Bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế TOÁN tài sản NGẮN hạn

51 94 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

CHNG K TON TI SN NGN HN NI DUNG 2.1 K toỏn bng tin 2.2 K toỏn hng tn kho 2.3 K toỏn n phi thu 2.4 Nguyờn tc k toỏn ti sn ngn hn khỏc 2.1 K TON VN BNG TIN Theo a im ct gi v yờu cu qun lý: Tin mt Tin gi ngõn hng Tin ang chuyn Theo tớnh cht, c im ca tin: Tin Vit nam Ngoi t Vng, bc Kim khớ quớ, ỏ quớ YấU CU QUN Lí VN BNG TIN Qun lý cht ch tỡnh hỡnh tng, gim bng tin m bo an ton cho cỏc loi tin ca n v 2.1.2 Quy định chuẩn mực kế toán liên quan đến kế toán vốn tiền ngoại tệ Ghi nhn ban u 07 Mt giao dch bng ngoi t l giao dch c xỏc nh bng ngoi t hoc yờu cu toỏn bng ngoi t, bao gm cỏc giao dch phỏt sinh mt doanh nghip: (a) Mua hoc bỏn sn phm, hng húa, dch v m giỏ c c xỏc nh bng ngoi t; (b) Vay hoc cho vay cỏc khon tin m s phi tr hoc phi thu c xỏc nh bng ngoi t; (c) Tr thnh mt i tỏc (mt bờn) ca mt hp ng ngoi hi cha c thc hin; (d) Mua hoc lý cỏc ti sn; phỏt sinh hoc toỏn cỏc khon n xỏc nh bng ngoi t; (e) Dựng mt loi tin t ny mua, bỏn hoc i ly mt loi tin t khỏc 2.1.2 Quy định chuẩn mực kế toán liên quan đến kế toán vốn tiền ngoại tệ Ghi nhn ban u 08 Mt giao dch bng ngoi t phi c hch toỏn v ghi nhn ban u theo n v tin t k toỏn bng vic ỏp dng t giỏ hi oỏi gia n v tin t k toỏn v ngoi t ti ngy giao dch 09 T giỏ hi oỏi ti ngy giao dch c coi l t giỏ giao Doanh nghip cú th s dng t giỏ xp x vi t giỏ hi oỏi thc t ti ngy giao dch Vớ d t giỏ trung bỡnh tun hoc thỏng cú th c s dng cho tt c cỏc giao dch phỏt sinh ca mi loi ngoi t tun, thỏng ú Nu t giỏ hi oỏi giao ng mnh thỡ doanh nghip khụng c s dng t giỏ trung bỡnh cho vic k toỏn ca tun hoc thỏng k toỏn ú Ghi nhn chờnh lch t giỏ hi oỏi Chờnh lch TGH phỏt sinh toỏn cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t hoc vic bỏo cỏo cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t ca mt doanh nghip theo cỏc TGH khỏc vi TGH ó c ghi nhn ban u, hoc ó c bỏo cỏo bỏo cỏo ti chớnh trc, c x lý nh sau: (a) Trong giai on u t xõy dng hỡnh thnh ti sn c nh ca doanh nghip mi thnh lp, chờnh lch TGH phỏt sinh toỏn cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t thc hin u t xõy dng v chờnh lch TGH phỏt sinh ỏnh giỏ li cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t cui nm ti chớnh c phn ỏnh lu k, riờng bit trờn BCKT Khi TSC hon thnh u t xõy dng a vo s dng thỡ chờnh lch TGH ny c phõn b dn vo thu nhp hoc chi phớ sn xut, kinh doanh thi gian ti a l nm Ghi nhn chờnh lch t giỏ hi oỏi Chờnh lch TGH phỏt sinh toỏn cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t hoc vic bỏo cỏo cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t ca mt doanh nghip theo cỏc TGH khỏc vi TGH ó c ghi nhn ban u, hoc ó c bỏo cỏo bỏo cỏo ti chớnh trc, c x lý nh sau: (b) Trong giai on sn xut, kinh doanh, k c vic u t xõy dng hỡnh thnh ti sn c nh ca doanh nghip ang hot ng, chờnh lch TGH phỏt sinh toỏn cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t v ỏnh giỏ li cỏc khon mc tin t cú gc ngoi t cui nm ti chớnh s c ghi nhn l thu nhp, hoc chi phớ nm ti chớnh, Ghi nhn chờnh lch t giỏ hi oỏi Chờnh lch TGH phỏt sinh c ghi nhn cú s thay i TGH gia ngy giao dch v ngy toỏn ca mi khon mc tin t cú gc ngoi t Khi giao dch phỏt sinh v c toỏn cựng k k toỏn, cỏc khon chờnh lch TGH c hch toỏn k ú Nu giao dch c toỏn cỏc k k toỏn sau, chờnh lch TGH c tớnh theo s thay i ca TGH tng k cho n k giao dch ú c toỏn 2.1.3 K toỏn bng tin TK - Tin mt dựng phn ỏnh tỡnh hỡnh thu, chi, tn qu tin mt ca doanh nghip TK Tin gi ngõn hng dựng phn ỏnh s hin cú v tỡnh hỡnh bin ng cỏc khon tin gi ca DN ti cỏc Ngõn hng, kho bc Nh nc v cỏc Cụng ty ti chớnh TK Tin ang chuyn dựng phn ỏnh tỡnh hỡnh v s bin ng tin ang chuyn ca doanh nghip TK GVHB TK DP - Hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK (CL số số dư dự phòng chưa sử dụng hết năm trước > số phải trích lập cuối năm nay) TK HTK TK GVHB 1- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (CL số phải trích lập cuối năm > số dư dự phòng chưa sử dụng hết năm trước) Xử lý thiệt hại HTK tính vào GVHB 2.3 K TON N PHI THU Cỏc khon n phi thu Theo ni dung kinh t N phi thu khỏch hng Thu GTGT c khu tr N phi thu ni b Cỏc khon phi thu khỏc Theo thi hn toỏn: Cỏc khon phi thu ngn hn Cỏc khon phi thu di hn Nguyờn tc k toỏn n phi thu Phi theo dừi chi tit tng khon n phi thu theo tng i tng, thng xuyờn tin hnh i chiu, kim tra, ụn c vic toỏn cỏc khon n phi thu c kp thi Phi kim tra, i chiu v cú xỏc nhn bng bn v s n phỏt sinh, s ó toỏn v cũn phi toỏn vi cỏc i tng cú quan h giao dch, mua bỏn thng xuyờn, cú s d n ln Phi theo dừi c v nguyờn t v quy i theong Ngõn hng Nh nc Vit Nam i vi cỏc khon phi thu cú gc ngoi t Cui k, phi iu chnh s d cỏc khon n phi thu theo t giỏ thc t Nguyờn tc k toỏn n phi thu Phi theo dừi chi tit theo c ch tiờu giỏ tr v hin vt i vi cỏc khon phi thu bng vng, bc, ỏ quý Cui k phi iu chnh s d theo giỏ thc t Phi phõn loi cỏc khon phi thu theo thi gian toỏn cng nh theo tng i tng, nht l nhng i tng cú cú k hoch v bin phỏp toỏn phự hp Tuyt i khụng bự tr s d gia hai bờn N, Cú ca mt s TK toỏn m phi cn c vo s d chi tit tng bờn ly s liu ghi vo cỏc ch tiờu trờn Bng cõn i k toỏn K TON N PHI THU KHCH HNG TK Phi thu khỏch hng K TON THU GTGT C KHU TR TK Thu GTGT c khu tr K TON N PHI THU NI B TK Phi thu ni b K TON CC KHON PHI THU KHC Ni dung: Giỏ tr ti sn thiu cha rừ nguyờn nhõn ch x lý Cỏc khon phi thu v bi thng vt cht th hoc cỏ nhõn v ngoi n v gõy nh gõy mt mỏt, h hng ti sn, vt t hng hoỏ hay tin bc ó c x lý bt bi thng Cỏc khon ó vay mn ti sn, tin bc cú tớnh cht tm thi Cỏc khon phi thu v cho thuờ TSC, lói v u t ti chớnh Cỏc khon chi cho hot ng s nghip, cho u t XDCB v.v nhng khụng c cp trờn phờ duyt phi thu hi hoc ch x lý Cỏc khon gi vo TK chuyn thu, chuyn chi nh n v nhn u thỏc xut nhp khu hoc nhn i lý bỏn hng np h thu Cỏc khon phi thu khỏc (phớ l phớ, cỏc khon np pht, bi thng.v.v ) TK PHI THU KHC 2.3.2.5 K toỏn d phũng n phi thu khú ũi L d phũng phn giỏ tr b tn tht ca cỏc khon n phi thu quỏ hn toỏn, n phi thu cha quỏ hn nhng cú th khụng ũi c khỏch n khụng cú kh nng toỏn 2.3.2.5 K toỏn d phũng n phi thu khú ũi iu kin N phi cú chng t gc, cú i chiu, xỏc nhn ca khỏch n v s tin cũn n Cú cn c xỏc nh l n khú ũi: N quỏ hn toỏn N cha n thi hn toỏn nhng khỏch hng phỏ sn hoc ang lm th tc gii th, 2.3.2.5 K toỏn d phũng n phi thu khú ũi Phng phỏp lp 6thỏng < quỏ hn < 1nm N quỏ hn toỏn N cha n hn toỏn 30% giỏ tr nm quỏ hn < nm 50% giỏ tr nm quỏ hn [...]... vt t ca doanh nghip iu kin ỏp dng : thng c ỏp dng cho cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh nhng mt hng cú nhiu chng loi, cú giỏ tr nh, thng xuyờn phỏt sinh nghip v nhp xut 2. 2 Chun mc k toỏn s 02 Tn kho 2. 2.1 Ghi nhn hng tn kho 2. 2 .2 Tớnh giỏ tr hng tn kho Ghi nhn hng tn kho Hng tn kho l nhng ti sn ca DN c gi bỏn trong kỡ SXKD bỡnh thng; ang trong quỏ trỡnh SXKD d dang; nguyờn vt liu, cụng c dng c s.. .2. 2 K TON HNG TN KHO Khỏi nim: Hng tn kho l nhng ti sn ca DN c gi bỏn trong kỡ SXKD bỡnh thng; ang trong quỏ trỡnh SXKD d dang; nguyờn vt liu, cụng c dng c s dng trong quỏ trỡnh SXKD hoc cung cp dch v c im: - Thi gian luõn chuyn ngn Tham gia vo 1 hoc mt s chu k SXKD 2. 2 K TON HNG TN KHO Yờu cu qun lý - - Phi qun lý cỏc khõu thu mua,... mua vào sử dụng cho hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT * Chi phí chế biến hàng tồn kho: - Gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất: Chi phí nhân công trực tiếp Chi phớ NVL trc tip Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên vật liệu thành thành phẩm - Trng hp mc sn phm thc t sn xut cao hn cụng sut... + CP thu mua chưa thuế + Thuế NK, Tiêu thụ đặc biệt i vi hng tn kho gia cụng ch bin - - Giảm giá, chiết khấu Ghi nhn hng tn kho - Đối với hàng tồn kho được sản xuất: Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo giá thành sản xuất (trên cơ sở chi phí sản xuất được tính vào giá thành) - Đối với hng tn kho nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: giá thực tế là giá do các bên tham gia liên doanh đánh giá Tớnh giỏ... được mua hoặc sản xuất trong kỳ Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ (đơn giá bình quân cả kỳ) hoặc sau mỗi lần nhập (đơn giá bình quân liên hoàn) phụ thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp Phng phỏp nhp trc, xut trc Dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được tính trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời... được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ Phng phỏp nhp sau, xut trc Dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó Giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng... kỳ hoặc gần đầu kỳ TK Hng tn kho -Tr giỏ thc t hng tn kho nhập kho do mua ngoài, gia công chế biến, nhận góp vốn -Phát hiện thừa khi kiểm kê - Tr giỏ thc t hng tn kho xuất kho để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bán, đem gia công chế biến, đem góp vốn - Chiết khấu thương mại được hưởng -Giảm giá, hng mua rồi trả lại Trị giá hng tồn kho cuối kỳ -Phỏt hin thiếu khi kiểm kê K toỏn d phũng gim... lập dự phòng: Cui niờn k toỏn Đối tượng trích lập dự phòng: - Đối tượng trích lập dự phòng là những nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ có giá trị thuần nhỏ hơn giá gốc - ồng thời, thành phẩm do chính loại nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ này tạo nên có giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc Qui nh d phũng gim giỏ HTK Xác định mức dự phòng tồn kho cần trích lập Mc d = Lng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế TOÁN tài sản NGẮN hạn , Bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế TOÁN tài sản NGẮN hạn , Bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế TOÁN tài sản NGẮN hạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay