đường kính và dây của đường kính

12 79 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

V GD T TRNG THCS văn lang Lớp: Hỡnh hc KIM TRA BI C Điền vào chỗ có dấu (.)để đợc kết luận nhỏ tng 1/ di mt cnh ca tam giỏc luụn ln hn v hiu hai cnh cũn li 2/ ng trung tuyn ng vi cnh ỏy ca mt tam giỏc trung trc cao ng , cõn ng thi l ng , phõn giỏc ca tam giỏc ú ng Cho ng tron tõm O, ban kinh R , dõy AB Hỡnh a A Cõu hoi : Cho ng tron tõm O, ban kinh R Trong cac dõy AC, AB, AD , AM cua ng tron, dõy no ln nhõt ? nú cú di bng bao nhiờu so vi R ? B C A * R B D A Hỡnh b B M Hình c Tit 22 Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờnga,Bài toán: Gọi AB dây đờng tròn (O;R) Chứng minh rằng: AB 2R kính dây a,Bài toán: b,Định lí 1: Sgk(103) Trong dây đờng tròn, dây lớn đờng kính Giải Trờng hợp dây AB đờng kính: R A B O Ta có: AB = 2R Trờng hợp dây AB không đờng kính: Xét tam giác AOB, ta có: AB < OA+OB (BĐT tam giác) hay AB < R+R = 2R A Vậy : AB 2R Qua toán em cho biết:Trong dây ng kớnh v dõy đờng tròn, dây cũn l mi quan h gỡ khỏc? dây lớn nhất? B R O Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờnga,Bi toan : Cho đờng tròn (O;R) đờng kính AB vuông góc với CD I Chứng minh I kính dây a,Bài toán1: b,Định lí 1: Sgk(103) Quan hệ vuông góc đờng kính dây Định lí2: SGK (103) Trong mt ờng trũn, đờng kính vuông góc với mt Cú dây2 qua THđisy ratrung điểm dâyy + CD l ng kớnh + CD khụng l ng kớnh trung điểm CD C Giải: + Trng hp CD l ng kớnh CD l ng kớnh thỡ A O I B I O IC = ID = R (1) +Trng hp CD khụng l ng kớnh Ta có COD cân O (vì OD=OC=R) đ ờng cao OI vừa trung tuyến => IC=ID D C A O I D Vậy I trung điểm CD ? Hãy phát biểu lời kết toán trên? B Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờng kính dây a,Bài toán1: b,Định lí 1: Sgk(103) ?1: Hóy a mt vớ d chng t rng ng kớnh i qua trung im ca mt dõy cú th khụng vuụng gúc vi dõy y Quan hệ vuông góc đờng kính dây VD: ng kớnh i qua trung im ca mt dõy i qua tõm cú th khụng vuụng gúc vi dõy y Định lí2: SGK (103) Nulíng Định 3: SGKkớnh (103)i qua Trong t ca ờng mt trũn,dõy trung m im đkhụng ờng kính tõm qua thỡcú trung i qua điểm dây không vuụng gúc vi dõy y qua tâm?thì vuông góc với khụng dây Bai toan : Cho đờng tròn (O;R) đờng kính AB i qua trung im I ca CD Chứng minh AB CD C C A B A O i B O Giải: D D gi I l trung im ca CD ID = IC Nờn OI l ng trung tuyn ca tam giỏc OCD OCD cõn ( vỡ OC=OD=R) Suy OI cng l ng cao OI CD Hay AB CD ( ĐPCM) Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờng kính dây a,Bài toán1: b,Định lí 1: Sgk(103) Quan hệ vuông góc đờng kính dây Định lí2: SGK (103) Định lí3: SGK (103) ?2 :Bit OA=13cm, AM=MB,OM=5cm.Tớnh AB? Giải: AM = MB(GT) m AB khụng i qua A tõm O OM AB p dng ng lý Pi ta go vo tam giỏc vuụng AOM Ta cú: AM2= OA2- OM2=132 -52= 144 =122 AM = 12 AB = 12.2 = 24(cm) O M B Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờng kính dây a,Bài toán1: b,Định lí 1: Sgk(103) Quan hệ vuông góc đờng kính dây Định lí2: SGK (103) Định lí3: SGK (103) BT1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: đờng kínhlà Trong dây đờng tròn dây lớn vuông góc vi Trong đờng tròn đờng kính dõy qua trung điểm dây Trong đờng tròn đờng kính qua trung qua tâm Thỡ vuụng gúc vi điểm dây dõy y BT2:Phát biểu sau sai A Đờng kính qua trung điểm dây vuông góc với dây B.Đờng kính vuông góc với dây qua trung điểm dây C.Đờng kính qua trung điểm dây(không đờng kính)thì vuông góc với dây 1.Bi 10 trang104 SGK: Lỡ gii: A a/ Gi O l trung im cnh BC D Suy OB = OC = BC (1) 20 BCD : D = 90 ( gt ) Suy OD = BC (2) (theo tớnh cht trung tuyn ng vi cnh huyn ca tam giỏc vuụng) CMTT OE = BC (3) E C B T (1); (2); (3) suy BO = CO = DO = EO = O BC Suy im B, E, D, C cựng thuc mt ng trũn (pcm) b/ Xột (O) ng kớnh BC cú DE l dõy khụng i qua tõm O v BC l ng kớnh nờn theo nh lý va hc ta suy ra:DE < BC (pcm) Tit 22: NG KNH V DY CA NG TRềN so sánh độ dài đờng kính dây a,Bài toán1: b,Định lí 1: Sgk(103) Quan hệ vuông góc đờng kính dây Định lí2: SGK (103) Định lí3: SGK (103) Dặn dò VNH Hóy nắm cách so sanh di cua ng kinh v dõy -Nắm cac nh lý v quan h vuụng gúc gia ng kinh v dõy -Bi V nh: hc bi SGK /102-103 BTVN :15,16,17,18,19/147-148 SBT [...]...Tiết 22: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 1 so s¸nh ®é dµi cña ®êng kÝnh vµ d©y a,Bµi to¸n1: b,§Þnh lÝ 1: Sgk(103) 2 Quan hÖ vu«ng gãc gi÷a ®êng kÝnh vµ d©y §Þnh lÝ2: SGK (103) §Þnh lÝ3: SGK (103) DÆn dß VỀNHÀ Hãy n¾m ch¾c c¸ch so sánh độ dài của đường kính và dây -N¾m ch¾c các định lý về quan hệ vuông góc giữa đường kinh và dây -Bài tập Về nhà: học bài SGK /102-103
- Xem thêm -

Xem thêm: đường kính và dây của đường kính , đường kính và dây của đường kính , đường kính và dây của đường kính , so s¸nh ®é dµi cña ®­êng kÝnh vµ d©y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay