Bài giảng đường lối chương 2 ĐƯỜNG lối đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945)

44 144 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

Chương II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) I Đường lối CM Đảng thời kỳ 1930 – 1939 Thời kỳ 1930 – 1935 a Hồn cảnh lịch sử * Quốc tế - Cuộc tổng khủng hoảng kinh tế giới 1929 -1933 gây khó khăn cho nước TBCN kinh tế trị, chấm dứt thời kỳ tạm ổn CNTB - Liên Xơ đạt kết to lớn cơng cơng nghiệp hóa XHCN (1928-1932) a Hồn cảnh lịch sử * Trong nước - Q trình khai thác thuộc địa lần thực dân Pháp làm xã hội VN có biến đổi sâu sắc kinh tế, giai tầng quan điểm tư tưởng  Mâu thuẫn nhân dân VN với thực dân Pháp trở nên gay gắt dẫn đến liệt vùng lên đấu tranh mạnh mẽ để giành lại độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam - Đảng Cộng sản VN đời với đường lối trị đắn, phù hợp với ngun vọng nhân dân, nên quy tụ đơng đảo lực lượng quần chúng đồn kết lãnh đạo ĐCSVN, làm dấy lên cao trào rộng lớn – cao trào 1930-1931 mà đỉnh cao XVNT b HNBCHTW 10-30 (14-30/10/30) Nội dung HN Đổi Đổitên tênthành thànhĐCS ĐCSĐơng ĐơngDương Dương Thơngqua Thơngqualuận luậncương cươngmới CMTSDQ CM VN LÀ BỘ FẬN CỦA CM TG FẢN ĐẾ & FẢN FONG C–N LÀ LL CHÍNH BẠO LỰC CM CN • * So sánh CCVT- SLVT • (2-1930) & LCCT (10-1930) Giống • Về đường lối, chiến lược cách mạng VN: trải qua giai • • • • đoạn: CMDTDCND CMXHCN Ngồi LC nói rõ mối quan hệ giai đoạn là: gđ I tiền đề, điều kiện mở đường cho gđ II; gđ II phát triển liên tục, gđ I (thể tư tưởng CM khơng ngừng Trần Phú) Nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng giai đoạn đầu: chống đế quốc chống phong kiến Về giai cấp lãnh đạo: giai cấp cơng nhân đóng vai trò lãnh đạo Vai trò Đảng Cộng sản: Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng VN Về quan hệ quốc tế: CMVN phận CMTG KHÁC NHAU Một là, nói mối quan hệ chống đế quốc chống phong kiến Luận Cương lại nêu: “Chống đế quốc tiến hành song song với chống phong kiến” • Hạn chế: LC không nhận thức mâu thuẫn nỗi lên hàng đầu xã hội VN lúc để đến giải mâu thuẫn • Hai là, Động lực lực lượng CM, Luận Cương nêu rõ: “Công nhân nông dân vừa động lực vừa lực lượng cách mạng” • => LC không nhận thức vai trò giai cấp khác xã hội VN • => không thành lập mặt trận liên minh chống kẻ thù 3h30 3h3022/6/1941, 22/6/1941, 5trieu 5trieuqn qnthu thuộộcc 180 180ssưưđđoan oanccủủaafx fx Đứ Đứccttấấnncơng cơngLiên Liên Xơ Xơ • Điểm thứ II HN xác định NVCM: “chống đế quốc, chống phát xít giải phóng dân tộc, giành quyền nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu cách mạng lúc này” Để tập trung cho nhiệm vụ, mục tiêu hang đầu nói HN định, tạm gác lại nhiệm vụ chống PK (Chưa đưa hiệu “tịch thu ruộng đất đ/c pk mà đưa hiệu “tịch thu ruộng đất bọn đế quốc Việt gian để chia cho dân cày nghèo”)… Thứ ba Để tập hợp lực lượng cách mạng đơng đảo nước HN định thành lập “Mặt trận VM” Đặc biệt, Đảng ta định cải tổ “Hội phản đế” thành “Hội cứu quốc” 25/10/1941, 25/10/1941, viƯt viƯt minh minh chÝnh chÝnh thøc thøc ra ®êi ®êi ®­a ®­a ra ch­¬ng ch­¬ng tr trÌÌnh nh cøu cøu n­íc n­íc gåm gåm 44 44 ®iĨm ®iĨm PHIM MẶT TRẬN VIỆT MINH Đội du kích Bắc Sơn Đội du kích Ba Tơ Đội du kích thiếu niên Đình Bảng Thứ tư, mối quan hệ cách mạng nước Bán đảo Đơng Dương • HN cho rằng: cách mạng ĐD gần đến ngày thắng lợi, sau thắng lợi có thành lập nhà nước LB ĐD hay khơng ba dân tộc định (dân tộc tự quyết) • Riêng cách mạng VN HN chủ trương: sau ngày thắng lợi thành lập nhà nước VN với tên gọi nước VNDCCH, lấy cờ đỏ vàng làm cờ tổ quốc, Chính phủ Quốc hội bầu ra… • Thứ HN xác định: chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang nhiệm vụ trung tâm cách mạng lúc • Để tập trung cho nhiệm vụ trung tâm đó, bên cạnh chủ trương đẩy mạnh cơng tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng HN định xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng địa cách mạng phạm vi nước LLCTQC Đấu tranh CT LLVTND Đấu tranh VT Sưc mạnh CM -> KNGCQ • Thứ HN dự kiến phương thức khởi nghĩa giành quyền từ khởi nghĩa phần, giành quyền địa phương tiến tới tổng khởi nghĩa phạm vi nước thời đến Nội dung chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược (qua HNTW 6,7,8) • đặt nhiệm vụ gp dân tộc lên hàng đầu Trong lúc ko gq vđ dân tộc gp, Ko đòi độc lập, tự cho tồn thể dt, tồn thể quốc gia dt chịu kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi phận, g/c đến vạn năm ko Đòi lại • Quyết định thành lập mặt trận VM (VNĐLĐM) để đồn kết, tập hợp lực lượng CM nhằm mục tiêu gp dt • Xúc tiến chuẩn bị KN vũ trang NV trung tâm Xác định phương châm hình thái khởi nghĩa “…với lực lượng sẵn có, ta lđ KN phần địa phương giành thắng lợi mà mở đường cho tổng KN to lớn” Chú trọng cơng tác xây dựng Đảng, chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ, cán lãnh đạo, cán cơng vận, nơng vận, binh vận, qn đẩy mạnh cơng tác vận động quần chúng Ý nghĩa chuyển hướng đạo chiến lược • Với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo BCHTWĐ • hồn chỉnh chuyển hướng đạo chiến lược nhằm gq mục tiêu số CM đề nhiều chủ trương đắn để thực chủ trương Đường lối dương cao cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ gp dt lên hàng đầu cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi II.Khái qt q trình tổ chức, xdLL 30 -31 36-39 39-45 Nếu …30-31, LLCM CY có CN & ND tham gia Thì -> tk đt DSDC, LLCM đơng đảo, …ra…cả TTS trí thức, TSDT nhân sỹ =>Quy tụ, tập hợp Quy tụ, tập hợp Hội Phản đế Đồng Minh MTDTTN chống ĐQ (một hình thức sơ khai (sau đổi tên thành MTDCDD), lúc MTDTTN) nhân loại xuất CNPX nhân loại xiết chặt vòng tay chống PX Và, …GPDT – GCQ xác đònh nhiệm vụ hàng đầu LLCM … gần dân tộc tham gia Quy tụ, tập hợp … MTVM Hội cứu quốc Đảng Và LL CTQC (trước có du kích quân, tự vệ đỏ) Đảng xúc tiến XDLLVTND, XD đòa nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 2 ĐƯỜNG lối đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) , Bài giảng đường lối chương 2 ĐƯỜNG lối đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) , Bài giảng đường lối chương 2 ĐƯỜNG lối đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) , Chương II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945), Thời kỳ 1930 – 1935, Nội dung của Chương trình, THỜI KỲ 1936 - 1939, b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng, - Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ., Thứ 3: Về phía Đảng ta., Thứ tư, về mối quan hệ giữa cách mạng 3 nước trên Bán đảo Đơng Dương., Nội dung cơ bản của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (qua 3 HNTW 6,7,8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay