Bài giảng môn quản trị dự án chương 5 lập NGÂN SÁCH CHO dự án

19 78 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Chương LẬP NGÂN SÁCH CHO DỰ ÁN 12/01/16 Mục tiêu  Hiểu tầm quan trọng quản lý chi phí DA  Giải thích nguyên lý, khái niệm khoản mục quản lý chi phí DA  Mô tả cách thức hoạch định nguồn lực liên quan trực tiếp đến quản lý chi phí DA  Giải thích ước lượng chi phí sử dụng định nghĩa, ngân sách ước lượng mức độ quan trọng loại chi phí (rough order of magnitude (ROM)) 12/01/16 Tiến trình quản lý chi phí DA  Hoạch định nguồn lực: xác định nguồn lực số lượng cần sử dụng cho DA  Ước lượng chi phí: ước lượng chi phí nguồn lực cần thiết để hoàn thành DA  Ước lượng ngân quỹ: phân bổ ước lượng toàn chi phí cho khoản mục thực 12/01/16 Các nguyên lý quản lý chi phí DA  Các CEO hội đồng quản trị nắm rõ tài nhà quản trị DA, nhà quản trị DA nên lắng nghe ý kiến họ      Lợi nhuận = Doanh Thu – Chi phí Chi phí chu kì sống chi phí ước lượng DA cộng chi phí trì hoạt động DA Phân tích dòng ngân quỹ dựa ước lượng chi phí hàng năm lợi ích DA Các lợi ích chi phí hữu hình vô hình, trực tiếp gián tiếp Chi phí chìm không nên tiêu chuẩn việc lựa chọn DA 12/01/16 Nội dung  Hoạch định nguồn lực cho DA  Ước lượng chi phí  Phân tích kết ước lượng chi phí  Lập ngân sách chi phí 12/01/16 Hoạch định nguồn lực cho DA  Các đặc tính tổ chức DA ảnh hưởng đến hoạch định nguồn lực  Một vài câu hỏi cần xem xét:  Khó khăn gặp việc thực nhiệm vụ cụ thể DA?  Có công việc báo cáo phạm vi DA ảnh hưởng đến nguồn lực?  Tính lịch sử tổ chức việc thực nhiệm vụ tương tự?  Các nguồn lực có khả sẵn sàng để thực công việc:  Nguồn nhân lực  Thiết bị  Nguyên vật liệu…  Các yếu tố cần xem xét hoạch định nguồn lực  Các công cụ để hoạch định nguồn lực  Xác định nhu cầu nguồn lực 12/01/16 Hoạch định nguồn lực cho DA Các yếu tố cần xem xét hoạch định nguồn lực     Cấu trúc phân chia công việc (WBS) Thông tin lịch sử Báo cáo phạm vi Mô tả tập hợp nguồn lực     Mô tả công việc Mô tả trang thiết bị nguyên vật liệu Các sách tổ chức Ước lượng thời gian công việc 12/01/16 Hoạch định nguồn lực cho DA Các công cụ để hoạch định nguồn lực  Ý kiến chuyên gia  Xác định giải pháp thay  Sử dụng phần mềm quản trị DA 12/01/16 Hoạch định nguồn lực cho DA  Xác định yêu cầu nguồn lực Đầu vào WBS Thông tin lịch sử Báo cáo phạm vi Mô tả tập hợp nguồn lực Các sách tổ chức Ước lượng thời gian công việc Các công cụ kỹ thuật Đánh giá chuyên gia Xác định giải pháp thay Phần mềm quản lý dự án Các yêu cầu nguồn lực 12/01/16 Ước lượng chi phí  Các đầu vào ước lượng chi phí  Các kỹ thuật ước lượng chi phí DA  Một số gợi ý ước lượng chi phí công việc  Các nguyên nhân dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế 12/01/16 10 Ước lượng chi phí Các đầu vào ước lượng chi phí         WBS Yêu cầu nguồn lực Đơn giá nguồn lực Thời gian công việc Sử dụng tài liệu ước lượng Sử dụng thông tin lịch sử Tham khảo biểu đồ tài khoản Nhận biết chi phí rủi ro 12/01/16 11 Ước lượng chi phí Các kỹ thuật ước lượng chi phí DA       Ước lượng từ xuống Ước lượng tương tự Ước lượng tham số Ước lượng từ lên Kết hợp ước lượng từ lên từ xuống Sử dụng phần mềm máy tính 12/01/16 12 Ước lượng chi phí Một số gợi ý ước lượng chi phí công việc  Tập kích não với nhóm DA  Truyền thông loại ước lượng  Sử dụng kkhuôn mẫu sẵn có  Ước lượng từ người thực công việc  Tính đến ngân sách để công nhận thành tích nhân viên  Ghi lại tất giả định sử dụng 12/01/16 13 Ước lượng chi phí Các nguyên nhân dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế  Hiện tượng đường cong kinh nghiệm  Mục tiêu không khả thi  Không dự tính thay đổi giá đầu vào  Nguyên nhân khác 12/01/16 14 Phân tích kết ước lượng chi phí Làm cho ước lượng chi phí xác Xem xét chi tiết bổ sung -Ước lượng sơ -Thông tin phạm vi công việc DA -Ước lượng ngân sách -Thông tin cách thức xây dựng ước lượng chi phí -Ước lượng xác -Thông tin mức sai lệch ước lượng 12/01/16 Xây dựng kế hoạch lý chi phí 15 Lập ngân sách chi phí  Ngân sách chi phí liên quan phân bổ ước lượng chi phí DA đến khoản mục thực riêng lẻ cung cấp chi phí  Xem xét đầu vào lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Xây dựng kế hoạch chi phí 12/01/16 16 Lập ngân sách chi phí  Xem xét đầu vào lập ngân sách chi phí  Ước lượng chi phí  WBS  Tiến độ DA  Kế hoạch quản lý rủi ro 12/01/16 17 Lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Phương pháp tương tự  Phương pháp tham số  Phương pháp từ lên  Các công cụ máy tính 12/01/16 18 Kiểm soát chi phí  Kiểm soát chi phí DA bao gồm:  Giám sát thực chi phí  Đảm bảo điều thay đổi DA thích hợp điều chỉnh  Thông tin thay đổi quyền lực người hữu quan DA ảnh hưởng đến chi phí  Quản trị giá trị đạt (Earned value management (EVM)) cộng cụ quan trọng kiểm soát chi phí 12/01/16 19 [...]... lượng ngân sách -Thông tin về cách thức xây dựng ước lượng chi phí -Ước lượng chính xác -Thông tin về mức sai lệch trong ước lượng 12/01/16 Xây dựng kế hoạch quả lý chi phí 15 Lập ngân sách chi phí  Ngân sách chi phí liên quan phân bổ ước lượng chi phí DA đến các khoản mục thực hiện riêng lẻ và cung cấp các chi phí cơ bản  Xem xét các đầu vào của lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Xây dựng... xét các đầu vào của lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Xây dựng kế hoạch chi phí 12/01/16 16 Lập ngân sách chi phí  Xem xét các đầu vào của lập ngân sách chi phí  Ước lượng chi phí  WBS  Tiến độ DA  Kế hoạch quản lý rủi ro 12/01/16 17 Lập ngân sách chi phí  Phát triển ngân sách DA  Phương pháp tương tự  Phương pháp tham số  Phương pháp từ dưới lên  Các công cụ máy tính 12/01/16... hiện công việc  Tính đến ngân sách để công nhận thành tích của nhân viên  Ghi lại tất cả các giả định được sử dụng 12/01/16 13 Ước lượng chi phí Các nguyên nhân dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế  Hiện tượng đường cong kinh nghiệm  Mục tiêu không khả thi  Không dự tính được thay đổi giá của đầu vào  Nguyên nhân khác 12/01/16 14 Phân tích kết quả ước lượng chi phí Làm cho các ước lượng chi phí... phí DA bao gồm:  Giám sát thực hiện chi phí  Đảm bảo điều các thay đổi DA thích hợp đã được điều chỉnh  Thông tin về thay đổi quyền lực của những người hữu quan DA sẽ ảnh hưởng đến chi phí  Quản trị giá trị đạt được (Earned value management (EVM)) là cộng cụ quan trọng trong kiểm soát chi phí 12/01/16 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn quản trị dự án chương 5 lập NGÂN SÁCH CHO dự án , Bài giảng môn quản trị dự án chương 5 lập NGÂN SÁCH CHO dự án , Bài giảng môn quản trị dự án chương 5 lập NGÂN SÁCH CHO dự án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay