Bài giảng môn quản trị dự án chương 3 tổ CHỨC dự án

13 76 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Chương TỔ CHỨC DỰ ÁN 12/01/16 Chương Nội dung chương  Các hình thức tổ chức DA  Lựa chọn hình thức tổ chức DA 12/01/16 Chương Các hình thức tổ chức DA  Tổ chức DA theo chức  Hình thức tổ chức DA tuý  Hình thức tổ chức DA theo ma trận 12/01/16 Chương 3 Các hình thức tổ chức DA  Tổ chức DA theo chức Giám đốc Phó Giám đốc Marketing Phó Giám đốc Sản xuất Phó Giám đốc Tài Phó Giám đốc Nhân PM dự án A PM dự án B PM dự án C PM dự án D - Sản xuất - Tài - Nhân - - Sản xuất - Tài - Nhân - - Sản xuất - Tài - Nhân - - Sản xuất - Tài - Nhân - 12/01/16 Chương  Tổ chức DA theo chức Ưu ểm Nh ược ểm Năng lực kỹ thuật Phát triển trì lực kỹ thu ật lĩnh vực chuyên môn Tác động tương h ỗ chuyên gia lĩnh v ực Nhận thức chọn lọc, thiếu nhìn tổng th ể Khó khăn việc tích h ợp nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau: gây mâu thuẫn Mục tiêu Tập trung vào mục tiêu chức Theo đuổi mục tiêu dài h ạn Dễ dàng đến thống mục tiêu nội b ộ Mâu thuẫn mức độ uư tiên với hoạt động ch ức khác Khó cân nh ắc ràng buộc ch ất lượng-th ời gian-chi phí Không có người ch ịu trách nhiệm toàn b ộ mục tiêu c d ự án Quản lý đóng vai trò ph ụ so với kỹ thuật Tính ổn định Quan hệ theo chiều dọc rõ ràng Xác định rõ vai trò trách nhiệm Gia tăng hiệu chuyên môn hóa tiêu chu ẩn hóa Các mối quan hệ cá nhân ổn định Con đường nghề nghiệp xác lập rõ Khuyến khích tinh thần học tập tổ chức Khó khăn thích ứng với thay đổi Luân chuyển thông tin nội gặp nhiều khó khăn Ra định chậm ch ạp Kiểm soát Kiểm soát chất lượng hiệu dễ dàng Linh hoạt tận dụng lợi quy mô sử dụng lao động 12/01/16 Chương Khó kiểm soát biến số thời gian Giới hạn mối liên hệ với bên Thiếu quan tâm đến khách hàng Năng lực quản lý nhân viên bị h ạn ch ế Các hình thức tổ chức DA  Hình thức tổ chức Giám đốc DA tuý Phó Giám đốc chương trình Phó Giám đốc Sản xuất PM, dự án A Phó Giám đốc Tài Phó Giám đốc Nhân - Sản xuất - Tài - Nhân - Ưu ểm Nh ược ểm Xác định rõ ràng trách nhiệm c toàn dự án Ra định nhanh chóng Các cấp truyền thông giảm bớt, truyền thông nhanh xác Hệ thống tích hợp tốt Mối liên hệ trực tiếp chuyên môn khác Ưu tiên rõ ràng Cân nhắc hiệu chất lượng, thời gian chi phí Định hướng khách hàng Định hướng kết qủa Trùng lắp nỗ lực nguồn lực Hạn chế phát triển tích lũy kiến th ức kinh nghiệm (know-how) Không ổn định công việc (employment) Có xu hướng hy sinh chất lượng kỹ thuật cho biến số hữu tiến độ chi phí Dễ phát sinh không quán với hệ thống quản lý, sách thủ tục với tổ chức mẹ 12/01/16 Chương Các hình thức tổ chức DA  Hình thức tổ chức DA theo ma trận Giám đốc Phó Giám đốc chương trình PM 12/01/16 Phó Giám đốc Sản xuất Phó Giám đốc Tài Phó Giám đốc Nhân 1/2 PM 2 1/2 PM 1½ Chương Các hình thức tổ chức DA Hình thức tổ chức DA theo ma trận  Ưu điểm – DA trở thành tâm điểm – Năng lực chuyên môn – Linh hoạt – Nhân viên DA lo lắng DA kết thúc – Nhất quán với tổ chức mẹ – Cân đối nguồn lực DA 12/01/16 Chương  Nhược điểm – Mâu thuẫn PM FM – Khó kiểm soát nguồn lực – Vi phạm qui tắc thống huy Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các yếu tố DA Các yếu tố tổ chức Lựa chọn hình thức tổ chức DA Các buớc lựa chọn hình thức tổ chức DA 12/01/16 Chương Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các yếu tố tổ chức – Mức sẵn sàng nguồn lực – Hệ thống quản lý tổ chức mẹ – Văn hoá tổ chức mẹ Các m ẫu mô hình hành vi h ỗ tr ợ qu ản lý d ự án Các m ẫu mô hình hành vi c ản tr thành công c d ự án Truyền thông mở dịch chuyển thông tin tự Truyền thông hai chiều thường xuyên Có khả sẵn sàng chịu trách nhiệm quy ết định Linh hoạt Hợp tác Đón đầu, sẵn sàng khởi xướng chấp nhận rủi ro Sẵn sàng trao đổi đương đầu ý tưởng Chịu trách nhiệm kết Trung thành với dự án Hành vi chịu chi phối nhu cầu dự án (làm việc thêm giờ, vào buổi tối, cuối tuần) Truyền thông kín dòng dịch chuyển thông tin giới hạn Truyền thông theo tuyến mệnh lệnh Tuân theo tiến trình gồm nhiều bước, nhiều người Cứng nhắc Mâu thuẫn, xung đột quyền lực Phản ứng, chờ đợi nhiệm vụ (hoặc thông qua) Né tránh, chấp nhận mệnh lệnh “cấp đúng” Tránh trách nhiệm Trung thành với đơn vị chức Hành vi chịu chi phối luật lệ (giờ hành chính) 12/01/16 Chương 10 Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các yếu tố DA – Tầm quan trọng chiến lược DA – Qui mô DA – Tính mẻ DA nhu cầu đổi – Nhu cầu tích hợp – Mức độ phức tạp môi trường – Mức độ khắc khe ngân sách thời gian – Ổn định sử dụng nguồn lực 12/01/16 Chương 11 Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các bước lựa chọn hình thức tổ chức DA Xác định mục tiêu lựa chọn Xác định nhiệm vụ then chốt định vị tổ chức mẹ Sắp xếp nhiệm vụ then chốt theo trình tự phân chia chúng thành gói công việc Xác định đơn vị tổ chức thực gói công việc đơn vị liên quan Đánh giá yếu tố môi trường tổ chức yếu tố dự án Xem xét tất yếu tố đánh giá mức độ tự chủ mong muốn dự án Từ đưa định nên thiết lập dự án thành đơn vị độc lập hay không Quyết định lựa chọn phải dựa sở đánh giá hệ thống 12/01/16 Chương 12 Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Vai trò vị trí PM  Kiểm soát nguồn lực PM  Kiểm soát PM nội dung DA  Mức độ tự chủ hoạt động 12/01/16 Chương 13 [...]... chốt và định vị trong tổ chức mẹ Sắp xếp các nhiệm vụ then chốt theo trình tự và phân chia chúng thành các gói công việc Xác định những đơn vị tổ chức có thể thực hiện các gói công việc và những đơn vị liên quan Đánh giá các yếu tố môi trường tổ chức và yếu tố dự án Xem xét tất cả các yếu tố này và đánh giá về mức độ tự chủ mong muốn của dự án Từ đó đưa ra quyết định nên thiết lập dự án thành một đơn vị...Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các yếu tố DA – Tầm quan trọng của chiến lược DA – Qui mô DA – Tính mới mẻ của DA và nhu cầu đổi mới – Nhu cầu tích hợp – Mức độ phức tạp của môi trường – Mức độ khắc khe về ngân sách và thời gian – Ổn định trong sử dụng các nguồn lực 12/01/16 Chương 3 11 Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Các bước lựa chọn hình thức tổ chức DA 1 2 3 4 5 6 7 Xác định mục tiêu lựa... nên thiết lập dự án thành một đơn vị độc lập hay không Quyết định lựa chọn phải dựa trên cơ sở đánh giá hệ thống hiện tại 12/01/16 Chương 3 12 Lựa chọn hình thức tổ chức DA  Vai trò và vị trí của PM  Kiểm soát nguồn lực của PM  Kiểm soát của PM đối với nội dung của DA  Mức độ tự chủ trong hoạt động 12/01/16 Chương 3 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn quản trị dự án chương 3 tổ CHỨC dự án , Bài giảng môn quản trị dự án chương 3 tổ CHỨC dự án , Bài giảng môn quản trị dự án chương 3 tổ CHỨC dự án , Các hình thức tổ chức DA, Lựa chọn hình thức tổ chức DA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay