Sile GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM vƣợt QUA HÀNG rào kỹ THUẬT của mỹ đối với HÀNG NÔNG sản XUẤT KHẨU

37 74 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM VƢỢT QUA HÀNG RÀO KỸ THUẬT CỦA MỸ ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU Nhóm 8: Chƣơng 1: Tổng quan thị trƣờng Mỹ quan hệ thƣơng mại Việt – Mỹ Chƣơng 2: Tổng quan rào cản kỹ thuật mặt hàng nông sản tác động chúng tới hàng xuất nông sản sang Mỹ Chƣơng 3: Thực trạng ảnh hƣởng rào cản kỹ thuật thị trƣờng Mỹ tới việc xuất nông sản Việt Nam Chƣơng 4: Đề xuất giải pháp tăng cƣờng khả ứng phó với rào cản kỹ thuật Mỹ mặt hàng nông sản xuất Việt Nam TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG MỸ VÀ QUAN HỆ THƢƠNG MẠI VIỆT-MỸ TỔNG QUAN VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA MỸ ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN SANG MỸ 2.1 Những rào cản kỹ thuật chung mặt hàng nông sản thị trƣờng Mỹ 2.2 Tác động rào cản kỹ thuật tới nƣớc xuất 2.3 Ảnh hƣởng rào cản kỹ thuật Mỹ tới nông sản xuất Việt Nam 2.1 Những rào cản kỹ thuật chung mặt hàng nông sản thị trƣờng Mỹ 2.1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng: Các qui định hành thông tin dinh dưỡng nhãn hàng thực phẩm, bao gồm mặt hàng nông sản tiêu thụ Hoa Kỳ (1) Quy định liều lượng dùng số lần dùng hộp; (2) Quy định hàm lượng chất dinh dưỡng thực phẩm như: chất béo, choresrol sodium, tổng lượng Carbohydrate, dietary fiber, đường protein; vitamin, lượng calo cần thiết 2.1 Những rào cản kỹ thuật chung mặt hàng nông sản thị trƣờng Mỹ 2.1.2 Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn dịch tễ: Các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chẽ theo Luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) Các tiêu chuẩn đề mức độ nhiễm tối đa cho phép thành phẩm vật liệu nhựa, chất bảo quản vào thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe an toàn người 2.1 Những rào cản kỹ thuật chung mặt hàng nông sản thị trƣờng Mỹ 2.1.3 Quy định nhãn mác, đóng gói bao bì : Quy định nhãn mác, đóng gói: quy định dán nhãn, đóng gói, thông tin nhãn mác Quy định bao bì: quy định chất liệu bao bì, ảnh hưởng bao bì đến sản phẩm Quy định nhãn xuất xứ: Theo qui định Luật an ninh nông nghiệp phát triển nông thôn (gọi tắt Luật nông nghiệp 2002) Tổng thống George W Bush ký ban hành ngày 13/5/2002 2.1 Những rào cản kỹ thuật chung mặt hàng nông sản thị trƣờng Mỹ 2.1.4 Quy định kĩ thuật môi trường: Cấm đưa thị trường sản phẩm nông sản gây ảnh hưởng tới môi trường nước nhập khẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới động, thực vật, tới môi trường sinh thái nước nhập Đặc biệt sản phẩm đóng gói, bao bì phân hủy Các sản phẩm nông sản xuất sang thị trưởng Mỹ cần phải tìm hiểu giấy chững nhận toàn cầu Thực hành nông nghiệp tốt GAP 2.2 Tác động rào cản kỹ thuật tới nƣớc xuất 2.2.1 Tác động tích cực - Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa xuất thương mại quốc tế - Bảo vệ môi trường sống - Các bên đối tác dễ dàng hiểu đàm phán mặt hàng 2.2.2 Tác động tiêu cực - Rào cản kỹ thuật gây cản trở hoạt động xuất nhập hàng hóa - Sự chênh lệch trình độ nước xuất nước nhập 2.3 Ảnh hƣởng rào cản kỹ thuật Mỹ tới nông sản xuất Việt Nam 2.3.1 Cơ hội - Tạo cho doanh nghiệp nông sản xuất có động lực phát triển mạnh mẽ với - Cơ hội đẩy mạnh xuất sản phẩm rau, tươi Việt Nam sang thị trường Mỹ lớn: Việt Nam 15 quốc gia xuất nông sản nhiều vào thị trường Mỹ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA MỸ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 4.1: Giải pháp phủ: 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.1 Tích cực đàm phán song phương với Hoa Kỳ: • Dễ dàng việc tiếp cận điều kiện ưu đãi mậu dịch • Tổ chức chuyến thăm thực tế để: - Nâng cao mối quan hệ ngoại giao, hợp tác phát triển - Học tập ứng dụng công nghệ sản xuất chế biến nông sản - Giúp cán cấp cao doanh nghiệp đưa kế hoạch ứng phó phát triển phù hợp 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.2 Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhãn mác sinh thái: • Nhãn mác nhân tố mà thị trường Mỹ coi trọng dần đặt quy định việc yêu cầu mặt hàng nhập cần có nhãn mác cụ thể • Tiết kiệm thời gian, chi phí mở rộng hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.3 Nâng cao hiệu hệ thống đại diện thương mại: • Nâng cao khả cảnh báo sớm rào cản kỹ thuật thị trường • Bố trí cuôc gặp gỡ, tiếp xúc nhằm xử lý kịp thời trở ngại, rào cản thị trường 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.4 Tích cực tham gia Hiệp hội mặt hàng nông sản:  Đẩy mạnh trình tham gia hiệp hội giới khu vực:  Là tập hợp thành viên có quyền lợi có nhiều điểm chung mạnh xuất  Học tập kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế  Tiếng nói hiệp hội có trọng lượng 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.5 Hoàn thiện sách thuế máy móc nguyên liệu nguồn để sản xuất chế biến nông sản: • Giảm thuế nhập máy móc thiết bị cho nông sản • Nhập máy móc thiết bị Mỹ để đáp ứng điều kiện kỹ thuật 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.6 Nâng cao nhận thức phổ biến thông tin đến doanh nghiệp rào cản kỹ thuật: • Tổ chức hội thảo giới thiệu quy định tiêu chuẩn hệ thống rào cản • Tạo dựng kênh thông tin tới doanh nghiệp 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.7 Đầu tư phát triển sở hạ tầng kết hợp với lực thương mại quốc tế Việt Nam: • Chính phủ cần có đầu tư có quy hoạch đồng rõ ràng , tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 4.1: Giải pháp phủ: 4.1.8 Đa dạng hóa hình thức đầu tư thu hút vốn cho hoạt động sản xuất: • Đa dạng hóa hình thức vay ODA, BOT, nguồn khác • Chính phủ tạo môi trường đầu tư vốn kỹ thuật thuận lợi cho nhà đầu tư nước 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.2.1 Lựa chọn phương thức lập kế hoạch xuất nông sản cách chi tiết: • Doanh nghiệp vừa nhỏ: liên kết với cộng đồng Việt kiều Mỹ • Doanh nghiệp với quy mô tiềm lực kinh tế lớn: liên doanh với công ty Mỹ • Đưa chiến lược xuất cách cụ thể, lập kế hoạch chi tiết 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.2.2 Tăng cường lực nghiên cứu mở rộng thị trường: • Đầu tư xây dựng chiến lược nghiên cứu, tiếp cận thị trường Mỹ cách chuyên nghiệp, có • Sáng tạo làm nhãn hiệu có ý thức bảo hộ nhãn hiệu mình, phải đăng ký sở hữu công nghiệp • Chú trọng đến việc xây dựng phát triển thương hiệu 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.2.3 Tăng cường lực sản xuất chất lượng sản phẩm: • Đầu tư vốn công nghệ sản xuất • Chủ động xây dựng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như: HACCP, ISO 9000, ISO 1400 • Với ngành chế biến nông sản Việt Nam, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc VSATTP 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.2.4 Hoàn thiện máy tổ chức doanh nghiệp: • Đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ liên quan đến xuất mặt hàng nông sản, tổ chức đưa cán sang Mỹ • Tranh thủ nguồn hỗ trợ tài Nhà nước tổ chức quốc tế cho công tác đào tạo nhân viên 4.2 Giải pháp doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam: 4.2.5 Tăng cường phối hợp với Nhà nước, liên kết với hiệp hội • Các doanh nghiệp cần chủ động tham gia hoạt động nhà nước, hiệp hội ngành nông sản • Tích cực tham gia diễn đàn, hội thảo quan Nhà nước tổ chức • Chủ động đề xuất với quan quản lý sách phù hợp để bảo vệ sản xuất [...]... HƢỞNG CỦA RÀO CẢN KỸ THUẬT TẠI THỊ TRƢỜNG MỸ TỚI VIỆC XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM 3.1 Tình hình xuất khẩu hàng nông sản sang thị trƣờng Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam 3.2 Các chính sách vƣợt rào kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trƣờng Mỹ của Việt Nam hiện nay 3.1 Tình hình xuất khẩu hàng nông sản sang thị trƣờng Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam 3.1.1 Tình hình xuất khẩu các mặt hàng. .. nhóm chính sách, 5 nhóm giải pháp, 8 nhóm hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn và 4 nhóm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA MỸ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 4.1: Giải pháp đối với chính phủ: 4.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam: 4.1: Giải pháp đối với chính phủ: 4.1.1 Tích... Mỹ giai đoạn 2009-2011 Nguồn: Tổng cục Hải quan 3.1 Tình hình xuất khẩu hàng nông sản sang thị trƣờng Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam 3.1.2 Thực trạng những ảnh hưởng của các rào cản kỹ thuật đến xuất khẩu nông sản sang Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam Bảng 3.2: Kim ngạch nhập khẩu một số sản phẩm nông sản của Mỹ với các quốc gia trong 2 năm 2009 và 2010 Đơn vị: triệu USD 3.2 Các chính sách vƣợt rào. .. hàng nông sản chính • Việt Nam được đánh giá là một trong số 15 quốc gia xuất khẩu nông sản nhiều nhất vào thị trường Mỹ • Không ít mặt hàng nông sản Việt Nam như hạt điều, cà phê, hồ tiêu, cao su,… và nhiều mặt hàng trái cây khác được chấp thuận vào thị trường Hoa Kỳ sau khi Việt Nam đảm bảo các yêu cầu về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm Bảng 3.1: Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. .. Ảnh hƣởng rào cản kỹ thuật của Mỹ tới nông sản xuất khẩu Việt Nam hiện nay 2.3.2 Thách thức: - Những tiêu chuấn đặt càng nhiều, yêu cầu càng khắt khe, hệ thống quản lý giám sát ngày càng chặt chẽ trong từng khâu - Thua kém nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn để có thể vượt qua những rào cản kỹ thuật, thậm chí cả rào cản xã hội của nước nhập khẩu 3... viên 4.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam: 4.2.5 Tăng cường sự phối hợp với Nhà nước, liên kết với các hiệp hội • Các doanh nghiệp cần chủ động tham gia các hoạt động của nhà nước, hiệp hội các ngành nông sản • Tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo do cơ quan Nhà nước tổ chức • Chủ động đề xuất với cơ quan quản lý các chính sách phù hợp để bảo vệ nền sản xuất của mình... hoạt động sản xuất: • Đa dạng hóa các hình thức vay như ODA, BOT, và các nguồn khác • Chính phủ tạo môi trường đầu tư vốn và kỹ thuật thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài 4.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam: 4.2.1 Lựa chọn phương thức và lập kế hoạch xuất khẩu nông sản một cách chi tiết: • Doanh nghiệp vừa và nhỏ: có thể liên kết với cộng đồng Việt kiều tại Mỹ • Doanh... 1400 • Với ngành chế biến nông sản Việt Nam, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc về VSATTP 4.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam: 4.2.4 Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong doanh nghiệp: • Đào tạo cho nhân viên những nghiệp vụ liên quan đến xuất khẩu mặt hàng nông sản, tổ chức đưa cán bộ sang Mỹ • Tranh thủ các nguồn hỗ trợ tài chính của Nhà nước và các tổ chức quốc tế... phủ: 4.1.5 Hoàn thiện các chính sách thuế đối với các máy móc và nguyên liệu nguồn để sản xuất và chế biến nông sản: • Giảm thuế nhập khẩu máy móc thiết bị cho nông sản • Nhập khẩu chính máy móc và thiết bị tại Mỹ để đáp ứng điều kiện kỹ thuật 4.1: Giải pháp đối với chính phủ: 4.1.6 Nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp về các rào cản kỹ thuật: • Tổ chức các hội thảo giới thiệu... của mình, phải đăng ký sở hữu công nghiệp • Chú trọng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu 4.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam: 4.2.3 Tăng cường năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm: • Đầu tư vốn và công nghệ sản xuất • Chủ động xây dựng và triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như: HACCP, ISO 9000, ISO 1400 • Với ngành chế biến nông sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Sile GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM vƣợt QUA HÀNG rào kỹ THUẬT của mỹ đối với HÀNG NÔNG sản XUẤT KHẨU , Sile GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM vƣợt QUA HÀNG rào kỹ THUẬT của mỹ đối với HÀNG NÔNG sản XUẤT KHẨU , Sile GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM vƣợt QUA HÀNG rào kỹ THUẬT của mỹ đối với HÀNG NÔNG sản XUẤT KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay