Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

256 137 0
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

i giáo dục đào tạo tài học viện tài đinh hoài nam HON THIN H THNG KIM SOT NI B TI CC DOANH NGHIP TRONG TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH LUN N TIN S KINH T hà nội - 2016 ii giáo dục đào tạo tài học viện tài đinh hoài nam HON THIN H THNG KIM SOT NI B TI CC DOANH NGHIP TRONG TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH Chuyờn ngnh : K toỏn Mó s : 62.34.03.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS Cao Tn Khng TS Phựng Th oan hà nội - 2016 v MC LC LI CAM OAN .i LI CM N .iv MC LC .v DANH MC CC CH VIT TT viii DANH MC S .x DANH MC BNG BIU .x CHNG 1: Lí LUN CHUNG V H THNG KIM SOT NI B V H THNG KIM SOT NI B TRONG CC DOANH NGHIPTHEO Mễ HèNH CễNG TY M - CễNG TY CON 14 1.1 Chc nng kim soỏt qun lý v nhng chung v kim soỏt ni b cỏc doanh nghip 14 1.1.1 Chc nng kim soỏt qun lý 14 1.1.2 Nhng chung v kim soỏt ni b doanh nghip 18 1.2 H thng kim soỏt ni b doanh nghip 22 1.2.1 Khỏi quỏt v h thng kim soỏt ni b 22 1.2.2 Cỏc b phn cu thnh h thng kim soỏt ni b 24 1.2.3 Khỏi quỏt v ri ro v qun tr ri ro doanh nghip, mi quan h gia h thng kim soỏt ni b vi qun tr ri ro doanh nghip 33 1.3 H thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m cụng ty 37 1.3.1 Khỏi quỏt chung v doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty 37 1.3.2 c im c bn ca h thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty 41 1.4 Kinh nghim quc t v thit lp v hnh h thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty 50 1.4.1 Kinh nghim v h thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty mt s quc gia 50 1.4.2 Bi hc kinh nghim thit lp v hnh h thng kim soỏt ni b cỏc doanh nghip theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty Vit Nam 58 CHNG 2: THC TRNG H THNG KIM SOT NI B TI CC DOANH NGHIP TRONG TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH 61 vi 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin, c im chớnh v cỏc ri ro trng yu ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 61 2.1.1 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 61 2.1.2 c im chớnh ca cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th nh hng n h thng KSNB 64 2.1.3 Cỏc ri ro cú nh hng trng yu n cỏc mc tiờu ca h thng KSNB ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 74 2.2 Thc trng h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 82 2.2.1 Thc trng mụi trng kim soỏt cỏc doanh nghip thuc Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th .83 2.2.2 Thc trng h thng k toỏn ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 103 2.2.3 Thc trng th tc kim soỏt ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 110 2.3 ỏnh giỏ h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 131 2.3.1 Nhng u im 131 2.3.2 Nhng hn ch 134 2.3.3 Nguyờn nhõn ca nhng hn ch h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 140 CHNG 3: GII PHP HON THIN H THNG KIM SOT NI B TI CC DOANH NGHIP TRONG TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH 144 3.1 nh hng phỏt trin v phng hng hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 144 3.1.1 nh hng phỏt trin ca cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 144 3.1.2 Phng hng hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 146 3.2 Yờu cu v nguyờn tc c bn hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th .147 3.2.1 Yờu cu hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 147 vii 3.2.2 Nguyờn tc c bn hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 148 3.3 Gii phỏp hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th 150 3.3.1 Gii phỏp hon thin mụi trng kim soỏt 150 3.3.2 Gii phỏp hon thin h thng k toỏn 163 3.3.3 Gii phỏp hon thin th tc kim soỏt 171 3.4 Kin ngh thc hin cỏc gii phỏp hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th .188 3.4.1 Kin ngh vi Nh nc v cỏc c quan chc nng 188 3.4.2 Kin ngh i vi Cụng ty m 190 KT LUN 192 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI 194 DANH MC TI LIU THAM KHO 195 PH LC 203 viii DANH MC CC CH VIT TT Ký hiu Gii thớch I Ting Vit BCKT Bỏo cỏo k toỏn BCQT Bỏo cỏo qun tr BCTC Bỏo cỏo ti chớnh CPTXD Chi phớ u t xõy dng CPMTC Chi phớ mỏy thi cụng CPNCTT Chi phớ nhõn cụng trc tip CPNLVLTT Chi phớ nguyờn liu vt liu trc tip CPSXC Chi phớ sn xut chung CPXL Chi phớ xõy lp CTKT Chng t k toỏn DNNN Doanh nghip nh nc G Giỏm c HQT Hi ng qun tr HTV Hi ng thnh viờn KTQT K toỏn qun tr KTTC K toỏn ti chớnh KSNB Kim soỏt ni b SKT S k toỏn SXKD Sn xut kinh doanh TG Tng giỏm c TKKT Ti khon k toỏn TNHH Trỏch nhim hu hn TNHH MTV Trỏch nhim hu hn mt thnh viờn II Ting Anh AICPA American Accounting Association Hip hi kim toỏn viờn cụng chng Hoa k CAP Commission Audit Procedures U ban th tc kim toỏn COSO Committee of Sponsoring Organization U ban ca t chc ti tr ISA International Standard Auditing Chun mc kim toỏn quc t ix SAP Statement on Auditing Procedure Th tc kim toỏn SAS Statement on Auditing Standard Chun mc kim toỏn SEC Security Exchange Commission U ban giao dch chng khoỏn M x DANH MC S S 1.1: Khỏi quỏt khỏi nim KSNB theo quan im ca COSO 20 S 1.2 : Quy trỡnh qun tr ri ro doanh nghip 35 S 2.1: C cu t chc Cụng ty m .88 S 2.3: C cu t chc Cụng ty HUD3 89 S 3.1: Mụ hỡnh t chc b mỏy ca Cụng ty m sau c phn hoỏ 156 S 3.2: Mụ hỡnh t chc b mỏy kim toỏn ni b ti Cụng ty m theo hỡnh thc trung 161 S 3.3: Quy trỡnh kim toỏn ni b 162 S 3.4: Quy trỡnh qun tr RRTC 176 DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Ch tiờu k hoch phỏt trin nh n nm 2020 .64 Bng 2.2: Bng tng hp doanh thu theo ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty m v cỏc cụng ty cp nm 2012, 2013, v nm 2014 69 Bng 2.3 : H s ỏnh giỏ hiu qu cụng vic i vi 93 Bng 2.4: Quy nh trỏch nhim lp k hoch ca cụng ty HUD3 96 Bng 2.5: Quy trỡnh kim soỏt ca Ban kim soỏt Cụng ty HUD3 101 M U Tớnh cp thit ca ti Ngay t u nhng nm 90 ca th k XX, quỏ trỡnh sp xp, i mi mụ hỡnh phỏt trin DNNN ó hỡnh thnh ch trng xõy dng v phỏt trin cỏc DNNN cú quy mụ ln nhm mc ớch tớch t, trung cao v vn, sc cnh tranh trờn th trng th gii, mc tiờu ny xut phỏt t ch trng xỏc nh kinh t nh nc gi vai trũ ch o, ú cỏc t chc kinh t ln (gm cỏc Tp on kinh t Nh nc (TKTNN) v tng cụng ty nh nc) l nũng ct ca kinh t nh nc Trong nhng nm qua, DNNN gúp phn quan trng vo vic iu tit cung cu, n nh giỏ c, chng lm phỏt, n nh t giỏ, m bo an sinh xó hi, khc phc mt trỏi ca c ch th trng, dn dt cỏc doanh nghip thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc hot ng theo nh hng xó hi ch ngha Bờn cnh nhng mt tớch cc, DNNN cũn bc l nhiu hn ch nh: hiu qu kinh doanh thp cha tng xng vi nhng li th v s u t ca nh nc; cha phỏt huy tt vai trũ ch lc nn kinh t; cụng tỏc qun lý, s dng vn, ti sn cũn nhiu bt cp; Cú nhiu nguyờn nhõn dn n nhng hn ch ú, ú cú nguyờn nhõn quan trng l h thng KSNB ti cỏc DNNN cha c thit lp v hnh hiu qu Lnh vc u t kinh doanh bt ng sn v thi cụng xõy dng cú vai trũ quan trng thỳc y phỏt trin kinh t xó hi Vi nhng mc tiờu Chin lc phỏt trin nh quc gia n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt, phn u n nm 2020 din tớch nh bỡnh quõn ton quc t khong 25m2 sn/ngi, giai on 2016 -2020 thc hin u t xõy dng ti thiu khong 12,5 triu m2 nh xó hi ti khu vc ụ th; ó m nhng c hi cho cỏc doanh nghip hot ng lnh vc u t kinh doanh bt ng sn v thi cụng xõy dng Tuy nhiờn, bờn cnh nhng c hi thỡ cỏc doanh nghip hot ng lnh vc u t kinh doanh bt ng sn v thi cụng xõy dng cng phi i mt vi nhiu cỏc ri ro c thự phỏt trin bn vng v hiu qu, nh qun lý ti cỏc doanh nghip hot ng lnh vc ny phi s dng cỏc cụng c qun lý nhn din v gim thiu cỏc ri ro H thng KSNB l phng sỏch qun lý hu hiu cỏc nh qun lý cỏc doanh nghip u t u t kinh doanh bt ng sn v thi cụng xõy dng i phú vi ri ro v t c cỏc mc tiờu ca doanh nghip: bo v ti sn; m bo tin cy ca h thng thụng tin; m bo cho doanh nghip hot ng trờn c s tuõn th phỏp lut v kinh doanh cú hiu qu Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th l Tng cụng ty nh nc gm Cụng ty m v cỏc doanh nghip thnh viờn, c thnh lp vi mc tiờu hỡnh thnh t chc kinh t mnh úng vai trũ nh hng thc hin chin lc phỏt trin nh v ụ th Vit Nam, tham gia iu tit th trng bt ng sn, nhõn rng mụ hỡnh khu ụ th mi cỏc a phng trờn c nc Ngnh ngh kinh doanh chớnh ca cỏc doanh nghip Tng cụng ty l u t kinh doanh bt ng sn v thi cụng xõy dng H thng cỏc chớnh sỏch v th tc kim soỏt c thit lp v hnh ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty hin cha ỏp ng kp tc phỏt trin ca cỏc doanh nghip, cha phự hp vi s thay i liờn tc mụ hỡnh t chc qun lý ca Tng cụng ty cng nh s thay i ca h thng cỏc chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc i vi cỏc lnh vc m cỏc doanh nghip Tng cụng ty tham gia Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th sau mt thi gian phỏt trin nhanh chúng v quy mụ vn, nhõn lc, a bn hot ng, s lng cụng ty thnh viờn, v danh mc d ỏn u t thỡ n ó chng li vi rt nhiu khú khn, d ỏn u t dn tri, sn phm d dang quỏ nhiu, hng tn kho ln, chm luõn chuyn, n phi tr ln, n phi thu chm thu hi, doanh thu, thu nhp gim mnh, kinh doanh kộm hiu qu Chớnh vỡ vy, mt nhng ni dung quan trng ti Quyt nh s 806/Q-BXD ca B trng B Xõy dng ban hnh ngy 29/8/2013 v vic phờ duyt ỏn tỏi c cu Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th giai on 2013 2015, cú tớnh n 2020, ó nhn mnh n vic xõy dng hon thin h thng KSNB ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty giỳp cỏc doanh nghip Tng cụng ty vt qua khú khn, phỏt trin n nh, bn vng Xut phỏt t nhng lý trờn, hon thin h thng KSNB ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th tr thnh cú tớnh cp bỏch qun lý, cú ý ngha c v lý lun v thc tin giai on hin Nhn thc c tm quan trng ca ny, tỏc gi ó la chn ti: Hon thin h thng kim soỏt ni b ti cỏc doanh nghip Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th nghiờn cu Nhng kt qu nghiờn cu v ngoi nc cú liờn quan n ti v nhng nh hng nghiờn cu tip ca ti Nghiờn cu tng quan ca nghiờn cu sinh v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v ngoi nc liờn quan n ti cho thy, tm quan trng ca kim soỏt i vi qun lý luụn l ti thu hỳt s quan tõm, chỳ ý, v t lõu ó c nhiu t chc v cỏc nh khoa hc tip cn, nghiờn cu cỏc khớa cnh v lnh vc khỏc 2.1 Cỏc nghiờn cu v h thng KSNB ca cỏc t chc, cỏc nh nghiờn cu trờn th gii Trờn th gii, lý lun v h thng KSNB ó cỏc t chc c nghiờn cu tri qua hn mt th k vi bn thi k t thi s khai cho n thi k hin i hin 234 Ph lc 2.8 C CU T CHC CễNG TY TNHH MTV DCH V NH V KHU ễ TH (HUDS) HI NG THNH VIấN KIM SOT VIấN BAN GIM C PHềNG T CHC HNH CHNH PHềNG TI CHNH K TON CC CHI NHNH CễNG TY XY LP PHềNG DCH V ễ TH PHềNG KINH T K HOCH TRNG MM NON PHP VN I CY XANH MễI TRNG PHềNG U T PHềNG KINH DOANH CC I BO V PHềNG QUN Lí K THUT BAN QUN Lí D N CC I 235 Ph lc 2.9 QUY TRèNH THC HIN LP, THM NH V PHấ DUYT K HOCH LA CHN NH THU CHO CC D N, CễNG TRèNH DO TNG CễNG TY LM CH U T Bc 1: Phõn chia d ỏn thnh cỏc gúi thu, son tho T trỡnh phờ duyt KHLCNT n v QLDA; hoc Ban T Bc 2: Kim tra ni dung T trỡnh phờ duyt KHLCNT v h s trỡnh duyt Bc 3: Ký T trỡnh Bc 4: Thm nh KHLCNT - Ban T Bc 5: Ly ý kin KHLCNT - Ban KHTH - Ban T Bc 6: Khụng Phờ duyt - Ch tch HTV cú Bc 7: Phỏt hnh v lu tr KHLCNT - Vn phũng (Ngun: Quy trỡnh ban hnh kốm theo Quyt nh s 76/Q-HUD, ngy 25/7/2013) 236 Ph lc 2.10 TấN NH THU CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc _ MU BNG XC NH GI TR KHI LNG HON THNH T (p dng cho hp ng theo hỡnh thc giỏ iu chnh) D ỏn: Cụng trỡnh: Gúi thu: Hng mc : a im: Hp ng xõy dng: s ngy v cỏc ph lc H (nu cú) I Cn c xỏc nh giỏ tr lng hon thnh: - Biờn bn nghim thu ngy ; - Thi gian thi cụng lm c s xỏc nh giỏ tr lng hon thnh - H s cht lng - Cỏc Thụng t s ngy ca B hng dn lp v qun lý chi phớ d ỏn; - nh mc, n giỏ, cỏc Quyt nh, Thụng t hng dn iu chnh d toỏn ca cỏc B v C quan ngang B, cỏc Tnh, Thnh ph; - Thụng t hng dn thi hnh lut thu GTGT - Cỏc bn phỏp lut khỏc Cỏc Biờn bn tho thun hoc cỏc tn ti, tm tớnh cn lu ý cho h s toỏn (nu cú) II Giỏ tr lng hon thnh: Giỏ tr hp ng: Lu k giỏ tr lng hon thnh cỏc t ó duyt (nu cú): Giỏ tr lng hon thnh t ny: Bng ch: Ngy duyt: Ngy thỏng nm TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH BAN QUN Lí HOC CT THC HIN DA T VN GIM ST (NU Cể) TấN BấN NHN THU (Ký, ghi rừ h tờn, chc v v úng du (nu cú)) (Ký, ghi rừ h tờn, chc v v úng du) (Ký, ghi rừ h tờn, chc v v úng du) Duyt: (Ký tờn v úng du) 237 Ph lc 2.11 TấN NH THU CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc _ MU BNG XC NH GI TR KHI LNG HON THNH T (p dng cho hp ng theo hỡnh thc trn gúi hoc hp ng cung ng thit b) D ỏn: Cụng trỡnh: Gúi thu: Hng mc : a im: Hp ng xõy dng: s ngy v cỏc ph lc H (nu cú) - Cn c lng ó c nghim thu ti biờn bn s ngy .; Cỏc Bờn thng nht giỏ tr lng hon thnh nh sau: T l % GTKLTT so vi giỏ tr Ni dung Giỏ tr (ng) hp ng t ny Lu k Giỏ tr hp ng (PLH nu cú) Giỏ tr lng hon thnh cỏc t ó duyt Giỏ tr lng hon thnh t ny Ghi chỳ Bng ch: Ngy duyt: nm TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH Duyt: (Ký tờn v úng du) Ngy thỏng BAN QUN Lí HOC CT THC HIN DA T VN GIM ST (NU Cể) TấN BấN NHN THU (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v) (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v v úng du) (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v v úng du) 238 Ph lc 2.12 TấN NH THU CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc _ MU BNG XC NH GI TR KHI LNG HON THNH T (p dng cho hp ng theo hỡnh thc n giỏ c nh) D ỏn: Cụng trỡnh: Gúi thu: Hng mc : a im: Hp ng xõy dng: s ngy v cỏc ph lc H (nu cú) - Cn c lng ó c nghim thu ti biờn bn s ngy .; Cỏc Bờn thng nht giỏ tr lng hon thnh nh sau: TT Ni dung a b c Giỏ tr hp ng (PLH nu cú) Giỏ tr lng hon thnh cỏc t ó duyt Giỏ tr lng hon thnh t ny gm: Giỏ tr lng hon thnh theo hp ng Giỏ tr lng cỏc cụng vic phỏt sinh ngoi hp ng Cng giỏ tr lng hon thnh t ny (c=a+b) Bng ch: T l % GTKLTT so vi giỏ tr hp ng Giỏ tr (ng) t ny Lu k Ngy duyt: TNG CễNG TY U T PHT TRIN NH V ễ TH Duyt: (Ký tờn v úng du) Ghi chỳ Ngy thỏng nm BAN QUN Lí HOC CT THC HIN DA T VN GIM ST (NU Cể) TấN BấN NHN THU (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v) (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v v úng du) (Ký, ghi rừ h v tờn, chc v v úng du) 239 Ph lc 2.13 DANH SCH CC QUY NH, QUY CH QUN TR NI B CA CễNG TY C PHN U T PHT TRIN NH V ễ TH HUD8 * Cỏc quy nh qun lý ni b: * Quy nh v t chc hnh chớnh - iu l t chc v hot ng - Chc nng nhim v v mụ t cụng vic - Tha c lao ng th - Quy nh v phũng chỏy cha chỏy, an - Ni quy lao ng ton lao ng v bo h lao ng - Quy ch t chc v hot ng ca Hi - Vn phũng phm ng qun tr v Giỏm c iu hnh - Qun lý ti sn - Cỏc quy nh, nh mc ỏp dng cho - Quy ch lng thng ti chớnh k toỏn, lao ng, kinh doanh, - o to, tuyn dng u t v qun lý d ỏn - Thi ua khen thng * Quy nh Ti chớnh k toỏn - Qun lý thụng tin - Chc nng nhim v v mụ t cụng - Quy nh v th lu tr vic * Quy trỡnh v kinh doanh - Quy nh qun lý th tc tm ng, - Chc nng nhim v v mụ t cụng vic toỏn chi phớ u t d ỏn, thi cụng - Quy trỡnh bỏn hng v dch v sau bỏn hng xõy lp v cỏc khon chi phớ phc v * Quy trỡnh u t v qun lý d ỏn cụng tỏc qun lý - Chc nng nhim v v mụ t cụng vic - Quy ch qun lý ti chớnh - Ban ch o, thc hin cụng tỏc gii - Quy nh v qun lý v s dng phúng mt bng Phiu thu t in - Quy trỡnh u thu - Quy trỡnh thm nh - Quy trỡnh la chn, duyt chng loi vt liu xõy dng, thit b; lp phờ duyt giỏ vt liu xõy dng, thit b v Xõy dng mi, iu chnh nh mc cụng tỏc xõy lp - Quy trỡnh thi cụng v nghim thu cụng trỡnh h tng k thut v nh thp tng - Quy nh v qun lý xõy dng (Ngun: ỏn tỏi c cu ca Cụng ty HUD8) 240 Ph lc 2.14 DANH SCH CC QUY NH, QUY CH QUN TR NI B CA CễNG TY C PHN U T V XY DNG HUD1 - Quy ch hot ng ca Hi ng qun tr - Quy ch hot ng ca Ban kim soỏt - Quy ch hot ng ca Ban iu hnh thi cụng - Quy ch hot ng ca Ban qun lý d ỏn - Quy ch qun lý ti chớnh - Quy ch hot ng ti chớnh - k toỏn n v trc thuc v cụng ty - Quy ch tin lng - Quy ch tuyn dng cỏn b k thut - Quy nh v chc nng nhim v cỏc phũng, ban chc nng (Ngun: ỏn tỏi c cu Cụng ty HUD1) 241 Ph lc 2.15 T L N THUN TRấN VN CH S HU CA CễNG TY M TI NGY KT THC NM TI CHNH 31/12/2014 Cỏc khon vay Tr: Tin v cỏc khon tng ng tin 31/12/2013 1,826,747,663,785 2,078,560,388,557 159,338,064,475 253,673,923,332 N thun 1,667,409,599,310 1,824,886,465,225 Vn ch s hu 2,665,797,666,274 2,555,095,041,871 T l n thun trờn ch s hu 0,63 (Ngun: Mc 34 Cụng c ti chớnh - Qun lý ri ro Thuyt minh BCTC Cụng ty m nm 2014) 0,71 242 Ph lc 2.16 CHấNH LCH THANH KHON THUN TI NGY 31/12/2014 CA CễNG TY M n v tớnh: VN Ch tiờu Di nm Trờn nm Tng cng Ti sn ti chớnh Tin v cỏc khon tng ng tin Phi thu ca khỏch hng v phi thu khỏc u t ngn hn 159,338,064,475 1,301,142,607,185 136,466,647,581 23,673,533,063 u t di hn Tng cng 159,338,064,475 1,437,609,254,766 23,673,533,063 554,456,135,000 554,456,135,000 1,484,154,204,723 690,922,782,581 2,175,076,987,304 1,276,369,533,415 550,378,130,370 1,826,747,663,785 Cụng n ti chớnh Cỏc khon vay Phi tr ngi bỏn v phi tr khỏc Chi phớ phi tr 513,113,545,467 513,113,545,467 3,504,351,788,074 3,504,351,788,074 Ký qu ký cc di hn Tng cng Chờnh lch khon thun (Ngun: Thuyt minh BCTC Cụng ty m nm 2014) 1,434,728,240 1,434,728,240 5,293,834,866,956 551,812,858,610 5,845,647,725,566 (3,809,680,662,233) 139,109,923,971 (3,670,570,738,262) 243 Ph lc 2.17 QUY TRèNH THC HIN CễNG TC KIM TRA CPTXD Quyt nh phờ duyt d ỏn Phờ duyt thit k b sung (nu cú); Phờ duyt iu chnh TDT & TMT Phờ duyt h s thit k, d toỏn; Quyt nh phờ duyt TKKT v TDT Thc hin la chn nh thu Hp ng xõy dng Khi lng m bo yờu cu ca hp ng: - Cú lng c nghim thu; - Cú h s hp l Cú lng phỏt sinh, hoc b sung giỏ tr - Phờ duyt ch trng trin khai phỏt sinh; - Lp h s v d toỏn b sung trỡnh phờ duyt Giỏ H + DTBS TDT Giỏ H + DTBS > TDT Ký ph lc hp ng iu chnh giỏ tr hp ng H s giỏ tr lng (giai on) hon thnh - Cú biờn bn nghim thu hon thnh lng hoc hon thnh giai on; - Thanh toỏn theo cỏc t phự hp vi iu khon v hỡnh thc ó ký kt H; - Tng giỏ tr cỏc t duyt giỏ tr hon thnh khụng vt 80ữ90% giỏ tr H, k c ph lc H (nu cú v tu theo tng hp ng) Nghim thu hon thnh cụng trỡnh (hoc HMCT) a vo s dng - Hin trng cụng trỡnh ó hon thnh, iu kin bn giao, a vo s dng; - Cú y h s hp l theo quy nh; - ó t chc nghim thu v ký biờn bn nghim thu Quyt toỏn hp ng (Quyt toỏn A-B) (Giỏ quyt toỏn khụng vt giỏ hp ng) Nghim thu hon thnh giai on bo hnh - Hon thnh cụng tỏc bo hnh; - Cú BBNT cụng tỏc, nghim thu giai on bo hnh Thanh lý hp ng (Ngun: Quy trỡnh thc hin cụng tỏc kim tra CPTXD - QT04) Kim toỏn quyt toỏn A-B (nu cú) 244 Ph lc 3.1 MU BO CO D TON GI BN (Theo phng phỏp trc tip) Ch tiờu n v S lng Tng s Giỏ bỏn [2] + [3] Bin phớ [2.1] + [2.2]+ [2.3] 2.1 Bin phớ sn xut 2.2 Bin phớ qun tr doanh nghip Phn tin tng thờm [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] 3.1 nh phớ sn xut 3.2 nh phớ qun tr doanh nghip 3.3 Chi phớ lói vay 3.4 Li nhun mc tiờu Ngi lp biu K toỏn trng , Ngy thỏng nm Th trng 245 Ph lc 3.2 MU BO CO D TON GI BN (Theo phng phỏp ton b) Ch tiờu n v S lng Tng s Giỏ bỏn [2] + [3] Giỏ hng bỏn Phn tin tng thờm [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] 3.1 Chi phớ qun lý doanh nghip 3.2 Chi phớ bỏn hng 3.3 Chi phớ lói vay 3.4 Li nhun mc tiờu Ngi lp biu , Ngy thỏng nm K toỏn trng Th trng 246 Ph lc 3.3 NHN DIN RRTC THEO H THNG CC CH S TI CHNH CN BN Ch s ti chớnh Kh nng ri ro a V huy ng H s n Mc n cao, l thuc quỏ ln vo ch H s n phi tr trờn ch s hu n Vn lu chuyn m, huy ng n ngn hn u t di hn gõy ri ro toỏn b V kh nng t ti tr H s t ti tr tng quỏt Thp v gim H s t ti tr ti sn di hn Thp v gim H s t ti tr ti sn c nh Thp v gim c V kh nng toỏn H s toỏn tng quỏt Khụng m bo kh nng toỏn tng quỏt hoc gim so vi k trc quỏ nhiu H s toỏn n ngn hn Khụng m bo kh nng toỏn ngn hn hoc kh nng toỏn gim H s kh nng toỏn nhanh Khụng m bo kh nng toỏn nhanh H s kh nng toỏn tc thi Khụng m bo kh nng toỏn tc thi Kh nng toỏn lói vay Khụng m bo kh nng toỏn lói vay hoc kh nng toỏn lói vay gim Kh nng hon tr n vay Khụng m bo kh nng hon tr n vay d V bo ton v phỏt trin ch s hu H s bo ton ch s hu H s < 1; Khụng bo ton c ch s hu l e V kh nng sinh li Kh nng sinh li ca ti sn (ROA) ROA
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay