Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 4 hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương

22 100 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

Chng 4: Hiu qu kinh t ca hot ng ngoi thng Khỏi nim, phõn loi hiu qu kinh t hot ng ngoi thng H thng ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh t ngoi thng Phng phỏp xỏc nh mt s ch tiờu hiu qu kinh t hot ng ngoi thng Nhng bin phỏp ch yu nõng cao hiu qu kinh t ngoi thng 1 Khỏi nim, phõn loi hiu qu kinh t hot ng ngoi thng 1.1 Khỏi nim Hiu qu = Kt qu cha chớnh xỏc V mt hỡnh thc, hiu qu l mt phm trự so sỏnh gia kt qu u v chi phớ u vo - Kt qu u ra: kim ngch xut khu, nhp khu, tng thu nhp quc dõn, li nhun, - Chi phí u vo: chi phớ sn xut cỏ bit, chi phớ lao ng xó hi, C ch xut hin hiu qu kinh t ca hot ng ngoi thng ca mt nn kinh t: bng s liu Sgk trang 113-114 Chi phớ sn xut nc l nn tng ca hiu qu kinh t ngoi thng Hiu qu kinh t ngoi thng c to lnh vc sn xut v c thc hin qua trao i ngoi thng Kt lun-Bn cht ca hiu qa kinh t ngoi thng: Ni dung c bn ca hiu qu kinh t ngoi thng l gúp phn thỳc y tng nhanh nng sut lao ng xó hi, ngha l tit kim lao ng xó hi, tng thu nhp quc dõn cú th s dng, qua ú to thờm ngun tớch lu cho sn xut v nõng cao mc sng nc 1.2 Phõn loi a Hiu qu kinh t cỏ bit v hiu qu kinh t - xó hi ca nn kinh t quc dõn Hiu qu kinh t cỏ bit l hiu qu kinh t thu c t hot ng ngoi thng ca tng doanh nghip, ca tng thng v, tng mt hng Biu hin: DOANH LI Hiu qu kinh t -xó hi mà ngoại thương đem lại cho nn kinh t quc dõn l s úng gúp ca hot ng ngoi thng vo vic phỏt trin sn xut, i mi c cu kinh t, tng nng sut lao ng xó hi, tớch lu ngoi t, tng thu ngõn sỏch, gii quyt vic lm, ci thin i sng nhõn dõn, b Hiu qu ca chi phớ b phn v chi phớ tng hp Trờn th trng cnh tranh, doanh nghip phi hot ng da trờn chi phớ lao ng xó hi (Quy lut giỏ tr) Hiu qu chi phớ tng hp: Tớnh ỳng, tớnh cỏc khon chi phớ cỏ bit Hiu qu chi phớ b phn: ỏnh giỏ hiu qu ca tng loi chi phớ tỡm c hng gim chi phớ nhm tng hiu qu kinh t Hiu qu kinh t ngoi thng c to thnh trờn c s hiu qu ca cỏc loi chi phớ cu thnh c Hiu qu tuyt i v hiu qu so sỏnh Hiu qu tuyt i l lng hiu qu c tớnh toỏn cho tng phng ỏn c th bng cỏch xỏc nh mc li ớch thu c vi lng chi phớ b Hiu qu so sỏnh c xỏc nh bng cỏch so sỏnh cỏc ch tiờu hiu qu tuyt i ca cỏc phng ỏn vi H thng ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh t ngoi thng Hiu qa kinh t ngoi thng c biu hin thụng qua h thng ch tiờu Ch tiờu tng hp: + T l thu nhp quc dõn sn xut c v thu nhp quc dõn kh dng HQnt= Nv/Np + iu kin thng mi/Tỷ lệ trao đổi (term of trade) Tc= (Px1/ Px0) / (Pn1/Pn0) Ch tiờu c th Li nhun xut khu, nhp khu Giỏ xut, nhp khu so vi giỏ quc t Doanh thu xut khu so vi giỏ thnh xut khu Doanh thu bỏn hng nhp khu so vi chi phớ nhp khu Giỏ c xut nhp khu gia cac khu vc, cỏc bn hng Hiu qu xut nhp khu kt hp Chú ý tính toán HQKTNT Giỏ tr tin t tớnh toỏn hiu qu kinh t ngoi thng: * ng tin toỏn * T giỏ hi oỏi Phng thc toỏn: Thi im toỏn Giỏ tr hin ti v giỏ tr tng lai ca ng tin FV = PV (1+ n.r) FV = PV (1+ r)r 10 Phng phỏp xỏc nh mt s ch tiờu hiu qu kinh t hot ng ngoi thng 3.1 Ch tiờu hiu qu ti chớnh Cỏc t l sinh li: + T sut ngoi t + Xut khu: RXK= DTXK/CXK Nhp khu: RNK= DTnK/CnK Li nhun: P = DT -C 11 Hp ng xut khu tr giỏ 100.000 USD thc hin hp ng, tng chi phớ doanh nghip phi b l t VND Hp ng nhp khu tr giỏ 100.000 USD Ton b lụ hng nhp khu c bỏn vi giỏ 2,5 t VND Xỏc nh t sut ngoi t xut khu, nhp khu Theo Anh/ch, cú nờn thc hin hp ng ny khụng, trng hp: - hai hp ng c lp - hai hp ng ph thuc 12 + T sut li nhun T sut li nhun theo giỏ thnh: PZ = P/Z T sut li nhun theo vn: PV = P / (VCD+VLD) T sut li nhun theo doanh thu: PDT = P / DT Thi gian hon TV=VDT/(P+KC) 13 Tài sn Tài sn lưu động Tài sn cố định Nguồn vốn Nợ phi tr Vốn chủ sở hu + Doanh thu - Trị giá ngoại tệ - Trị giá VND + Chi phí + Lãi từ hoạt động kinh doanh 31/12/2004 31/12/2005 100.967 95.317 5.650 100.967 777.220 23.747 145.131 138.397 6.734 145.131 100.021 45.110 Xuất Nhập Tổng cộng 126.190 8,95 126.190 104.740 21.450 15.120 15.120 12.250 2.870 141.310 14 116.990 24.320 Doanh nghip nhp khu mt dõy chuyn thit b ng b to ti sn c nh tr giỏ 100.000 USD Theo quy nh, thit b ny khu hao u 10 nm D kin, vic a dõy chuyn ny vo hot ng s lm tng li nhun hng nm ca doanh nghip l 10.000 USD Xỏc nh thi gian hon 15 3.2 Hiu qu ti chớnh iu kin cú tớn dng Hiu qu: Doanh thu bỏn chu v chi phớ phi quy v cựng mt thi im theo lói sut bỏn chu (doanh thu) v h s hiu qu nn kinh t (chi phớ) Thi gian hon Giỏ tr hin ti thun (Net present value NPV) 16 3.2 Hiu qu kinh t xó hi ca hot ng kinh doanh ngoi thng + Phõn bit hiu qu ti chớnh v hiu qu kinh t V quan im: Hiu qu ti chớnh vi mụ Hiu qu kinh t v mụ V tớnh toỏn: - Khỏc bit v chi phớ - Khỏc bit v thu, tin lng, cỏc khon bự giỏ, tr giỏ 17 Khỏc bit v chi phớ Li nhun ti chớnh = doanh thu chi phớ ti chớnh Li nhun kinh t = Doanh thu chi phớ kinh t Chi phớ kinh t = Chi phớ ti chớnh (k toỏn) + chi phớ c hi + chi phớ chỡm - Chi phớ c hi l khon b mt mỏt khụng s dng ngun lc theo phng ỏn s dng tt nht - Chi phớ chỡm l nhng khon chi phớ ó thc hin v khụng th thu hi 18 Tin lng l chi phớ vi doanh nghip nhng l thu nhp ca ngi lao ng Thu l chi phớ vi doanh nghip, nhng l khon thu vi nh nc tỏi u t Tr giỏ l thu nhp ca doanh nghip nhng l chi phớ ca Nh nc 19 + Giỏ tr gia tng Giỏ tr gia tng trc tip l giỏ tr chớnh hot ng kinh doanh ú mang li GTGT trc tip = Lói rũng + Lng + Thu - Tr giỏ Giỏ tr kinh doanh giỏn tip l giỏ tr gia tng thu c t cỏc hot ng kinh doanh khỏc nh hng lan truyn 20 + Giỏ tr gia tng - i vi nn kinh t : tng thu nhp quc dõn kh dng + Hiu qu kinh t ca = GTGT/ bỡnh quõn + Tng thu ngoi t = thu ngoi t XK chi ngoi t cho nhp khu Tit kim ngoi t = chi phớ ngoi t nu nhp khu chi phớ ngoi t cn nhp khu + T giỏ hi oỏi thc t = hin giỏ chi phớ / hin giỏ tng thu ngoi t + Mc úng gúp cho NSNN trờn tng bỡnh quõn 21 Nhng bin phỏp nõng cao hiu qu kinh t ngoi thng 1) Nghiờn cu mụi trng quc t ca doanh nghip 2) ỏnh giỏ thc trng tim nng ca doanh nghip 3) Khụng vi vó quyt nh cha cú thụng tin 4) Xỏc nh chin lc kinh doanh 5) Cú chớnh sỏch v c ch qun lý ngoi thng to iu kin cho doanh nghip lm giu 6) o to v xõy dng i ng cỏc nh kinh doanh gii 22 [...]... Tài sn lưu động Tài sn cố định Nguồn vốn Nợ phi tr Vốn chủ sở hu + Doanh thu - Trị giá bằng ngoại tệ - Trị giá bằng VND + Chi phí + Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 31/12/20 04 31/12/2005 100.967 95.317 5.650 100.967 777.220 23. 747 145 .131 138.397 6.7 34 145 .131 100.021 45 .110 Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng cộng 126.190 8,95 126.190 1 04. 740 21 .45 0 15.120 15.120 12.250 2.870 141 .310 14 116.990 24. 320 Doanh... nn kinh t (chi phớ) Thi gian hon vn Giỏ tr hin ti thun (Net present value NPV) 16 3.2 Hiu qu kinh t xó hi ca hot ng kinh doanh ngoi thng + Phõn bit hiu qu ti chớnh v hiu qu kinh t V quan im: Hiu qu ti chớnh vi mụ Hiu qu kinh t v mụ V tớnh toỏn: - Khỏc bit v chi phớ - Khỏc bit v thu, tin lng, cỏc khon bự giỏ, tr giỏ 17 Khỏc bit v chi phớ Li nhun ti chớnh = doanh thu chi phớ ti chớnh Li nhun kinh. .. phớ ca Nh nc 19 + Giỏ tr gia tng Giỏ tr gia tng trc tip l giỏ tr do chớnh hot ng kinh doanh ú mang li GTGT trc tip = Lói rũng + Lng + Thu - Tr giỏ Giỏ tr kinh doanh giỏn tip l giỏ tr gia tng thu c t cỏc hot ng kinh doanh khỏc do nh hng lan truyn 20 + Giỏ tr gia tng - i vi nn kinh t : tng thu nhp quc dõn kh dng + Hiu qu kinh t ca vn = GTGT/ vn bỡnh quõn + Tng thu ngoi t = thu ngoi t do XK chi ngoi t... Mc úng gúp cho NSNN trờn tng vn bỡnh quõn 21 4 Nhng bin phỏp nõng cao hiu qu kinh t ngoi thng 1) Nghiờn cu mụi trng quc t ca doanh nghip 2) ỏnh giỏ thc trng tim nng ca doanh nghip 3) Khụng vi vó quyt nh khi cha cú thụng tin 4) Xỏc nh chin lc kinh doanh 5) Cú chớnh sỏch v c ch qun lý ngoi thng to iu kin cho doanh nghip lm giu 6) o to v xõy dng i ng cỏc nh kinh doanh gii 22 ... mụ V tớnh toỏn: - Khỏc bit v chi phớ - Khỏc bit v thu, tin lng, cỏc khon bự giỏ, tr giỏ 17 Khỏc bit v chi phớ Li nhun ti chớnh = doanh thu chi phớ ti chớnh Li nhun kinh t = Doanh thu chi phớ kinh t Chi phớ kinh t = Chi phớ ti chớnh (k toỏn) + chi phớ c hi + chi phớ chỡm - Chi phớ c hi l khon b mt mỏt do khụng s dng ngun lc theo phng ỏn s dng tt nht - Chi phớ chỡm l nhng khon chi phớ ó thc hin v khụng...3 Phng phỏp xỏc nh mt s ch tiờu hiu qu kinh t hot ng ngoi thng 3.1 Ch tiờu hiu qu ti chớnh Cỏc t l sinh li: + T sut ngoi t + Xut khu: RXK= DTXK/CXK Nhp khu: RNK= DTnK/CnK Li nhun: P = DT -C 11 Hp ng xut khu tr giỏ 100.000 USD thc hin hp ng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 4 hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 4 hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 4 hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay