Bài giảng môn học quản trị rủi ro

93 205 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

TRNG I HC NGOI THNG BI GiNG MễN HC: QUN TR RI RO LP CAO HC:QUN TR KINH DOANH Ging viờn: NGT.PGS.TS Nguyn Minh Du DD: 0913550564 H Ni 2009 MC CH MễN HC Nõng cao lý thuyt v phng phỏp phõn tớch v qun lý ri ro kinh doanh v u t Vn dng tớnh toỏn v xut bin phỏp qun lý ri ro doanh nghip BI1- Lý thuyết định V R I RO Các định quản lý: Nhà quản lý thường chọn định hiệu để đạt mục tiêu doanh nghiệp Quyết định xảy ra: - Quyết định sinh lợi thành công - Quyết định sai rủi ro thất bại Lý thuyết định: phân tích cách có hệ thống vấn đề quản lý để tạo định có hiệu Phương pháp định liên quan đến mô hình định Quá trình định Thiết lập tiêu chuẩn mục tiêu Đề xuất phương án kinh doanh đầu tư Xây dựng mô hình thông số trình Xác định phương án tối ưu mô hình định Mô hình tập hợp quan hệ biến nhằm đo hiệu đạt thoả mãn ràng buộc Biến Biến định Mô hình Điều kiện ràng buộc Hàm mục tiêu Thành phần mô hình Biến định (decision variables): biến nằm phạm vi kiểm soát nhà quản lý (sản lượng, giá bán, ) Biến (exogenouss variables): biến nằm phạm vi kiểm soát nhà quản lý, phụ thuộc vào yếu tố bên (nhu cầu thị trường, giá nguyên vật liệu, đối thủ cạnh tranh, ) Điều kiện ràng buộc (constraints): điều kiện mà định phải thoả mãn (luật pháp, giới hạn công suất, vốn đầu tư, ) Độ đo hiệu (measure of performance): hàm mục tiêu, tiêu chuẩn định (lợi nhuận, NPV, IRR, ) Biến trung gian (intermediate variables): biến dùng để biểu diễn biến định, thường biểu thức trung gian trước tính hàm mục tiêu (doanh thu=giá bán x sản lượng thương phầm) Quan hệ biến hàm mục tiêu Lợi nhuận CP CP bán hàng Doanh thu Giá bán Định phí Công suất C.suất thêm CP v.hành CP thiết bị Sản lượng Nhu cầu CP phụ liệu CP nguyên liệu Nguyên liệu CP nguyên liệu CP nhân công Số công NSLĐ Giờ công Môi trường định Tình xác định Thông tin đầu vào hoàn toàn xác định Kết đầu nhất, xác suất: Dễ dàng, nhanh chóng định Tình rủi ro Thông tin đầu vào có nhiều giá trị, có phân bố sác xuất Kết đầu vậy, tập hợp kết có phân bố xác suất áp dụng lý thuyết xác suất để định Tình bất định Thông tin đầu vào không chắn, phân bố xác suất Kết đầu không xác định, phân bố xác suất Khó khăn để định p dng lý thuyt trũ chi Xác suất kết Xác suất kết Xác suất kết Xác suất kết kết Xác định kết Rủi ro kết Bất định Khái niệm Rủi ro Một số định nghĩa chọn lọc: Rủi ro khả xảy cố không may Rủi ro kết hợp nguy Rủi ro đoàn trước nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đoán Rủi ro khả xảy tổn thất 10 TNH TON RI RO (tp hp c phiu) HIP PHNG SAI: Hip phng sai gia cỏc h s sinh li c phiu i v j cov ( Ri , R j ) = p1 [ Ri1 E ( Ri ) ] R j1 E ( R j ) + p2 [ Ri E ( Ri ) ] R j E ( R j ) + + pn [ Rin E ( Ri ) ] R jn E ( R j ) n cov ( Ri , R j ) = pk [ Rik E ( Ri )] R jk E ( R j ) k =1 Rik : sinh li c phiu i trng thỏi k Rjk : sinh li c phiu j trng thỏi k pk : xỏc sut ng vi trng thỏi k Vớ d nu p=0,10, Ri1=8%, Rj1=12% cú ngha l vi 10 c hi/100 sinh li ca c phiu j: 8% ng thi c phiu j: 12% Cụng thc trờn cho thy Rik v Rjk cú th ln hoc nh hn k vng tng ng Nu Rik - E(Ri) v Rjk - E(Rj) cựng du thỡ cov(Rj, Rj) > v ngc li cov(Rj, Rj) < 79 TNH TON RI RO (2tp hp c phiu) Hệ số tương quan đại lượng thứ để đo mức phụ thuộc hệ số sinh lợi cổ phiếu, tỷ số hiệp phương sai tính độ lệch chuẩn Cov ( Ri , R j ) ( Ri , R j ) = ( Ri )( R j ) Hệ số tương quan dấu với hiệp phương sai Hệ số tương quan thay đổi giá trị +1 Hệ số tương quan: +1 có liên hệ dương chuyển động cùa R i Rj Hệ số tương quan: -1 có liên hệ âm chuyển động cùa R i Rj Hệ số tương quan: yếu tố chuyển động R i Rj độc lập 80 TNH TON RI RO (tp hp c phiu) Phương sai tập hợp hai cổ phiếu i j Var ( R p ) = xi2Var ( Ri ) + x 2j Var ( R j ) + xi x j cov( Ri , R j ) Công thức cho ta thấy tổng rủi ro hệ số sinh lợi tập hợp gồm cổ phiếu, phụ thuộc: Phương sai cổ phiếu, Var(Ri) Var(Rj) Hiệp phương sai i j, cov(Ri, Rj) Tỷ lệ cổ phiếu tập hợp, xi xj cov( Ri , R j ) = ( Ri , R j ) ( Ri ) ( R j ) Ta có quan hệ: Từ phương trình2 viết Var ( R p ) = xi Var ( Ri ) + x j Var ( R j ) + xi x j ( Ri ) ( R j ) ( Ri , R j ) Nhận xét: Hệ số tương quan cổ phiếu bé phương sai nhỏ đi, rủi ro ( Ri , R j ) =0 rập hợp bé 81 V D Vớ d: Tớnh cov(Ri, Rj) bit k pk 0,10 0,20 0,30 0,40 Rik 0,08 0,20 -0,12 Rjk 0,12 0,04 0,40 -0,24 Gii E(Ri) = (0,10)(0,08)+(0,20)(0)+(0,30)(0,20)+(0,40)(-0,12) = 0,02 E(Rj) = (0,10)(0,12)+(0,20)(0,04)+(0,3)(0,4)+(0,4)(-0,24) = 0,044 Cov(Ri,Rj) = (0,10)(0,08-0,02)(0,12-0,044)+(0,20)(0-0,02)(0,04-0,044) + (0,40)(-0,12-0,02)(-0,24-0,044) = 0,0356 Kt qu cho thy h s sinh li ca c phiu i v j cựng hng Trng hp nu cú s liu quỏ kh h s sinh li ca CP i & j, ta s tớnh n (R c hip phng sai gia h s sinh li cỏc CP ny theo cụng thc it R )( R jt R ) Cov ( Ri , R j ) = t =1 n 82 V D Vớ d: Gi s sinh li c ỏnh giỏ i vi CP i & j nm gn õy: Nm Rit Rjt 2000 0,10 0,08 2001 0,32 0,17 2002 -0,08 0,02 2003 0,18 0,10 2004 0,09 0,40 2005 0,17 0,13 Tớnh cov(Ri, Ri) Gii Ri = (0,10 + 0,32 - 0,08 + 0,18 + 0,09 + 0,17)/6= 0,13 R j = (0,08 + 0,17 + 0,02 + 0,10 + 0,40 + 0,13)/6 = 0,15 83 V D Cov(Ri,Rj) = [(0,10-0,13)(0,08-0,15)+(0,32-0,13)(0,17-0,15) +(-0,08-0,13)(0,02-0,15)+(0,18-0,13)(0,10-0,15) + (0,09-0,13)(0,40-0,15)(0,07-0,13)(0,13-0,15)]/5 = 0,0356 Chỳ ý: Trong thc t, ỏnh giỏ chớnh xỏc, ngi ta phi s dng nhiu s liu thng kờ (vớ d 60 t l lói thỏng) Trong trng hp hip phng sai cha xỏc nh s ph thuc gia cỏc h s sinh li cỏc c phiu, phi s dng n h s tng quan 84 Ví dụ: phân tích dự đoán liên quan đến cổ phiếu i j với số liệu sau ( Ri ) = 20% ( R j ) =30% E ( Ri ) =15% E ( R j ) =18% cov( Ri , R j ) = 0.004 Nhà đầu tư bỏ số tiền: 1000 USD A/ Tính độ lệch chuẩn tập hợp nhà đầu tư với tỷ lệ: 40% cho cổ phiếu i 60% cho cổ phiếu j B/ Tính kỳ vọng độ lệch chuẩn tập hợp nhà đầu tư vay 1500 USD với l ãi suất 10% đầu tư số tiền này, số tiền có ban đầu, cho cổ phiếu i Giải 400 600 400 600 ) (0.20) +( ) (0.30) + 2( )( )(0.004) = 0.0369 1000 1000 1000 1000 ( R p ) =19.21% a / Var ( R p ) = ( 2500 1500 )(0.15) +( )(0.10) = 22.50% 1000 1000 2500 1500 2500 1500 Var ( R p ) = ( ) (0.20) +( ) ( 0) + 2( )( )(0) = 0.25 1000 1000 1000 1000 ( R p ) = 50% b / E(Rp ) =( 85 Nhận xét: Vay vốn làm nhà đầu tư tăng kỳ vọng tập hợp Vay vốn làm tăng phương sai tập hợp, rủi ro cao 86 Rủi ro tập hợp gồm n cổ phiếu Phương sai: n n n Var ( R p ) = x var( Ri ) + xi x j cov( Ri , R j ) i =1 i i =1 j =1 n số hạng phương sai n(n-1) số hạng hiệp phương sai Chú ý: phương sai biến thay đổi phù hợp với hiệp phương sai với nó, có nghĩa là: Var (Ri) = Cov(Ri, Rj) nên phương trình viết n n Var ( R p ) = xi x j cov( Ri , R j ) i =1 j =1 Ví dụ: Nhà đầu tư có thông số cổ phiếu 1, Var(R1) = 0.002 Cov(R1, R2) = -0.0008 Var(R2) = 0.001 Cov(R2, R3) = 0.0006 Var(R3) = 0.004 Cov(R1, R3) = 0.0004 Tính phương sai hệ số sinh lợi tập hợp với cấu: X1 = 0.20 ; x2 = 0.30 ; x3 = 0.50 87 Giải: Tính 3 Var ( R p ) = x var( Ri ) + xi x j cov( Ri , R j ) i =1 i i =1 j =1 Var ( R p ) = x12 var( R1 ) + x22 var( R2 ) + x32 var( R3 ) + x1 x2 cov( R1 , R2 ) + x1 x3 cov( R1 , R3 ) + x2 x3 cov( R2 , R3 ) + x2 x1 cov( R2 , R1 ) + x3 x1 cov( R3 , R1 ) + x3 x2 cov( R3 , R2 ) Vì cov(Ri, Rj) = cov(Rj, Ri) nên ta đơn giản hoá: Var ( R p ) = x12 var( R1 ) + x22 var( R2 ) + x32 var( R3 ) +2 x1 x2 cov( R1 , R2 ) +2 x1 x3 cov( R1 , R3 ) +2 x2 x3 cov( R2 , R3 ) Var ( R p ) = (0.2) (0.002) + (0.3) (0.001) + (0.5) (0.004) + (2)(0.2)(0.3)(0.0008) + 2(0.2)(0.5)(0.0004) + (2)(0.3)(0.5)(0.0006) = 0.00133 88 Phương pháp giải toán đầu tư điều kiện thông tin bất định p dng lý thuyt trũ chi E Lựa chọn định Ma trận định F F1 F2 F3 Fj E1 e11 e12 e13 e1j e1n E2 e21 e22 e23 e2j e2n E3 e31 e32 e33 e3j e3m Ei ei1 ei2 ei3 eij ein Em em1 em2 em3 emj emn Fn Trong đó: Ei: i = 1, m phương án định i với m phương án Fj: j = 1, n trạng thái j với n trạng thái eị: giá trị mục tiêu định chiến lược i với trạng thái j (hiệu hay chi phí: VD NPV hay PVC) Thông thường ta lựa chọn chiến lược Ei có max ei (với ei hiệu quả) Ei có ei (với ei chi phí) Nhược điểm, lựa chọn Ei không chắn có nhiều trạng thái Fj, xuất ngẫu nhiên trạng thái xấu 89 Bổ sung tiêu chuẩn định theo lý thuyết trò chơi Các tiêu chuẩn định Tiêu chuẩn minimax (và maximin) Z MM = max eir eir = eịj i Tiến trình lựa chọn chiến lược Ei: - Tìm giá trị nhỏ eir chiến lược theo trạng thái - Chọn chiến lược có giá trị lớn giá trị nhỏ Trường hợp này' áp dụng với ma trận hiệu Z MM = eir e = max e i ir ịj Tiến trình lựa chọn chiến lược Ei: - Tìm giá ttrị lớn eir chiến lược theo trạng thái - Chọn chiến lược có giá trị nhỏ giá trị lớn áp dụng ma trận chi phí F1 F2 eir max eir eir Ví dụ E1 E2 1.1 100 1.1 1.1 1.1 100 1.1 eir 1.1 Kết chọn chiến lược E2 cho trường hợp ma trận hiệu chi phí 90 Tiêu chuẩn Hurwicz Kết hợp tiêu chuẩn minimax maximin với hệ số trọng c eir Tiêu chuẩn lựa chọn: Z HW = max i eir = c eij + (1 c) max eij i j VD: Ma trận hiệu đầu tư, với hệ số trọng c = 0.7 F1 F2 F3 E1 E2 E3 Min eịj Max eịj 18 35 5 20 14 25 14 12 15 30 15 35 25 30 E1 E2 E3 eir Theo tiêu chuẩn Z HW = max i c eịj (1-c)maxeij Tổng eir 0.7*5=3.5 0.7*14=9.8 0.7*15=8.4 0.3*35=10.5 0.*25=7.5 0.3*30=9.0 14.0 17.3 17.4 =17.4 chọn chiến lược E 91 Tiêu chuẩn Savage Tiêu chuẩn gọi tiêu chuẩn tổn thất hay hối tiếc bé eij eij Ký hiệu: aij = max i eir = max aij = max (max eij eij ) j j i Tiêu chuẩn lựa chọn: Z s = eir = min[ max ( max eij eij )] j i j i VD: Ta sử dụng VD trên, lập ma trận tổn thất hối tiếc (Regret-Matric) F1 E1 E2 E3 F2 21 20 Theo tiêu chuẩn Zs = 20 F3 25 max aij j 25 21 20 Chọn chiến lược E3 92 Tiêu chuẩn Bayes - Laplace Tiêu chuẩn kết hợp lý thuyết trò chơi xác suất Tiêu chuẩn lựa chọn: Z BL = max eir i n eij p j với p xác suất xuất trạng thái F , eir = j j j =1 p VD: Số liệu NPV dự án với tình F1(p1 =0.2) E1 E2 400 F2 (p2 =0.6) F3 (p3 =0.2) 500 500 600 1000 Dự án E1 có e1r = 400*0.2 +0500*0.6 + 600*0.2 = 500 E2 có e2r = 0*0.2 + 500*0.6 + 1000*0.2 = 500 21 = (400 - 500)2*0.2 + (500 - 500)2*0.6 + (600 - 500)2*0.2 = 400 = 63 22 = (0 - 500)2*0.2 + (500 - 500)2*0.6 + (1000 - 500)2*0.2 93 = 100000 = 316 j =1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học quản trị rủi ro , Bài giảng môn học quản trị rủi ro , Bài giảng môn học quản trị rủi ro , Các tiêu chuẩn quyết định 1. Tiêu chuẩn minimax (và maximin)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay