Bài giảng môn quản trị dự án chương 4 lập kế HOẠCH TIẾN độ

35 85 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

Chương LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ Khoa QTKD 12/01/16 Mục tiêu  Hiểu tầm quan trọng tiến độ DA quản trị thời gian DA  Xác định hoạt động tiến độ DA  Mô tả cách thức nhà quản trị DA sử dụng sơ đồ mạng phụ thuộc hoạt động  Giải thích cách thức sử dụng công cụ kỹ thuật giúp nhà quản trị DA ước lượng thời gian thực hoạt động phát triển tiến độ  Sử dụng sơ đồ Gantt hoạch định tiến độ phân loại thông tin tiến độ 12/01/16 Mục tiêu  Hiểu sử dụng phân tích tiến trình tới hạn  Mô tả cách thức sử dụng vài phương pháp để rút ngắn tiến trình DA  Sử dụng sơ đồ PERT (Program Evaluation and Review Technique)  Cách thức thực vấn đề nhân liên quan đến kiểm soát thay đổi tiến độ DA  Sử dụng phần mềm quản trị thời gian DA 12/01/16 Nội dung Xác định công việc Ước lượng thời gian CV Xếp trình tự công việc Xây dựng tiến độ 12/01/16 Xác định công việc  Cần dựa thông tin đầu vào      Cấu trúc phân chia công việc (WBS) Báo cáo phạm vi Thông tin lịch sử DA trước Hiến chương dự án bao gồm thời gian bắt đầu kết thức, thông tin ngân sách Ý kiến chuyên gia 12/01/16 Xác định công việc  Hoạt động thường xuyên - Xem xét hoạt động xác định phụ thuộc  Phụ thuộc trình tự: thuộc tính vốn có công việc; nguyên tắc cứng  Phụ thuộc điều chỉnh: xác định nhóm DA; nguyên tắc mềm  Phụ thuộc bên ngoài: liên quan hoạt động DA hoạt động bên - Bạn phải xác định phụ thuộc để sử dụng phân tích tiến trình tới hạn 12/01/16 Sơ đồ mạng DA  Sơ đồ mạng sử dụng kỹ thuật để biểu diễn hoạt động thường xuyên  Sơ đồ mạng biểu diễn sơ lược mối quan hệ logic, thường xuyên hoạt động DA 12/01/16 Ví dụ Mạng AOA (Activity-on-Arrow) Khoảng thời gian tính theo ngày 12/01/16 Ước lượng thời gian công việc  Các để ước lượng thời gian cho công việc  Các kỹ thuật ước lượng  Một số lưu ý ước lượng thời gian cho công việc DA 12/01/16 Ước lượng thời gian công việc  Các để ước lượng thời gian cho công việc - Danh sách công việc Các buộc Các giả định Yêu cầu nguồn lực Khả nguồn lực Thông tin lịch sủ Các rủi ro 10 12/01/16 Phát triển tiến độ  Sử dụng kết tiến trình quản lý thời gian để xác định thời điểm bắt đầu kết thúc DA hoạt động DA  Mục tiêu cuối tạo tiến độ DA thực tế sở cho việc giám sát thời gian theo tiến trình DA  Các công cụ kỹ thuật sử dụng: biểu đồ Gantt, phân tích PERT, tiến trình tới hạn, tiến độ chuỗi tới hạn 21 12/01/16 Lập tiến độ điều kiện chắn Xây dựng sơ đồ mạng  Biểu diễn mạng dạng AOA Biểu diễn mạng dạng AON C A A C F E Bắt đầu B D D B E 22 12/01/16 Kết thúc Lập tiến độ điều kiện chắn  Lập kế hoạch tiến độ theo thời gian – phương pháp đường găng (CPM) Tính toán tiến độ theo phương pháp CPM Công việc A B C D E F G H I Công việc trước A A B, C B, C D, E D, E F, G Thời gian (ngày) 12 23 12/01/16 Lập tiến độ điều kiện chắn  Lập kế hoạch tiến độ theo thời gian – phương pháp đường găng (CPM) Tính toán tiến độ theo phương pháp CPM Bước tính xuôi: Thời điểm sớm kiện từ đến tính sau : Bước E(0) = Bước Bước tính ngược: Thời gian xảy muộn kiện tính sau: Bước L(5) = E(5) = 30 Bước J=1 E(1) = Max{E(0) + D01} = Max{ + } = J=4 L(4) = Min {L(5) - D45} = Min {30 - 6} = 24 J=2 E(2) = Max{E(0) + D02; E(1) + D12} = Max{0 + 3; + 8} = 12 J=3 L(3) = Min {L(5) - D35; L(4) - D34} = Min {30 -5; 24 - 2} = 22 J=3 E(3) = Max{E(1) + D13; E(2) + D23} = Max{4 + 7; 12 + 9} = 21 J=2 L(2) = Min {L(4) - D24; L(3) - D23} = Min {24 - 12; 22 - 9} = 12 J=4 E(4) = Max{E(2) + D24; E(3) + D34} = Max{12 + 12; 21 + 2} = 24 J=1 L(1) = Min {L(3) - D13; L(2) - D12} = Min {22 - 7; 12 - 8} = J=5 E(5) = Max{E(3) + D35; E(4) + D45} = Max{21 + 5; 24 + 6} = 30 J=0 L(0) = Min {L(2) - D02; L(1) - D01} = Min {12 - 3; - 4} = 24 12/01/16 Hướng dẫn tập  Biểu đồ Gantt  Mạng PERT 25 12/01/16 Hướng dẫn  Sử dụng phần mềm Microsoft Project 2003 26 12/01/16 Lập tiến độ điều kiện bất định  B1: Vẻ sơ đồ PERT  B2: Xác định thời gian bi quan  B3: Xác định thời gian bình thường  B4: Xác định thời gian lạc quan  B5: Tính thời gian điều kiện bất định  B6: Tính độ lệch chuẩn  B7: Tính phương sai 27 12/01/16 Biểu đồ thứ tự (PDM) 28 12/01/16 29 12/01/16 30 12/01/16 31 12/01/16 32 12/01/16 33 12/01/16 34 12/01/16 35 12/01/16 [...]... E 0 Bắt đầu B D D B 2 4 E 22 12/01/16 Kết thúc Lập tiến độ trong điều kiện chắc chắn  Lập kế hoạch tiến độ cơ bản theo thời gian – phương pháp đường găng (CPM) Tính toán tiến độ theo phương pháp CPM Công việc A B C D E F G H I Công việc trước A A B, C B, C D, E D, E F, G Thời gian (ngày) 4 3 8 7 9 12 2 5 6 23 12/01/16 Lập tiến độ trong điều kiện chắc chắn  Lập kế hoạch tiến độ cơ bản theo thời gian... = Min {L(5) - D35; L (4) - D 34} = Min {30 -5; 24 - 2} = 22 J=3 E(3) = Max{E(1) + D13; E(2) + D23} = Max {4 + 7; 12 + 9} = 21 J=2 L(2) = Min {L (4) - D 24; L(3) - D23} = Min { 24 - 12; 22 - 9} = 12 J =4 E (4) = Max{E(2) + D 24; E(3) + D 34} = Max{12 + 12; 21 + 2} = 24 J=1 L(1) = Min {L(3) - D13; L(2) - D12} = Min {22 - 7; 12 - 8} = 4 J=5 E(5) = Max{E(3) + D35; E (4) + D45} = Max{21 + 5; 24 + 6} = 30 J=0 L(0)... chắc chắn  Xây dựng sơ đồ mạng  Lập kế hoạch tiến độ cơ bản theo thời gian – phương pháp đường găng (CPM)  Biểu diễn tiến độ mạng DA  Tính toán tiến độ theo phương pháp CPM trên mạng AON 16 12/01/16 Tiến trình xây dựng AOA 1 Tìm tất cả các hoạt động bắt đầu tại nút 1 Vẽ các nút hoàn thành của chúng và vẽ mũi tên giữa nút 1 và các nút hoàn thành của nó Đặt tên hoạt động và ước lượng thời gian thực... lý thời gian để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của DA và các hoạt động của DA  Mục tiêu cuối cùng là tạo ra tiến độ DA thực tế là cơ sở cho việc giám sát thời gian theo tiến trình DA  Các công cụ và kỹ thuật sử dụng: biểu đồ Gantt, phân tích PERT, tiến trình tới hạn, và tiến độ chuỗi tới hạn 21 12/01/16 Lập tiến độ trong điều kiện chắc chắn Xây dựng sơ đồ mạng  Biểu diễn mạng dạng AOA Biểu... thực hiện hoạt động  Khoảng thời gian thực hiện hoạt động bao gồm thời gian thực hiện hoạt động cộng thời gian hao phí  Kết quả là số của ngày hoặc giờ yêu cầu để hoàn thành thành công việc Kết quả không phải là khoảng thời gian  Cần ước lượng chính xác và các chuyên nên xem xét kỹ khoảng thời gian ước lượng thực hiện 20 12/01/16 Phát triển tiến độ  Sử dụng kết quả của tiến trình quản lý thời gian... Tính toán tiến độ theo phương pháp CPM Bước tính xuôi: Thời điểm sớm của các sự kiện từ 1 đến 5 sẽ được tính như sau : Bước 1 E(0) = 0 Bước 2 Bước tính ngược: Thời gian xảy ra muộn của các sự kiện được tính như sau: Bước 1 L(5) = E(5) = 30 Bước 2 J=1 E(1) = Max{E(0) + D01} = Max{ 0 + 4 } = 4 J =4 L (4) = Min {L(5) - D45} = Min {30 - 6} = 24 J=2 E(2) = Max{E(0) + D02; E(1) + D12} = Max{0 + 3; 4 + 8} =... CÔNG VIỆC 14 12/01/16 Sắp xếp trình tự các công việc  Các loại quan hệ phụ thuộc giữa các công việc     Kết thúc – Băt đầu (FS) Bắt đầu - Bắt đầu (SS) Kết thúc - Kết thúc (FF) Bắt đầu - Kết thúc (SF) A FS A SS B B A A FF B SF B  Thời gian sớm (Leads) và thời gian muộn (Lags) Nướng bánh SS (-1) FS (1) Phết kem Phết kem Bếp trưởng đến 15 12/01/16 Lập tiến độ trong điều kiện chắc chắn  Xây dựng sơ... D01} = Min {12 - 3; 4 - 4} = 0 24 12/01/16 Hướng dẫn bài tập  Biểu đồ Gantt  Mạng PERT 25 12/01/16 Hướng dẫn  Sử dụng phần mềm Microsoft Project 2003 26 12/01/16 Lập tiến độ trong điều kiện bất định  B1: Vẻ sơ đồ PERT  B2: Xác định thời gian bi quan  B3: Xác định thời gian bình thường  B4: Xác định thời gian lạc quan  B5: Tính thời gian trong điều kiện bất định  B6: Tính độ lệch chuẩn  B7:... phải Tìm các nút phân kì và hội tụ Những nút phân kì xảy ra khi một nút đơn theo sau bởi từ hai hoạt động trở lên Các nút hội tụ xảy ra khi từ hai nút trở lên theo sau bởi một nút đơn 3 Tiếp tục vẽ sơ đồ mạng dự án cho đến khi tất cả các hoạt động đại diện đủ trong sơ đồ theo mối quan hệ phụ thuộc đã có 4 Như qui luật ngón tay cái, tất cả mũi tên theo hướng phải, và không nên có mũi tên nào chéo qua sơ... Method- PDM)  Các hoạt động được biểu diễn bởi hộp vuông  Các mũi tên biểu diễn các mối quan hệ giữa các hoạt động  Phương pháp ADM được sử dụng phổ biến và được sử dụng với phần mềm DA  Biểu diễn các mối quan hệ phụ thuộc tốt hơn 18 12/01/16 Ví dụ về sơ đồ mạng PDM 19 12/01/16 Ước lượng thời gian hoạt động  Sau khi xác định hoạt động và thứ tự thực hiện, bước tiếp theo trong quản lý thời gian là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn quản trị dự án chương 4 lập kế HOẠCH TIẾN độ , Bài giảng môn quản trị dự án chương 4 lập kế HOẠCH TIẾN độ , Bài giảng môn quản trị dự án chương 4 lập kế HOẠCH TIẾN độ , Chương 4 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ, Ước lượng thời gian công việc, Sắp xếp trình tự các công việc, Phát triển tiến độ, Biểu đồ thứ tự (PDM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay