Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 1 giới thiệu

9 73 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu Cỏc khỏi nim c bn v ngoi thng i tng, ni dung nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu Cỏc khỏi nim c bn v ngoi thng Ngoi thng l vic mua, bỏn hng húa, dch v qua biờn gii quc gia = Xut khu + Nhp khu Ngoi thng Ni thng V hỡnh thc hp ng V ch th hp ng V giỏ c V ng tin toỏn V di chuyn hng húa V lut phỏp iu chnh Ngoi thng l cụng ngh sn xut giỏn tip Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu Cụng ngh sn xut Du thụ Cụng ngh SX giỏn tip Cụng ngh húa du Xng du Nhpkhu Xut khu Ngoi t Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu iu kin Ngoi thng đời, tn ti v phỏt trin: (1) Cú s tn ti v phỏt trin ca kinh t hng húa - tin t, kốm theo ú l s xut hin ca t bn thng nghip (2) S i ca Nh nc v phát triển phân công lao động quốc tế nớc Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu i tng, ni dung nghiờn cu Kinh t ngoi thng l mt mụn kinh t ngnh i tng nghiờn cu ca mụn hc l cỏc quan h kinh t lnh vc buụn bỏn ca mt nc vi cỏc nc ngoi Ni dung nghiờn cu: - Trỡnh by cỏc quy lut khỏch quan ca cỏc quan h buụn bỏn vi nc ngoi s tỏc ng qua li vi kin trỳc thng tng - Nghiờn cu, kho sỏt ng li chớnh sỏch ca Nh nc, ỳc kt kinh nghim hot ng thc tin ngoi thng Vit Nam Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu i tng, ni dung nghiờn cu Chớnh sỏch thng mi quc t l h thng cỏc nguyờn tc, cụng c v bin phỏp thớch hp m cỏc nc ỏp dng iu chnh cỏc hot ng thng mi quc t nhm t c cỏc mc tiờu ca quc gia Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu i tng, ni dung nghiờn cu Quan h kinh t quc t v Quan hờ kinh t i ngoi Thng mi quc t v ngoi thng Thng mi hng húa Thng mi dch v u t liờn quan n thng mi Khớa cnh thng mi ca quyn s hu trớ tu u t quc t Di chuyn sc lao ng quc t Quan h quc t v khoa hc cụng ngh v Chuyn giao cụng ngh Quan h tin t quc t Chng 1: i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu a Phng phỏp tru tng húa b Quan im h thng v ton din c Kt hp logic v lch s d Gn lý lun vi thc t Câu hỏi thảo luận chơng 1 Nhận định: Không có ngoại thơng không tồn quan hệ KTĐN khác hay sai? Hãy giải thích sao? Chứng minh giải thích nhận định: Ngoại thơng vừa tiền đề vừa kết CNTB? Phân công LĐ có trớc hay Ngoại thơng có tr ớc?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 1 giới thiệu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 1 giới thiệu , Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 1 giới thiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay