Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011

28 75 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Lý luận chung lạm phát tăng trưởng kinh tế  Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Lý luận chung lạm phát tăng trưởng kinh tế Lý luận chung lạm phát  Lý luận chung tăng trưởng kinh tế  Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế  Lý luận chung lạm phát Khái niệm  Phân loại  Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường  Nguyên nhân  Ảnh hưởng đến kinh tế  Khái niệm lạm phát Lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế  Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền  Khi so sánh với kinh tế khác lạm phát phá giá tiền tệ loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác  Phân loại lạm phát Tiêu chí Nội dung Tác hại Phân loại Lạm phát vừa phải Giá tăng chậm & dự đoán trước Không đáng kể Lạm phát phi mã Giá bắt đầu tăng với tỷ lệ 2-3 số -Đồng Siêu lạm phát Là trường hợp lạm phát đặc biệt cao ( khoảng >= 13000%/năm) Tai họa tiền giá nhanh chóng - Những biến dạng nghiêm trọng nảy sinh kinh tế Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường Chỉ số giá tiêu dùng CPI  Chỉ số sản xuất PPI  Chỉ số tiêu dùng cá nhân PPE  Ở Việt Nam, lạm phát đo theo số giá tiêu dùng CPI  Chỉ tiêu đánh giá & phương pháp đo lường  Cách tính CPI thời kỳ t:  CPIt = 100 x (Chi phí để mua giỏ hàng hoá thời kỳ t)/(Chi phí để mua giỏ hàng hoá kỳ sở)  Cách tính tỷ lệ lạm phát theo thời kỳ: CPI − CPI ∏ = CPI t −1 t t t −1 x100% Nguyên nhân gây lạm phát Lạm phát cầu kéo  Lạm phát chi phí đẩy  Lạm phát cấu  Lạm phát cầu thay đổi  Lạm phát nhập  Lạm phát xuất  Lạm phát tiền tệ  Ảnh hưởng lạm phát đến kinh tế     Ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp toàn kinh tế Giảm giá trị đồng tiền nước, mức sống người dân Khuyến khích hoạt động đầu tư mang tính đầu trục lợi đầu tư vào hoạt động sản xuất Đặc biệt ảnh hưởng xấu đến người có thu nhập không tăng kịp mức tăng giá Chỉ tiêu đánh giá phương pháp đo lường  Phương pháp đo lường:  Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối: ∆Y = Yt – Yt-1  Tốc độ tăng trưởng tương đối: gt = (Yt – Yt-1 ) / Yt-1  Tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo đầu người: t t −1 y −y g = y t −1 t x100% y p g = gy − gp  Tốc độ tăng trưởng bình quân theo thời kỳ: Y n = Y o x(1 + g a ) n n Y g a = n o −1 Y Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế  Nhân tố kinh tế bao gồm:  Các nhân tố tác động trực tiếp đến tổng cung: vốn (K), lao động (L), nguồn tài nguyên, đất đai (R), công nghệ kỹ thuật (T)  Các nhân tố tác động đến tổng cầu: chi cho tiêu dùng cá nhân (C), chi tiêu Chính phủ (G), chi cho đầu tư (C), chi tiêu qua hoạt động xuất nhập (NX=XM)  Các yếu tố phi kinh tế bao gồm: đặc điểm văn hóa – xã hội, thể chế trị- kinh tế-xã hội, cấu dân tộc, cấu tôn giáo, tham gia cộng đồng… Ý nghĩa tăng trưởng kinh tế     Làm cho mức thu nhập dân cư tăng, phúc lợi xã hội chất lượng sống cộng đồng cải thiện Tạo điều kiện giải công ăn, việc làm, giảm thất nghiệp Tạo tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, củng cố chế độ trị, tăng uy tín vai trò quản lí nhà nước xã hội Điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển đặc biệt quốc gia chậm phát triển Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế     Trường phái tiền tệ cho ngắn hạn tăng trưởng lạm phát có mối quan hệ chiều Theo trường phái Keynes, mối quan hệ tăng trưởng lạm phát mang dấu dương Những nghiên cứu gần Fisher (1993), Barro (1996), Bruno Easterly ( 1998) mối quan hệ tăng trưởng lạm phát mang dấu âm nhiều nước khác Khan Senhadji (2001) tìm thấy “ngưỡng” mức lạm phát 11% mà theo mối quan hệ tăng trưởng – lạm phát mang dấu âm tỉ lệ lạm phát vượt ngưỡng mang dấu dương trường hợp lại Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.1: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn1987- 2011 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên Tổng cục Thống kê Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011     Giai đoạn 1986-1988: nước ta trải qua thởi kì siêu lạm phát, lạm phát mức 03 số Giai đoạn 1989-1995: Lạm phát phi mã (trừ năm 1993 lạm phát 5,2 %), lạm phát cao, thấp nhiều so với thời kỳ trước Giai đoạn 1996-2003: Được coi thiểu phát Giai đoạn 2004-2011: Là thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần lặp lặp lại, năm tăng cao có năm tăng thấp Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1987-2011 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên Tổng cục Thống kê) Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011        Giai đoạn 1987-1988: tăng trưởng với mức thấp Giai đoạn 1989-1992: Nền kinh tế khắc phục tình trạng trì trệ, suy thoái Tốc độ tăng trưởng GDP tăng nhanh Giai đoạn 1993-1995: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ngưỡng cao ổn định Giai đoạn 1995-1999: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta giảm cách liên tục Giai đoạn 2000-2007: Tốc độ tăng trưởng GDP trì mức ổn định tăng liên tục Giai đoạn 2008-2009: Tốc độ tăng trưởng GDP giảm từ 6,31% vào năm 2008 xuống 5,32% vào năm 2009 Giai đoạn 2010-2011: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm từ 6,78% năm 2010 xuống 5,89% năm 2011 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011  Hình 2.3 : Mối liên hệ tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 Dự báo mô hình là: Log(GDP)=c1+c2*Log(CPI)+c3*Log(GDP(-1))+c4*Log(CPI(-1)) Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011    Phương trình hồi quy: Với α =10%, n=24, k=4, R2= 44,0745 Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 H : c2 ≤ 0  Kiểm định giả thuyết:  H1 : c > Miền bác bỏ W=(+∞ ;T0.1(20) =1,325)  Tqs= 1,542972 > T0.120 =1,325  Tqs thuộc miền bác bỏ  Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Vậy c2>0, nên CPI GDP có mối quan hệ tỷ lệ thuận với    Tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1987-2011 H : R = Kiểm định hàm phù hợp : giả thuyết Miền bác bỏ W=(F0,1(3, 20)=2,38; +∞)  H : R >0  ( n − k ) = 5,253859 > F ( 3,20 ) R2 Fqs = x ,1 R − ( k − 1) (    ) Vậy Fqs thuộc miền bác bỏ Vậy chấp nhận H1 bác bỏ H0, hàm phù hợp Như vậy, từ mô hình kinh tế lượng ta thấy lạm phát tác động đến tăng trưởng kinh tế theo chiều dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011 , Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011 , Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1987 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay