diện tích hình tròn,hình quạt tròn

22 55 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:47

Tiết 54 MỘT SỐ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRÒN MỘT SỐ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRÒN 1500 10 cm 20 cm Làm tính diện tích phần giấy làm quạt? 1500 10 cm 20 cm Làm tính diện tích phần giấy làm quạt? Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn Ví dụ: Tính diện tích hình tròn bán kính 3cm Giải S = π R ta có: S = π 32 = 9π ≈ 9.3,14 Áp dụng công thức R O ≈ 28, 26(cm ) Vậy diện tích hình tròn bán kính 3cm là 28,26 cm2 Hình tròn bán kính R có diện tích: S = πR Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn Tính diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 4cm Giải R A O cm O S = π R2 Nếu d là đường kính hình tròn (d = 2R) thì: Ta có: Bài tập 77: S = π.d B d D C Hình tròn tâm O nội tiếp hình vuông ABCD => d = AB = 4cm Diện tích hình tròn là: d2 42 S = π = π = 4π (cm ) 4 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn Tính diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 4cm Giải R A O cm O S = π R2 Nếu d là đường kính hình tròn (d = 2R) thì: Ta có: Bài tập 77: S = π.d B d D C Hình tròn tâm O nội tiếp hình vuông ABCD => d = AB = 4cm Diện tích hình tròn là: d2 42 S = π = π = 4π (cm ) 4 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn Tính diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 4cm Giải R A O cm O S = π R2 Nếu d là đường kính hình tròn (d = 2R) thì: Ta có: Bài tập 77: S = π.d B d D C Hình tròn tâm O nội tiếp hình vuông ABCD => d = AB = 4cm Diện tích hình tròn là: d2 42 S = π = π = 4π (cm ) 4 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn R O S = π R2 Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì ta có: C2 S = 4π Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức tính diện tích hình tròn R O S = π R2 Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì ta có: C2 S = 4π Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN A - Hình quạt tròn: phần hình tròn giới hạn cung tròn hai bán kính qua hai mút cung nº R O Cho hình vẽ : bán kính Phần hình tô màu hình quạt tròn? B Cung tròn Hình quạt tròn OABHình tâm quạt O, bán kính R,tròn cung n0 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN A - Hình quạt tròn: phần hình tròn giới hạn cung tròn hai bán kính qua hai mút cung nº R O Cho hình vẽ : bán kính Phần hình tô màu hình quạt tròn? B Cung tròn Hình quạt tròn OABHình tâm quạt O, bán kính R,tròn cung n0 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Cách tính diện tích hình quạt tròn chỗ trống (…) dãy lập luận sau: A R ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào nº Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích … πR O B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích: Vậy hình quạt tròn bán kính R, π R cung 10 có diện tích … 360 Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 πR n có diện tích S = … 360 π R2n lR S= hay S = 360 (l độ dài cung nº hình quạt tròn) π R n π Rn R R Có: S = = × = l 360 180 2 (l độ dài cung nº hình quạt tròn) Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1500 Cách tính diện tích hình quạt tròn A R 10cm 20cm nº Tính diện tích của phần giấy làm quạt? O B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích: π R2n lR S= hay S = 360 (l độ dài cung nº hình quạt tròn) Giải: Diện tích hình quạt có bán kính R = 30cm là: π 302.150 S1 = = 375π (cm ) 360 Diện tích hình quạt có bán kính R = 10cm là: π 102.150 125π S2 = 360 = (cm ) Diện tích phần giấy quạt là: S = S1 − S = 375π − 125π 1000 = π (cm ) 3 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Bài 80 sgk: Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m Người ta buộc hai dê hai góc vườn A, B Có hai cách buộc: - Mỗi dây thừng dài 20m - Một dây thừng dài 30m dây thừng dài 10m Hỏi với cách buộc diện tích cỏ mà hai dê ăn lớn hơn? 20 20 Cách 10 30 Cách Giải Cách 1: Diện tích cỏ mà hai dê ăn là: π 202.90 S1 = × = 200π (m ) 360 Cách 2: Diện tích cỏ mà hai dê ăn là: π 302.90 π 102.90 S2 = + = 225π + 25π = 250π (m2 ) 360 360 S2>S1 nên với cách thứ diện tích cỏ mà hai dê ăn lớn III HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm tập: 78, 79, 81, 82 SGK, 68 SBT - Học sinh - giỏi làm thêm tập: 71, 72 SBT - Nghiên cứu trước 83, 85, 86, 87 SGK để tiết sau luyện tập III HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm tập: 78, 79, 81, 82 SGK, 68 SBT - Học sinh - giỏi làm thêm tập: 71, 72 SBT - Nghiên cứu trước 83, 85, 86, 87 SGK để tiết sau luyện tập [...]... quạt tròn OABHình tâm quạt O, bán kính R ,tròn cung n0 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN A - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó nº R O Cho hình vẽ : 2 bán kính Phần hình tô màu nào là hình quạt tròn? B Cung tròn Hình quạt tròn OABHình tâm quạt O, bán kính R ,tròn cung n0 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT... §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1 Công thức tính diện tích hình tròn R O S = π R2 Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì ta có: C2 S = 4π Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN A - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó nº R O Cho hình vẽ : 2 bán kính Phần hình tô màu nào là hình quạt tròn? B Cung tròn Hình. .. của hình quạt tròn) π R 2 n π Rn R R Có: S = = × = l 360 180 2 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1500 2 Cách tính diện tích hình quạt tròn A R 10cm 20cm nº Tính diện tích của phần giấy làm quạt? O B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích: π R2n lR S= hay S = 360 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) Giải: Diện tích. .. HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 2 Cách tính diện tích hình quạt tròn các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: A R ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào nº Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích là … πR 2 O B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích: Vậy hình quạt tròn bán kính R, 2 π R cung 10 có diện tích là … 360 Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 πR n có diện tích S = … 360 2 π... cung nº của hình quạt tròn) Giải: Diện tích hình quạt có bán kính R = 30cm là: π 302.150 S1 = = 375π (cm 2 ) 360 Diện tích hình quạt có bán kính R = 10cm là: π 102.150 125π 2 S2 = 360 = 3 (cm ) Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: S = S1 − S 2 = 375π − 125π 1000 = π (cm 2 ) 3 3 Tiết 53 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Bài 80 sgk: Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m Người... lớn hơn III HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm các bài tập: 78, 79, 81, 82 SGK, 68 SBT - Học sinh khá - giỏi làm thêm bài tập: 71, 72 SBT - Nghiên cứu trước bài 83, 85, 86, 87 SGK để tiết sau luyện tập III HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm các bài tập: 78, 79, 81,... kia dài 10m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? 20 20 Cách 1 10 30 Cách 2 Giải Cách 1: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là: π 202.90 S1 = 2 × = 200π (m 2 ) 360 Cách 2: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là: π 302.90 π 102.90 S2 = + = 225π + 25π = 250π (m2 ) 360 360 S2>S1 nên với cách thứ 2 diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: diện tích hình tròn,hình quạt tròn , diện tích hình tròn,hình quạt tròn , diện tích hình tròn,hình quạt tròn , Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay