Bài giảng đường lối chương 8 ĐƯỜNG lối đối NGOẠI

30 89 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

Chương Chương 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975- 1986 II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 Hoàn cảnh lịch sử a Tình hình giới - Từ thập kỷ 70 kỷ XX, xu chạy đua phát triển kinh tế dẫn đến cục diện hòa hoãn nước - Hệ thống XHCN có diễn biến phức tạp: mâu thuẫn Liên Xô Trung Quốc; tình hình bất ổn xã hội trì trệ kinh tế nước XHCN Đông Âu Liên Xô - Tình hình khu vực có chuyển biến với cục diện hòa bình hợp tác khu vực I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 b Tình hình nước - Thuận lợi: Sau năm 1975, đất nước thống nhất, nước xây dựng CNXH đạt thành tựu quan trọng bước đầu - Khó khăn: + Đất nước vừa phải tập trung khắc phục hậu chiến tranh để lại, vừa phải đối mặt với chiến tranh Biên giới Tây Bắc Tây Nam + Các lực thù địch dùng thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam + Những khó khăn kinh tế- xã hội tư tưởng chủ quan nóng vội muốn tiến nhanh lên CNXH thời gian ngắn I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 Nội dung đường lối đối ngoại - Đại hội IV xác định: nhiệm vụ hoạt động đối ngoại là: + Ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng sở vật chất kỹ thuật CNXH nước ta + Giai đoạn 1975- 1977, củng cố tăng cường tình đoàn kết chiến đấu quan hệ hợp tác với tất nước XHCN + Giai đoạn 1978- 1986, xác định quan hệ với Liên Xô tảng; bảo vệ phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt NamLào- Campuchia I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 + Sẵn sàng thiết lập phát triển quan hệ với nước khu vực; mở rộng bình thường hóa quan hệ với tất nước sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng có lợi - Đại hội V tiếp tục khẳng định: phát triển công tác đối ngoại nhằm làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng bao vây cấm vận lực thù địch Đồng thời tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện diện với Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa, quan hệ hữu nghị với nước không liên kết nước phát triển I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 Đánh giá a Kết ý nghĩa - Đường lối đối ngoại thời kỳ có ý nghĩa quan trọng với cách mạng Việt Nam, giúp tranh thủ viện trợ đáng kể ủng hộ, hợp tác nước, tổ chức quốc tế, góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh - Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tất nước ASEAN tạo thuận lợi cho quan hệ đối ngoại giai đoạn sau I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986 b Hạn chế nguyên nhân - Những hoạt động đối ngoại Đảng ta giai đoạn nhiều khó khăn bao vây, cấm vận nước khối ASEAN nước khác - Nguyên nhân chủ quan, ý chí, nóng vội chưa nắm bắt xu chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn chạy đua kinh tế nên không tranh thủ hội thuận lợi quan hệ quốc tế phục vụ cho công khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI Hoàn cảnh lịch sử * Tình hình giới từ thập kỷ 80 kỷ XX - Cuộc cách mạng KH-CN phát triển mạnh mẽ tác động sâu sắc đến đời sống mặt tất quốc gia - Đầu năm 1990, nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc kéo theo biến đổi to lớn quan hệ quốc tế II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Để theo kịp xu thời đại, nước phát triển thay đổi đường lối đối ngoại với sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác với nước phát triển; từ thúc đẩy xu toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ với tác động tích cực tiêu cực với tất quốc gia - Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương: có nhiều vấn đề bất ổn tồn II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI * Giai đoạn 1996- 2008: Bổ sung phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế - Đại hội VIII (1996) khẳng định: + Tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với nước, trung tâm kinh tế, trị khu vực quốc tế, + Chủ trương xây dựng kinh tế mở, đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Điểm Đại hội VIII: + Chủ trương mở rộng quan hệ với Đảng cầm quyền Đảng khác bên cạnh việc tiếp tục phát triển quan hệ với ĐCS, lực lượng cách mạng tiến + Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với tổ chức phi Chính phủ + Thử nghiệm đầu tư nước ngoài, phát triển quan hệ kinh tế quốc tế hai chiều II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Đại hội IX (2001) chủ trương: + Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ sở kết hợp nội lực ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp cho đất nước + Phát triển phương châm Đại hội VII: Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế, đồng thời chuẩn bị tốt điều kiện nước để sớm gia nhập WTO II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Đại hội X (2006) chủ trương: + Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế: chủ động định đường lối, sách hội nhập kinh tế quốc tế, không để rơi vào bị động; + Khẩn trương chuẩn bị đổi từ bên phương thức lãnh đạo, quản lý hoạt động thực tiễn… để tích cực hôi nhập II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI Nội dung ĐLĐN, hội nhập kinh tế quốc tế a Mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo Cơ hội ? ĐLĐN, hội nhập KTQT Thách thức ? II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Mục tiêu nhiệm vụ đối ngoại: + Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi để phát triển kinh tế- xã hội + Mở rộng hoạt động đối ngoại để tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước + Kết hợp nội lực với ngoại lực tạo thành nguồn lực tổng hợp cho đất nước để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa + Phát huy vai trò nâng cao vị Việt Nam quan hệ quốc tế II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Tư tưởng đạo: + Đảm bảo lợi ích dân tộc, giữ vững tự chủ tự cường đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại + Nắm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế + Mở rộng quan hệ với quốc gia vùng lãnh thổ không phân biệt chế độ trị xã hội + Kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI + Giữ vững ổn định trị, kinh tế- xã hội, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái trình hội nhập kinh tế quốc tế + Phát huy tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực + Giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò Nhà nước, mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI b) Một số chủ trương, sách lớn mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế - Đưa quan hệ thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững; - Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp; - Bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế kinh tế phù hợp với nguyên tắc, quy định WTO; - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy nhà nước; II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm hội nhập kinh tế quốc tế; - Giải tốt vấn đề văn hoá, xã hội môi trường trình hội nhập; - Giữ vững tăng cường quốc phòng, an ninh trình hội nhập; - Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại; - Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động đối ngoại II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân a) Thành tựu ý nghĩa - Thành tựu + Phá bao vây, cấm vận lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; + Giải hoà bình vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với nước liên quan; + Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá (thiết lập, mở rộng quan hệ với nước, tham gia tích cực Liên hợp quốc ) II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI + Tham gia tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA, APEC, WTO) + Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ kỹ quản lý + Từng bước đưa hoạt động doanh nghiệp kinh tế vào môi trường cạnh tranh II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Ý nghĩa: + Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến thành tựu kinh tế to lớn; + Giữ vững, củng cố độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa; + Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI b) Hạn chế nguyên nhân - Trong quan hệ với nước, nước lớn lúng túng, bị động - Một số chủ trương, chế, sách chậm đổi so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối; ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; luật pháp, sách quản lý kinh tế - thương mại chưa hoàn chỉnh; II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Chưa hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế quốc tế lộ trình hợp lý cho việc thực cam kết; - Doanh nghiệp nước ta yếu sản xuất, quản lý khả cạnh tranh; - Đội ngũ cán công tác đối ngoại thiếu yếu; công tác tổ chức đạo chưa sát chưa kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 8 ĐƯỜNG lối đối NGOẠI , Bài giảng đường lối chương 8 ĐƯỜNG lối đối NGOẠI , Bài giảng đường lối chương 8 ĐƯỜNG lối đối NGOẠI , Chương 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ 1975 - 1986, II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay