Bài giảng đường lối chương 5 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA

43 152 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:50

CHƯƠNG V ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi Sự hình thành tư Đảng kinh tế thị trường thời kỳ đổi I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi a Một số khái niệm - Cơ chế quản lý kinh tế (hay chế kinh tế): tổng thể cấu tổ chức hình thức cụ thể quản lý kinh tế, phương pháp quản lý kinh tế tiêu chuẩn pháp lý, nhờ đó, xã hội vận dụng quy luật kinh tế vào hoàn cảnh cụ thể I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Cơ chế thị trường: chế vận hành kinh tế chịu tác động quy luật sản xuất lưu thông hàng hóa (quy luật giá cả, cung – cầu, cạnh tranh ) Các quy luật tự thích ứng, điều tiết lẫn trực tiếp phát huy tác dụng thị trường để điều tiết thị trường - Kinh tế thị trường: kinh tế vận hành theo điều tiết chế thị trường, lấy tồn phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ làm sở I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG b Đặc điểm chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi tác động   Nhà nước trực tiếp quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành dựa hệ thống tiêu pháp lệnh từ xuống định tất khâu hoạt động sản xuất Các quan hành can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp quyền tự chủ sản xuất I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG    Xác lập hai hình thức sở hữu toàn dân tập thể, tương ứng với chúng hai thành phần kinh tế: kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể Không thừa nhận quan hệ kinh tế thị trường, quan hệ hàng tiền tồn mặt hình thức, thực chất kinh tế vật Bộ máy quản lỳ cồng kềnh, nhiều cấp trung gian, đội ngũ quản lý lực, cửa quyền, quan liêu I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG → Như vậy, với kinh tế đó, nhà nước nắm trực tiếp khâu từ sản xuất, lưu thông đến phân phối, mà bao cấp đặc trưng bật Bao cấp giá với yếu tố đầu vào Tính bao cấp Bao cấp giá với hàng hóa tiêu dùng Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG → Việc trì lâu mô hình kinh tế kế hoạch hóa tâp trung dẫn đến hậu khủng hoảng kinh tế - xã hội vào cuối thập kỷ 70, đặc biệt đầu thập kỷ 80 kỷ trước Do đó, đổi kinh tế trở thành mệnh lệnh sống, xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện mô hình kinh tế XHCN nhu cầu cấp bách nhân dân I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Sự hình thành tư Đảng kinh tế thị trường thời kỳ đổi a Những đổi phần chế quản lý kinh tế trước 1986 - Hướng tìm tòi cho trình đổi tư kinh tế xuất từ sớm từ phía quần chúng cán sở Điển hình việc đổi quản lý kinh tế nông nghiệp: khoán hộ (khoán chui) năm 1966 II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA c Quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - Nhận thức đầy đủ, tôn trọng vận dụng đắn quy luật khách quan kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đảm bảo định hướng XHCN; - Đảm bảo đồng thể chế kinh tế với thể chế trị- xã hội, gắn kết hài hòa tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Phải có bước phù hợp sở tổng kết lý luận thực tiễn đổi nước ta; đồng thời kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường nhân loại - Nâng cao lực lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh hệ thống trị trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN a Thống nhận thức kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế vừa phải tuân thủ quy luật kinh tế thị trường vừa phải chịu chi phối quy luật kinh tế CNXH II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA + Đó kinh tế phát triển nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo + Nền kinh tế phải giải tốt vấn đề xã hội phát triển toàn diện người + Thực phân phối theo kết lao động, hiệu kinh tế mức đóng góp + Phát huy quyền làm chủ nhân dân, đảm bảo vai trò điều tiết kinh tế Nhà nước II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA b Thể chế sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện thể chế sở hữu: + Khẳng định tồn nhiều hình thức sở hữu, nhiều loại hình doanh nghiệp; + Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu loại tài sản như: trí tuệ, tài nguyên nước, khoáng sản, cổ phiếu, bất động sản II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Hoàn thiện thể chế phân phối: đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến công xã hội + Chính sách phân phối phải đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người lao động doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia Chú trọng phân phối qua lợi ích xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế + Đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động chủ thể kinh tế + Tạo mặt pháp lý chung cho doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, hình thức sở hữu II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA c Về thể chế đảm bảo đồng yếu tố thị trường phát triển đồng loại thị trường - Hoàn thiện thể chế giá, cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh Thực quán chế giá thị trường có điều tiết Nhà nước - Đa dạng hóa loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, đại II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chế, sách cho hoạt động phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, thị trường KH-CN - Phát triển thị trường lao động, hoàn thiện sách tiền lương; tăng cường đào tạo nâng cao trình độ người lao động; đẩy mạnh hoạt động xuất lao động việc sử dụng lao động nước có trình độ chuyên môn cao II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA d Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công xã hội bước, sách phát triển bảo vệ môi trường - Khuyến khích làm giàu đôi với tích cực thực xóa đói, giảm nghèo, nhằm nâng cao đời sống phát triển chung xã hội - Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường định hướng XHCN bao gồm bảo hiểm bắt buộc tự nguyện - Hoàn thiện luật pháp bảo vệ môi trường với chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm vi phạm II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA e Hoàn thiện thể chế vai trò Đảng, Nhà nước tổ chức quần chúng vào trình phát triển KT-XH - Vai trò lãnh đạo Đảng thể việc đạo nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể, đầy đủ mô hình KTTT định hướng XHCN - Vai trò quản lý Nhà nước thể việc phát huy mặt tích cực, ngăn chặn mặt hạn chế chế thị trường - Phát huy vai trò tổ chức trị- xã hội, tổ chức nghề nghiệp nhân dân việc phát triển KTTT định hướng XHCN II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA Đánh giá a Kết ý nghĩa - Thứ nhất, sau 20 năm đổi mới, nước ta chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế KTTT định hướng XHCN thể chế hóa thành Hiến pháp pháp luật - Thứ hai, từ sở hữu toàn dân tập thể, từ kinh tế quốc doanh hợp tác xã chủ yếu chuyển sang chế độ sở hữu với nhiều hình thức sở hữu cấu kinh tế nhiều thành phần tồn đan xen, hỗn hợp Trong đó, sở hữu toàn dân kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Các loại thị trường đời bước phát triển thống nước, gắn với thị trường khu vực giới - Vấn đề phát triển kinh tế gắn với giải vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo đạt kết tích cực → Thể chế KTTT định hướng XHCN vào sống phát huy hiệu tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững tạo tiền đề cần thiết thúc đẩy trình CNH, HĐH đất nước II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA b Hạn chế nguyên nhân - Quá trình xây dựng KTTT định hướng XHCN chậm, chưa theo kịp yêu cầu công đổi hội nhập kinh tế quốc tế đất nước - Hệ thống pháp luật, chế, sách chưa đầy đủ, chưa đồng thống Việc xử lý vấn đề liên quan nhiều vướng mắc - Vấn đề sở hữu, quản lý phân phối chưa giải tốt, làm thất thoát tài sản Nhà nước II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Hệ thống thị trường hình thành chưa đồng thị trường vốn, bất động sản, thị trường công nghệ - Cơ cấu tổ chức vận hành máy Nhà nước nhiều bất cập, cải cách hành chậm chưa đạt yêu cầu đặt - Chính sách phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội chậm đổi mới, chất lượng dịch vụ y tế giáo dục thấp; khoảng cách giàu nghèo lớn, hệ thống an sinh xã hội sơ khai… II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA Nguyên nhân hạn chế nêu trên: - Thể chê kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể chế kinh tế hoàn toàn mới, xuất phát điểm kinh tế thấp, lại thêm nhận thức KTTT nhiều hạn chế, lý luận không theo kịp thực tiễn Do đó, tránh khỏi hạn chế nêu - Năng lực thể chế hóa, tổ chức thực Nhà nước yếu, việc giải vấn đề xã hội - Vai trò tham gia hoạch định sách, thực giám sát Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trịxã hội tổ chức nghề nghiệp yếu  [...]... thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA 2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN a Thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế đó vừa phải tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường vừa phải chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế của CNXH II... trị nền kinh tế và do bản chất của Nhà nước quyết định I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Đại hội IX (4/2001) - Chính thức xác định nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Nền kinh tế đó có các tiêu chí sau: +Mục tiêu: phát triển LLSX, phát triển kinh tế ,xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân +Về chế độ sở hữu và chủ thể nền. .. chế kinh tế thị trường định hướng XHCN II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA 1 Mục tiêu và quan điểm cơ bản a Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường - Thể chế kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế Đó là các đạo luật, quy chế, các chuẩn mực về kinh tế, các định. .. triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN: + Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; + Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần; + Xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Đại hội VIII (1996) bổ sung một số nhận thức về cơ chế quản lý kinh tế: + Thị trường theo định hướng. .. hữu Chủ thể nền kinh tế là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, trong đó, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân  I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG + Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo vì mục tiêu phát triển con người + Phân phối qua ba chế độ: theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế. .. chức kinh tế, các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh, cơ chế vận hành nền kinh tế II TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA - Thể chế kinh tế thị trường: là tổng thể các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường - Thể chế kinh tế. .. nền kinh tế: nền kinh tế thị trường có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo  I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG + Nhà nước có chức năng điều tiết và quản lý nền kinh tế + Việc phân phối thực hiện theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế và mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác vào quá trình sản xuất → Như vậy, Đại hội. .. hội IX về cơ bản đã xác lập được một khung thể chế kinh tế thị trường và tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng vận hành nền kinh tế ấy I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Đại hội X (4/2006): chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN + Mục tiêu cơ bản là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; phát triển lực lượng sản xuất, xóa... NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Hai là: kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH - Đại hội VI (1986): thể hiện bước đột phá đầu tiên tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trên hai vấn đề cơ bản là: + Phê phán triệt để cơ chế quản lý cũ; + Đề ra yêu cầu xây dựng cơ chế quản lý mới phải phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế  I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ... trong đó kinh tế Nhà nước là chủ đạo; + Thị trường vừa là căn cứ vừa là đối tượng của kế hoạch; + Cần xác lập đầy đủ chế độ tự chủ của các đơn vị sản xuất kinh doanh đặt dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước I QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  Ba là: có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH ở nước ta Bản thân KTTT không có thuộc tính xã hội, tính chất xã hội của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 5 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , Bài giảng đường lối chương 5 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , Bài giảng đường lối chương 5 ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA , CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay