ĐỊNH lí TA lét TRONG TAM GIÁC

22 97 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Cho đường thẳng a, b, c, d song song cách (như hình vẽ) m a b c d E F G H Có kết luận đoạn thẳng EF, FG GH ? Câu 2: Tìm tỉ số hai số Câu 3: Tỉ lệ thức gì? Nêu dạng tổng quát tỉ lệ thức? Câu1) EF = FG = GH Câu 2) Tỉ số hai số Câu 3) Tỉ lệ thức đẳng thức hai tỉ số Tổng quát : a c = b d Hình Hình Hình Hình Hình Hình Chương III Tiết 37 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC 1.Tỉ số hai đoạn thẳng A B cm C D cm E M F N AB = ? CD = MN EF Sai a) Định nghĩa Tỉ số hai đoạn thẳng tỉ số độ dài chúng theo đơn vị đo b) Ví dụ : AB = 300cm ; CD = 500cm AB =>CD = Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC 1.Tỉ số hai đoạn thẳng A B cm C D cm E M F N AB = ? CD = MN EF Sai a) Định nghĩa Tỉ số hai đoạn thẳng tỉ số độ dài chúng theo đơn vị đo b) Ví dụ : AB = 300cm ; CD = 500cm AB =>CD = Đoạn thẳng tỉ lệ A Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’, C’D’ (hình vẽ) C *So sánh tỉ số: B D A’ C’ AB B’ D’ A'B' CD C'D' AB *Giải: Ta có: = AB A'B' CD = => CD C'D' A'B' = = C'D' Qua ví dụ trên, ta nói đoạn AB CD tỉ lệ với đoạn A’B’ C’D’ * Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB CD gọi tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ C’D’ có tỉ lệ thức: AB A′B′ AB CD = hay = CD C ′D′ A′B′ C ′D′ 3.Định lí Ta-lét tam giác So sánh tỉ số a) b) c) AB' AB AB' B'B B'B AB và AC' A AC AC' C'C C'C AC Giải: B’ C’ a AC'   a) = = ÷ AB AC   AB' B AC'   b) = = ÷ B'B C'C   B'B C'C   c) = = ÷ AB AC   AB' C Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC Nếu đường thẳng a song song với cạnh BC ∆ABC cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự B’ C’ Ta có tỉ lệ thức nào? 1.Tỉ số đoạn thẳng a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: Đoạn thẳng tỉ lệ A * Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB CD gọi tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ C’D’ có tỉ lệ thức: AB = A′B′ hay AB = CD CD C ′D′ A′B′ C ′D′ 3.Định lí Ta-lét tam giác Định lí Ta-lét: (sgk) kl = AB AC B ' B C ' C B ' B C 'C = AB AC ; B’ B C AB' AC' = AB AC lại định hai cạnh tương ứng tỉ lệ AB ' đoạn AC ' thẳng AB ' AC ' ; a B Nếu một, đường thẳng song song với ∆ ABC B ' C ' // BC gtmột cạnh tam giác cắt hai cạnh ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) A = C’ B’ C’ C AB' AC' = B'B C'C B'B C'C = AB AC Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC Nếu đường thẳng a song song với cạnh BC ∆ABC cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự B’ C’ Ta có tỉ lệ thức nào? 1.Tỉ số đoạn thẳng a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: Đoạn thẳng tỉ lệ A * Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB CD gọi tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ C’D’ có tỉ lệ thức: AB = A′B′ hay AB = CD CD C ′D′ A′B′ C ′D′ 3.Định lí Ta-lét tam giác Định lí Ta-lét: (sgk) kl = AB AC B ' B C ' C B ' B C 'C = AB AC ; B’ B C AB' AC' = AB AC lại định hai cạnh tương ứng tỉ lệ AB ' đoạn AC ' thẳng AB ' AC ' ; a B Nếu một, đường thẳng song song với ∆ ABC B ' C ' // BC gtmột cạnh tam giác cắt hai cạnh ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) A = C’ B’ C’ C AB' AC' = B'B C'C B'B C'C = AB AC ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC Tiết 37 1.Tỉ số đoạn thẳng Tính độ dài y hình vẽ sau : C a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: Đoạn thẳng tỉ lệ D 3.Định lí Ta-lét tam giác gt kl B (sgk) y ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) AB ' AC ' AB ' AC ' = ; = ; AB AC B ' B C ' C B’ B ' B C 'C = AB AC B A Ta có : DE // AB (cùng vuông góc với CA) ∆ ABC , B ' C ' // BC Ví dụ: E 3,5 Định nghĩa: Định lí Ta-lét: CA CB CA 8,5 ⇒ = ⇔ = CE CD A C’ CA = C 4× 8,5 = 6,8 Vậy: y = 6,8 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số hai đoạn thẳng Bài : Viết tỉ số đoạn thẳng có độ dài sau : AB = 5cm CD = 15 cm ; EF = 48cm GH = 16dm ; PQ = 1,2m MN = 24cm a) Định nghĩa b) Chú ý Đoạn thẳng tỉ lệ Bài : Ở hình vẽ sau, cho biết MF// KC Các kết luận sau hay sai ? Định nghĩa Định lí Ta-lét tam giác A TỈ LỆ THỨC ♠ Định lí SAI AE AM = AB AK E M B ĐÚNG K F MA FC = MK FA MA FA = C MK FC 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 16 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số hai đoạn thẳng Bài : Viết tỉ số đoạn thẳng có độ dài sau : AB = 5cm CD = 15 cm ; EF = 48cm GH = 16dm ; PQ = 1,2m MN = 24cm a) Định nghĩa b) Chú ý Đoạn thẳng tỉ lệ Bài : Ở hình vẽ sau, cho biết MF// KC Các kết luận sau hay sai ? Định nghĩa Định lí Ta-lét tam giác A TỈ LỆ THỨC ♠ Định lí SAI AE AM = AB AK E M B ĐÚNG K F MA FC = MK FA MA FA = C MK FC 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 16 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số hai đoạn thẳng a) Định nghĩa b) Chú ý Đoạn thẳng tỉ lệ Định nghĩa Định lí Ta-lét tam giác Định lí Bài 1: Viết tỉ số đoạn thẳng có độ dài sau AB = 5cm CD = 15 cm ; EF = 48cm GH = 16dm ; PQ = 1,2m MN = 24cm AB = = CD 15 EF 48 = = GH 160 10 PQ 120 = =5 MN 24 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số hai đoạn thẳng Bài 2: Ở hình vẽ sau, cho biết MF// KC Các kết luận sau hay sai ? a) Định nghĩa b) Chú ý Đoạn thẳng tỉ lệ TỈ LỆ THỨC A Định nghĩa Định lí Ta-lét tam giác AE AM = AB AK E Định lí M B K F C MA FC = MK FA MA FA = MK FC ĐÚNG SAI Tiết Tiết37 37.ĐỊNH ĐỊNHLÍLÍTA-LÉT TA-LÉTTRONG TRONGTAM TAMGIÁC GIÁC 1.Tỉ số hai đoạn thẳng a) Định nghĩa b) Chú ý Đoạn thẳng tỉ lệ Định nghĩa Định lí Ta-lét tam giác Định lí Tỉ số hai đoạn thẳng tỉ số độ dài chúng theo đơn vị đo  Hai đoạn thẳng AB CD gọi tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ C’D’ có tỉ lệ thức: AB A'B' hay = CD C'D' AB CD = A'B' C'D'  Nếu đường thẳng song song với cạnh tam giác cắt hai cạnh lại định hai cạnh đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC 1.Tỉ số hai đoạn thẳng a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: Đoạn thẳng tỉ lệ * Định nghĩa: 3.Định lí Ta-lét tam giác Định lí Ta-lét: (sgk) Cho ∆ABC, trung tuyến AM Gọi G trọng tâm tam giác ABC Qua G kẻ đường thẳng song song với AB AC, cắt BC theo thứ tự D E BD CE vaø a) Tính so sánh tỉ số BM A CM suy BD == CE b)từ Chứng minh: BD DE = CE B’ C’ B gt kl A C ∆ ABC , B ' C ' // BC ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) AB ' AC ' AB ' AC ' = ; = ; AB AC B ' B C ' C B ' B C 'C = AB AC G B D M E C Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC Hướng dẫn học nhà  Học nắm định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta-lét tam giác  Biết vận dụng định nghĩa, tính chất vào việc giải tập  Làm tập : 2; 3; 4; trang 59 (SGK)  Tìm hiểu vấn đề : Nếu đường thẳng cắt hai cạnh tam giác định hai cạnh đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ đường thẳng có song song với cạnh lại tam giác hay không ? Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC Hướng dẫn học nhà  Học nắm định nghĩa tỉ số hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta-lét tam giác  Biết vận dụng định nghĩa, tính chất vào việc giải tập  Làm tập : 2; 3; 4; trang 59 (SGK)  Tìm hiểu vấn đề : Nếu đường thẳng cắt hai cạnh tam giác định hai cạnh đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ đường thẳng có song song với cạnh lại tam giác hay không ? Hình Hình Hình [...]... sau đây đúng hay sai ? a) Định nghĩa b) Chú ý 2 Đoạn thẳng tỉ lệ TỈ LỆ THỨC A Định nghĩa 3 Định lí Ta- lét trong tam giác AE AM = AB AK E Định lí M B K F C MA FC = MK FA MA FA = MK FC ĐÚNG SAI Tiết Tiết37 37.ĐỊNH ĐỊNHLÍL TA- LÉT TA- LÉTTRONG TRONGTAM TAMGIÁC GIÁC 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng a) Định nghĩa b) Chú ý 2 Đoạn thẳng tỉ lệ Định nghĩa 3 Định lí Ta- lét trong tam giác Định lí Tỉ số của hai đoạn thẳng... thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: 2 Đoạn thẳng tỉ lệ * Định nghĩa: 3 .Định lí Ta- lét trong tam giác Định lí Ta- lét: (sgk) Cho ∆ABC, trung tuyến AM Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC Qua G kẻ các đường thẳng... 16 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng a) Định nghĩa b) Chú ý 2 Đoạn thẳng tỉ lệ Định nghĩa 3 Định lí Ta- lét trong tam giác Định lí Bài 1: Viết tỉ số các đoạn thẳng có độ dài như sau AB = 5cm và CD = 15 cm ; EF = 48cm và GH = 16dm ; PQ = 1,2m và MN = 24cm AB 5 1 = = CD 15 3 EF 48 3 = = GH 160 10 PQ 120 = =5 MN 24 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU... với cạnh còn lại của tam giác hay không ? Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC Hướng dẫn học ở nhà  Học bài và nắm chắc định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta- lét trong tam giác  Biết vận dụng các định nghĩa, tính chất vào việc giải bài tập  Làm các bài tập : 2; 3; 4; 5 trang 59 (SGK)  Tìm hiểu vấn đề : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và định ra trên hai cạnh... C 'C = AB AC G B D M E C Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC Hướng dẫn học ở nhà  Học bài và nắm chắc định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta- lét trong tam giác  Biết vận dụng các định nghĩa, tính chất vào việc giải bài tập  Làm các bài tập : 2; 3; 4; 5 trang 59 (SGK)  Tìm hiểu vấn đề : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn... 16 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng Bài 1 : Viết tỉ số các đoạn thẳng có độ dài như sau : AB = 5cm và CD = 15 cm ; EF = 48cm và GH = 16dm ; PQ = 1,2m và MN = 24cm a) Định nghĩa b) Chú ý 2 Đoạn thẳng tỉ lệ Bài 2 : Ở hình vẽ sau, cho biết MF// KC Các kết luận sau đây đúng hay sai ? Định nghĩa 3 Định lí Ta- lét trong tam giác A TỈ LỆ THỨC ♠ Định lí SAI AE AM... 6,8 Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC PHIẾU HỌC TẬP 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng Bài 1 : Viết tỉ số các đoạn thẳng có độ dài như sau : AB = 5cm và CD = 15 cm ; EF = 48cm và GH = 16dm ; PQ = 1,2m và MN = 24cm a) Định nghĩa b) Chú ý 2 Đoạn thẳng tỉ lệ Bài 2 : Ở hình vẽ sau, cho biết MF// KC Các kết luận sau đây đúng hay sai ? Định nghĩa 3 Định lí Ta- lét trong tam giác A TỈ LỆ THỨC ♠ Định lí SAI AE AM... Ta- lét trong tam giác Định lí Ta- lét: (sgk) kl = AB AC B ' B C ' C B ' B C 'C = AB AC ; B’ B C AB' AC' = AB AC còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những tương ứng tỉ lệ AB ' đoạn AC ' thẳng AB ' AC ' ; a B Nếu một, đường thẳng song song với ∆ ABC B ' C ' // BC gtmột cạnh của tam giác và cắt hai cạnh ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) A = C’ B’ C’ C AB' AC' = B'B C'C B'B C'C = AB AC Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM. .. 1.Tỉ số của 2 đoạn thẳng Tính độ dài y trong hình vẽ sau : C a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) 5 c) Chú ý: 2 Đoạn thẳng tỉ lệ D 3 .Định lí Ta- lét trong tam giác gt kl B (sgk) y ( B ' ∈ AB, C ' ∈ AC ) AB ' AC ' AB ' AC ' = ; = ; AB AC B ' B C ' C B’ B ' B C 'C = AB AC B A Ta có : DE // AB (cùng vuông góc với CA) ∆ ABC , B ' C ' // BC Ví dụ: E 3,5 Định nghĩa: Định lí Ta- lét: 4 CA CB CA 8,5 ⇒ = ⇔ = CE CD 4 5... 37 ĐỊNH LÍ TA- LÉT TRONG TAM GIÁC Nếu đường thẳng a song song với cạnh BC của ∆ABC và cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B’ và C’ Ta có các tỉ lệ thức nào? 1.Tỉ số của 2 đoạn thẳng a) Định nghĩa: b) Ví dụ: (sgk) c) Chú ý: 2 Đoạn thẳng tỉ lệ A * Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức: AB = A′B′ hay AB = CD CD C ′D′ A′B′ C ′D′ 3 .Định lí Ta- lét
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH lí TA lét TRONG TAM GIÁC , ĐỊNH lí TA lét TRONG TAM GIÁC , ĐỊNH lí TA lét TRONG TAM GIÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay