Bài giảng đường lối chương 7 ĐƯỜNG lối xây DỰNG, PHÁT TRIỂN nền văn hóa và GIẢI QUYẾT các vấn đề xã hội

70 207 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

CHƯƠNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Chương 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Định nghĩa văn hóa UNESSCO: Văn hóa phức thể tổng thể đặc trưng diện mạo tinh thần, vật chất, tri thức tình cảm, khắc họa lên sắc cộng đồng, vùng miền quốc gia hay xã hội Văn hóa không bao gồm nghệ thuật văn chương mà bao gồm lối sống, quyền người, truyền thống tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo… Văn hóa tích lũy di sản, di sản văn hóa hữu thể vô thể I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Quan niệm Hồ Chí Minh: Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa [Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, t.3, tr.431] I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Đường lối xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ trước đổi a Quan điểm, chủ trương xây dựng văn hóa - Đầu năm 1943, Ban thường vụ TW Đảng thông qua Đề cương văn hóa Việt Nam đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp dự thảo Đến đây, đường lối văn hóa Đảng thật diện đời sống văn hóa đất nước I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA - Từ năm 1943, trình hình thành phát triển đường lối văn hóa dân tộc trải qua giai đoạn:  Giai đoạn 1: 1943- 1954, gắn với đấu tranh giành độc lập tự kháng chiến chống Pháp xâm lược + Nền văn hóa có ba đặc trưng: Dân tộc- Khoa học- Đại chúng + Đó văn hóa có tính chất dân tộc hình thức tân dân chủ nội dung I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Giai đoạn 2: 1955- 1986, gắn liền đấu tranh giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc, xây dựng CNXH miền Bắc phạm vi nước + Đó văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa tính dân tộc + Sau nước thống nhất, Đại hội IV Đại hội V khẳng định: văn hóa văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính dân tộc, tính Đảng tính nhân dân sâu sắc  I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA  Giai đoạn 3: từ 1986 đến Đường lối xây dựng phát triển văn hóa gắn liền với thời kỳ đổi toàn diện đất nước I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA b Đánh giá thực đường lối * Thành tựu? * Hạn chế nguyên nhân? I QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Đường lối xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ đổi a Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hóa - Đại hội VI (1986) Đảng nhấn mạnh vị trí văn hóa nghệ thuật việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi nếp nghĩ, nếp sống người, nhu cầu thiết yếu toàn đời sống người II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Đại hội IX bổ sung quan điểm Đại hội VIII chủ trương: + Các sách xã hội hướng vào việc phát triển lành mạnh hóa xã hội, thực công phân phối, tạo động lực phát triển sản xuất + Chính sách xã hội thời kỳ gắn với việc phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI     Để phù hợp với thể chế KTTT định hướng XHCN, cần phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh xuất lao động nước Nhà nước vừa người điều tiết vừa người đầu tư cho phát triển xã hội Coi trọng công hưởng thụ dịch vụ xã hội, dịch vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Giải vấn đề xã hội theo chiều sâu, xã hội hóa việc giải vấn đề xã hội với việc huy động vai trò toàn xã hội II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Đại hội X chủ trương: + Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội phạm vi nước lĩnh vực phạm vi nước; + Thực tiến công xã hội bước sách phát triển + Hội nghị TW khóa X nhấn mạnh việc giải tốt vấn đề xã hội nảy sinh Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO (1/2007) II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI     Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tích cực thực xóa đói giảm nghèo Bảo đảm công cho người dân giáo dục, y tế, tạo việc làm, văn hóa- thông tin, thể dục thể thao… Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình Đổi chế quản lý cung ứng dịch vụ công II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI b Quan điểm giải vấn đề xã hội - Một là: Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội - Hai là: xây dựng hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội bước sách phát triển II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Ba là: Chính sách xã hội thực sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ Đó yêu cầu công tiến xã hội giai đoạn - Bốn là: Coi trọng tiêu GDP/ người gắn với tiêu phát triển người – HDI tiêu phát triển lĩnh vực xã hội Quan điểm thể phát triển người người, phát triển bền vững, không chạy theo số lượng II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI c Chủ trương giải vấn đề xã hội - Khuyến khích người làm giàu theo pháp luật thực thi hiệu mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo hội cho người phát triển toàn diện, bình đẳng - Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho người, tạo việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng: II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI + Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng + Đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm sách bảo hiểm cho tầng lớp nhân dân + Thực sách ưu đãi xã hội, đa dạng hóa hình thức cứu trợ xã hội + Đảm bảo phân phối thu nhập xã hội công hợp lý II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Phát triển hệ thống y tế công hiệu quả, cho đối tượng sách: việc phân bố hệ thống y tế sở, phát triển sở y tế công nghệ cao… - Xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe cải thiện giống nòi: giáo dục cho nhân dân sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng… - Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình - Chú trọng sách ưu đãi trợ cấp xã hội II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI d Đánh giá thực đường lối * Thành tựu: - Thời kỳ trước đổi mới, sách xã hội Đảng thể tính ưu việt chế độ, góp phần quan trọng vào giác ngộ nâng cao sức mạnh quần chúng, góp phần tạo nên sức mạnh cho công kháng chiến giành độc lập cho dân tộc bảo vệ Tổ quốc II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Bước vào thời kỳ đổi đất nước, sách xã hội có kết có ý nghĩa lớn lao: + Một xã hội mở dần hình thành với người động, sáng tạo + Cách thức quản lý xã hội cởi mở đề cao dân chủ, đề cao pháp luật + Thành tựu xóa đói, giảm nghèo, xã hội hóa giáo dục nhân dân đồng tình quốc tế thừa nhận II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI * Hạn chế nguyên nhân - Áp lực tăng dân số lơn, chất lượng dân số chưa đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế hội nhập quốc tế - Vấn đề việc làm, thu nhập, tiền công, tiền lương nhiều xúc - Sự phân hóa giàu nghèo bất công xã hội tiếp tục gia tăng II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Tệ nạn xã hội ngày tăng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại kinh tế- văn hóa- xã hội cho đất nước - Môi trường sinh thái bị ô nhiễm, tài nguyên bị khai thác bừa bãi tàn phá - Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp nhiều bất cập II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI * Nguyên nhân hạn chế là: - Sự tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu sách xã hội, chạy theo số lượng, ảnh hưởng đến phát triển bền vững xã hội - Quản lý xã hội nhiều bất cập, hiệu không theo kịp phát triển kinh tế- xã hội II QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - Nguyên nhân quan trọng từ nhận thức nhà quản lý, hoạch định sách, ý thức người dân tham gia vào trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 7 ĐƯỜNG lối xây DỰNG, PHÁT TRIỂN nền văn hóa và GIẢI QUYẾT các vấn đề xã hội , Bài giảng đường lối chương 7 ĐƯỜNG lối xây DỰNG, PHÁT TRIỂN nền văn hóa và GIẢI QUYẾT các vấn đề xã hội , Bài giảng đường lối chương 7 ĐƯỜNG lối xây DỰNG, PHÁT TRIỂN nền văn hóa và GIẢI QUYẾT các vấn đề xã hội , Chương 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA, II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯỜNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay