - CP I CHNG T K TON NGHIP V KINH T TI KHON K TON TNH GI TNG HP CN I K TON [...]... dung: + Xây dựng danh mục và kết cấu tài khoản kế toán + Áp dụng phương pháp ghi chép trên tài khỏan kế toán NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Tài khoản kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán nhằm phản ánh, kiểm tra và giám sát tình hình và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể Nội dung của tài khoản kế toán Nội dung phản ánh của tài khoản là tình hình và sự... tượng kế toán cụ thể theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Mỗi đối tượng kế toán được phản ánh bởi một tài khoản kế toán Kết cấu của tài khoản kế toán Nợ Tài khoản kế toán Có Trên tài khoản kế toán bao gồm các chỉ tiêu: Số dư đầu kì: đối tượng kế toán hiện có ĐK Số phát sinh trong kì :phản ánh sự biến động của đối tượng KT trong kỳ + Số phát sinh tăng + Số phát sinh giảm Số dư cuối kì: đối tượng kế toán. .. sinh vào ít nhất 2 tài khoản kế toán có liên quan theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán Ghi kép  Định khoản kế toán - Khái niệm: Định khoản kế toán là việc xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để phản ánh cac nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán Ghi kép  Định khoản kế toán - Các bước tiến... giảm SDCK này = SDĐK sau Các loại tài khoản kế toán Tài khoản phản ánh tài sản  Tài khoản phản ánh nguồn vốn  Tài khoản phản ánh quá trình kinh doanh  Nguồn hình thành TS Kết cấu TS Nợ Tài khoản Tài sản Có SDDK: Trị giá tài sản hiện có đầu kỳ SPS tăng: Trị giá tài sản SPS giảm: Trị giá tài sản tăng trong kỳ giảm trong kỳ SDCK: Trị giá tài sản hiện còn cuối kỳ Nợ Tài khoản Nguồn vốn Có SDĐK: số nguồn... nhất 2 tài khoản kế toán có liên quan theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán Nguyên tắc ghi kép trên tài khoản kế toán - Nguyên tắc 2: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao giờ cũng được ghi Nợ 1 tài khoản đối ứng với ghi Có 1 hay nhiều tài khoản khác hoặc ngược lại, ghi Có 1 tài khoản đối ứng ghi Nợ 1 hay nhiều tài khoản khác và có thể ghi Nợ nhiều tài. .. của nghiệp vụ, xác định đối tượng kế toán có liên quan, từ đó xác định tài khoản kế toán sử dụng để phản ánh + Bước 2: Căn cứ vào nội dung và kết cấu của tài khoản, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có  Dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn 50trđ TS TK Tiền gửi NH Có NV TK Vay ngắn hạn Nợ Nợ TK Vay ngắn hạn: 50 Có TK TGNH: 50 Nguyên tắc ghi kép trên tài khoản kế toán - Nguyên tắc 1: Mỗi nghiệp vụ kinh... bản, lập đủ số liên theo quy định Xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ Hủy chứng từ (theo quy định) Lưu trữ, bảo quản chứng từ Chuyển giao chứng từ Nhận chứng từ * Phương pháp tài khoản kế toán - Là phương pháp kế toán phân loại, phản ánh và giám đốc một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình và sự biến động của từng tài sản, từng nguồn vốn và từng quá... ứng với ghi Có nhiều tài khoản trong cùng một định khoản - Nguyên tắc 3: Trong một định khoản kế toán, số tiền ghi Nợ và số tiền ghi Có của các tài khoản đối ứng bao giờ cũng bằng nhau Do đó, tổng số tiền phát sinh trong kì bên Nợ của tất cả các tài khoản bao giờ cũng bằng tổng số tiền phát sinh trong kì bên Có của những tài khoản đó * Phương pháp tính giá - Là phương pháp kế toán sử dụng thước đo... doanh: phản ánh nội dung đối tượng là quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị- mua hàng, sản xuất, tiêu thụ, Đặc điểm: không có kết cấu chung Cuối kỳ không có số dư vì đã được kết chuyển hết Phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán GHI ĐƠN GHI KÉP Ghi đơn Khái niệm Là việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào một tài khoản riêng biệt, độc lập theo một chiều biến động... rẽ, độc lập của bản thân từng đối tượng kế toán cụ thể, chưa thể hiện được mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Các trường hợp ghi đơn Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến các đối tượng kế toán vào các tài khoản ngoài bảng Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán chi tiết Các loại nghiệp vụ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán tài chính khái quát nguyên lý kế toán , Bài giảng kế toán tài chính khái quát nguyên lý kế toán , Bài giảng kế toán tài chính khái quát nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay