Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 2 những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương

53 115 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng I Cỏc lý thuyt c in v thng mi quc t II Cỏc lý thuyt mi v thng mi quc t III Li ớch ca ngoi thng IV Ngoi thng ca mt nn kinh t m, quy mụ nh Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng I Cỏc lý thuyt c in v thng mi quc t Quan nim ca cỏc hc gi trng thng Quan im ca Adam Smith (Lý thuyt li th tuyt i) Quan im ca David Ricardo (Li th so sỏnh) Quan im ca J.Stuart Mill (Lý thuyt v giỏ tr quc t, mi tng quan ca cu) Quan im ca Heckscher-Ohlin (Lý thuyt v t l cỏc yu t) Quan im ca C.Mac v ngoi thng Nhn xột v cỏc gi thuyt Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng 1.Quan nim ca cỏc hc gi trng thng Hon cnh i: Thi k tớch lu nguyờn thu ca CNTB Quan im: Thc o s giu cú ca mi quc gia l lng vng, bc ca quc gia ú COI TRNG NGOI THNG - Xut khu cng nhiu cng tt, u tiờn xut khu thnh phm - Hn ch nhp khu, c bit l nhp khu thnh phm - Khuyn khớch ch hng bng tu ca nc mỡnh - S can thip ca nh nc vo hot ng ngoi thng CH NGHA TRNG THNG MI ? (NEW MERCHANTILISM) Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng 1.Quan nim ca cỏc hc gi trng thng u nhc im: L nhng t tng u tiờn v TMQT Quỏ chỳ ý n vai trũ ca Nh nc t tớnh lý lun, cha gii thớch c bn cht Coi hng húa l thc o s giu cú Kh nng ỏp dng: ?? Lý thuyt v li th tuyt i (Absolute Advantage) - Tác giả: Adam Smith (1723-1790) - Tác phẩm: The Wealth of Nations (1776) - Quan điểm: Sự giàu có, phồn thịnh quốc gia phụ thuộc vào số hàng hoá dịch vụ mà quốc gia sẵn có nớc Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Lý thuyt v li th tuyt i Li th tuyt i cp n s lng ca mt loi sn phm cú th c sn xut ra, s dng cựng mt n v ngun lc hai nc khỏc Go Vi Vit nam 2 Hn quc Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Lý thuyt v li th tuyt i Chuyn mt n v ngun lc ca Vit nam sang sn xut go v mt n v ngun lc ca Hn quc sang sn xut vi Vit nam Hn quc Cng Go +2 -2 Vi vúc -1 +4 +3 Ngun gc li th tuyt i Li th t nhiờn Li th n lc Do chuyờn sõu v mt lnh vc nờn ngi lao ng s tr nờn thnh tho v lnh ngh hn Do lm mt cụng vic lõu di nờn ngi L s ny sinh nhng sỏng kin, phng phỏp nõng cao hiu qu ca quỏ trỡnh SX Tit kim c thi gian ngi L khụng phi chuyn t vic SX sp ny sang sp khỏc u nhc im Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Lý thuyt v li th so sỏnh ca D.Ricardo Nu nh khỏi nim li th tuyt i c xõy dng trờn c s s khỏc bit v lng ngun lc cn cú SX n v sn phm cỏc quc gia khỏc (hay hiu qu sn xut tuyt i), thỡ li th so sỏnh li xut phỏt t CHI PH C HI (hay hiu qu SX tng i) Bn cht ca li th so sỏnh Sn phm M Anh Lỳa mỡ (kg/gi) Vi (một/gi) Anh cú bt li th tuyt i so vi M sn xut c loi sn phm (lỳa mỡ v vi) Anh cú li th so sỏnh v vi M cú li th so sỏnh v lỳa mỡ CX-A / CX-B < CY-A / CY-B Sn phm M Anh Lỳa mỡ (gi/kg) 1/6 1/1 Vi (gi/một) 1/4 1/2 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Lý thuyt v li th cnh tranh quc gia (national competitive advantage) Chớnh ph Chin lc, c cu v mụi trng cnh tranh iu kin cỏc nhõn t sn xut iu kin v cu Cỏc ngnh h tr v cú liờn quan 39 C hi Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng iu kin cỏc yu t sn xut u vo c bn - u vo cao cp Nhõn lc Ti nguyờn thiờn nhiờn Tri thc Vn C s h tng C ch hỡnh thnh u vo: Nh nc hay doanh nghip 40 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng iu kin nhu cu nc Bn cht nhu cu Dung lng C ch lan truyn nhu cu Cỏc ngnh cụng nghip h tr v cú liờn quan Spillover effect: vertical: Horizontal: thụng tin, ngi Chin lc, c cu v mụi trng cnh tranh 41 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng III Li ớch ca ngoi thng i vi quc gia Ngun gc li ớch ca ngoi thng i vi doanh nghip 42 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng a Li ớch ca Ngoi thng Khi cha cú ngoi thng ng gii hn kh nng sn xut ng thi l ng gii hn kh nng tiờu dựng im sn xut = im tiờu dựng = A ng bng quan 43 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng a Li ớch ca Ngoi thng Li ớch t trao i: gain from exchange ng gii hn kh nng tiờu dựng cú dc bng t l trao i im sn xut A im tiờu dựng B 44 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng a Li ớch ca Ngoi thng Li ớch t chuyờn mụn húa: gain from specialization ng gii hn kh nng tiờu dựng im sn xut C im tiờu dựng D A B 45 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng a Li ớch ca Ngoi thng M rng v thay i c cu tiờu dựng nhm em li s tha cao hn a dng húa sn phm (nhm phõn tỏn ri ro) t c hiu qu kinh t nh quy mụ (li ớch hiu qu t vic tng quy mụ) Thỳc y cnh tranh (gim ngun li th trng ca cỏc cụng ty nc) Hp lý húa sn xut, phõn phi (loi b cỏc cụng ty kộm hiu qu) 46 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng b Ngun gc li ớch ca ngoi thng S khỏc bit v ngun lc Ngun lc t nhiờn Nhõn lc C s h tng Khoa hc k thut Quy mụ sn xut Chuyờn mụn húa 47 Chi phớ sn xut LI CH CA NGOI THNG Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng i vi doanh nghip ng lc xut khu: S dng kh nng d tha Thu c nhiu li ớch hn Phõn tỏn ri ro C hi nhp khu ng lc nhp khu: Cú c ngun cung cp r Cú thờm nhiu mt hng, nhiu sn phm Gim ri ro ph thuc vo nh cung cp 48 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng IV Ngoi thn g ca mt nn kinh t m quy mụ nh Gi thuyt: Nn kinh t m: khụng cú cỏc ro cn thng mi, b qua chi phớ chuyn, Nn kinh t quy mụ nh: lng xut, nhp khu khụng nh hng n cung cu trờn th trng th gii iu kin chp nhn giỏ ng Pw l ng thng nm ngang, song song vi trc Q Pw 49 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng IV Ngoi thn g ca mt nn kinh t m quy mụ nh Nhn xột: Trong mt nn kinh t m, nhng d tha hay thiờu ht v mt loi hng húa s c bự p bi xut khu hac nhp khu Trong nn kinh t m quy mụ nh, nu mi yu t khỏc cõn bng thỡ s thay i v cung cu nc s dn n s thay i v s hng xut nhp khu hn l s thay i v giỏ nc 50 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng S D S Pd=Pw q1 51 q3 q2 Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng Xut khu Cung tng Cung gim Cu tng Cu gim 52 Nhp khu Chng 2: Nhng lý thuyt bn v li ớch ca ngoi thng IV Ngoi thn g ca mt nn kinh t m quy mụ nh Thc t: Cú tn ti nn kinh t m khụng? - EU - M Cỏc nn kinh t quy mụ nh cú th liờn kt tỏc ng n giỏ th gii? - OPEC? - Cỏc nc xut khu c phờ? 53 [...]... B 25 Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Ngoại thương xuất hiện nhưng trong dài hạn, điểm sản xuất thay đổi Đường giới hạn khả năng tiêu dùng Điểm sản xuất C Điểm tiêu dùng D A B 26 Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Vải A1 A0 CA K CM M0 L 0 27 I2 I1 I0 M1 ThÐp Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương 5 Quan điểm của Heckscher-Ohlin (Lý thuyết. .. PHÂN PHỐI THU NHẬP Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương 6 Quan điểm của C.Mác về ngoại thương Nguyên tắc chi phối ngoại thương là bình đẳng, cùng có lợi Sự hình thành và phát triển của ngoại thương là tất yếu khách quan của phương thức sản xuất tử bản chủ nghĩa 32 Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương 7 Nhận xét về các giả thuyết của các lý thuyết cổ điển - Toàn... curve) U1 U2 C B A 23 Đường bàng quan là tập hợp những kết hợp hàng hóa đém lại cùng sự thoả mãn cho người tiêu dùng Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Khi chưa có ngoại thương Đường giới hạn khả năng sản xuất đồng thời là đường giới hạn khả năng tiêu dùng Điểm sản xuất = điểm tiêu dùng = A Đường bàng quan 24 Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Ngoại thương. .. lợi ích của ngoại thương 2 Lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo Gạo Vải Việt nam (dvsp/h ld) 1 2 Hàn quốc (dvsp/h ld) 3 4 Chi phí cơ hội của mặt hàng X là số lượng mặt hàng Y cần được cắt giảm để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa X 12 Việt Nam Hàn quốc Gạo Vải 2/ 1 vải 4/3 vải 1 /2 gạo 3/4 gạo Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương 2 Lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo... sản xuất dồi dào của quốc gia đó 21 Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF- Production Possibility Frontier C A B 22 Đường giới hạn khả năng sản xuất là tập hợp những kết hợp hàng hóa mà nền kinh tế có thể sản xuất khi sử dụng hiệu quả toàn bộ các nguồn lục sẵn có Chương 2: Những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương Đường bàng quan (Indifferent... tranh xuất khẩu của một quốc gia về một sản phẩm xác định trong mối tương quan với mức xuất khẩu thế giới của sản phẩm đó RCA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 2 những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 2 những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 2 những lý thuyết bàn về lợi ích của ngoại thương , Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối (Absolute Advantage)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay