Bài giảng môn hành vi tổ chức chương 11 văn hóa tổ CHỨC

18 84 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

VĂN HÓA TỔ CHỨC MỤC TIÊU Trình bày thể chế hóa liên quan thể chế hóa đến văn hóa tổ chức Xác định đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức Tương phản văn hóa mạnh yếu Xác định ảnh hưởng chức phi chức văn hóa tổ chức đến người đến tổ chức Giải thích yếu tố xác định văn hóa tổ chức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18–2 MỤC TIÊU Trình bày yếu tố trì văn hóa tổ chức Làm rõ phương pháp đưa văn hóa đến nhân viên Trình bày đặc điểm văn hóa tinh thần © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– Thể Thể chế chế hóa: hóa: bậc bậc tiền tiền bối bối của văn văn hóa hóa Thể chế hóa Khi tổ chức thể chế hóa, có nghĩa tạo sống nó, người sáng lập thành viên tổ chức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18–4 Văn Văn hóa hóa tổ tổ chức chức là gì Văn hóa tổ chức Một nhận thức chung thành viên tổ chức; hệ thống có ý nghĩa chia sẻ © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved Đặc Đặcđiểm điểmchung: chung: 1.1 Sáng Sángtạo tạovà vàchấp chấpnhận nhận rủi rủiro ro 2 Chú Chúýýchi chitiết tiết 3.3 4.4 Hướng Hướngđến đếnkết kếtquả Hướng Hướngđến đếncon conngười người 5.5 6.6 Hướng Hướngđến đếnđội độinhóm nhóm Công Côngkích kích 7.7 Ổn Ổnđịnh định 18–5 Văn Văn hóa hóa tổ tổ chức chức là gì (tt) (tt) Văn hóa cốt lõi Được hiểu gía trị cốt yếu tổ chức đại đa số thành viên đồng thuận Văn hóa bổ sung Những văn hóa tổ chức hình thành từ phòng bàn tách biệt địa lý Hall Inc © 2003 Prentice All rights reserved 18– Văn Văn hóa hóa tổ tổ chức chức (tt) (tt) Văn hóa mạnh Nền văn hóa giá trị cốt yếu trì mức cao phổ biến rộng rãi © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18–7 Văn Văn hóa hóa tổ tổ chức chức là gì? gì? (tt) (tt)  Văn hóa so với thức hóa – Nền văn hóa mạnh tăng tính kiên định hành vi hành động theo hình thức thay cho thức hóa  Văn hóa tổ chức so với văn hóa quốc gia – Văn hóa quốc gia có ảnh hưởng lớn đến nhân viên so với văn hóa tổ chức – Công dân tuyển chọn làm việc cho công ty nước không điển hình đại diện cho người dân quốc gia © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18–8 Văn Văn hóa hóa làm làm được gì? gì? Các Cácchức chứcnăng năngcủa củavăn vănhóa: hóa: 1 Xác Xácđịnh địnhsự sựkhác khácbiệt biệtgiữa giữacác cáctổ tổchức chức 2 Chuyển Chuyểntải tảiýýthức thứcđồng đồngnhất nhấtđến đếncác cácthành thành viên viên 3 Khuyến Khuyếnkích kíchsự sựcam camkết kếtchung chungđến đếnmột điều điềunào nàođó đólớn lớnhơn hơnlợi lợiích íchcá cánhân nhân 4 Tăng Tăngcường cườngtính tínhổn ổnđịnh địnhcho chohệ hệthống thốngxã xã hội hội © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18–9 Văn Văn hóa hóa tổ tổ chức? chức? Văn Vănhóa hóatổ tổchức chứcnhư nhưmột mộttrở trởngại: ngại: 1 CCản ảntrở trởthay thayđổi đổi 2 CCản ảntrở trởtính tínhđa đadạng dạng 3 CCản ảntrở trởhợp hợpnhất nhấtvà vàchuyển chuyển quyền quyềnsở sởhữu hữu © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 10 Giữ Giữ cho cho văn văn hóa hóa tồn tồn tại  Tuyển chọn – Quan tâm đến phù hợp ứng viên với tổ chức – Cung cấp thông tin cho ứng viên tổ chức  Ban quản lý cao cấp – Những nhà điều hành cấp cao phải đề chuẩn mực hành vi tổ chức thông qua  Tiến trình hội nhập – Tiến trình giúp nhân viên chấp thuận văn hóa tổ chức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 11 Các Các giai giai đoạn đoạn trong tiến tiến trình trình xã xã hội hội hóa hóa Giai đoạn trước bắt đầu làm việc Đây giai đoạn học tập tiến trình xã hội hóa trước nhân viên tham gia vào tổ chức Giai đoạn cọ xát Trong giai đoạn nhân viên tìm hiểu tổ chức đương đầu với khác biệt xảy kỳ vọng thật Giai đoạn thay đổi Ở giai đoạn nhân viên cần thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với công © 2003 Prentice Hall Inc việc, nhómreserved làm việc tổ chức All rights 18– 12 AASocialization Socialization Model Model © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved EXHIBIT 18-2 18– 13 Những Những lựa lựa chọn chọn hội hội nhập nhập cho cho người người mới vào vào làm làm việc việc •• Chính Chínhthức thứchay haykhông khôngchính chínhthức thức •• Cá Cánhân nhânhay haytập tậpthể thể •• cố cốđịnh địnhhay haythay thayđổi đổi •• Theo Theothứ thứtự tựhay hayngẫu ngẫunhiên nhiên •• Khoác Khoácvào vàohay haycởi cởibỏ bỏ © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 14 How How Organization Organization Cultures Cultures Form Form © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved EXHIBIT 18-4 18– 15 Nhân Nhân viên viên học học văn văn hóa hóa như thế nào? nào? •• Qua Quacác cáccâu câuchuyện chuyện •• Qua Quacác cácnghi nghilễlễ •• Biểu Biểutượng tượngvật vậtchất chất •• Ngôn Ngônngữ ngữ © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 16 Tạo Tạo ra văn văn hóa hóa tổ tổ chức chức  Các đặc điểm tổ chức trọng phát triển tiêu chuẩn đạo đức cao – Dung sai cho rủi ro cao – Quyết đoán mức thấp trung bình – Tập trung vào biện pháp kết công việc  Những ứng dụng quản lý để khuyến khích văn hóa đạo đức – – – – Xây dựng mô hình vai trò quan sát Truyền thông kỳ vọng đạo đức Đào tạo đạo đức Khen thưởng hành động đạo đức phạt hành động phi đạo đức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 17 How How Organizational Organizational Cultures Cultures Have Have an an Impact Impact on on Performance Performance and and Satisfaction Satisfaction © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 18 [...]... Giữ cho cho văn văn hóa hóa tồn tồn tại tại  Tuyển chọn – Quan tâm đến sự phù hợp của ứng vi n với tổ chức – Cung cấp thông tin cho ứng vi n về tổ chức  Ban quản lý cao cấp – Những nhà điều hành cấp cao phải đề ra những chuẩn mực hành vi được tổ chức thông qua  Tiến trình hội nhập – Tiến trình giúp nhân vi n mới chấp thuận văn hóa tổ chức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 11 Các Các... rights reserved EXHIBIT 18-4 18– 15 Nhân Nhân vi n vi n học học văn văn hóa hóa như như thế thế nào? nào? •• Qua Quacác cáccâu câuchuyện chuyện •• Qua Quacác cácnghi nghilễlễ •• Biểu Biểutượng tượngvật vậtchất chất •• Ngôn Ngônngữ ngữ © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 16 Tạo Tạo ra ra văn văn hóa hóa tổ tổ chức chức  Các đặc điểm của tổ chức chú trọng phát triển những tiêu chuẩn đạo... hội hóa hóa Giai đoạn trước khi bắt đầu làm vi c Đây là giai đoạn học tập tiến trình xã hội hóa trước khi nhân vi n mới tham gia vào tổ chức Giai đoạn cọ xát Trong giai đoạn này nhân vi n mới tìm hiểu tổ chức và đương đầu với những khác biệt có thể xảy ra giữa kỳ vọng và sự thật Giai đoạn thay đổi Ở giai đoạn này một nhân vi n mới cần thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với công © 2003 Prentice Hall Inc vi c,... đổi, điều chỉnh để phù hợp với công © 2003 Prentice Hall Inc vi c, nhómreserved làm vi c và tổ chức All rights 18– 12 AASocialization Socialization Model Model © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved EXHIBIT 18-2 18– 13 Những Những lựa lựa chọn chọn hội hội nhập nhập cho cho người người mới mới vào vào làm làm vi c vi c •• Chính Chínhthức thứchay haykhông khôngchính chínhthức thức •• Cá Cánhân nhânhay... cao – Quyết đoán ở mức thấp hoặc trung bình – Tập trung vào biện pháp cũng như kết quả công vi c  Những ứng dụng trong quản lý để khuyến khích văn hóa đạo đức – – – – Xây dựng mô hình vai trò quan sát được Truyền thông những kỳ vọng về đạo đức Đào tạo đạo đức Khen thưởng những hành động đạo đức và phạt những hành động phi đạo đức © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 18– 17 How How Organizational
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn hành vi tổ chức chương 11 văn hóa tổ CHỨC , Bài giảng môn hành vi tổ chức chương 11 văn hóa tổ CHỨC , Bài giảng môn hành vi tổ chức chương 11 văn hóa tổ CHỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay