Sile pháp luật thương mại quốc tế HIỆP ĐỊNH MARRESH THÀNH lập WTO

21 68 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

HIỆP ĐỊNH MARRESH THÀNH LẬP WTO Trần Thị Lê Dung Lê Thị Thu Hà Bùi Thùy Doan LOGO Nội dung Hoàn cảnh đời Nội dung Hiệp định Marrakesh- Luật chơi WTO Nhận xét Hoàn cảnh đời Hiệp định  WTO- Thành lập vào 01/01/1995, có 153 Thành viên (Việt Nam thành viên thứ 150)  Tiền thân Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT), 23 quốc gia ký kết vào năm 1947 nhằm tăng cường giao lưu thương mại quốc gia thông qua việc cắt giảm hàng rào bảo hộ nước thành viên  Trong lịch sử gần 50 năm mình, GATT tổ chức vòng đàm phán đa phương thương mại  Vòng thứ (1986-1994) Marrakesh thủ đô Marocco (còn gọi Vòng đàm phán Uruguay Hiệp định thành lập WTO gọi Hiệp định Marrakesh) nội dung cải tổ GATT để lập định chế thương mại toàn cầu có tên Tổ chức Thương mại giới- WTO 2 Nội dung Hiệp định Phạm vi WTO Chức WTO Cơ cấu tổ chức Ngân sách Địa vị Quá trình định Các Hiệp định đa phương Hiệp Định Marrakesh 2.1 Phạm vi WTO WTO khuôn khổ định chế chung điều chỉnh mối quan hệ thương mại Thành viên tổ chức vấn đề liên quan đến Hiệp định văn pháp lý không tách rời Hiệp định Các văn pháp lý không tách rời Hiệp định: - Phụ lục - Phụ lục - Phụ lục - Phụ lục 2.2 Chức WTO Chức WTO khuôn khổ cho việc thực thi quản lý, điều hành Hiệp định thương mại đa biên WTO diễn đàn đàm phán nước thành viên tạo chế thực thi kết đàm phán 2.3 Cơ cấu tổ chức 2.4 Ngân sách Phê duyệt: 2/3 số phiếu ½ số thành viên Quy chế TC trình đề xuất TGĐ xem xét phê duyệt Trình báo cáo TC dự toán NS hàng năm Đại hội đồng Ủy ban NS, TC Quản trị Tổng giám đốc 2.5 Địa vị Tư cách pháp nhân Được trao đặc quyền bất khả xâm phạm cần thiết WTO Chủ thể pháp luật độc lập lĩnh vực TMQT Quyền chủ thể Công pháp Quốc tế 2.6 Quá trình Quyết định Ra Quyết định sở đồng thuận, định định hình thức bỏ phiếu Mỗi thành viên có phiếu EU có số phiếu tổng số thành viên EU tham gia WTO Hội nghị Bộ trưởng Đại hội đồng quan có thẩm quyền riêng biệt việc giải thích Hiệp định Marrakesh Hiệp định thương mại đa phương 2.7 Các Hiệp định đa phương  Phụ lục 1:  Phụ lục 1A: Các Hiệp định Đa biên Thương mai hàng hóa • Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 • Hiệp định Nông nghiệp • Hiệp định Áp dụng Biện pháp Kiểm dịch Động thực vật • Hiệp định Hàng dệt may (Lưu ý: Hiệp định hết hiệu lực từ ngày 01/01/2005) • Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật Thương mại • Hiệp định Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs) • Hiệp định Chống bán phá giá (Điều VI GATT 1994) • Hiệp định Xác định Trị giá tính thuế hải quan (Điều VII GATT 1994) • Hiệp định Giám định hàng hóa trước gửi hàng (PSI) • Hiệp định Quy tắc Xuất xứ • Hiệp định Thủ tục Cấp phép Nhập • Hiệp định Trợ cấp Biện pháp đối kháng • Hiệp định Biện pháp tự vệ  Phụ lục 1B: Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS)  Phụ lục 1C: Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 2.7 Các Hiệp định đa phương  Phụ lục 2: Hiệp định Quy tắc Thủ tục Giải Tranh chấp khuôn khổ WTO (DSU)  Phụ lục 3: Hiệp định Cơ chế Rà soát Chính sách thương mại  Phụ lục 4: Các Hiệp định thương mại nhiều bên  Phụ lục 4(A) Hiệp định Thương mại Máy bay Dân dụng  Phụ lục 4(B) Hiệp định Mua sắm Chính phủ  Phụ lục 4(C) Hiệp định quốc tế sữa (Lưu ý: Hiệp định chấm dứt năm 1997)  Phụ lục 4(D) Hiệp định quốc tế thịt bò ( Lưu ý: Hiệp định chấm dứt năm 1997) Hiệp định Marrakesh- Luật chơi WTO Tại nói: Hiệp định Marrakesh luật chơi WTO thương mại quốc tế? Hiệp định Marrakesh Luật chơi WTO Quy tắc tham gia Nguyên tắc thực thi Vấn đề hiệu lực Hiệp định Marrakesh- Luật chơi WTO Hiệp định Marrakesh thành lập WTO hiệp định tảng, hay gọi “Hiệp định Khung”, bao trùm lên hiệp định khác QUY TẮC THAM GIA VÀ RÚT LUI Điều XII • Bất kỳ quốc gia gia nhập Hiệp định • Sẽ Hội nghị Bộ trưởng định • Bất kỳ nước thành viên có Điều XV thể rút lui khỏi Hiệp định • Áp dụng cho HĐ HĐ Thương mại đa biên NGUYÊN TẮC THỰC THI Điều III • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý, điều hành HĐ • Là diễn đàn đàm phán chế thực thi kết • Theo dõi Bản diễn giải quy tắc thủ tục giải tranh chấp + Cơ chế rà soát Chính sách Thương mại Điều IX • Nguyên tắc đồng thuận: Một định thông qua thành viên thể ý kiến phản đối thức • Khi không đạt đồng thuận, vấn đề giải hình thức bỏ phiếu => thông qua sở đa số phiếu • Trường hợp ngoại lệ: Miễn trừ nghĩa vụ thống qua ¾ tviên Điều X • Bất thành viên đề nghị sửa đổi • Đề nghị sửa đổi phải có 2/3 số phiếu tán thành (nếu không đạt đồng thuận) • Việc sửa đổi hiệu lực có tác dụng với nước bỏ phiếu tán thành VẤN ĐỀ HIỆU LỰC Điều XIV Điều XVI • Hiệp định không hạn chế việc chấp nhận chữ ký cách khác bên GATT 1947 cộng đồng châu Âu • Không có quyền bảo lưu quy định Hiệp định Marrakesh thành lập WTO Có quyền bảo lưu hiệp đinh đa biên, nhiều biên :theo quy định HĐ • Trong trường hợp có mâu thuẫn quy định HĐ Marrakesh Hiệp định khác áp dụng quy định hiệp định Marrakesh • Các nước thành viên phải đảm bảo để đạo luật, quy định thủ tịc hành nước phù hợp với nghĩa vụ họ quy định hiệp định.==> yêu cầu có tính mệnh lệnh 4 Nhận xét  Hiệp định Marakesh thể tâm nước thành viên quan hệ kinh tế, thương mại  Hiệp định đòi hỏi khuôn khổ thể chế đơn bao gồm Hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT), theo sửa đổi Vòng đàm phán Uruguay; Thành viên WTO phải chấp nhận tất kết Vòng đàm phán Uruguay mà ngoại lệ  Các quy định Hiệp định Marakesh cụ thể, chặt chẽ cấu cách trình bay diễn giải thích, quy định chi tiết cách thức phương pháp thực làm sơ cụ thể cho việc triển khai nước thành viên 4 Nhận xét  Marakesh tạo tiền đề cho mối quan hệ thành viên trình gia nhập WTO, từ tiếp tục đàm phán, thảo luận để đến thống ký kết hiệp định song đa phương  Việt Nam gia nhập WTO cần nắm vững luật chơi WTO, cải tiến xây dựng hệ thống quy định pháp luật cho phù hợp với xu hướng hội nhập đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế  Nhận xét: Hiệp định Marakesh xem điều lệ tổ chức hoạt động WTO LOGO [...]... bay Dân dụng  Phụ lục 4(B) Hiệp định về Mua sắm Chính phủ  Phụ lục 4(C) Hiệp định quốc tế về sữa (Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997)  Phụ lục 4(D) Hiệp định quốc tế về thịt bò ( Lưu ý: Hiệp định này đã chấm dứt năm 1997) 3 Hiệp định Marrakesh- Luật chơi WTO Tại sao nói: Hiệp định Marrakesh là luật chơi của WTO trong thương mại quốc tế? Hiệp định Marrakesh Luật chơi WTO Quy tắc tham gia Nguyên... Các Hiệp định đa phương  Phụ lục 1:  Phụ lục 1A: Các Hiệp định Đa biên về Thương mai hàng hóa • Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 • Hiệp định Nông nghiệp • Hiệp định về Áp dụng các Biện pháp Kiểm dịch Động thực vật • Hiệp định về Hàng dệt may (Lưu ý: Hiệp định này đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2005) • Hiệp định về các Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại • Hiệp định về các Biện pháp. .. chung về thương mại dịch vụ (GATS)  Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 2.7 Các Hiệp định đa phương  Phụ lục 2: Hiệp định về Quy tắc và Thủ tục Giải quyết Tranh chấp trong khuôn khổ WTO (DSU)  Phụ lục 3: Hiệp định về Cơ chế Rà soát Chính sách thương mại  Phụ lục 4: Các Hiệp định thương mại nhiều bên  Phụ lục 4(A) Hiệp định về Thương mại Máy... quan đến Thương mại (TRIMs) • Hiệp định về Chống bán phá giá (Điều VI của GATT 1994) • Hiệp định về Xác định Trị giá tính thuế hải quan (Điều VII của GATT 1994) • Hiệp định về Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng (PSI) • Hiệp định về Quy tắc Xuất xứ • Hiệp định về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu • Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng • Hiệp định về các Biện pháp tự vệ  Phụ lục 1B: Hiệp định chung... thi Vấn đề hiệu lực 3 Hiệp định Marrakesh- Luật chơi WTO Hiệp định Marrakesh thành lập WTO là hiệp định nền tảng, hay còn gọi là Hiệp định Khung”, bao trùm lên các hiệp định khác QUY TẮC THAM GIA VÀ RÚT LUI Điều XII • Bất kỳ một quốc gia nào đều có thể gia nhập Hiệp định này • Sẽ do Hội nghị Bộ trưởng quyết định • Bất kỳ 1 nước thành viên nào cũng có Điều XV thể rút lui khỏi Hiệp định này • Áp dụng... Không có quyền bảo lưu đối với các quy định của Hiệp định Marrakesh về thành lập WTO Có quyền bảo lưu đối với các hiệp đinh đa biên, nhiều biên :theo quy định của các HĐ đó • Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của HĐ Marrakesh đối với các Hiệp định khác thì áp dụng quy định của hiệp định Marrakesh • Các nước thành viên phải đảm bảo để các đạo luật, quy định và các thủ tịc hành chính của nước... hợp với các nghĩa vụ của họ được quy định trong hiệp định. ==> yêu cầu có tính mệnh lệnh 4 Nhận xét  Hiệp định Marakesh thể hiện quyết tâm của các nước thành viên trong quan hệ kinh tế, thương mại  Hiệp định đòi hỏi một khuôn khổ thể chế đơn nhất bao gồm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), theo sửa đổi của Vòng đàm phán Uruguay; Thành viên trong WTO phải chấp nhận tất cả các kết quả... đàm phán, thảo luận để đi đến thống nhất trong ký kết các hiệp định song và đa phương  Việt Nam gia nhập WTO cần nắm vững luật chơi của WTO, cải tiến xây dựng hệ thống quy định pháp luật cho phù hợp với xu hướng hội nhập và đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế  Nhận xét: Hiệp định Marakesh được xem là điều lệ tổ chức và hoạt động của WTO LOGO ... Uruguay mà không có ngoại lệ  Các quy định của Hiệp định Marakesh cụ thể, khá chặt chẽ về cơ cấu cũng như cách trình bay diễn giải thích, quy định chi tiết các cách thức cũng như phương pháp thực hiện làm cơ sơ cụ thể cho việc triển khai của các nước thành viên 4 Nhận xét  Marakesh tạo ra 1 tiền đề cho mối quan hệ các thành viên đã và đang trong quá trình gia nhập WTO, từ đó tiếp tục đàm phán, thảo... HĐ này và HĐ Thương mại đa biên NGUYÊN TẮC THỰC THI Điều III • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý, điều hành HĐ • Là diễn đàn đàm phán và là cơ chế thực thi các kết quả đó • Theo dõi Bản diễn giải về những quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp + Cơ chế rà soát Chính sách Thương mại Điều IX • Nguyên tắc đồng thuận: Một quyết định sẽ được thông qua nếu không có bất kỳ 1 thành viên nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile pháp luật thương mại quốc tế HIỆP ĐỊNH MARRESH THÀNH lập WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế HIỆP ĐỊNH MARRESH THÀNH lập WTO , Sile pháp luật thương mại quốc tế HIỆP ĐỊNH MARRESH THÀNH lập WTO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay