Bài giảng đường lối chương 1 nguyễn ai quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

88 195 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

II Nguyễn i Quốc với trình tìm đường giải phóng dân tộc phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Nguyễn i Quốc tìm đường giải phóng dân tộc 1890 Bác Hồ sống năm 1895 Bác Hồ đời ngơi nhà tranh ba gian Làng Hồng Trù Ngơi nhà nằm gần sát nhà cụ Hồng Đường, cụ dựng lên vào dịp lễ thành gái Hồng Thị Loan ơng Nguyễn Sinh Sắc vào năm 1883 Nguyễn Tất Thành trước tìm đường cứu nước Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cha mẹ anh trai vào Huế lần Sau mẹ (1901), NSC Nghệ An với bà ngoại thời gian ngắn theo cha q nội, từ Người bắt đầu dùng tên Nguyễn Tất Thành Tất Thành theo học cử nhân Hồng Phạm Quỳnh số ơng giáo khác 1890 1895 1911 Nguyễn Tất Thành trước tìm đường cứu nước Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cha mẹ anh trai vào Huế lần Sau mẹ (1901), ơng Nghệ An với bà ngoại thời gian ngắn theo cha q nội, từ Người bắt đầu dùng tên Nguyễn Tất Thành Tất Thành theo học cử nhân Hồng Phạm Quỳnh số ơng giáo khác Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế lần thứ hai học trường tiểu học Pháp-Việt Đơng Ba Tháng năm 1907, ơng vào học trường Quốc học Huế, bị đuổi học vào cuối tháng năm 1908 tham gia phong trào chống thuế Trung Kỳ Cha ơng bị triều đình khiển trách "hành vi hai trai" Hai anh em Tất Đạt Tất Thành bị giám sát chặt chẽ Ơng định vào miền Nam để tránh kiểm sốt triều đình 1890 1895 1911 Nguyễn Tất Thành trước tìm đường cứu nước Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung cha mẹ anh trai vào Huế lần Sau mẹ (1901), Người Nghệ An với bà ngoại thời gian ngắn theo cha q nội, từ Người bắt đầu dùng tên Nguyễn Tất Thành Tất Thành theo học cử nhân Hồng Phạm Quỳnh số ơng giáo khác Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế lần thứ hai học trường tiểu học Pháp-Việt Đơng Ba Tháng năm 1907, Người vào học trường Quốc học Huế, bị đuổi học vào cuối tháng năm 1908 tham gia phong trào chống thuế Trung Kỳ Cụ NSS bị triều đình khiển trách "hành vi hai trai" Hai anh em Tất Đạt Tất Thành bị giám sát chặt chẽ Người định vào miền Nam để tránh kiểm sốt triều đình Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành vào đến Phan Thiết Người dạy chữ hán chữ Quốc ngữ cho học sinh lớp ba tư trường Dục Thanh hội Liên Thành Khoảng trước tháng năm 1911, Bác nghỉ dạy vào Sài Gòn Tại đây, Người theo học trường Bá Nghệ trường đào tạo cơng nhân hàng hải cơng nhân chun nghiệp cho xưởng Ba Son Người định tìm cơng việc tàu viễn dương để nước ngồi 1890 1911 1895 • Sinh gia đình trí thức yêu nước, lớn lên từ miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, từ sớm Người có chí đánh đuổi TD, gp dân tộc Người khâm phục vò tiền bối có lòng yêu nước HHT, PBC, PCT, Người không hoàn toàn tán thành đường lối cụ • Xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn sở rút kinh nghiệm thất bại từ hệ yêu nước tiền bối, Người tâm nước “xem nước Pháp nước khác, sau xem họ làm nào, trở giúp đồng bào” Ngày tháng năm 1911, Nguyễn Tất Thành xin làm việc tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách hãng Năm Sao chuẩn bị rời Cảng Sài Gòn Mác Xây, Pháp Người niên Nguyễn Tất Thành Ngày tháng năm 1911, Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, nhận thẻ nhân viên tàu với tên mới: Văn Ba Ngày tháng năm 1911, Nguyễn Tất Thành từ cảng Nhà Rồng rời Việt Nam đến Pháp Tàu Amiran Latusơ Tơrêvin 1890 1895 1911 • Từ năm 1911 - 1917, Người khoảng 14 nước thuộc châu lục: Á, u, Phi, Mỹ (trong suốt đời Người đa qua 24 nước giới) đâu bọn thực dân tàn bạo, độc ác đâu người lao động bò áp bức, bọc lột đến tận xương, tân tuỷ Dù màu da có khác nhau, đời có hai giống người, giống người bò bóc lột giống người bóc lột, mà có mối tình hữu thật mà thôi, tình hữu vô sản! • Lưu ý vấn đề: * Đường lối chiến lược chung cách mạng VN (phương hướng chiến lược) • Chính cương xác đònh: “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng thổ đòa cách mạng để tới xã hội cộng sản” • (cách mạng trải qua hai giai đoạn: + Cách mạng tư sản dân quyền + thổ đòa cách mạng (DCTS kiểu mới) (1) • + CMXHCN) • Mục tiêu cách mạng đánh đuổi đế quốc xâm lược đánh đổ phong kiến tay sai giành lại độc lập cho dân tộc -> rữa nỗi nhục nước • Cương lónh xác đònh rõ mối quan hệ hai giai đoạn cách mạng nói tường thành ngăn cách, kết thúc giai đoạn thứ đồng thời giai đoạn mở đầu cho giai đạn thứ hai ->Vì vậy, giai đoạn thứ giải triệt để tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn thứ hai nhiêu • Chính cương xác đònh nhiệm vụ chiến lược cách mạng: • + Đánh đế quốc • + Chống phong kiến • Căn vào mâu thuẫn xã hội để giải hai nhiệm thực xuyên suốt trình cách mạng Trong nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu, chống phong kiến thực bước • * Về lực lượng lãnh đạo cách mạng: GCCN (đây giai cấp có khả lãnh đạo cách mạng VN • Về động lực CM: tức nói tới giai cấp đònh thành công hay thất bại cách mạng Cương lónh xác đònh: động lực giai cấp CN nông dân • Lực lượng CM: (4gc) CN, ND,TTS TSDT • Về Phương pháp CM (sách lược CM): sử dụng bạo lực CM quần chúng để giành quyền Bao gồm: lực lượng trò kết hợp với đấu tranh trò LL vũ trang kết hợp với đấu tranh vũ trang • Cương lónh vạch bước bạo lực cách mạng: chưa có tình thời có tình thế, thời Tình thế: • + Nhân dân ta sống trước (không cam chòu nữa) • + kẻ thù khống chế ta Thời cơ: • + kẻ thù hoang mang quân lẫn trò • + lực lượng trung gian ngã phía cách mạng • + Lực lượng cách mạng sẵn sàng • Chính cương nêu rõ: Khi chưa có thời phải giác ngộ quần chúng, hướng dẫn quần chúng trưởng thành; • Khi có thời vấn đề quyền phải trực tiếp đặt III Ý nghĩa việc thành lập Đảng “Đảng cho ta mùa xn” Qc kú жng kú Chđ tÞch Hå ChÝ Minh “ Ngêi s¸ng lËp vµ rÌn lun §¶ng ta (1890- 1969) TT Hồ Chí Minh Kh¸i qu¸t vỊ sù ®êi cđa жng [...]... Trường và Nguyễn Tất Thành, cùng viết, và được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc Từ đây, Nguyễn Tất Thành cơng khai nhận mình là Nguyễn Ái Quốc và sử dụng tên này trong suốt 30 năm sau đó 18 90 18 95 19 11 1 919 Thời kì 19 11- 1 919 Nguyễn Ái Quốc 19 19 18 90 18 95 19 11 1 919 Thời kì 19 19 -19 23 : 18 90 18 95 19 11 1923 19 19 Nguyễn Tất Thành trên con đường đi tìm lối thốt cho dân tộc Thời kì 19 19 -19 23 : Năm 19 20, Nguyễn. .. áp, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng Người đã viết nhiều bài lên án chủ nghóa thực dân Vạch rõ mối quan hệ giữa cách mạng vô sản Pháp và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc đòa Giới thiệu cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghóa Mác – Lênin 18 90 18 95 19 11 1923 19 19 • Tháng 12 19 21, Tại Đại hội lần thứ I của Đảng Cộng sản Pháp đã chấp thuận ý kiến của NAQ thành... luyện Nguyễn Tất Thành trên con đường đi tìm lối thốt cho dân tộc Thời kì ở Trung Quốc : Cuối năm 19 24, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xơ tới Quảng Châu, lấy tên là Lý Thụy, làm phiên dịch trong phái đồn cố vấn của chính phủ Liên Xơ bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Tại QC-TQ Bác tìm gặp nhóm Tâm Tâm xã => tổ chức ra nhóm cách mạng bí mật 18 90 18 95 19 11 1923 19 19 19 24 19 27 Nguyễn Tất Thành trên con đường. .. 19 20, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó Người đi theo chủ nghĩa cộng sản Người tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp tại Tours (từ 25 đến 30 tháng 12 năm 19 20) với tư cách là đại biểu Đơng Dương của Đảng Xã hội Pháp, ơng trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng cộng sản Pháp và tách khỏi đảng Xã hội 18 90 18 95 19 11 1923 19 19 • Sau khi đọc... đường cách mạng mà nhân dân ta cần đi theo và đấu tranh chống lại những quan điểm phi vơ sản nhằm bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác Lênin 19 21- 1923 NAQ hoạt động ở ĐCS Pháp • Mốc mở đầu cho quá trình truyền bá chủ nghóa Mác – Lênin là việc Bác viết bài báo dưới tiêu đề Đông Dương đăng trên Tạp chí Cộng sản số 14 (4 -19 21) và số 15 (5 -19 21) của Đảng Cộng sản Pháp “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực,.. .Nguyễn Tất Thành trên con đường đi tìm lối thốt cho dân tộc Thời kì 19 11- 1 919 - Khi mới sang Pháp, Người có làm đơn xin được vào học tại Trường hành chính thuộc địa, nhưng khơng được chấp thuận - Đầu tháng 12 năm 19 12, Người sang Mỹ Cuối năm 19 13, Nguyễn Tất Thành rời nước Mỹ sang nước Anh làm nghề cào tuyết cho một trường học, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn - Cuối năm 19 17, Người trở lại nước. .. trong phong trào cách mạng, nhấn mạnh vai trò và vị trí lãnh đao của g/c cơng nhân, và sự cần thiết phải có một tổ chức lãnh đạo chân chính đó là ĐCS  kêu gọi các đảng cộng sản và và QTCS ủng hộ và đào tạo cán bộ, giúp đỡ các nước thuộc địa 18 90 18 95 19 11 1923 19 19 19 24 • Trong thời gian hoạt động ở Moskva, Người đã hoàn thành việc biên soạn tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” gửi sang Pari và được... nhân và phong trào yêu nước Việt Nam để cho ra đời một chính đảng của giai cấp công nhân VN • 2 Đồng chí Nguyễn i Quốc truyền bá chủ nghóa Mác – Lênin vào VN chuẩn bò về tư tưởng chính trò và tổ chức cho việc thành lập Đảng (19 21- 1930) * Sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin với thực chất tính cách mạng và khoa học của nó vào phong trào cách mạng Việt Nam và chỉ rõ con đường. .. ngày 17 - 6 đến 8 - 7 năm 19 24), Người được cử làm ủy viên Ban Phương Đơng, phụ trách Cục Phương Nam Tại đây Người đã tìm hiểu về KT, CT, XH của nước Nga xơ viết, viết nhiều bài để trình bày nhũng ý kiến của mình về cách mạng giải phóng dân tộc, về những thành tựu của nước Nga, về nguyện vọng và ý chí của nhân dân VN trong sự nghiệp cách mạng  vạch rõ mối quan hệ của hai g/c cơng nhân và nơng dân trong... phong mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng lòch sử (khủng hoảng về đường lối) • Người đã gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng quốc tế đây là công lao vó đại, lớn lao đầu tiên của Người, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua • Người đã bắt đầu gắn ngọn cờ độc lập dân tộc với CNXH Từ đây, Người mở đường cho chủ nghóa Mác – Lênin thâm nhập vào phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đường lối chương 1 nguyễn ai quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản , Bài giảng đường lối chương 1 nguyễn ai quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản , Bài giảng đường lối chương 1 nguyễn ai quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản , Nguyễn i Quốc tìm đường giải phóng dân tộc, Sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản., III. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay