Bài giảng đường lối chương III ĐẢNG PHÁT ĐỘNG TOÀN dân TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN

32 86 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

III ĐẢNG PHÁT ĐỘNG TỒN DÂN TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN • a) Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước đẩy mạnh khởi nghĩa phần * Hồn cảnh lịch sử • - Chiến tranh giới thứ hai lúc dần bước vào giai đoạn kết thúc, bọn phát xít liên tục bò thất bại chiến trường trước công liên tục Hồng quân LX, nước Pháp giải phóng, phủ Dờgôn lên cầm quyền • - Tối 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo lật đổ Pháp Sau lật đổ Pháp, Nhật giữ nguyên máy cai trò tay sai cũ, đưa Trần Trọng Kim lên giữ chức Thủ tướng phủ bù nhìn, bày trò lừa bòp để đễ dàng cai trò - Do dự đoán trước N-P bắn nhau, nên Ban Thường Vụ TW Đảng mở họp từ ngày 9-3 đến ngày 10-31945 Bắc Ninh, đánh giá tình hình, nhận đònh thời khởi nghóa vạch Chỉ thò “Nhật-Pháp bắn hành động chúng ta” (ngày 12-3-1945) 10/1944, Bác gởi thư cho đồng bào toàn quốc: “Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng năm năm rưỡi Thời gian gấp Ta phải làm cho nhanh” -Hå ChÝ Minh toµn tËp, NXB CTQG, 2002, tËp 2, tr.505-506 “ không đâu xa, sẵn sàng đối phó với tình hình mới” TBT Trường Chinh chØ thÞ thµnh lËp, lƠ thµnh lËp, cê vµ vò khÝ cđa ®éi viƯt nam tuyªn trun gi¶i phãng qu©n (22/12/1944) • - Nhận đònh điều kiện khởi nghóa chưa chín muồi kẻ • thù bò khủng hoảng trò, ta có nhiều hội tốt để khởi nghóa - Xác đònh kẻ thù nhân dân ĐD sau đảo phát xít Nhật => hiệu đấu tranh “ đánh đuổi phát xít Nhật” • - Phát động toàn dân dấy lên cao trào “kháng Nhật • • • cứu nước” - Phát động phong trào “ phá kho thóc Nhật để cứu đói cho nhân dân” - Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, lực lượng vũ trang nhân dân - Bắt đầu khởi nghóa phần, giành quyền đòa phương, phận, nơi có điều kiện để chuẩn bò cho tổng khởi nghóa tới • Ngoài ra, Đảng ta dự báo, dự đoán số khả xuất thời để phát động toàn dân tổng khởi nghóa giành quyền ví dụ: KN1 • Đông Dương- ĐD có nhân dân dân tộc ĐD • quân Anh – Mỹ -> Đ D • Nhật -> đánh lại A-M Ta phát động toàn dân vùng lên TKN giành CQ KN2 Đồng minh vào Đ D lúc ND nước nhật dấy lên lật nhào quyền phát xít Qn Nhật ởĐD -> rắn Đầu Đảng ta phát động Tồn dân -> TKNGCQ • - Sáng ngày 13/8, HN Đảng toàn quốc khai mạc Tân Trào, đề tài HN bàn vấn đề phát động toàn dân tổng khởi nghóa • - Tối 13 tháng 8, thực chủ trương nói trên, Lệnh toàn dân tổng khởi nghóa phát • 2, Đảng phát động toàn dân tổng khởi nghóa lực lượng tay sai Nhật hoang mang giao động đến cực điểm • 3, Đảng phát động toàn dân tổng khởi nghóa Khi quân đồng minh chưa kòp vào Đông Dương để tước khí giới tàn quân Nhật • 4, Phát động TKN lực lượng chuẩn bò chu đáo, tâm tổng khởi nghóa giành quyền, phổ biến, quán triệt cách sâu rộng toàn Đảng, toàn quân toàn dân • Ngày 25-8-45, chủ tòch HCM lãnh đạo Đảng Hà Nội III NGUN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA, BHKN Ngun nhân thắng lợi • + Nguyên nhân khách quan • - CMT8 nổ bối cảnh quốc tế thuận lợi: kẻ thù trực tiếp • • • • nhân dân ta phát xít Nhật bò LX quân Đồng minh đánh bại Quân đội Nhật ĐD tay sai Trần Trọng Kim tan rã hoang mang cao độ + Nguyên nhân chủ quan - CMT8 kết tổng hợp 15 năm đấu tranh dân tộc ta lãnh đạo Đảng rèn luyện qua cao trào cách mạng Quần chúng cách mạng Đảng tổ chức, lãnh đạo rèn luyện thực tiễn đấu tranh, trở thành lực lượng trò hùng hậu, có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt - CMT8 thành công có tổ chức lãnh đạo đắn Đảng, Với dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, Đảng huy động khối đoàn kết toàn dân tiến lên trận tuyến cách mạng Sự lãnh đạo Đảng nhân tố chủ yếu đònh thắng lợi CMT8 - CMT8 thành công xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, không quản ngại gian khó hy sinh bao hệ cha anh độc lập tự dân tộc NGUN NHÂN KHÁCH QUAN NHẬT HÀNG ĐỒNG MINH NGUN NHÂN CHỦ QUAN CHUẨN BỊ CỦA CM Tướng Mỹ Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng Nhật ĐCS LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHIẾN ĐẤU Đội du kích Bắc Sơn - 1941 thêi kú 1939 – 1945 trùc tiÕp dÉn ®Õn th¾ng lỵi cđa c¸ch m¹ng th¸ng t¸m cao trµo 1936 - 1939 tỉng diƠn tËp lÇn cao trµo 1930 - 1931 tỉng diƠn tËp lÇn ®¶ng ®êi1930 chn bÞ tÊt u ®Çu tiªn c¸ch m¹ng th¸ng t¸m lµ kÕt qu¶ vµ ®Ønh cao cđa 15 nĂm ®Êu tranh cđa toµn d©n ta díi sù l·nh ®¹o cđa đ¶ng thµnh qu¶ lín nhÊt cđa c¸ch m¹ng th¸ng t¸m lµ níc viƯt nam ®ỵc hoµn toµn ®éc lËp, Mét ®¶ng míi 15 ti ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng thµnh c«ng, n¾m chÝnh qun toµn qc CÁC ĐỒNG CHÍ ẤY Đà ĐEM XƯƠNG MÁU MÌNH VUN TƯỚI CHO CÂY CÁCH MẠNG, CHO NÊN CÂY CÁCH MẠNG Đà KHAI HOA, KẾT QUẢ TỐT ĐẸP NHƯ NGÀY NAY TrÇn Phó Ng« Gia Tù Lª Hång Phong Ngun ThÞ Minh Khai Hµ Huy TËp Ngun Văn Cõ ý nghÜa lÞch sư * Đèi víi d©n téc PHIM BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP 2/9/1945 * ĐỐI VỚI QUỐC TẾ GPDT ĐIỂN HÌNH CNTD CŨ SỤP ĐỔ CỔ VŨ CM GPDT BÀI HỌC KINH NGHIỆM KẾT HỢP CHỐNG ĐẾ QUỐC VÀ PHONG KIẾN XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ TỒN DÂN NỔI DẬY LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương III ĐẢNG PHÁT ĐỘNG TOÀN dân TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN , Bài giảng đường lối chương III ĐẢNG PHÁT ĐỘNG TOÀN dân TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN , Bài giảng đường lối chương III ĐẢNG PHÁT ĐỘNG TOÀN dân TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN , Nguyên nhân thắng lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay