Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 các biện pháp phi thuế quan NTMS

45 129 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

2 Các biện pháp phi thuế quan (NTMs) 2.1 Khái niệm: a Định nghĩa: Các biện pháp phi thuế quan (NTMs-Non tariff measures) biện pháp CP thuế quan thực tế làm hạn chế ngăn cấm việc nhập xuất hay nhiều quốc gia Biện pháp phi thuế quan (NTMs) Hàng rào phi thuế quan (NTBs) Các biện pháp phi thuế quan (NTMs) 2.1 Khái niệm: b Ưu, nhược điểm: Ưu điểm: - Phong phú hình thức - Đáp ứng nhiều mục tiêu - Nhiều công cụ chưa đưa vào đàm phán cắt giảm loại bỏ Nhược điểm: - Không rõ ràng khó dự đoán - Nhà nước không thu thu lợi ích tài - Quản lý khó khăn tốn 2.2 Các rào cản phi thuế quan (NTBs) Nhóm 1: Các biện pháp hạn chế định lượng Nhóm 2: Các biện pháp tương đương thuế quan Nhóm 3: Quyền kinh doanh DN Nhóm 4: Các biện pháp kỹ thuật Nhóm 5: Các biện pháp ĐT liên quan đến TM Nhóm 6: Các biện pháp liên quan đến hoạt động DV Nhóm 7: Các biện pháp quản lý hành Nhóm 8: Các biện pháp bảo vệ TM tạm thời 2.2.1 Nhóm 1: Các biện pháp hạn chế định lượng (Quantitative Restrictions - QRs) Là quy định nước số lượng hay giá trị hàng hoá xuất hay nhập từ thị trường - Có tính chất bảo hộ cao WTO yêu cầu loại bỏ Gồm biện pháp chính: a-Cấm NK: b-Hạn ngạch NK: c-Giấy phép NK: - a-Cấm NK (Import Prohibitions): Mục đích: - Bảo đảm An ninh quốc gia - Bảo vệ đạo đức xã hội - Bảo vệ sức khỏe người, động thực vật - Đảm bảo cân Cán cân TTQT - Việt Nam: bảo hộ SX nước Là biện pháp hạn chế NK mạnh b-Hạn ngạch NK (Import Quota) Khái niệm: Là quy định Nhà nước số lượng hay giá trị hàng hoá NK nói chung từ thị trường định đó, khoảng thời gian định (thường năm) Phân loại: - - Hạn ngạch có quy định thị trường/Hạn ngạch không quy định thị trường Hạn ngạch số lượng/hạn ngạch giá trị b-Hạn ngạch NK (Import Quota) Là hình thức thuộc hệ thống giấy phép không tự động Thường tính toán công bố hàng năm dựa cở nhu cầu nước số yếu tố khác Mục đích hạn ngạch: - Bảo hộ SX nước - Sử dụng có hiệu quỹ ngoại tệ - Thực cam kết CP với nước Việt Nam không sử dụng hạn ngạch Tác động hạn ngạch: S P Pd=Pw (1+t%) a b c d D q1 q3 q4 q2 Q Tác động phối hợp hạn ngạch thuế quan: S P P1=Pw (1+t%) P2: giá sau có thuế NK hạn ngạch NK P2 P1 a C1 b c2 d Pw D q1 q3 q4 q2 Q 2.2.5 Nhóm 5: Các biện pháp Đầu tư liên quan đến thương mại (Trade-related Investment Measures) a- Yêu cầu tỷ lệ nội địa hoá b- Yêu cầu tỷ lệ XK bắt buộc c- Yêu cầu phát triển nguồn nguyên liệu nước d- Yêu cầu cân đối TM e- Yêu cầu cân đối ngoại hối 2.2.6 Nhóm 6: Quản lý điều tiết NK thông qua hoạt động dịch vụ a Dịch vụ phân phối b Dịch vụ tài chính, ngân hàng - Hạn chế giao dịch toán - Hạn chế sử dụng ngoại tệ - Đảm bảo kết hối lượng ngoại tệ - Quản lý vay ngoại tệ: c Các dịch vụ khác: Giám định hàng hoá, dịch vụ vận tải, dịch vụ khai báo tính thuế hải quan 2.2.7 Nhóm 7: Các biện pháp quản lý hành (Administrative Protection) a b c d e Đặt cọc NK (Import Deposit Schemes): Hàng đổi hàng (Barter) Thủ tục hải quan (Customs Procedures) Mua sắm Chính phủ (Government Procurement) Qui tắc xuất xứ (Rules of Origin) 2.2.8 Nhóm 8: Các biện pháp tự vệ tạm thời (Provisional Safeguard Measures) a- Các biện pháp đối kháng, chống trợ cấp: (Countervailing Measures) b- Các biện pháp chống bán phá giá (Anti-dumping Measures) c- Biện pháp chống phân biệt đối xử (Anti-discriminating Measures) 2.2.8 Nhóm 8: Các biện pháp tự vệ tạm thời (Provisional Safeguard Measures) a- Các biện pháp đối kháng, chống trợ cấp: - Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng năm 2004 - Nghị định 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 Cỏc hỡnh thc tr cp (iu 3, PL22) CP hoc c quan ca CP chuyn cho t chc, cỏ nhõn di hỡnh thc cp vn, chuyn giao c phn, cho vay vi lói sut u ói hoc bo lónh c vay vi lói sut thp hn khụng cú bo lónh ny CP hoc c quan ca CP b qua hoc khụng thu nhng khon thu m t chc, cỏ nhõn cú ngha v phi np CP hoc c quan ca CP cung cp hng hoỏ, dch v khụng phi l c s h tng chung hoc mua hng húa, dch v vo vi giỏ cao v bỏn cho t chc, cỏ nhõn vi giỏ thp hn giỏ th trng CP hoc c quan ca CP úng gúp tin vo mt c ch ti tr, giao hoc lnh cho mt t chc t nhõn thc thi mt hay nhiu hỡnh thc quy nh ti cỏc khon 1, v iu ny Cỏc khon tr cp khỏc khụng thuc cỏc hỡnh thc tr cp quy nh ti cỏc khon 1, 2, v iu ny c xỏc nh mt cỏch cụng bng, hp lý v khụng trỏi vi thụng l QT Cỏc bin phỏp chng tr cp (iu 4, PL22) p dng thu chng tr cp Chp nhn cam kt ca t chc, cỏ nhõn hoc ca Chớnh ph nc hoc vựng lónh th sn xut, xut khu vi c quan nh nc cú thm quyn ca Vit Nam v vic t nguyn chm dt tr cp, gim mc tr cp, cam kt iu chnh giỏ xut khu hoc ỏp dng cỏc bin phỏp thớch hp khỏc iu kin ỏp dng bin phỏp chng tr cp (iu 6, PL22) Hng húa nhp khu c xỏc nh cú tr cp theo quy nh ti iu ca Phỏp lnh ny; (Mc tr cp khụng ỏng k l mc tr cp thp hn 1% tr giỏ sn phm) Hng hoỏ nhp khu l nguyờn nhõn gõy hoc e da gõy thit hi ỏng k cho ngnh sn xut nc - Thit hi ỏng k cho ngnh sn xut nc l tỡnh trng suy gim ỏng k hoc kỡm hóm tng trng v sn lng, mc giỏ, mc tiờu th hng húa, li nhun, tc phỏt trin sn xut, vic lm ca ngi lao ng, u t v cỏc ch tiờu khỏc ca ngnh sn xut nc hoc l tỡnh trng dn n khú khn cho vic hỡnh thnh mt ngnh sn xut nc - e da gõy thit hi ỏng k cho ngnh sn xut nc l kh nng trc mt, rừ rng v chng minh c s gõy thit hi ỏng k cho ngnh SX nc 2.2.8 Nhóm 8: Các biện pháp tự vệ tạm thời (Provisional Safeguard Measures) b- Các biện pháp chống bán phá giá - Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng năm 2004 - Nghị định 90/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 Xỏc nh hng hoỏ b bỏn phỏ giỏ NK vo Vit Nam Hng hoỏ ú c bỏn vi giỏ thp hn giỏ thụng thng ca hng húa nhp khu vo VN (l giỏ cú th so sỏnh c ca hng hoỏ tng t ang c bỏn trờn th trng ni a ca nc hoc vựng lónh th xut khu theo cỏc iu kin thng mi thụng thng) Trong trng hp khụng cú hng hoỏ tng t c bỏn trờn th trng ni a ca nc hoc vựng lónh th xut khu hoc cú hng hoỏ tng t c bỏn trờn th trng ni a ca nc hoc vựng lónh th xut khu nhng vi lng, s lng hoc tr giỏ hng húa khụng ỏng k thỡ giỏ thụng thng ca hng hoỏ nhp khu vo Vit Nam c xỏc nh theo mt hai cỏch sau õy: a) Giỏ cú th so sỏnh c ca hng hoỏ tng t ca nc hoc vựng lónh th xut khu ang c bỏn trờn th trng mt nc th ba cỏc iu kin thng mi thụng thng; b) Giỏ thnh hp lý ca hng hoỏ cng thờm cỏc chi phớ hp lý khỏc v li nhun mc hp lý, xột theo tng cụng on t sn xut n lu thụng trờn th trng ca nc hoc vựng lónh th xut khu hoc nc th ba Cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ p dng thu chng bỏn phỏ giỏ Cam kt v cỏc bin phỏp loi tr bỏn phỏ giỏ ca t chc, cỏ nhõn sn xut, xut khu hng húa b yờu cu ỏp dng bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ vi c quan nh nc cú thm quyn ca VN hoc vi cỏc nh sn xut nc nu c c quan nh nc cú thm quyn ca Vit Nam ng ý iu kin ỏp dng bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ Hng hoỏ b bỏn phỏ giỏ vo Vit Nam v biờn bỏn phỏ giỏ phi c xỏc nh c th; Vic bỏn phỏ giỏ hng hoỏ quy nh ti khon iu ny l nguyờn nhõn gõy hoc e da gõy thit hi ỏng k cho ngnh sn xut nc * Tự vệ Nk hàng hoá nước vào VN PL số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002 tự vệ nhập hàng hoá nước vào Việt Nam Có hiệu lực từ 1/9/2002 Nguyờn tc ỏp dng cỏc bin phỏp t v Cỏc bin phỏp t v c ỏp dng phm vi v mc cn thit nhm ngn nga hoc hn ch thit hi nghiờm trng cho ngnh sn xut nc v to iu kin ngnh sn xut ú nõng cao kh nng cnh tranh Vic ỏp dng cỏc bin phỏp t v phi cn c vo kt qu iu tra cụ thể, tr trng hp ỏp dng cỏc bin phỏp t v tm thi Cỏc bin phỏp t v c ỏp dng trờn c s khụng phõn bit i x v khụng ph thuc vo xut x hng hoỏ Bin phỏp t v tm thi ch c ỏp dng di hỡnh thc thu nhp khu theo quy nh ca Lut thu xut khu, thu nhp khu Định hướng sử dụng công cụ quản lý, điều hành NK: Thuế quan: xu hướng chung phải giảm dần, đảm bảo rõ ràng, minh bạch không gây cản trở TM Các NTMs: xu hướng chung chuyển từ biện pháp mang tính hạn chế định lượng trực tiếp sang biện pháp tinh vi để bảo hộ SX nước Tranh thủ, tận dụng ngoại lệ WTO dành cho nước phát triển việc sử dụng NTMs [...]... Measures) a- Các biện pháp đối kháng, chống trợ cấp: (Countervailing Measures) b- Các biện pháp chống bán phá giá (Anti-dumping Measures) c- Biện pháp chống phân biệt đối xử (Anti-discriminating Measures) 2.2.8 Nhóm 8: Các biện pháp tự vệ tạm thời (Provisional Safeguard Measures) a- Các biện pháp đối kháng, chống trợ cấp: - Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 - Nghị định 89/ 2005/NĐ-CP... ổn giá và khối lượng của các mặt hàng có khả năng ảnh hưởng đến cân đối lớn của nền KT ở Việt Nam thì ntn? - Trước năm 198 6, thực hiện nguyên tắc: Nhà nước độc quyền về ngoại thương và các hoạt động KTĐN - ĐH Đảng VII + Hiến pháp 199 2: không đề cập nguyên tắc trên nữa - NĐ33/CP ngày 19- 4- 199 4: 4 điều kiện: Thành lập; Vốn; Ngành hàng; Nhân sự; - NĐ 57/ 199 8/NĐ-CP ngày 31-7- 199 8: bỏ 2 điều kiện về Vốn... được bãi bỏ theo NĐ 89/ CP ra ngày 15/12/ 199 5, bắt đầu có hiệu lực từ 1/2/ 199 6 - QĐ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001: một số hàng hoá chịu sự quản lý bằng cấp giấy phép của Bộ TM và các Bộ chuyên ngành (7) Danh mục các sản phẩm bị quản lý bằng QRs 199 8 (9) Dầu mỏ Đường Phân bón Thép Ximăng/Clinker Thủy tinh Xe máy Ô tô Giấy 199 9 (17) Dầu mỏ Đường Phân bón Thép Ximăng/Clinker 2000 (9) Dầu mỏ Đường 2001... ngoại tệ: c Các dịch vụ khác: Giám định hàng hoá, dịch vụ vận tải, dịch vụ khai báo và tính thuế hải quan 2.2.7 Nhóm 7: Các biện pháp quản lý hành chính (Administrative Protection) a b c d e Đặt cọc NK (Import Deposit Schemes): Hàng đổi hàng (Barter) Thủ tục hải quan (Customs Procedures) Mua sắm của Chính phủ (Government Procurement) Qui tắc xuất xứ (Rules of Origin) 2.2.8 Nhóm 8: Các biện pháp tự vệ... động TC khác: b- Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) Là các biện pháp nhằm: Đảm bảo an toàn thực phẩm cho con người và động vật Bảo vệ sức khoẻ con người khỏi những loài động/ thực vật mang bệnh Bảo vệ động/ thực vật khỏi các loại côn trùng và bệnh tật Bảo vệ quốc gia khỏi sự thâm nhập và lan truyền các dịch bệnh, loài gây hại Thường là các quy định về:... (Surcharge) - Danh mục chịu phụ thu thường không cố định (SGK) - Phụ thu không được WTO công nhận là hợp pháp nếu như mức thu này khác với mức thu đối với các sản phẩm nội địa - Theo biểu thuế NK ưu đãi mới từ 1 -9- 2003: phụ thu chênh lệch giá đã được thay bằng thuế NK 2.2.3 Nhóm 3: Các biện pháp liên quan tới DN a-Quyền kinh doanh XNK (Trading Rights) - Dành cho một số Cty được tiến hành XNK một số mặt... của các container đó 2.2.5 Nhóm 5: Các biện pháp Đầu tư liên quan đến thương mại (Trade-related Investment Measures) a- Yêu cầu về tỷ lệ nội địa hoá b- Yêu cầu về tỷ lệ XK bắt buộc c- Yêu cầu về phát triển nguồn nguyên liệu trong nước d- Yêu cầu về cân đối TM e- Yêu cầu về cân đối ngoại hối 2.2.6 Nhóm 6: Quản lý điều tiết NK thông qua các hoạt động dịch vụ a Dịch vụ phân phối b Dịch vụ tài chính, ... định của WTO ntn? - Điều XI GATT/ 199 4: không cho phép các nước sử dụng hạn ngạch để hạn chế NK - Điều XVIII GATT/ 199 4: cho phép sử dụng trong trường hợp đặc biệt (ngoại lệ): + Khắc phục sự khan hiếm trầm trọng về lư ơng thực, thực phẩm, sản phẩm thiết yếu + Bảo vệ cán cân thanh toán + Điều kiện của các nước đang phát triển: Sự giống nhau và khác nhau giữa thuế quan và hạn ngạch? Giống nhau: - Cùng... vật Sứ, Xút ăn da, Xe đạp, Dầu thực vật, Nhựa, Bao bì nhựa Nguồn: Trích Báo cáo Đánh giá tác động KT của VN-US BTA 2002 của CIEM và Dự án STAR 2.2.2 Nhóm 2: Các biện pháp tương đương thuế quan (Para-tariff measures) a Trị giá tính thuế hải quan (Customs Valuation): Hiệp định về thực hiện Điều 7 của GATT : Trị giá giao dịch (Transaction value) Trị giá giao dịch của hàng đồng nhất (Transaction value... - Điều kiện vệ sinh công nghiệp; - Hàm lượng các chất có trong sản phẩm, v.v - DM nông sản thường có các quy định SPS: 1- Rau quả tươi 2- Thịt và các sản phẩm thịt 3- Sản phẩm sữa 4- Các loại thực phẩm chế biến Phân biệt SPS và TBT Quy định về Thuốc trừ sâu SPS Quy định về dư lượng còn lại trong thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật TBT Quy định liên quan đến chất lượng hay tính hiệu quả của sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 các biện pháp phi thuế quan NTMS , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 các biện pháp phi thuế quan NTMS , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 9 các biện pháp phi thuế quan NTMS , Các biện pháp phi thuế quan (NTMs)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay