Sile kinh tế phát triển tổng quan về nợ công và quản lý nợ công

15 71 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Phần 1: tổng quan nợ công quản lý nợ công 1- Nợ công 1.1 Khái niệm Theo WB :là tổng giá trị khoản tiền mà phủ thuộc cấp từ trung ương đến địa phương vay nợ Chính phủ trung ương Bộ, ban, ngành TW nợ cấp quyền địa phương nợ Ngân hàng trung ương nợ tổ chức độc lập mà Chính phủ sở hữu 50% vốn, việc lập ngân sách phải phê duyệt Chính phủ Chính phủ người chịu trách nhiệm trả nợ trường hợp tổ chức vỡ nợ Còn theo Việt Nam nợ công khoản vay Chính phủ khoản vay phủ bảo lãnh từ trung ương tới địa phương • • • • 1.2 Phân loại • Theo tiêu chí nguồn gốc địa lý – Nợ nước nợ công mà bên cho vay cá nhân, tổ chức Việt Nam – Nợ nước nợ công mà bên cho vay Chính phủ nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ chức tài quốc tế, tổ chức cá nhân nước 1.2 Phân loại • Căn theo cách phân chia IMF: – Khu vực tài công :các tổ chức tiền tê (ngân hàng Trung ương, tổ chức tín dụng nhà nước) tổ chức phi tiền tệ (các tổ chức tín dụng không cho vay mà mang mục đích hỗ trợ phát triển) – Khu vực phi tài công: phủ, thành phố, tổ chức quyền địa phương, doanh nghiệp phi tài nhà nước • Theo luật quản lý nợ Việt Nam – Nợ phủ toàn khoản nợ nước nước phủ đại lý phủ, tỉnh, thành phố, tổ chức trị thuộc phủ doanh nghiệp nhà nước – Nợ Chính phủ bảo lãnh khoản nợ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay nước, nước Chính phủ bảo lãnh – Nợ quyền địa phương khoản nợ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung UBND cấp tỉnh) ký kết, phát hành uỷ quyền phát hành 2: Quản lý nợ công 2.1Sự cần thiết quản lý nợ công • • Danh mục nợ Chính phủ thường lớn phức tạp tạo rủi ro lớn cán cân toán ảnh hưởng đến tình trạng ổn định tài quốc gia Biến động khoản nợ có lãi suất thả khoản nợ nước lãi suất tỷ giá phức tạpphải có quản lý để tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ công Hy Lạp… 2.2 Quản lý nợ công Việt Nam Mục tiêu quản lý Khuôn khổ pháp luật Nguyên tắc quản lý Công cụ quản lý  Mục tiêu quản lý • Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tài toán • Đảm bảo quản lý, phân bổ sử dụng vốn vay có hiệu quảphát triển thị trường trái phiếu nước  Khuôn khổ pháp luật • • • Luật Quản lý nợ công Việt Nam (Luật số 29/2009/QH 12) có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011  Nguyên tắc quản lý • • Nhà nước quản lý nợ công, từ việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay đến việc trả nợ Bảo đảm an toàn nợ giới hạn cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an ninh tài quốc gia cân đối vĩ mô kinh tế • • • • Bảo đảm hiệu việc vay vốn sử dụng vốn vay Người vay chịu trách nhiệm thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ khoản vay Thực công khai, minh bạch việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ quản lý nợ công Mọi nghĩa vụ nợ Chính phủ đối xử bình đẳng  Công cụ quản lý nợ • Chiến lược dài hạn nợ công bao gồm nội dung: – Đánh giá thực trạng nợ công công tác quản lý nợ – Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay quản lý nợ – – công; Các giải pháp, sách quản huy động vốn, sử dụng vốn có hiệu an ninh tài chính; Tổ chức thực chiến lược • Chương trình quản lý nợ trung hạn Kế hoạch vay trả nợ chi tiết hàng năm Chính phủ bao gồm: Kế hoạch vay nước: bao gồm kế hoạch huy động vốn cho ngân sách nhà nước kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển – – Kế hoạch vay nước ngoài: qua hình thức huy động gồm vay ODA, vay – ưu đãi, vay thương mại Kế hoạch trả nợ: chi tiết theo chủ nợ, có phân định trả nợ gốc trả nợ lãi; trả nợ nước trả nợ nước • Các tiêu an toàn giám sát nợ bao gồm: – Nợ công/ GDP(%): Chỉ số phản ánh quy mô nợ công so với thu nhập toàn kinh tế – Nợ Chính phủ so với GDP: Chỉ số phản ánh quy mô nợ CP so với thu nhập toàn – Nợ vay thương mại nước Chính phủ so với GDP – Nợ Chính phủ bảo lãnh so với GDP: – Nghĩa vụ nợ dự phòng Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước: Tỷ lệ xác định quy mô nghĩa vụ nợ – Nợ quyền địa phương so với GDP:Chỉ số phản ánh quy mô nợ tất Chính quyền địa phương so với thu nhập toàn kinh tế Để bảo đảm an toàn nợ công, nước thường sử dụng tiêu chí – Giới hạn nợ công [...]... phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ và quản lý nợ công Mọi nghĩa vụ nợ của Chính phủ được đối xử bình đẳng  Công cụ quản lý nợ • Chiến lược dài hạn về nợ công bao gồm các nội dung: – Đánh giá thực trạng nợ công và công tác quản lý nợ – Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ – – công; Các giải pháp, chính sách quản huy động vốn, sử dụng vốn có hiệu quả và an ninh tài chính; Tổ chức... lãi; trả nợ trong nước và trả nợ nước ngoài • Các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ bao gồm: – Nợ công/ GDP(%): Chỉ số này phản ánh quy mô nợ công so với thu nhập của toàn bộ nền kinh tế – Nợ Chính phủ so với GDP: Chỉ số này phản ánh quy mô nợ CP so với thu nhập của toàn bộ nền – Nợ vay thương mại nước ngoài của Chính phủ so với GDP – Nợ được Chính phủ bảo lãnh so với GDP: – Nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính... trình quản lý nợ trung hạn Kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hàng năm của Chính phủ bao gồm: Kế hoạch vay trong nước: bao gồm kế hoạch huy động vốn cho ngân sách nhà nước và kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển – – Kế hoạch vay nước ngoài: qua các hình thức huy động gồm vay ODA, vay – ưu đãi, vay thương mại Kế hoạch trả nợ: được chi tiết theo chủ nợ, có phân định trả nợ gốc và trả nợ lãi; trả nợ. .. Nguyên tắc quản lý • • Nhà nước quản lý nợ công, từ việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay đến việc trả nợ Bảo đảm an toàn nợ trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và cân đối vĩ mô nền kinh tế • • • • Bảo đảm hiệu quả trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay Người vay chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay Thực hiện công khai,... nghĩa vụ nợ – Nợ chính quyền địa phương so với GDP:Chỉ số này phản ánh quy mô nợ của tất cả Chính quyền địa phương so với thu nhập của toàn bộ nền kinh tế Để bảo đảm an toàn của nợ công, các nước thường sử dụng các tiêu chí – Giới hạn nợ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile kinh tế phát triển tổng quan về nợ công và quản lý nợ công , Sile kinh tế phát triển tổng quan về nợ công và quản lý nợ công , Sile kinh tế phát triển tổng quan về nợ công và quản lý nợ công , 2 Quản lý nợ công ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay