mỹ thuật vẽ con vật

44 115 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:49

Bµi 22:VÏ vËt Gi¸o viªn d¹y: Dương Tiến Tuấn Thø s¸u ngµy 29 th¸ng n¨m 2010 MÜ tht Bµi 22: Giíi thiƯu bµi Mêi c¸c em tham dù trß ch¬i “ §o¸n xem vËt g×” Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? Trß ch¬i ®o¸n vËt Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? Trß ch¬i ®o¸n vËt Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? Trß ch¬i ®o¸n vËt Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? Trß ch¬i ®o¸n vËt Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? Trß ch¬i ®o¸n vËt §©y lµ g×? §©y lµ g×? Thø s¸u ngµy 29 th¸ng n¨m 2010 MÜ tht Bµi 22: VÏ vËt Quan s¸t vµ nhËn xÐt Khu chng tr¹i kh«ng hỵp vƯ sinh H×nh ¶nh ngé H×nh ¶nh ngé Tiết học kết thúc Kính chào quý thầy cô, chào em học sinh XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH Đà THAM DỰ TIẾT HỌC [...]... Nh÷ng con vËt gièng hay kh¸c nhau? Kh¸c nhau vỊ ®Ỉc ®iĨm riªng,mµu Tut qu¸! s¾c… Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2010 MÜ tht Bµi 22: VÏ con vËt Quan s¸t vµ nhËn xÐt H­íng dÉn c¸ch vÏ B­íc 1: VÏ phÇn chÝnh - ®Çu, th©n B­íc 2:VÏ chi tiÕt(m¾t,tai,mâm,ch©n,®u«i) B­íc 3:VÏ thªm h×nh ¶nh phơ cho sinh ®éng B­íc 4:VÏ mµu hoµn chØnh bµi vÏ Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2010 MÜ tht Bµi 22: VÏ con vËt Quan... cho sinh ®éng B­íc 4:VÏ mµu hoµn chØnh bµi vÏ Tranh vÏ cđa häc sinh Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2010 MÜ tht Bµi 22: VÏ con vËt Quan s¸t vµ nhËn xÐt H­íng dÉn c¸ch vÏ Thùc hµnh Nhận xét, đánh giá Các em nhận xét bài theo các u cầu sau: 1 Bố cục hình vẽ( cân đối với tờ giấy) 2 Hình dáng con vËt râ ®Ỉc ®iĨm 3 Các hình ảnh phụ( làm cho tranh sinh động) 4 Màu sắc tươi sáng( có đậm, có nhạt) Các em tìm bài
- Xem thêm -

Xem thêm: mỹ thuật vẽ con vật , mỹ thuật vẽ con vật , mỹ thuật vẽ con vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay