Bài giảng môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược

167 257 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

GIỚI THIỆU MÔN HỌC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC MANAGEMENT) GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  Mục tiêu môn học  Tìm hiểu dạng thông tin vai trò thông tin việc hoạch đònh chiến lược  Tìm hiểu triết lý kinh doanh,tầm nhìn, nhiệm vụ hay sứ mệnh mục tiêu cho công ty  Lựa chọn chiến lược cấp độ khác nhau: công ty; lãnh vực kinh doanh, phận chức  Thực thi chiến lược phương pháp kiểm soát đo lường việc thực thi chiến lược GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC   Phương pháp học tập  Sinh viên nghe giảng lớp tham gia thảo luận vấn đề giáo viên đặt lớp học  Hoàn tất tập thuyết trình (tiểu luận) theo nhóm kiểm tra(3 bài) Đánh giá kết học tập  Điểm thi cuối khóa : 50% số điểm  Điểm trình : 50% số điểm LỊCH HỌC-KIỂM TRA VÀ THUYẾT TRÌNH Buổi học thứ 1: Học  Buổi học thứ 2: Học  Buổi học thứ 3: Học  Buổi học thứ 4: Học kiểm tra lần  Buổi học thứ 5: Thuyết trình đề tài số 1,2,3  Buổi học thứ 6: Học  Buổi học thứ 7: Học kiểm tra lần  Buổi học thứ 8: Thuyết trình đề tài số 4,5,6  Buổi học thứ 9: Thuyết trình đề tài số 7,8,9  Buổi học thứ 10: Thuyết trình đề tài số 10  Buổi học thứ 11: Ôn tập kiểm tra lần (Các buổi học vào tối thứ hai giảng đường C004)  NỘI DUNG MÔN HỌC ( STRATEGIC MANAGEMENT)        Chương 1: Khái quát quản trò chiến lược Chương 2: Phân tích thông tin môi trường (Environmental Analysis) Chương 3: Thiết lập nhiệm vụ – sứ mạng mục tiêu (Mission and Objectives) Chương 4: Lựa chọn chiến lược công ty (Corporate Strategies) Chương 5: Lựa chọn chiến lược kinh doanh (Business Strategies) Chương 6: Lựa chọn chiến lược phận chức (Functional – Level Strategies) Chương 7: Thực thi, kiểm soát đo lường chiến lược (Implement, Controlling and Evaluating) TÀI LIỆU MÔN HỌC      Bài giảng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC giáo viên lớp CHIẾN LƯC VÀ CHÍNH SÁCH KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP-PHẠM VĂN NAM ĐHKT TP.HCM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU -PHAN THỊ THU PHƯƠNG CHIẾN LƯC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP -NGUYỄN THÀNH ĐỘ-NGUYỄN NGỌC HUYỀN- ĐHKTQD HÀ NỘI CHIẾN LƯC CẠNH TRANH-LI THẾ CẠNH TRANH -MICHAEL E.PORTER CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  TẠI SAO PHẢI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC ?  Môi trường kinh doanh phức tạp biến động  Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải thích ứng tốt với môi trường bên dựa vào nổ lực nội  Nhiệm vụ nhà quản trò nổ lực phân tích môi trường xây dựng nên chiến lược tương thích với điều kiện môi trường  Quan trò chiến lược giúp cho vận hành doanh nghiệp có tính hiệu linh động cao môi trường CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  TẠI SAO PHẢI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC ?       Không bi thảm cho doanh nghiệp việc xuôi tay trước biến động thò trường Cung cấp nhìn dài hạn Nếu chi trọng đối phó với áp lực ngắn hạn dễ sai lầm Quyết đònh việc phân bổ tài nguyên cùa doanh nghiệp Giúp lựa chọn chiến lược đònh Cung cấp hệ thống thông tin Cung cấp hệ thống kiểm soát CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC LÀ GÌ? (STRATEGIC MANAGEMENT)  Quản trò chiến lược tiến trình việc xem xét môi trường tương lai, đònh dạng nhiệm vụ, mục tiêu thực thi, kiểm soát, đo lường hoạt động nhằm đạt nhiệm vụ mục tiêu đề doanh nghiệp môi trường mà doanh nghiệp hoạt động (Nguồn: Business strategy and policy – Garry D Smith; Danny R Arnold; Bobby G Bizzell) CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC LÀ GÌ? (STRATEGIC MANAGEMENT)  Quản trò chiến lược đòi hỏi phải phân tích môi trường bên nguồn lực bên doanh nghiệp Từ phân tích mà doanh nghiệp nắm bắt mạnh điểm yếu tận dụng hội hạn chế thách thức từ môi trường bên CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Lựa chọn cấu tổ chức cho phận chức  Sản xuất:  Mục tiêu sản xuất nâng cao, hiệu sản xuất, chất lượng, sử dụng hiệu chi phí  Do cấu tổ chức đòi hỏi tính tập trung cao, phân theo phân chức chuyên biệt (KCS, Từng phân xưởng cụ thể, …) nhằm nâng cao tính chuẩn tắc công việc CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Lựa chọn cấu tổ chức cho phận chức  R&D:  Mục tiêu nghiên cứu phát triển ý tưởng cách tân đòi hỏi nhiều tính sáng tạo độc lập công việc kết hợp với phân chức khác doanh nghiệp  Do cấu tổ chức cần phải linh động cao phân quyền Thông thường phận thường tổ chức theo dạng nhóm làm việc theo dự án có kết hợp với phận chức khác – Cấu trúc ma trận thường sử dụng  CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING) Lựa chọn cấu tổ chức cho phận chức  Marketing Kinh doanh (sales)  Do phạm vi hoạt động thường rộng mặt không gian mục tiêu trách nhiệm lại chuyên biệt ngành hàng hay nhãn hiệu cụ thể Ngoài hoạt động marketing kinh doanh ảnh hưởng phụ thuộc nhiều vào phận khác  Do hình thái cấu tổ chức thường sử dụng nhóm sản phẩm  Nhân tài chính:  Đòi hỏi tính tập quyền cao, cấu tổ chức đơn giản từ cấp cao đến cấp tích chất công việc không phân hóa nhiều CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống kiểm soát đo lường  Kiểm soát chiến lược tiến trình theo dõi đo lường hoạt động đưa thay đổi xuất sai lệnh  Đo lường gì:  Hiệu suất:  Chi phí sản xuất  Số công  Chi phí nguyên vật liệu  Chi phí hoạt động marketing  Chi phí vốn CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống kiểm soát đo lường  Chất lượng Số lượng sản phẩm bò loại bỏ Số lượng sản phẩm bò hoàn trả từ kênh phân phối Độ tin cậy sản phẩm ISO TQM CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống kiểm soát đo lường  Cách tân Số lượng sản phẩm Chi phí phát triển sản phẩm Thời gian phát triển sản phẩm Sự chuyển dòch chi phí (Do công nghệ – nguyên vật liệu tiên tiến) CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống kiểm soát đo lường  Khả thỏa mãn khách hàng: Tỷ lệ mua lặp lại Mức độ thỏa mãn khách hàng  Tỷ lệ hàng tồn kho kênh phân phối … CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống kiểm soát đo lường  Thiết lập tiêu chuẩn đo lường:  Dựa vào mục tiêu thiết lập  Chi tiết theo mục tiêu cụ thể  Có khả lượng hóa (có khả đo lường)  CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING) Hệ thống kiểm soát đo lường  Dựa vào ý nghóa quản trò: Quản trò theo mục tiêu xây dựng hệ thống kiểm soát phải dựa mục tiêu đề  Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát đo lường Thiết lập tiêu chuẩn đo lường  Thiết lập hệ thống kiểm soát phương pháp đo lường  Phân tích so sánh kết thực với mục tiêu  Chỉnh sửa (Kế hoạch dự phòng)  CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)  Hệ thống thông tin kiểm soát đo lường  Thiết lập hệ thống kiểm soát phương pháp đo lường  Sản xuất R&D: KCS, TQM, ISO, tiêu chuẩn kỷ thuật, tiêu chuẩn lao động  Nhân sự: Bảng chấm công, khoá huấn luyện, Đánh giá lực làm việc (Performance appraisal), vấn  CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING) Hệ thống thông tin kiểm soát đo lường  Thiết lập hệ thống kiểm soát phương pháp đo lường  Tài kế toán: Các số tài ROI, Cash Flow, Profit, Turnover, … giá trò cổ phiếu  Marketing: Các báo cáo bán hàng, Các kết nghiên cứu marketing:  Mức độ thỏa mãn người tiêu dùng  Doanh thu, thò phần, lợi nhuận  Hiệu quảng cáo, khuyến  Hình ảnh thương hiệu (nhận thức thương hiệu) Đo lường tính hấp dẫn ngành (không trọng số) Thấp Trung bình Cao Nhân tố đo lường phạm vi ngành 10 Điểm Qui mô mức tăng trưởng Khả sinh lợi Cường độ cạnh tranh Những rào cản xâm nhập thò trường Những đòi hỏi công nghệ 6 Những đòi hỏi vốn Tác động nhân tố kinh tế, xã hội, luật pháp, trò Quyền hạn người mua Quyền hạn nhà cung ứng 10 Khả ứng dụng thành từ ngành công nghiệp khác Tổng Mức độ hấp dẫn trung bình ngành Đo lường tính hấp dẫn ngành (có trọng số: mức độ quan trọng nhân tố) Thấp Trung bình Cao Nhân tố đo lường phạm vi ngành 10 Trọng số Điểm Qui mô mức tăng trưởng 0.10 Khả sinh lợi 0.10 Cường độ cạnh tranh 0.15 Những rào cản xâm nhập thò trường 0.05 Những đòi hỏi công nghệ 0.05 6 Những đòi hỏi vốn 0.08 Tác động nhân tố xã hội, luật pháp, trò 0.12 Quyền hạn người mua 0.10 Quyền hạn nhà cung ứng 0.10 10 Khả ứng dụng thành từ ngành công nghiệp khác 0.15 Tổng Mức độ hấp dẫn trung bình ngành Đo lường lực cạnh tranh (không trọng số) Thấp Trung bình Nhân tố đo lường lực cạnh tranh công ty Cao 10 Điểm Thò phần Mức giá so với đối thủ Chi phí Lợi nhuận Sự am hiểu thò trường Nguồn nhân lực Năng lực công nghệ, R&D Năng lực tài Danh tiếng thương hiệu 10 Hệ thống phân phối Tổng Năng lực cạnh tranh trung bình công ty Đo lường lực cạnh tranh (có trọng số: mức độ quan trọng nhân tố) Thấp Trung bình Nhân tố đo lường lực cạnh tranh công ty Cao 10 Trọng số Điểm Thò phần 0.08 Mức giá so với đối thủ 0.08 Chi phí 0.15 Lợi nhuận 0.12 Sự am hiểu thò trường 0.06 6 Nguồn nhân lực 0.15 Năng lực công nghệ, R&D 0.05 Năng lực tài 0.10 Danh tiếng thương hiệu 0.06 10 Hệ thống phân phối 0.15 Tổng Mức độ hấp dẫn trung bình ngành [...]... VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  GIAI ĐỌAN THỨ 3: Chiến lược tức thời (đến năm 1990)  Mô hình 7 nhân tố thành công : Giá trò chung ,chiến lược kinh doanh, cơ cấu, hệ thống, phong cách, kỹ năng,nhân viên  Nhấn mạnh phương diện tâm lý và xã hội trong quản trò, năng suất và sự tự tin đi đôi với nhau CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  GIAI ĐỌAN THỨ 4: Quản trò Chiến lược (đến nay)  Mô hình 3 loại chiến. .. độ chiến lược kinh doanh  Thường mang tính ngắn hạn CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  MÔ HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC  Quản trò chiến lược là một qui trình bao gồm các bước sau:  Phân tích môi trường (Cả bên ngoài và nội tại)  Xác đònh nhiệm vụ (mission) và những mục tiêu (Objectives)  Phân tích và lựa chọn chiến lược  Thực thi chiến lược  Đo lường và kiểm soát việc thực hiện chiến lược. .. nhằm đạt được những mục tiêu của công ty CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Các cấp độ quản trò chiến lược  Chiến lược bộ phận chức năng (Functional strategy)  Xác đònh ra chiến lược cụ thể cho mỗi bộ phận chức năng  Nhiệm vụ và mục tiêu phải hổ trợ cho việc đạt được những nhiệu vụ và mục tiêu của chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty  Được xây dựng với mức độ cụ thể, chi tiết cao và... VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Các cấp độ quản trò chiến lược  Chiến lược công ty (Corporate strategy)  Doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc sẽ kinh doanh cái gì?  Hình thái quản lý ra sao giữa các lãnh vực kinh doanh (độc lập hay có kết hợp với các lãnh vực kinh doanh khác)  Mối quan hệ xã hội của doanh nghiệp  Xây dựng những mục tiêu dài hạn và những chiến lược cơ bản CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN... Mục tiêu ngằn hạn (Short-run goals): Hường vào những mục tiêu cụ thể hơn CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Mô hình hoạch đònh chiến lược (tiếp)  Phân tích và lựa chọn chiến lược  Chọn ra một sự kết hợp tương thích giữa chiến lược công ty (corporate), chiến lược kinh doanh (business) và chiến lược của các bộ phận chức năng (functional)  Những thủ thuật (procedure) bao gồm những phương pháp... VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  GIAI ĐỌAN THỨ 1: Kế hoạch hóa kinh doanh ( 1950 đến năm 1960)  Các nước có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung : Kế hoạch của công ty được xây dựng tập trung thống nhất  Các nước có nền kinh tế thò trường : chiến lược kinh doanh mô phỏng theo chiến lược quân sự (sản xuất, đầu tư, tài chính) CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  GIAI ĐỌAN THỨ 2: Kế hoạch hóa chiến lược. ..CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  CHIẾN LƯC LÀ GÌ? (STRATEGY) Chiến lược kinh doanh là 1 bản phác thảo tương lai bao gồm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt được cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC CHIẾN LƯC LÀ GÌ? (STRATEGY) Chiến lược kinh doanh là những biện pháp cạnh tranh và các phương... lược CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Mô hình hoạch đònh chiến lược Rà soát các yếu tố môi trường Ngoại vi -Môi trường xã hội -Môi trường ngành Nội tại -Cơ cấu -Văn hóa -Nguồn lực Xây dựng chiến lược Sứ mệnh Mục tiêu Chiến lược Objectives Strategies mission Lý do tồn tại Đạt được những kết quả nào, vào lúc nào Kế hoạch thực hiện sứ mệng ï và mục tiêu Thực thi chiến lược Chương trình Ngân sách... QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Các cấp độ quản trò chiến lược  Chiến lược kinh doanh (Business strategy)  Xác đònh nhiệm vụ cụ thề của từng lãnh vực kinh doanh  Những đóng góp cụ thể cho chiến lược chung của công ty (corporate strategy) trong phạm vi giới hạn từng lãnh vực hoạt động  Xây dựng mục tiêu tương đối cụ thể và phải phù hợp với chiến lược công ty  Chiến lược được xây dựng ở cấp độ này nhằm... của doanh nghiệp  Việc thực thi chiến lược đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ và tương thích giữa các bộ phận với nhau và với những mục tiêu chung của doanh nghiệp CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC  Mô hình hoạch đònh chiến lược (tiếp)  Đo lường và kiểm soát việc thực hiện chiến lược Thu thập và phân tích những thông tin phản hồi về việc thực thi chiến lược nhằm xác đònh những sai lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược , Bài giảng môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược , Bài giảng môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược , CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC, Doanh nghiệp kinh doanh một lãnh vực, NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH NĂNG LỰC ĐÀM PHÁN CỦA NGƯỜI MUA, Phân tích,đánh giá đối thủ cạnh tranh, MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI DOANH NGHIỆP, BẢNG MÔ TẢ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH, VỊ THẾ CHIẾN LƯC TRONG CẠNH TRANH, MA TRẬN G.E (General Electric), MA TRẬN CÁC CHIẾN LƯC CHÍNH, I.CHIẾN LƯC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG, CHIẾN LƯC TĂNG TRƯỞNG BẰNG CÁCH ĐA DẠNG HÓA, CHIẾN LƯC TĂNG TRƯỞNG HỘI NHẬP DỌC, CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN CHIẾN LƯC KINH DOANH, CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN CHIẾN LƯC CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG, CHƯƠNG 7: THỰC THI, KIỂM SOÁT VÀ ĐO LƯỜNG CHIẾN LƯC (IMPLEMENT, CONTROLLING AND EVALUATING)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay