Bài giảng kế toán tài chính chương 1

25 64 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:51

K TON TI CHNH NI DUNG Chươngư1:ưĐặcưđiểm,ưnguyênưtắc,ưyêuưcầuưkếưtoánư tàiưchínhưdoanhưnghiệpư Chươngư2:ưKếưtoánưtàiưsảnưngắnưhạn Chươngư3:ưKếưtoánưtàiưsảnưcốưđịnh,ưbấtưđộngưsảnưđầuư tư Chươngư4:ưKếưtoánưnợưphảiưtrảư Chươngư5:ưKếưtoánưvốnưchủưsởưhữu Chươngư6:ưKếưtoánưdoanhưthuưvàưchiưphíưhoạtưđộngưưưư ưưưưưưưưưưưưưưưsảnưxuấtưkinhưdoanh Chươngư7:ưHệưthốngưcácưbáoưcáoưtàiưchính TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh K toỏn Ti chớnh, Ch biờn: T.S Phm Quang Trung, Vin Qun tr kinh doanh, Trng i hc Kinh t quc dõn, Nh xut bn Ti chớnh, 2002 K toỏn ti chớnh cỏc doanh nghip, Khoa K toỏn Kim toỏn, Trng H TM, NXB Thng kờ, 2010 H thng k toỏn doanh nghip: H thng ti khon k toỏn, quyn 1, Nh xut bn Ti chớnh 2000 H thng k toỏn doanh nghip: Ch bỏo cỏo ti chớnh, quyn 2, Nh xut bn Ti chớnh 2000 H thng k toỏn doanh nghip: Hng dn v chng t k toỏn, Nh xut bn Ti chớnh 1995 Cỏc Thụng t hng dn b sung, sa i ch k toỏn doanh nghip Giỏo trỡnh k toỏn qun tr , HTM, NXB Thng kờ, 2005 Kermit D Larson, Paul B W Miller, Financial Accounting, 5th Edition, IRWIW, 1995 K toỏn ti chớnh cỏc doanh nghip, Khoa K toỏn, Trng i hc Kinh t quc dõn, 1996 10 H thng chun mc k toỏn Vit nam v cỏc Thụng t hng dn chun mc k toỏn Vit Nam (26 Chun mc) QUI NH V K TON CA VIT NAM Lut k toỏn Chun mc k toỏn Vit Nam v cỏc Thụng t hng dn Cỏc ngnh c bit Lnh vc c bit: K toỏn Hnh chớnh Nh nc FDI Ngõn hng v Ti chớnh Nguyờn tc Quyt nh s 15 Thụng t hng dn thc hin Quyt nh s 15 Chng 1: c im k toỏn 1.1 Vaichớnh trũ cadoanh k toỏn h thng ti nghip qun lý doanh nghip 1.2 c im ca k toỏn nn kinh t th trng 1.3 c im ca KTTC 1.4 Nguyờn tc, yờu cu k toỏn ti chớnh 1.1 VAI TRề CA K TON TRONG H THNG QUN Lí DOANH NGHIP KT l cụng c qun lý kinh t ti chớnh cn thit bt k ch kinh t xó hi no Vai trũ ca k toỏn xut phỏt t yờu cu thc t khỏch quan ca quỏ trỡnh qun lý hot ng sn xut kinh doanh L b phn cu thnh h thng lý lun qun lý kinh t ti chớnh KT l hot ng sn xut thụng tin cú ớch v hot ng ca doanh nghip Tt c cỏc thụng tin kinh t liờn quan n hot ng ca doanh nghip c k toỏn vi chc nng phn ỏnh v kim tra thu nhn, x lý v cung cp thụng tin kp thi, chớnh xỏc bng mt h thng cỏc phng phỏp khoa hc riờng Vai trũ c th KT l cụng c sc bộn, tin cy iu hnh v qun lý sn xut kinh doanh cú hiu qu KT l cụng c cú hiu lc bo v ti sn, tng cng ch hch toỏn kinh t KT l cụng c quan trng thc hin hch toỏn kinh doanh 1.2.C IM CA K TON TRONG NN KINH T TH TRNG c im v yờu cu ca nn kinh t th trng c im k toỏn Quan h kinh t gia cỏc cỏ nhõn, DN biu hin thụng qua mua bỏn hng húa, dch v Cỏc liờn quan phõn b v s dng ti nguyờn c gii quyt thụng qua s hot ng ca cỏc qui lut kinh t nh qui lut cung cu Cỏc mi quan h c tin t húa Li nhun l yu t trung tõm 1.2.C IM CA K TON TRONG NN KINH T TH TRNG Thụng tin cung cp phi thớch hp v cú tỏc ng lm thay i hay ci thin cỏc quyt nh theo hng tớch cc o lng kt qu 1.3 C IM CA K TON TI CHNH DN KTTC L vic thu thp, x lý, kim tra, phõn tớch v cung cp thụng tin kinh t, ti chớnh bng bỏo cỏo ti chớnh cho i tng cú nhu cu s dng thụng tin ca n v k toỏn KTQT L vic thu thp, x lý, phõn tớch v cung cp thụng tin kinh t, ti chớnh theo yờu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chớnh ni b n v k toỏn i tng s dng thụng tin KTTC Cácưđốiưtượngưbênưngoàiưdoanhưnghiệpư a cỏc quyt nh kinh t i vi doanh nghip c im thụng tin - Phn ỏnh nhng nghip v kinh t ó xy quỏ kh, ghi chộp h thng húa cỏc nghip v kinh t bng h thng cỏc phng phỏp khoa hc ca k toỏn - ũi hi phi tuõn th nhng qui nh ca lut k toỏn, nguyờn tc k toỏn, chun mc k toỏn v ch k toỏn doanh nghip - Thểưhiệnưch yuưdướiưhìnhưtháiưgiáưtrịư Yờu cu t chc k toỏn ti chớnh DN Phự hp qui mụ v c im sn xut kinh doanh v t chc qun lý ca DN Phự hp ch k toỏn, c ch qun lý kinh t ca ngnh, Nh nc Phự hp vi kh nng, trỡnh ca cỏn b k toỏn, cú kh nng ỏp dng tin hc nõng cao nng suõt lao ng, gim chi phớ hch toỏn Nguyờn tc t chc k toỏn ti chớnh DN m bo tớnh thng nht gia k toỏn v qun lý (1) (2) m bo tớnh thng nht h thng k toỏn m bo tớnh quc t ca k toỏn nh mt ngnh qun lý chuyờn sõu (3) T chc k toỏn ti chớnh DN Ni dung T chc b mỏy k toỏn T chc thc hin cỏc phng phỏp k toỏn 1.4 NGUYấN TC, YấU CU K TON TI CHNH Nguyờn tc Yờu cu Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn C s dn tớch Mi nghip v kinh t, ti chớnh ca doanh nghip liờn quan n ti sn, n phi tr, ngun ch s hu, doanh thu, chi phớ phi c ghi s k toỏn vo thi im phỏt sinh, khụng cn c vo thi im thc t thu hoc thc t chi tin hoc tng ng tin Bỏo cỏo ti chớnh lp trờn c s dn tớch phn nh tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip quỏ kh, hin ti v tng lai Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Hot ng Liờn tc Bỏo cỏo ti chớnh phi c lp trờn c s gi nh l doanh nghip ang hot ng liờn tc v s tip tc hot ng kinh doanh bỡnh thng tng lai gn, ngha l doanh nghip khụng cú ý nh cng nh khụng buc phi ngng hot ng hoc phi thu hp ỏng k quy mụ hot ng ca mỡnh Trng hp thc t khỏc vi gi nh hot ng liờn tc thỡ bỏo cỏo ti chớnh phi lp trờn mt c s khỏc v phi gii thớch c s ó s dng lp bỏo cỏo ti chớnh Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Giỏ gc Ti sn phi c ghi nhn theo giỏ gc Giỏ gc ca ti sn c tớnh theo s tin hoc khon tng ng tin ó tr, phi tr hoc tớnh theo giỏ tr hp lý ca ti sn ú vo thi im ti sn c ghi nhn Giỏ gc ca ti sn khụng c thay i tr cú quy nh khỏc chun mc k toỏn c th Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Phự hp Vic ghi nhn doanh thu v chi phớ phi phự hp vi Khi ghi nhn mt khon doanh thu thỡ phi ghi nhn mt khon chi phớ tng ng cú liờn quan n vic to doanh thu ú Chi phớ tng ng vi doanh thu gm chi phớ ca k to doanh thu v chi phớ ca cỏc k trc hoc chi phớ phi tr nhng liờn quan n doanh thu ca k ú Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Thn trng Thn trng l vic xem xột, cõn nhc, phỏn oỏn cn thit lp cỏc c tớnh k toỏn cỏc iu kin khụng chc chn Nguyờn tc thn trng ũi hi: a/ Phi lp cỏc khon d phũng nhng khụng lp quỏ ln; b/ Khụng ỏnh giỏ cao hn giỏ tr ca cỏc ti sn v cỏc khon thu nhp; c/ Khụng ỏnh giỏ thp hn giỏ tr ca cỏc khon n phi tr v chi phớ; d/ Doanh thu v thu nhp ch c ghi nhn cú bng chng chc chn v kh nng thu c li ớch kinh t, cũn chi phớ phi c ghi nhn cú bng chng v kh nng phỏt sinh chi phớ Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Nht quỏn Cỏc chớnh sỏch v phng phỏp k toỏn doanh nghip ó chn phi c ỏp dng thng nht ớt nht mt k k toỏn nm Trng hp cú thay i chớnh sỏch v phng phỏp k toỏn ó chn thỡ phi gii trỡnh lý v nh hng ca s thay i ú phn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn Trng yu Thụng tin c coi l trng yu trng hp nu thiu thụng tin hoc thiu chớnh xỏc ca thụng tin ú cú th lm sai lch ỏng k bỏo cỏo ti chớnh, lm nh hng n quyt nh kinh t ca ngi s dng bỏo cỏo ti chớnh Tớnh trng yu ph thuc vo ln v tớnh cht ca thụng tin hoc cỏc sai sút c ỏnh giỏ hon cnh c th Tớnh trng yu ca thụng tin phi c xem xột trờn c phng din nh lng v nh tớnh Cỏc yờu cu i vi k toỏn Trung thc Khỏch quan y Kp thi D hiu Cú th so sỏnh [...]... gim chi phớ hch toỏn Nguyờn tc t chc k toỏn ti chớnh trong DN m bo tớnh thng nht gia k toỏn v qun lý (1) (2) m bo tớnh thng nht trong h thng k toỏn m bo tớnh quc t ca k toỏn nh mt ngnh qun lý chuyờn sõu (3) T chc k toỏn ti chớnh trong DN Ni dung T chc b mỏy k toỏn T chc thc hin cỏc phng phỏp k toỏn 1. 4 NGUYấN TC, YấU CU K TON TI CHNH Nguyờn tc Yờu cu Cỏc nguyờn tc k toỏn c bn C s dn tớch Mi nghip.. .1. 3 C IM CA K TON TI CHNH DN KTTC L vic thu thp, x lý, kim tra, phõn tớch v cung cp thụng tin kinh t, ti chớnh bng bỏo cỏo ti chớnh cho i tng cú nhu cu s dng thụng tin ca n v k toỏn KTQT L vic thu thp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kế toán tài chính chương 1 , Bài giảng kế toán tài chính chương 1 , Bài giảng kế toán tài chính chương 1 , Chương 1: Đặc điểm kế toán tài chính doanh nghiệp, Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay