Bài giảng đường lối chương mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

19 98 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng kỳ Đảng cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu a) Khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng Đảng hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cách mạng Việt Nam b) Đối tượng nghiên cứu môn học • Nghiên c ứu s ự đời c Đảng; • N/C th ống quan ểm, ch ủ tr ương, sách c Đảng ti ến trình cách m ạng Vi ệt Nam – t cách m ạng dân t ộc, dân ch ủ nhân dân đến cách m ạng xã h ội ch ủ ngh ĩa 2 Nhiệm vụ nghiên cứu - L àm rõ s ự đờ i t ất y ếu c Đả ng C ộng s ản Vi ệt Nam – ch ủ th ể ho ạch đường l ối cách m ạng Vi ệt Nam - L àm rõ trình hình th ành, phát v k ết qu ả th ực hi ện đườ ng l ối m ạng c Đả ng đị nh tri ển cách Nghiên cứu đời Đảng QL đời QL fát triển n/c ls trình tổ chức, đt cm (2 thời kỳ) Hđ lý luận Hđ thực tiễn BHKN qua thời kỳ II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC Ph ươ ng pháp nghiên c ứu a Cs PP luận • Đảng C ộng s ản Vi ệt Nam l đội tiên phong c giai c ấp công nhân, đồng th ời l đội tiên phong c nhân dân lao động v c dân t ộc Vi ệt Nam; đại bi ểu trung th ành l ợi ích c giai c ấp công nhân, nhân dân lao động v c dân t ộc • Đảng C ộng s ản Vi ệt Nam l ch ủ ngh ĩa Mác-Lênin v t t ưởng H Chí Minh l àm n ền t ảng t t ưởng, kim ch ỉ nam cho h ành động, l t ập trung dân ch ủ l àm nguyên t ắc t ổ ch ức c b ản KHÁI QUÁT VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐCS RA ĐỜI NGHIÊN CỨU PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐCS VẬN DỤNG LÝ LUẬN Tóm lại: • B ằng s ự ki ện, bi ến c ố l ịch s -> yêu c ầu c KHLS Đ l ph ải l àm rõ quy lu ật v ận độ ng c cách m ạng VN d ướ i s ự lãnh đạ o c Đảng Vì v ậy nghiên c ứu môn h ọc n ày giúp hi ểu đượ c kh ứ c cách m ạng n ướ c ta k ể t Đả ng đờ i cho đế n Đồng th ời giúp nh ận th ức hi ện t ại, d ự ki ến đượ c ph ươ ng h ướ ng phát tri ển c t ươ ng lai LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG “Với tất tinh thần khiêm tốn người cách mạng, có quyền nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại.” (Hồ Chí Minh) Thắng lợi kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi kháng chiến chống Pháp Thắng lợi cách mạng tháng Tám LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG ĐẢNG COI TRỌNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ Bộ văn kiện Đảng toàn tập (1 – 47) Bộ Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) PHƯƠNG PHÁP LÔGIC PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ b PP nghiên cứu • Ph ươ ng pháp nghiên c ứu ch ủ y ếu l ph ươ ng pháp l ịch s v ph ươ ng pháp lôgic, ngo ài có s ự k ết h ợp ph ươ ng pháp khác nh phân tích, t h ợp, so sánh, quy n ạp v di ễn d ịch, c ụ th ể hóa v tr ừu t ượ ng hóa thích h ợp v ới t ừng n ội dung c môn h ọc 2 Ý nghĩa học tập môn học • Trang b ị cho sinh viên nh ững hi ểu bi ết c b ản v ề đường l ối c Đảng th ời k ỳ cách m ạng dân d ộc, dân ch ủ nhân dân v th ời k ỳ xây d ựng ch ủ ngh ĩa xã h ội • B ồi d ưỡng cho sinh viên ni ềm tinh v s ự lãnh đạo c Đảng theo m ục tiêu, lý t ưởng c Đảng, nâng cao ý th ức trách nhi ệm c sinh viên tr ước nh ững nhi ệm v ụ tr ọng đại c đất n ước • Giúp sinh viên v ận d ụng ki ến th ức chuyên ng ành để ch ủ động, tích c ực gi ải quy ết nh ững v ấn đề kinh t ế tr ị, v ăn hóa, xã h ội theo đường l ối sách c Đảng [...]...LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại.” (Hồ Chí Minh) Thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp Thắng lợi trong cách mạng tháng Tám LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG LỊCH SỬ ĐẢNG LÀ MỘT PHO LỊCH SỬ BẰNG VÀNG ĐẢNG COI TRỌNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LỊCH... văn kiện Đảng toàn tập (1 – 47) Bộ Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) PHƯƠNG PHÁP LÔGIC PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ b PP nghiên cứu • Ph ươ ng pháp nghiên c ứu ch ủ y ếu l à ph ươ ng pháp l ịch s ử v à ph ươ ng pháp lôgic, ngo ài ra có s ự k ết h ợp các ph ươ ng pháp khác nh ư phân tích, t ổng h ợp, so sánh, quy n ạp v à di ễn d ịch, c ụ th ể hóa v à tr ừu t ượ ng hóa thích h ợp v ới t ừng n ội dung c ủa môn h ọc... ợp v ới t ừng n ội dung c ủa môn h ọc 2 Ý nghĩa của học tập môn học • Trang b ị cho sinh viên nh ững hi ểu bi ết c ơ b ản v ề đường l ối c ủa Đảng trong th ời k ỳ cách m ạng dân d ộc, dân ch ủ nhân dân v à trong th ời k ỳ xây d ựng ch ủ ngh ĩa xã h ội • B ồi d ưỡng cho sinh viên ni ềm tinh v ào s ự lãnh đạo c ủa Đảng theo m ục tiêu, lý t ưởng c ủa Đảng, nâng cao ý th ức trách nhi ệm c ủa sinh viên... ệm v ụ tr ọng đại c ủa đất n ước • Giúp sinh viên v ận d ụng ki ến th ức chuyên ng ành để ch ủ động, tích c ực trong gi ải quy ết nh ững v ấn đề kinh t ế chính tr ị, v ăn hóa, xã h ội theo đường l ối chính sách c ủa Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , Bài giảng đường lối chương mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , Bài giảng đường lối chương mở đầu đối TƯỢNG, NHIỆM vụ và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM , II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay