Slide tìm HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO

19 82 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Nhóm Kiều Diệu Linh Nguyễn Hồng Linh Phạm Thùy Linh NỘI DUNG Dự đoán tương lai WTO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Sự đời Thành Thànhlập lập1/1/1995, 1/1/1995,trên trêncơ cơsở sởkế kếthừa thừaGATT GATT Số Sốthành thànhviên: viên:153 153 Ngân Ngân sách sách hoạt hoạt động:194 động:194 triệu triệu Frans Frans Thụy Thụy Sỹ Sỹ năm năm2010 2010 1944: 1944:Liên Liênhiệp hiệpquốc, quốc,Hệ Hệthống thốngBretton BrettonWoods Woods ((IMF, IMF,WB, WB,ITO) ITO) Nhằm Nhằmthành thànhlập lậpITO ITO ++ Hiệp Hiệpđịnh địnhGATT GATT(1/1948) (1/1948) ++Hiến Hiếnchương chươngLa-Havana, La-Havana,một mộtsố sốquốc quốcgia giakhông không thông thôngqua, qua,ITO ITOkhông khôngrarađời đời GATT GATT(1948-1995) (1948-1995) Vòng Vòng đàm đàm phán phán Urugoay Urugoay (1994) (1994) đưa đưa ra quyết định định thành thànhlập lậpWTO WTO Mục tiêu Mục tiêu kinh tế ++Thúc Thúc đẩy đẩy tự tự do hóa hóa thương thương mại mại và dịch dịch vụ vụ ++ Thúc Thúc đẩy đẩy phát phát triển triển kinh kinh tế tế thị thị trường trường ++ Gây Gây sức sức ép ép loại loại bỏ bỏ các rào rào cản cản thương thương mại, mại, giảm giảm thuế thuế quan, quan, loại loại bỏ bỏ hàng hàng rào rào phi phi thuế thuế quan quan ++ Xây Xây dựng dựng môi môi trường trường kinh kinh doanh doanh bình bình đẳng đẳng ++ Xây Xây dựng dựng môi môi trường trường pháp pháp lý lý thương thương mại mại rõ rõ ràng ràng Mục tiêu trị - Giải bất đồng tranh chấp thương mại quốc gia thành viên - Bảo đảm cho quốc gia phát triển quốc gia phát triển nhất, hưởng lợi ích đích thực từ tăng trưởng thương mại quốc tế - Khuyến khích quốc gia ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế thương mại giới Mục tiêu xã hội - Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế - Nâng cao mức sống, tạo công ăn việc làm cho người lao động - Xây dựng môi trường hành minh bạch, giảm tham nhũng, tiêu cực Chức Quản Quản lý lý việc việc thực thực hiện các hiệp hiệp định định thương thương mại mại quốc quốc tế tế Tổ Tổ chức chức các vòng vòng đàm đàm phán phán thương thương mại mại đa đa phương phương Giải Giải quyết các tranh tranh chấp chấp Kiểm Kiểm soát soát các chính sách sách thương thương mại mại của các quốc quốc gia gia thành thành viên viên Hợp Hợp tác tác với với các tổ tổ chức chức quốc quốc tế tế trong việc việc hoạch hoạch định định chính sách sách và dự dự báo báo kinh kinh tế tế Cơ cấu tổ chức QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Quyền nghĩa vụ thành viên WTO Quyền Quyền Hưởng Hưởng các lợi lợi ích ích của tự tự do hóa hóa thương thươngmại mại Tham Thamgia giacơ cơchế chếgiải giảiquyết quyếttranh tranh chấp chấpthương thươngmại mại Quyền Quyền tham tham gia gia bỏ bỏ phiếu phiếu quyết định định Nghĩa Nghĩa vụ vụ Tuân Tuânthủ thủcác cácquy quyđịnh, định,thể thểchế chế củaWTO WTO Thực Thựchiện hiệncác cáccam camkết kếtmở mởcửa cửa thị thịtrường trường QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Điều kiện trở thành thành viên Bất kỳ quốc gia lãnh thổ hải quan riêng biệt có quyền độc lập đầy đủ quan hệ ngoại thương vấn đề khác theo quy định WTO trở thành thành viên WTO theo điều kiện thỏa thuận nước với WTO Việc gia nhập phải 2/3 thành viên WTO biểu đồng ý, sau trải qua thủ tục gia nhập theo quy định WTO QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU • Thủ tục gia nhập WTO Anh nói cho anh Việt Nam -04/01/1995: Gửi đơn xin gia nhập Anh với thành viên WTO thảo luận điều anh muốn cam kết Hãy soạn thảo điều kiện tư cách thành viên anh Ra phán -10/2003: Bắt đầu gửi chào hàng hóa dịch vụ, 30 quốc gia đăng ký đàm phán với Việt Nam -05/2006: kết thúc đàm phán song phương với Mỹ -26/10/2006: Hoàn thiện hồ sơ văn kiện pháp lý -1/1/2007: thức trở thành thành viên WTO QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Cơ chế định WTO - Cơ chế đồng thuận: 100% thành viên thông qua - Một số trường hợp thông qua chế bỏ phiếu đặc biệt + Giải thích điều khoản Hiệp định: ¾ số phiếu + Dừng tạm thời nghĩa vụ WTO cho thành viên: ¾ số phiếu + Sử đổi hiệp định: 2/3 số phiếu QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Hệ thống quy định Bắt buộc áp dụng với tất thành viên ( GATT, GATS, TRIPS) Cam kết lộ trình thực thành viên Chỉ có số thành viên ký kết QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Nguyên tắc chủ yếu 1) Không phân biệt đối xử + Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc MFN + Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia 2) Nguyên tắc tiếp cận thị trường 3) Tính dự đoán thông qua liên kết minh bạch 4) Nguyên tắc cạnh tranh công 5) Nguyên tắc dành cho thành viên phát triển số ưu đãi QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Cơ chế giải tranh chấp - Tham vấn - Thành lập ban hội thẩm - Ban hội thẩm (BHT) xem xét - Giai đoạn rà soát kỳ - BHT gửi báo cáo cho bên - BHT gửi báo cáo cho quan giải tranh chấp (DBS) - DBS chấp nhận báo cáo BHT - Thực thi - Trả đũa QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU Rà soát sách thương mại - Cơ quan tiến hành rà soát: Cơ quan Rà soát sách thương mại (TPRB) - Mục tiêu: đảm bảo thành viên tuân thủ đầy đủ quy định, luật lệ cam kết hiệp định thương mại đa phương, tạo minh bạch sách hành vi thương mại nước thành viên - Đối tượng: sách hành vi thương mại nước thành viên Tác động WTO Việt Nam Chuyển Chuyển dịch dịch cơ cấu cấu kinh kinh tế tế theo theo hướng hướng tích tích cực cực FDI FDI đăng đăng ký ký từ từ 2007-2009 2007-2009 đã vượt vượt 1,3 1,3 lần lần tổng tổng số số FDI FDI thu thu hút hút được của tất các năm năm trước trước đó cộng cộng lại lại Nền Nền kinh kinh tế tế dễ dễ bị bị tổn tổn thương thương bởi ảnh ảnh hưởng hưởng của thị thị trường trường thế giới giới Bị Bị coi coi là nền kinh kinh tế tế phi phi thị thị trường trường trong 12 12 năm năm -> -> thua thua thiệt thiệt trong các vụ vụ kiện kiện bán bán phá phá giá giá DỰ ĐOÁN VỀ TƯƠNG LAI WTO Thành tựu hạn chế WTO Mở Mởrộng rộngcơ cơhội hộithương thươngmại mạigiữa giữacác cácthành thànhviên viên Tạo Tạomôi môitrường trườngkinh kinhdoanh doanhổn ổnđịnh địnhhơn Thiết Thiếtlập lậpcơ cơchế chếgiải giảiquyết quyếttranh tranhchấp chấp Thúc Thúcđẩy đẩytăng tăngtrưởng trưởngkinh kinhtếtếgiữa giữacác cácnước nước Cơ Cơchế chếraraquyết quyếtđịnh địnhtheo theonguyên nguyêntắc tắcđồng đồngthuận thuận nên nênviệc việcraraquyết quyếtđịnh địnhthường thườngkéo kéodài dàivà vàbịbịtrì trìhoãn hoãn Các Cácquốc quốcgia giaphát pháttriển triểnnhư nhưMỹ, Mỹ,EU EUchi chiphối phốinhất định địnhtới tớihoạt hoạtđộng độngcủa củaWTO WTO Giải Giải quyết tranh tranh chấp chấp thương thương mại mại chưa chưa thực thực sự nhanh nhanhgọn gọn DỰ ĐOÁN VỀ TƯƠNG LAI WTO - Tiếp tục mở rộng phát triển, thêm nhiều thành viên tham gia - Các thành viên tiến tới thỏa thuận hiệp định thương mại - Trung Quốc với Mỹ, Nhật, EU có chi phối định tới hoạt động WTO LET’S DISCUSS [...]... hoạtđộng độngcủa củaWTO WTO Giải Giải quyết quyết tranh tranh chấp chấp thương thương mại mại chưa chưa thực thực sự sự nhanh nhanhgọn gọn DỰ ĐOÁN VỀ TƯƠNG LAI WTO - Tiếp tục mở rộng và phát triển, thêm nhiều thành viên mới tham gia - Các thành viên tiến tới những thỏa thuận mới về các hiệp định thương mại - Trung Quốc sẽ cùng với Mỹ, Nhật, EU có những chi phối nhất định tới hoạt động của WTO LET’S DISCUSS... ảnh hưởng hưởng của của thị thị trường trường thế thế giới giới Bị Bị coi coi là là nền nền kinh kinh tế tế phi phi thị thị trường trường trong trong 12 12 năm năm -> -> thua thua thiệt thiệt trong trong các các vụ vụ kiện kiện bán bán phá phá giá giá DỰ ĐOÁN VỀ TƯƠNG LAI WTO 1 Thành tựu và hạn chế của WTO Mở Mởrộng rộngcơ cơhội hộithương thươngmại mạigiữa giữacác cácthành thànhviên viên Tạo Tạomôi... 6 Rà soát chính sách thương mại - Cơ quan tiến hành các cuộc rà soát: Cơ quan Rà soát chính sách thương mại (TPRB) - Mục tiêu: đảm bảo các thành viên tuân thủ đầy đủ các quy định, luật lệ và các cam kết của các hiệp định thương mại đa phương, tạo được sự minh bạch hơn nữa trong các chính sách và hành vi thương mại của các nước thành viên - Đối tượng: chính sách và hành vi thương mại của các nước thành... Tác động của WTO đối với Việt Nam Chuyển Chuyển dịch dịch cơ cơ cấu cấu kinh kinh tế tế theo theo hướng hướng tích tích cực cực FDI FDI đăng đăng ký ký từ từ 2007-2009 2007-2009 đã đã vượt vượt 1,3 1,3 lần lần tổng tổng số số FDI FDI thu thu hút hút được được của của tất tất cả cả các các năm năm trước trước đó đó cộng cộng lại lại Nền Nền kinh kinh tế tế dễ dễ bị bị tổn tổn thương thương bởi bởi...QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU • Thủ tục gia nhập WTO Anh hãy nói cho chúng tôi anh là ai Việt Nam -04/01/1995: Gửi đơn xin gia nhập Anh hãy cùng với từng thành viên WTO thảo luận những điều anh muốn cam kết Hãy cùng chúng tôi soạn thảo điều kiện về tư cách thành viên của anh Ra phán quyết -10/2003: Bắt đầu gửi bản chào về hàng hóa dịch vụ, hơn 30 quốc gia đăng ký đàm phán với Việt Nam... -26/10/2006: Hoàn thiện hồ sơ văn kiện pháp lý -1/1/2007: chính thức trở thành thành viên WTO QUY ĐỊNH, THỂ CHẾ CHỦ YẾU 3 Cơ chế ra quyết định trong WTO - Cơ chế đồng thuận: 100% thành viên thông qua - Một số trường hợp thông qua cơ chế bỏ phiếu đặc biệt + Giải thích các điều khoản của Hiệp định: ¾ số phiếu + Dừng tạm thời nghĩa vụ WTO cho một thành viên: ¾ số phiếu + Sử đổi hiệp định: 2/3 số phiếu QUY ĐỊNH, THỂ
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide tìm HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO , Slide tìm HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO , Slide tìm HIỂU về tổ CHỨC THƯƠNG mại THẾ GIỚI WTO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay