Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế TOÁN nợ PHẢI TRẢ

18 68 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

CHNG K TON N PHI TR NI DUNG 4.1 Cỏc khon phi tr v ni dung cỏc khon n phi tr ca doanh nghip 4.1.1 Cỏc khon n phi tr ngn hn 4.1.2 Cỏc khon n phi tr di hn 4.2 Nguyờn tc k toỏn cỏc khon n phi tr ngn hn, di hn 4.2.1 K toỏn n phi tr ngi bỏn 4.2.2 K toỏn thu v cỏc khon phi np nh nc 4.2.3 K toỏn cỏc khon vay ngõn hng, cỏc t chc ti chớnh 4.2.4 K toỏn cỏc nghip v vay bng trỏi phiu 4.2.5 K toỏn cỏc khon phi tr khỏc ca doanh nghip 4.1 Cỏc khon phi tr v ni dung cỏc khon n phi tr ca doanh nghip L ngha v hin ti ca doanh nghip phỏt sinh t cỏc giao dch v s kin ó qua m doanh nghip phi toỏn t cỏc ngun lc ca mỡnh N PHI TR 26 N phi tr xỏc nh ngha v hin ti ca doanh nghip doanh nghip nhn v mt ti sn, tham gia mt cam kt hoc phỏt sinh cỏc ngha v phỏp lý 27 Vic toỏn cỏc ngha v hin ti cú th c thc hin bng nhiu cỏch, nh: a/ Tr bng tin; b/ Tr bng ti sn khỏc; c/ Cung cp dch v; d/ Thay th ngha v ny bng ngha v khỏc; / Chuyn i ngha v n phi tr thnh ch s hu N PHI TR 28 N phi tr phỏt sinh t cỏc giao dch v s kin ó qua, nh mua hng hoỏ cha tr tin, s dng dch v cha toỏn, vay n, cam kt bo hnh hng hoỏ, cam kt ngha v hp ng, phi tr nhõn viờn, thu phi np, phi tr khỏc N NGN HN, N DI HN Mt khon n phi tr c xp vo loi n ngn hn, khon n ny: c d kin toỏn mt chu k kinh doanh bỡnh thng ca doanh nghip; hoc c toỏn vũng 12 thỏng k t ngy kt thỳc k k toỏn nm Tt c cỏc khon n phi tr khỏc ngoi n phi tr ngn hn c xp vo loi n phi tr di hn N NGN HN, N DI HN Doanh nghip cn phi tip tc phõn loi cỏc khon n chu lói di hn ca mỡnh vo loi n phi tr di hn, k c cỏc khon n ny s c toỏn 12 thỏng ti k t ngy kt thỳc niờn , nu: K hn toỏn ban u l trờn 12 thỏng; Doanh nghip cú ý nh tỏi ti tr cỏc khon n ny trờn c s di hn v ó c chp nhn bng bn v vic tỏi ti tr hoc hoón k hn toỏn trc ngy bỏo cỏo ti chớnh c phộp phỏt hnh Giỏ tr ca cỏc khon n khụng c phõn loi l n phi tr ngn hn theo qui nh ca on ny v cỏc thụng tin din gii cỏch trỡnh by trờn phi c nờu rừ thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh N PHI TR N VAY N PHI TR NGI CUNG CP THU V CC KHON PHI NP NH NC NHN Kí CC, Kí QU 4.2 Nguyờn tc k toỏn cỏc khon n phi tr ngn hn, di hn 4.2.1 K toỏn n phi tr ngi bỏn 4.2.2 K toỏn thu v cỏc khon phi np nh nc 4.2.3 K toỏn cỏc khon vay ngõn hng, cỏc t chc ti chớnh 4.2.4 K toỏn cỏc nghip v vay bng trỏi phiu 4.2.5 K toỏn cỏc khon phi tr khỏc ca doanh nghip K TON N PHI TR NGI BN TK Phi tr ngi bỏn K toỏn thu v cỏc khon phi np nh nc K toỏn cỏc khon vay ngõn hng, cỏc t chc ti chớnh TK Vay ngn hn TK Vay di hn TK N di hn n hn tr Theo dừi chi tit theo tng hỡnh thc vay, tng i tng, tng khon vay v thi hn vay K toỏn cỏc nghip v vay bng trỏi phiu Cỏc trng hp: Phỏt hnh TP ngang giỏ: ỳng bng mnh giỏ Lói sut th trng bng lói sut danh ngha Phỏt hnh TP cú chit khu (giỏ phỏt hnh nh hn mnh giỏ): cú chit khu trỏi phiu Lói sut th trng ln hn lói sut danh ngha Phỏt hnh TP cú ph tri (giỏ phỏt hnh ln hn mnh giỏ): lói suỏt th trng nh hn lói sut danh ngha K toỏn cỏc nghip v vay bng trỏi phiu Chit khu v ph tri TP c xỏc nhn v ghi nhn ti thi im phỏt hnh S chờnh lch gia lói sut th trng v lói sut danh ngha thi im phỏt hnh khụng nh hng n giỏ tr ph tri hay chit khu Chit khõỳ TP c phõn b dn vo chi phớ i vay Ph tri c phõn b dn gim tr chi phớ i vay tng k sut thi hn ca TP TK '' TP phỏt hnh'': phn ỏnh tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu v toỏn trỏi phiu ca doanh nghip Qui nh: + Ch ỏp dng doanh nghip vay bng vic phỏt hnh TP + Phi phn ỏnh chi tit cỏc ni dung liờn quan n TP phỏt hnh: mnh giỏ, chit khu, ph tri v phi theo dừi chi tit thi hn phỏt hnh + Trong BCKT trỏi phiu phỏt hnh phn ỏnh trờn c s thun = Tr giỏ TP - CK + Ph tri TP phỏt hnh -Thanh toán TP đến hạn -Trị giá TP phát hành theo -CK TP kỳ mệnh giá kỳ -Phân bổ phụ trội -Phân bổ CK TP -Phụ trội TP kỳ SD: Số nợ vay phát hành TP đến cuối kỳ K toỏn cỏc khon phi tr khỏc ca doanh nghip [...].. .Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước Kế toán các khoản vay ngân hàng, các tổ chức tài chính    TK – Vay ngắn hạn TK – Vay dài hạn TK – Nợ dài hạn đến hạn trả  Theo dõi chi tiết theo từng hình thức vay, từng đối tượng, từng khoản vay và thời hạn vay Kế toán các nghiệp vụ vay bằng trái phiếu Các trường hợp:  Phát hành TP... hành -Thanh to¸n TP khi ®Õn h¹n -TrÞ gi¸ TP ph¸t hµnh theo -CK TP trong kú mÖnh gi¸ trong kú -Ph©n bæ phô tréi -Ph©n bæ CK TP -Phô tréi TP trong kú SD: Sè nî vay do ph¸t hµnh TP ®Õn cuèi kú Kế toán các khoản phải trả khác của doanh nghiệp ... trong suốt thời hạn của TP TK '' TP phát hành'': phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp Qui định: + Chỉ áp dụng ở doanh nghiệp vay vốn bằng việc phát hành TP + Phải phản ánh chi tiết các nội dung liên quan đến TP phát hành: mệnh giá, chiết khấu, phụ trội và phải theo dõi chi tiết thời hạn phát hành + Trong BCĐKT trái phiếu phát hành phản ánh trên cơ sở thuần... nhỏ hơn mệnh giá): có chiết khấu trái phiếu Lãi suất thị trường lớn hơn lãi suất danh nghĩa  Phát hành TP có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): lãi suát thị trường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa Kế toán các nghiệp vụ vay bằng trái phiếu    Chiết khấu và phụ trội TP được xác nhận và ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành Sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa thời điểm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế TOÁN nợ PHẢI TRẢ , Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế TOÁN nợ PHẢI TRẢ , Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế TOÁN nợ PHẢI TRẢ , NỢ NGẮN HẠN, NỢ DÀI HẠN, Kế toán các nghiệp vụ vay bằng trái phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay