HÀM số bậc NHẤT

22 104 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

Môn: ại số - Lớp C1 a,Cho hàm số y = f(x) = 2x +1, chứng minh hàm số đồng biến R b,Cho hàm số y = g(x) = -2x +1,hãy chứng minh hàm số nghch biến R giải: y gọi hàm số biến x? C2LờiKhi a) Xét: y = f(x) = 2x + Trả lời: y gọi hàm số biến x khi: Cho biến x lấy hai giá trị x1 x2 (thuộc R) cho : x1 < x2 + y phụ thuộc vào x Vì : x1 < x2 2x1 < 2x2 2x1 + < 2x2 + hay f(x1) < f(x2) + Với giá trị x xác định giá trị tư Vậy hàm số y = f(x) = 2x + 1đồng biến R b) Xét: y = g(x) = -2xơng + ứng y Xác định tính (Đ), sai (S) khẳng định sau: C3 Cho biến x lấy hai giá trị x1 x2 (thuộc R) cho : x1 < x2 1) Cho hàm số y = f(x) = 4x + f (-1) = Đ Chosốy y= =g(x) g (3) - 2x2 - 2x1 + > - 2x2 + hay g(x1) > g(x2) 3) Cho y = h(x) hàm số nghịch biến R h (-3) > h (- 4) S Tiết:23 HM S BC NHT Khỏi nim v hm bc nht Bi toỏn: Mt ụtụ ch khỏch i t bn xe phớa nam H Ni vo Hu vi tc trung bỡnh 50km/h Hi sau t gi xe ụtụ cỏch trung tõm H Ni bao nhiờu kilụmột ? Bit rng bn xe phớa nam cỏch trung tõm H Ni km Trung tõm HU H NI km BN XE 50 t ?1 Hãy điền vào chỗ trống () cho 50 (km) Sau 1giờ, ôtô : 50t (km) Sau t giờ, ôtô : Sau t gi, ụtụ cỏch trung tõm H Ni l: S = 50t + (km) Tiết:23 HM S BC NHT Khỏi nim v hm bc nht Bi toỏn: Mt ụtụ ch khỏch i t bn xe phớa nam H Ni vo Hu vi tc trung bỡnh 50km/h Hi sau t gi xe ụtụ cỏch trung tõm H Ni bao nhiờu kilụmột ? Bit rng bn xe phớa nam cỏch trung tõm H Ni km Trung tõm HU H NI km BN XE 50 t ?1 Hãy điền vào chỗ trống () cho 50 (km) Sau 1giờ, ôtô : 50t (km) Sau t giờ, ôtô : Sau t gi, ụtụ cỏch trung tõm H Ni l: S = 50t + (km) HM S BC NHT Tiết:23 Khỏi nim v hm bc nht Định nghĩa : Hàm số bậc hàm số cho công thức : y = ax + b Trong đó: a, b số cho trước a0 Chú ý: - Khi b = hàm số bậc có dạng : y = ax ?2 Tính giá trị tương ứng s cho t giá trị 1h, 2h, 3h, 4h? t s = 50t + 58 108 158 208 s có l hm số t không ? Vì Ta thay s y, thay t x, ta có công thức ? y = 50x +8 Ta thay 50 a, thay b, ta có công thức nào? y = ax +b (a 0) HM S BC NHT Tiết:23 Khỏi nim v hm bc nht Trong hàm số sau, hàm số hàm bậc ? Vì ? Nếu hàm số bậc Định nghĩa : Hàm số bậc nhất xác định a;b hàm số cho công thức : y = ax + b Trong đó: a, b số cho trước a0 Khi b = hàm số có dạng : y = ax A) y = -5x B) y = - 0,5x a = -5; b = a = - 0,5; b = C) y = x D) y = 2x2 + E ) y = 2( x 1) + y = 2x + a = 2, b = + HM S BC NHT Tiết:23 Khỏi nim v hm bc nht Định nghĩa : Hàm số bậc hàm số cho công thức : y = ax + b Trong đó: a, b số cho trước a0 2.Tính chất - Hàm số bậc xác định với R sau: Cho giá hàmtrịsốx bậc Và có tínhy= chất f(x)sau = 2x + a) Đồng biến trên=R,-2x khi+a1> y= g(x) b) Nghịch trênbiến, R, khinghịch a < biến Hãy xét tínhbiến đồng chúng R ? Hãy điền hoàn chỉnh bảng sau: Hàm số bậc a Tính đồng biến, nghịch biến y = 2x + đồng biến y = -2x + -2 nghịch biến Hàm số bậc y = ax + b xác định với giá trị x ? đồng biến , nghịch biến nào? HM S BC NHT Tiết:23 Xác định tính đồng biến, nghịch biến Khỏi nim v hm bc nht hàm số bậc sau Định nghĩa : Hàm số bậc x đây: a) y = -4 x + b) y = hàm số cho công thức : Giải: a) Hàm số bậc y = -4x + có a = -4 < Trong đó: a, b số cho trư nên hàm số nghịch biến y = ax + b ớc ; a 2.Tính chất Tổng quát Hàm số bậc y = ax + b xác định với giá trị x thuộc R có tính chất sau: a) Đồng biến R, a > b) Nghịch biến R, a < b) Hàm số bậc y = x có a = > nên hàm số đồng biến ?4 Cho ví dụ hàm số bậc trường hợp sau: a) Hàm số đồng biến b) Hàm số nghịch biến Củng cố Làm để nhận biết hàm số hàm số bậc ? Hàm số bậc hàm số có dạng y = ax + b (a, b số cho trước a 0) để kiểm tra tính đồng biến, nghịch biến hàm Làm số bậc y = ax + b ? Hàm số bậc y = ax + b - Đồng biến a > - Nghịch biến a < Hướng dẫn nhà - Học định nghĩa, tính chất hàm bậc - Làm tập: 8; ; 10; 11; 12; 13; 14/ SGK trang 48 - Làm tập : 10, 11, 12, 13 / SBT trang 57 Hướng dẫn nhà - Học định nghĩa, tính chất hàm bậc - Làm tập: 8; ; 10; 11; 12; 13; 14/ SGK trang 48 - Làm tập : 10, 11, 12, 13 / SBT trang 57 * 50 30 40 10 20 70 80 60 Đội * * * * * Đội 50 40 20 10 80 70 60 30 Hàm số y = mx + ( m tham số) hàm số bậc khi: A B Hết m m C D Đáp án Đúng: m m = C Đáp án Hàm số y = mx2 + (m-1)x +5 ( m tham số) hàm số bậc khi: A m B C D Đáp án Đúng: m m Hết m = d Đáp án Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + (m tham số) không hàm số bậc A B Hết C D Đáp án Đúng: m> m< m m = D Đáp án Hàm số bậc y = (m 4)x m + (m tham số) nghịch biến R : m >4 A m6 C m f(b) A Hết f(a) = f(b) B f(a) < f(b) C Kết khác D Đáp án Đúng: A Đáp án chúc mừng bạn mang cho đội 10 điểm may mắn Chúc mừng bạn mang cho đội 10 điểm may mắn Chỳc mng! Bn ó mang v cho i 10 im ! Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh [...]... tính chất của hàm bậc nhất - Làm bài tập: 8; 9 ; 10; 11; 12; 13; 14/ SGK trang 48 - Làm bài tập : 10, 11, 12, 13 / SBT trang 57 1 2 3 4 5 6 7 8 * 50 30 40 10 20 70 80 60 Đội 1 * * * * * Đội 2 50 40 20 10 80 70 60 30 Hàm số y = mx + 5 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi: A B Hết giờ 0 m 0 m C D Đáp án Đúng: m 0 m = 0 C Đáp án Hàm số y = mx2 + (m-1)x +5 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi: A m... Đáp án Đúng: 1 0 m 1 m Hết giờ m = 0 d Đáp án Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm số bậc nhất khi A B Hết giờ C D Đáp án Đúng: m> 2 m< 2 m 2 m = 2 D Đáp án Hàm số bậc nhất y = (m 4)x m + 1 (m là tham số) nghịch biến trên R khi : m >4 A m6... m6 C m f(b) A Hết giờ f(a) = f(b) B f(a) < f(b) C Kết quả khác D Đáp án Đúng: A Đáp án chúc mừng bạn đã mang về cho đội mình 10 điểm may mắn Chúc
- Xem thêm -

Xem thêm: HÀM số bậc NHẤT , HÀM số bậc NHẤT , HÀM số bậc NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay