bài giảng kinh tế quốc tế chương 1 TỔNG QUAN về KINH tế QUỐC tế

12 72 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ Chương I TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ Chương I NỘI DUNG CHÍNH Đối tượng nội dung môn học KTQT Sự phát triển quan hệ KTQT ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC KTQT 1.1 Một số khái niệm - Quan hệ kinh tế - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất CHƯƠNG I (tiếp) 1.2 Sự đời quan hệ KTQT + Sự phát triển LLSX dẫn đến đời quan hệ KTQT lĩnh vực khác + Sự phát triển KHCN + Sự phát triển giao thông vận tải + Sự phát triển cách mạng thông tin CHƯƠNG I (tiếp) 1.3 Đối tượng nội dung nghiên cứu môn học KTQT a Đối tượng nghiên cứu: Khoa học KTQT nghiên cứu vấn đề phân phối, sử dụng nguồn lực quốc gia thông qua trao đổi quốc tế yếu tố sản xuất nhằm đạt cân đối cung - cầu yếu tố KTTG CHƯƠNG I (tiếp) b Nội dung khoa học KTQT - Nghiên cứu tượng, trình kinh tế diễn lĩnh vực trao đổi quốc tế hàng hóa, dịch vụ, vốn, - Nghiên cứu xu hướng, đặc điểm phát triển nhân tố tác động đến phát triển KTTG TTTG - Nghiên cứu sách biện pháp kinh tế chủ thể tham gia CHƯƠNG I (tiếp) Sự phát triển mối quan hệ KTQT 2.1 Các hình thức quan hệ KTQT - Thương mại quốc tế: + Thương mại hàng hóa quốc tế + Thương mại dịch vụ quốc tế - Trao đổi quốc tế yếu tố sản xuất: + Trao đổi quốc tế vốn + Trao đổi quốc tế KHCN + Trao đổi quốc tế sức lao động CHƯƠNG I (tiếp) 2.2 Sự phát triển quan hệ KTQT - Hình thức ngày phong phú đa dạng - Phạm vi, không gian ngày rộng - Trình độ ngày cao Tất hướng phát triển thể rõ chương Chương (tiếp) Các học thuyết KT trao đổi quốc tế Học thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith Học thuyết lợi tương đối David Ricardo Học thuyết chi phí hội Haberler Học thuyết mô hình chuẩn TMQT Heckscher - Ohlin (H-O) HẾT CHƯƠNG I Quan hệ KTQT Quan hệ KTĐN Lào Việt Nam Mỹ EU IMF, WB, [...]...HẾT CHƯƠNG I Quan hệ KTQT Quan hệ KTĐN Lào Việt Nam Mỹ EU IMF, WB,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng kinh tế quốc tế chương 1 TỔNG QUAN về KINH tế QUỐC tế , bài giảng kinh tế quốc tế chương 1 TỔNG QUAN về KINH tế QUỐC tế , bài giảng kinh tế quốc tế chương 1 TỔNG QUAN về KINH tế QUỐC tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay