Sile pháp luật thương mại quốc tế trình bày và s d trong WTO

35 68 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

S & D WTO Nhúm 6: Nguyn Giang Linh Dng Qunh Trang Ngụ Th nh Tuyt Phm Qunh Hng STT STT STT STT 20 30 31 34 NII DUNG CHNH I Khỏi quỏt Khỏi nim Vỡ cú S&D? Mc tiờu ca S&D Phõn loi II Quy nh v S&D III S&D v Vit Nam IV Nhn xột ca nhúm I S & D L Gè? Vè SAO Cể S & D TRONG LUT CHI CA WTO? S & D l gỡ? S & D (Special and differential treatment): L nhng quy nh ca WTO dnh riờng cho cỏc Thnh viờn ang v kộm phỏt trin, theo ú cỏc Thnh viờn ny cú th c hoc gim nh vic thc hin ngha v cam kt, thi gian thc hin di hn so vi cỏc Thnh viờn khỏc I S & D L Gè? Vè SAO Cể S & D TRONG LUT CHI CA WTO? Vỡ cú S&D? WTO i v hot ng da trờn nguyờn tc chớnh: 1/ Thng mi khụng cú s phõn bit i x Nguyờn tc ny c c th hoỏ thnh nguyờn tc Ti hu quc v i x Quc gia: 1.1 Nguyờn tc Ti hu quc ( Most-favoured-nation (MFN)): 1.2 i x quc gia (National treatment - NT): I S & D L Gè? Vè SAO Cể S & D TRONG LUT CHI CA WTO? 2/ Thng mi ngy cng t hn thụng qua m phỏn 3/ Cú th d oỏn: thụng qua rng buc v minh bch hoỏ 4/ Thỳc y cnh tranh cụng bng 5/ Khuyn khớch phỏt trin v ci cỏch kinh t I S & D L Gè? Vè SAO Cể S & D TRONG LUT CHI CA WTO? Trong khi, WTO cú ti 3/4 s Thnh viờn l cỏc nc ang phỏt trin v cỏc nc cú nn kinh t chuyn i, vi cỏc c im: - Nn kinh t cú c cu lc hu, ch yu da vo nụng nghip v khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn - Nng sut lao ng thp, c s h tng yu kộm Thiu vn, lc hu v cụng ngh - B mỏy qun lý khụng hiu qu Th tc hnh chớnh cng knh, tiờu cc, tham nhng - Ngun nhõn lc cha c o to y v chuyờn nghip - mt s nc chõu Phi, chõu , s thiu n nh v chớnh tr I S & D L Gè? Vè SAO Cể S & D TRONG LUT CHI CA WTO? Nhng c im nờu trờn ó khin cho cỏc nc ang phỏt trin vo cỏc v trớ khụng cõn bng vi cỏc nc phỏt trin Trong cỏc nc ang phỏt trin ngy cng cú ting núi mnh hn qua cỏc Vũng m phỏn xõy dng cỏc quy tc iu tit thng mi ton cu m bo cỏc nguyờn tc hot ng ca mỡnh, WTO phi xõy dng cỏc iu khon S&D dnh riờng cho cỏc nc ang v kộm phỏt trin nhm to iu kin thun li cho quỏ trỡnh phỏt trin KT ca cỏc thnh viờn ny, giỳp cỏc thnh viờn ny cú th hi nhp tt v hng li ớch trn hn t h thng thng mi a biờn, ang thay i rt nhanh chúng Mc tiờu ca S&D Thỳc y cỏc nc Thnh viờn ang phỏt trin ch ng tham gia vo thng mi quc t Gim bt nhng khú khn m cỏc nc Thnh viờn ang phỏt trin gp phi gia nhp v/ hoc thc hin cỏc iu khon thng mi ca WTO Phõn loi S & D S&D bao gm 145 iu khon xuyờn sut cỏc Hip nh a phng khỏc v: Hip nh chung v Thng mi dch v Hip nh chung v thu quan, thng mi Hip nh nụng nghip Hip nh v cỏc khớa cnh liờn quan n thng mi ca S hu trớ tu Hip nh v Quy tc v Th tc Gii quyt tranh chp; Trong s 145 iu khon, 107 khon ó c thụng qua ti kt lun ca Vũng m phỏn Uruguay, v 22 khon ch ỏp dng cho cỏc nc Thnh viờn kộm phỏt trin nht Phõn loi S & D Theo Ban Th ký WTO, S&D c chia lm loi: iu khon nhm tng cng c hi thng mi ca cỏc Thnh viờn ang phỏt trin iu khon m cỏc Thnh viờn WTO nờn bo v li ớch ca cỏc Thnh viờn ang phỏt trin Linh hot cam kt, hnh ng v s dng cỏc cụng c chớnh sỏch Thi k chuyn i H tr k thut iu khon liờn quan n cỏc nc Thnh viờn kộm phỏt trin nht Mt s vớ d c th v S&D - H thng u ói thu quan ph cp (GSP) H thng GSP l bin phỏp n phng cỏc nc phỏt trin a ỏp dng dnh riờng cho cỏc nc ang phỏt trin H thng GSP quy nh rng, hng húa nhp khu t cỏc nc ang phỏt trin shng ch thu nhp khu (thu sut thu nhp khu bng 0) hoc hng thu sut thu nhp khu u ói H thng GSP s c ỏp dng cỏc nc phỏt trin nhp khu cỏc sn phm cụng nghip v mt s sn phm nụng nghip t cỏc nc ang v kộm phỏt trin Nu c hng H thng GSP, hng cụng nghip ca cỏc nc ny s cú kh nng cnh tranh thõm nhp vo th trng cỏc nc phỏt trin Tuy nhiờn, vỡ H thng GSP l cỏc bin phỏp cú tớnh cht n phng cỏc nc phỏt trin a nờn cng chớnh vỡ vy, H thng GSP li b chớnh cỏc nc phỏt trin t mt s iu kin hn ch Vớ d, cỏc nc phỏt trin thng quy nh rng hng nhp khu theo mt s lng nht nh hn ngch mi c hng ch thu quan u ói ca H thng GSP; S lng hng nhp khu vt quỏ ngch cú th s b tớnh thu trờn c s MFN; Nhng nc ang phỏt trin ó tr nờn cú kh nng cnh tranh hoc nhng nc ang phỏt trin ó chuyn sang giai on phỏt trin cao hn s ktrng Nh vy, quy nh ny ó loi b cỏc nc ang v kộm phỏt trin thuc cỏc nhụng c hng cỏc u ói ny na Bờn cnh ú, mt s nc phỏt trin cng ó s dng H thng GSP nh mt v khớ chớnh tr i phú li cỏc nc cú ch chớnh trxó hi i lp vi mỡnh Vớ d, Hoa K quy nh rng H thng GSP ch dnh cho nhng nc ang v kộm phỏt trin cú nn kinh t th n kinh t Xó hi ch ngha, k hoch húa i tng c hng H thng GSP Mt s vớ d c th v S&D Trong lnh vc thng mi dch v, iu XIX Hip nh chung v Thng mi dch v (GATS) ó cho phộp cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú nhng linh hot nht nh m ca ớt ngnh dch v hn hoc t húa ớt loi hỡnh giao dch hn m phỏn thng mi iu XIX cng tha nhn rng kh nng m ca th trng m cỏc Thnh viờn ang phỏt trin a cú th phi tuõn theo nhng iu kin nhm mc ớch y mnh kh nng ca cỏc ngnh dch v nc v kh nng chuyn giao cụng ngh thụng qua thng mi Mt s vớ d c th v S&D Trong lnh vc thng mi hng húa, Hip nh chung v Thu quan v Thng mi (GATT) qui nh rng cỏc cuc m phỏn v ct gim thu quan v cỏc ro cn thng mi khỏc phi c thc hin trờn c s cú i cú li Tuy nhiờn, ton b Phn IV ca Hip nh ny ó a quy nh, theo ú cỏc Thnh viờn ang phỏt trin v cỏc nn kinh t chuyn i khụng cn thit phi úng gúp vo cỏc cuc m phỏn thng mi (di hỡnh thc gim thu v rng buc thu) nu nhng úng gúp nh vy khụng phự hp vi nhu cu ti chớnh, phỏt trin v thng mi ca h Nhng quy tc Phn IV ca Hip nh GATT cũn quy nh rng, nhng úng gúp m cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cn phi thc hin phi phự hp vi giai on phỏt trin ca h Do vy, Vũng m phỏn Uruguay, cỏc Thnh viờn ang phỏt trin ó gim thu thp hn mc m cỏc Thnh viờn phỏt trin ỏp dng Ngoi ra, Phn IV ny cng a cỏc quy nh kờu gi gim thu chung trờn c biu thu trờn c s phn trm s khụng ỏp dng i vi cỏc Thnh viờn ang phỏt trin v cỏc nn kinh t chuyn i Mt s vớ d c th v S&D Hip nh v xỏc nh tr giỏ tớnh thu hi quan (CVA) cho phộp cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú th hoón ỏp dng Hip nh ny nm (ngha l ch phi thc hin ngha v theo Hip nh ny t 01/01/2000) Ngoi ra, nu ht thi hn nm ny, cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú th yờu cu thờm nm quỏ na i vi ngha v phi ỏp dng phng phỏp tớnh toỏn nh Hip nh ny yờu cu Hip nh v cỏc khớa cnh thng mi liờn quan n quyn s hu trớ tu (TRIPs) qui nh cỏc Thnh viờn ang phỏt trin s phi thc thi ngha v Hip nh ny t ngy 01/01/2000, cũn cỏc Thnh viờn kộm phỏt trin nht s ỏp dng t 01/01/2016 Mt s vớ d c th v S&D Hip nh v xỏc nh tr giỏ tớnh thu hi quan (CVA) cho phộp cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú th hoón ỏp dng Hip nh ny nm (ngha l ch phi thc hin ngha v theo Hip nh ny t 01/01/2000) Ngoi ra, nu ht thi hn nm ny, cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú th yờu cu thờm nm quỏ na i vi ngha v phi ỏp dng phng phỏp tớnh toỏn nh Hip nh ny yờu cu Hip nh v cỏc khớa cnh thng mi liờn quan n quyn s hu trớ tu (TRIPs) qui nh cỏc Thnh viờn ang phỏt trin s phi thc thi ngha v Hip nh ny t ngy 01/01/2000, cũn cỏc Thnh viờn kộm phỏt trin nht s ỏp dng t 01/01/2016 Mt s vớ d c th v S&D iu khon nhm tng cng c hi thng mi ca cỏc Thnh viờn ang phỏt trin iu XXXVII Hip nh GATT 1994 - Cam kt Cỏc bờn ký kt phỏt trin chng mc cú th - cú ngha l tr cú lý bt buc ngn cn, cú th bao gm c nhng lý phỏp lý- s lm ht sc mỡnh thc hin cỏc quy nh sau: a) dnh u tiờn cao cho vic gim v trit tiờu cỏc tr ngi vi thng mi cỏc sn phm hin hay cú th sau ny c bit c cỏc bờn ký kt kộm phỏt trin hn quan tõm, k c thu quan hay cỏc hn ch khỏc to nờn s khỏc bit phi lý gia sn phm s cp v cng cỏc sn phm ú ó ch bin;* Mt s vớ d c th v S&D Phn V, iu ca Hip nh Nụng ngip v Cam kt v tr cp xut khu, mc khon (iv) ghi nh sau 2.(iv) chi tiêu ngân sách cho trợ cấp xuất số lợng nông sản đợc hởng trợ cấp vào cuối giai đoạn thực không vợt 64% 79% mức tơng ứng giai đoạn sở 1986-1990 Đối với nớc phát triển, tỷ lệ phần trăm tơng ứng 76% 86% III Vit Nam vi S&D Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc v mi nht ca WTO vo ngy 11/01/2007 Tuy nhiờn, Vit Nam c ỏnh giỏ l mt nc ang phỏt trin, cú thu nhp thp v n quc gia cao õy cng l lý chớnh ỏng Vit Nam tỡm kim v yờu cu c i x mt cỏch linh hot quỏ trỡnh thc thi cỏc cam kt gia nhp WTO ca mỡnh mt s lnh vc, c bit l nụng nghip, TRIPs, TRIMs, tr cp v l trỡnh gim thu III Vit Nam vi S&D VN phi thc hin cỏc cam kt bt buc dnh cho cỏc Thnh viờn Quy nh ỏp dng trc tip cỏc cam kt quc t vi WTO ó chuyn cỏc cam kt quc t ca Vit Nam thnh mt ngun lut bờn cnh cỏc quy nh ca phỏp lut quc gia cú giỏ tr rng buc thi hnh i vi cỏc c quan thc thi phỏp lut, k c Tũa ỏn v Vin Kim sỏt, cỏc doanh nghip, tng cỏ nhõn m bo thc hin c cỏc cam kt VN cn thc hin cỏc vic sau: III Vit Nam vi S&D V mt lut phỏp, VN cn: Hon thin h thng phỏp lut ỏp ng ngha v thnh viờn ca WTO Phi nghiờm chnh chp hnh cỏc lut l ca WTO v cỏc cam kt ca Vit Nam vi WTO Phi tng cng ngun nhõn lc hot ng lp phỏp, y mnh vic o to v bi dng i ng cỏn b phỏp lut nũng ct v WTO v hi nhp kinh t quc t Gim thiu v trỏnh nhng xung t kinh t, tranh chp thng mi cú th phỏt sinh vi cỏc nc thnh viờn khỏc III Vit Nam vi S&D Nhng hỡnh thc i x S&D m Vit Nam cú th trụng i v cú kh nng c hng khuụn kh Vũng ụ-ha: GATT v GATS bao gm nhng iu khon yờu cu cỏc nc phỏt trin ginh u tiờn cho nhng sn phm cú xut x t cỏc thnh viờn WTO ang phỏt trin quỏ trỡnh m phỏn Cỏc linh hot quỏ trỡnh thc hin mt s quy nh v cam kt ca cỏc thnh viờn ang phỏt trin H tr k thut cung cp bi cỏc thnh viờn phỏt trin theo c ch song hoc a phng III Nhn xột ca Nhúm Vit Nam ang n lc thc hin cỏc cam kt vi T chc Thng mi Th gii (WTO), tn dng nhng li ớch m S&D mang li, ng thi xõy dng, sa i h thng phỏp lut cho ngy cng phự hp v gn hn vi h thng cỏc quy tc, quy nh ca WTO Tt c cỏc cp, ngnh t TW n a phng, cỏc c quan, doanh nghip v ngi dõn u phi ng lũng, nghiờm tỳc v tuõn th l trỡnh cam kt thỡ VN s b b li ng sau cỏc nc tin trỡnh hi nhp III Nhn xột ca Nhúm S& D cú mt vai trũ rt qtrong qt phỏt trin KT ca cỏc nc ang PT Nú th hin mt lut chi cụng bng ca WTO dnh cho mi quc gia S&D ó to iu kin thun li cho qt phỏt trin KT ca ca cỏc nc ang PT, giỳp cỏc TV ny cú th hi nhp tt v hng li ớch trn hn t h thng TM a biờn Tuy nhiờn, nú cng khin cho cỏc QG gp nhiu thỏch thc hn i mt vi quỏ trỡnh t húa thng mi, thc hin cỏc cam kt tn dng c S&D, cỏc quc gia ang pt cn cú nhng sa i phự hp ca lut QG ỏp ng cỏc yc ca Lut chi chung, sm thc hin c cỏc cam kt ca WTO trỏnh vic thc hin c cỏc cam kt thỡ cỏc QG pt cng ó phỏt trin hn na, v cỏc nc ang pt khụng theo kp nhng tỏc ng ca mt trỏi ca WTO, ca lut chi ca WTO III Nhn xột ca Nhúm Vit Nam ang n lc thc hin cỏc cam kt vi T chc Thng mi Th gii (WTO), tn dng nhng li ớch m S&D mang li, ng thi xõy dng, sa i h thng phỏp lut cho ngy cng phự hp v gn hn vi h thng cỏc quy tc, quy nh ca WTO; Cn tng cng theo dừi, ỏnh giỏ vic thc hin cam kt hi nhp; kp thi phỏt hin nhng khú khn, vng mc quỏ trỡnh trin khai thc hin v cỏc bin phỏp x lý thớch hp TRN TRNG CM N!!!! [...]... ói cho mt s nc ang phỏt trin nht nh Mt s vớ d c th v S& D - H thng u ói thu quan ph cp (GSP) H thng GSP l bin phỏp n phng do cỏc nc phỏt trin a ra ỏp dng dnh riờng cho cỏc nc ang phỏt trin H thng GSP quy nh rng, hng húa nhp khu t cỏc nc ang phỏt trin shng ch min thu nhp khu (thu sut thu nhp khu bng 0) hoc hng thu sut thu nhp khu u ói H thng GSP s c ỏp dng khi cỏc nc phỏt trin nhp khu cỏc sn phm cụng... i lp vi mỡnh Vớ d, Hoa K quy nh rng H thng GSP ch dnh cho nhng nc ang v kộm phỏt trin cú nn kinh t th n kinh t Xó hi ch ngha, k hoch húa ra khi i tng c hng H thng GSP Mt s vớ d c th v S& D Trong lnh vc thng mi dch v, iu XIX Hip nh chung v Thng mi dch v (GATS) ó cho phộp cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú nhng linh hot nht nh m ca ớt ngnh dch v hn hoc t do húa ớt loi hỡnh giao dch hn trong m phỏn thng... trong chng mc cú th - cú ngha l tr khi cú lý do bt buc ngn cn, cú th bao gm c nhng lý do phỏp lý- s lm ht sc mỡnh ờ thc hin cỏc quy nh sau: a) dnh u tiờn cao cho vic gim v trit tiờu cỏc tr ngi vi thng mi cỏc sn phm hin nay hay cú th sau ny c bit c cỏc bờn ký kt kộm phỏt trin hn quan tõm, k c thu quan hay cỏc hn ch khỏc to nờn s khỏc bit phi lý gia sn phm s cp v cng cỏc sn phm ú ó ch bin;* Mt s vớ d. .. Mt s vớ d c th v S& D Phn V, iu 9 ca Hip nh Nụng ngip v Cam kt v tr cp xut khu, mc 2 khon (iv) ghi nh sau 2.(iv) chi tiêu ngân s ch cho trợ cấp xuất khẩu và s lợng nông s n đợc hởng trợ cấp vào cuối giai đoạn thực hiện không vợt quá 64% và 79% các mức tơng ứng trong giai đoạn cơ s 1986-1990 Đối với các nớc đang phát triển, tỷ lệ phần trăm tơng ứng là 76% và 86% III Vit Nam vi S& D Vit Nam tr thnh... v gn hn vi h thng cỏc quy tc, quy nh ca WTO Tt c cỏc cp, ngnh t TW n a phng, cỏc c quan, doanh nghip v ngi d n u phi ng lũng, nghiờm tỳc v tuõn th l trỡnh cam kt thỡ VN s b b li ng sau cỏc nc trong tin trỡnh hi nhp III Nhn xột ca Nhúm S& D cú mt vai trũ rt qtrong trong qt phỏt trin KT ca cỏc nc ang PT Nú th hin mt lut chi cụng bng ca WTO dnh cho mi quc gia S& D ó to iu kin thun li cho qt phỏt trin KT... nhng sn phm cú xut x t cỏc thnh viờn WTO ang phỏt trin trong quỏ trỡnh m phỏn Cỏc linh hot trong quỏ trỡnh thc hin mt s quy nh v cam kt ca cỏc thnh viờn ang phỏt trin H tr k thut cung cp bi cỏc thnh viờn phỏt trin theo c ch song hoc a phng III Nhn xột ca Nhúm Vit Nam ang n lc thc hin cỏc cam kt vi T chc Thng mi Th gii (WTO) , tn dng nhng li ớch m S& D mang li, ng thi xõy dng, sa i h thng phỏp lut sao... trin II Quy nh v S & D S& D c quy nh trong cỏc hip nh ca WTO, c th nh sau: H chung v thu quan v thng mi GATT 94 - iu XXXVII Hiệp định nông nghiệp - phần IV - iều 6- khoản 4b; phần Viều 9- khoản 1,2,4; iều 12 khoản 2; phần ix; iều 15 khoản 1,2; iều 16 khoản 1,2 Hip nh v cỏc bin phỏp kim dch ng thc vt ius 9, 10, 14 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thơng mại - iều 11, 12 II S & D c quy nh õu,... lut l ca WTO v cỏc cam kt ca Vit Nam vi WTO 3 Phi tng cng ngun nhõn lc trong hot ng lp phỏp, y mnh vic o to v bi dng i ng cỏn b phỏp lut nũng ct v WTO v hi nhp kinh t quc t 4 Gim thiu v trỏnh nhng xung t kinh t, tranh chp thng mi cú th phỏt sinh vi cỏc nc thnh viờn khỏc III Vit Nam vi S& D Nhng hỡnh thc i x S& D m Vit Nam cú th trụng i v cú kh nng c hng trong khuụn kh Vũng ụ-ha: GATT v GATS bao gm... cu Hip nh v cỏc khớa cnh thng mi liờn quan n quyn s hu trớ tu (TRIPs) qui nh cỏc Thnh viờn ang phỏt trin s phi thc thi ngha v trong Hip nh ny t ngy 01/01/2000, cũn cỏc Thnh viờn kộm phỏt trin nht s ỏp dng t 01/01/2016 Mt s vớ d c th v S& D Hip nh v xỏc nh tr giỏ tớnh thu hi quan (CVA) cho phộp cỏc Thnh viờn ang phỏt trin cú th hoón ỏp dng Hip nh ny trong 5 nm (ngha l ch phi thc hin ngha v theo Hip... ca WTO vo ngy 11/01/2007 Tuy nhiờn, Vit Nam vn c ỏnh giỏ l mt nc ang phỏt trin, cú thu nhp thp v n quc gia cao õy cng l lý do chớnh ỏng Vit Nam tỡm kim v yờu cu c i x mt cỏch linh hot trong quỏ trỡnh thc thi cỏc cam kt gia nhp WTO ca mỡnh trong mt s lnh vc, c bit l nụng nghip, TRIPs, TRIMs, tr cp v l trỡnh gim thu III Vit Nam vi S& D VN phi thc hin cỏc cam kt bt buc dnh cho cỏc Thnh viờn Quy nh ỏp dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile pháp luật thương mại quốc tế trình bày và s d trong WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế trình bày và s d trong WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế trình bày và s d trong WTO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay