Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 8 cơ chế quản lý xuất nhập khẩu

12 107 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:48

Chương Cơ chế quản lý xuất nhập I Một số vấn đề chế quản lý XNK 1.1 Khái niệm chế quản lý xuất nhập Cơ chế : Cơ chế khái niệm dùng để tương tác yếu tố kết thành hệ thống mà nhờ hệ thống hoạt động Cơ chế kinh tế : tổng thể yếu tố có mối liên hệ tác động qua lại lẫn tạo thành động lực dẫn dắt kinh tế nhằm tới mục tiêu định Cơ chế quản lý kinh tế khái niệm dùng để phương thức mà qua Nhà nước tác động vào kinh tế để định hướng kinh tế tự vận động nhằm tới mục tiêu định Cơ chế quản lý xuất nhập hiểu phương thức mà qua Nhà nước tác động có định hướng theo điều kiện định mà đối tượng (chủ thể khách thể) tham gia hoạt động xuất nhập nhằm đảm bảo cho tự vận động hoạt động xuất nhập hướng đến mục tiêu kinh tế - xã hội định Nhà nước 1.2 Sự cần thiết khách quan quản lý Nhà nước hoạt động xuất nhập Sự tác động quy luật kinh tế kinh tế thị trường phạm vi quốc gia quốc tế có nhiều mặt trái Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế xã hội hoá sản xuất phải đảm bảo diễn cách chủ động, vừa tranh thủ lợi ích hội nhập mang lại, vừa không làm tổn hại đến lợi ích dân tộc Doanh nghiệp cần hỗ trợ Nhà nước để thực chiến lược kinh doanh Việc mua bán hàng hoá - dịch vụ thị trường giới chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Để tránh tác động bất lợi, đòi hỏi phải có quản lý Nhà nước 1.3 Chức quản lý Nhà nước hoạt động xuất nhập + Chức quản lý Nhà nước kinh tế, thể bốn chức sau: Chức định hướng Chức tạo điều kiện, môi trường thuận lợi điều tiết Chức điều hoà phối hợp hoạt động ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp Chức kiểm tra, kiểm soát 1.4 Nguyên tắc vận hành chế quản lý xuất nhập Cơ chế quản lý xuất nhập phải: a Đảm bảo hoạt động xuất nhập tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển phù hợp với yêu cầu quy luật, đặc biệt quy luật kinh tế, quy luật thị trường b Đảm bảo thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý c Phải thực mục tiêu hiệu kinh tế-xã hội, lấy làm mục đích cuối hoạt động quản lý d Phải kết hợp hài hoà lợi ích: lợi ích dân tộc lợi ích đối tác, bạn hàng 1.5 Nội dung chế quản lý XNK Cơ chế quản lý xuất nhập bao gồm thành tố bản: Chủ thể điều chỉnh: quan luật pháp, hành pháp từ trung ương đến địa phương (Sơ đồ 1.8) Đối tượng điều chỉnh: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập hàng hoádịch vụ xuất nhập Hệ thống công cụ điều chỉnh trực tiếp gián tiếp (Sơ đồ 2.8) Ni dung ca c ch qun lý XNK Ch th iu chnh: Nh nc i tng iu chnh: Doanh nghip XNK Cụng c iu chnh: Ni dung ca c ch qun lý XNK Quốc hội Chủ tịch nước chuyên ngành Cán ngành liên quan Các sở, cục liên quan phủ cấu qun lý trực tiếp Bộ thương mại Sở thương mại the o cấp UBND Tỉnh thành phố UBND Quận, Huyện 1.6 Những điều kiện để thực chế quản lý xuất nhập Giữ vững ổn định trị xã hội Có quán chế quản lý kinh tế chung, chế quản lý xuất nhập chế quản lý ngành có liên quan Hoàn thiện hệ thống luật pháp quốc gia Kiện toàn hệ thống tổ chức kinh doanh, máy quản lý Nhà nước, định chế lĩnh vực thương mại xuất nhập Xây dựng đội ngũ, đào tạo đội ngũ cán chuyên trách quản lý xuất nhập II Định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế quản lý, sách XNK trình hội nhập 2.1 Rà soát lại hệ thống luật để điều chỉnh qui định không phù hợp chưa rõ, phù hợp với qui định WTO, với nguyên tắc thương mại quốc tế 2.2 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hàng hoá - dịch vụ xuất nhập cho phù hợp với đòi hỏi thị trường, nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá -dịch vụ 2.3 Kiên trì sách nhiều thành phần, kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo II Định hướng tiếp tục đổi hoàn thiện chế quản lý, sách XNK trình hội nhập 2.4 Tiếp tục cải cách hành lĩnh vực thương mại 2.5 Tiếp cận phương thức kinh doanh thị trường Việt Nam, tiếp cận phát triển thương mại điện tử 2.6 Điều hành lãi suất, tỷ giá hối đoái cách linh hoạt để vừa bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội, vừa có lợi cho xuất khẩu, hạn chế nhập 2.7 Chủ động thay đổi phương thức quản lý nhập khẩu: Mở rộng sử dụng công cụ phi thuế hợp lệ , cải cách biểu thuế cải cách công tác thu thuế, bỏ chế độ tính thuế theo giá tối thiểu 2.8 Tích cực xếp lại doanh nghiệp, ngành hàng kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước để nâng cao hiệu kinh doanh, công bố rõ ràng lộ trình dỡ bỏ hàng rào bảo hộ, khắc phục bất hợp lý sách bảo hộ, cân đối lại đối tượng bảo hộ theo hướng trước hết trọng bảo hộ nông sản 2.9 Coi trọng đào tạo cán quản lý, đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp giỏi [...]... đổi mới hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách XNK trong quá trình hội nhập 2.4 Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thương mại 2.5 Tiếp cận các phương thức kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam, tiếp cận và phát triển thương mại điện tử 2.6 Điều hành lãi suất, tỷ giá hối đoái một cách linh hoạt để vừa bảo đảm sự ổn định kinh tế- xã hội, vừa có lợi cho xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu 2.7 Chủ động... phương thức quản lý nhập khẩu: Mở rộng sử dụng các công cụ phi thuế hợp lệ , cải cách biểu thuế và cải cách công tác thu thuế, bỏ chế độ tính thuế theo giá tối thiểu 2 .8 Tích cực sắp xếp lại các doanh nghiệp, các ngành hàng kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh, công bố rõ ràng lộ trình dỡ bỏ hàng rào bảo hộ, khắc phục những bất hợp lý trong chính sách bảo hộ,... lộ trình dỡ bỏ hàng rào bảo hộ, khắc phục những bất hợp lý trong chính sách bảo hộ, cân đối lại đối tượng bảo hộ theo hướng trước hết chú trọng bảo hộ nông sản 2.9 Coi trọng đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 8 cơ chế quản lý xuất nhập khẩu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 8 cơ chế quản lý xuất nhập khẩu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 8 cơ chế quản lý xuất nhập khẩu , Chương 8 Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, 5 Nội dung của cơ chế quản lý XNK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay