country and nationality game

22 169 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:46

OR Where is he ENGLAND from? SPAIN BRAZIL PORTUGA L OOPS!! TRY AGAIN!! OOPS!! TRY AGAIN!! Where is he BRITAIN from? BRAZIL PORTUGAL SPAIN OOPS!! TRY AGAIN!! Where are they BRITAIN from? ITALY U.S.A FRANCE OOPS!! TRY AGAIN!! OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality is she? BRITISH CANADIAN AMERICAN PORTUGUES E OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality is she? AMERICAN FRENCH ITALIAN BRITISH What nationality is she? AMERICAN FRENCH ITALIAN BRITISH OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality are they? SPANISH GERMAN MEXICA N PORTUGUES E PLAY AGAIN! HAVE FUN!! OOPS!! TRY AGAIN!! [...]...OOPS!! TRY AGAIN!! OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality is she? BRITISH CANADIAN AMERICAN PORTUGUES E OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality is she? AMERICAN FRENCH ITALIAN BRITISH What nationality is she? AMERICAN FRENCH ITALIAN BRITISH OOPS!! TRY AGAIN!! What nationality are they? SPANISH GERMAN MEXICA N PORTUGUES E PLAY AGAIN! HAVE FUN!! OOPS!! TRY AGAIN!!
- Xem thêm -

Xem thêm: country and nationality game , country and nationality game , country and nationality game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay