chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

22 166 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 20:46

CÂU HỎI: Thế câu chủ động, câu bị động? Cho ví dụ minh họa ĐÁP ÁN: - Câu chủ động câu có chủ ngữ người, vật thực hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể hoạt động) Ví dụ: Mẹ khen em - Câu bị động câu có chủ ngữ người, vật hoạt động người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng hoạt động) Ví dụ: Bệnh nhân bác sĩ tiêm TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp theo) TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp theo) TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích I Bài học Ngữ liệu a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích I Bài học Ngữ liệu a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích Ngữ liệu a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống Đối tượng hoạt động Hoạt động từ hôm “hóa vàng” b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống Đối tượng hoạt động Hoạt động từ hôm “hóa vàng” Điểm giống nhau: - Cùng miêu tả việc - Cùng câu bị động Điểm khác nhau: Câu a có từ được, câu b từ TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích I Bài học Ngữ liệu a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” c Người ta hạ cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Câu c câu chủ động tương ứng với câu a câu b TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích I Bài học Ngữ liệu a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” c Người ta hạ cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Câu c câu chủ động tương ứng với câu a câu b TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích Ngữ liệu c Người ta /đã hạ cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải xuống từ hôm “hóa vàng” Chủ thể hoạt động HĐ Đối tượng HĐ a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải /đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng hoạt động b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải /đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng hoạt động bị/ Hoạt động Hoạt động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích Ngữ liệu c Người ta /đã hạ cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải xuống từ hôm “hóa vàng” Chủ thể hoạt động HĐ Đối tượng HĐ a Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải /đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng hoạt động b Cánh điều treo đầu bàn thờ ông vải /đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng hoạt động bị/ Hoạt động Hoạt động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích Ngữ liệu I Bài học *Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động a Cánh điều treo đầu bàn thờ - Cách 1: Chuyển đối tượng hoạt động lên đầu câu ông vải hạ xuống từ hôm thêm từ bị hay vào “hóa vàng” sau b Cánh điều treo đầu bàn thờ - Cách 2: Chuyển đối tượng ông vải hạ xuống từ hôm “hóa hoạt động lên đầu câu vàng” đồng thời lược bỏ biến chủ thể hoạt động thành Ngữ liệu phận không bắt buộc Ông rời sân ga lúc bảy câu Không thể biến đổi thành câu bị động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu phân tích Ngữ liệu I Bài học *Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động a Cánh điều treo đầu bàn thờ - Cách 1: Chuyển đối tượng hoạt động lên đầu câu ông vải hạ xuống từ hôm thêm từ bị hay vào “hóa vàng” sau b Cánh điều treo đầu bàn thờ - Cách 2: Chuyển đối tượng ông vải hạ xuống từ hôm “hóa hoạt động lên đầu câu vàng” đồng thời lược bỏ biến chủ thể hoạt động thành Ngữ liệu phận không bắt buộc Ông rời sân ga lúc bảy câu Không thể biến đổi thành câu bị động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng *Ngữ I Bài học (TiÕp) liệu phân tích Ngữ liệu *Cách chuyển đổi câu Ngữ liệu chủ động thành câu bị động Ngữ liệu a Bạn em giải Nhất kỳ thi *Chú ý: học sinh giỏi - Không phải trường hợp biến đổi b Tay em bị đau câu chủ động c Em cô giáo cho điểm mười thành câu bị động d Em bị cô giáo cho điểm hai - Không phải câu Câu a, b câu bị động không tìm câu chủ động tương ứng - Câu c, d câu bị động Câu c mang sắc thái tích cực, câu d mang sắc thái tiêu cực có chứa từ bị/ câu bị động *Ghi nhớ (SGK/ 64) TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) II LUYỆN TẬP Bài 1: Chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động khác nhau: a Một nhà sư vô danh xây chùa từ kỷ XIII -> Ngôi chùa (một nhà sư vô danh) xây từ kỷ XIII -> Ngôi chùa xây từ kỷ XIII b Người ta làm tất cánh cửa chùa gỗ lim -> Tất cánh cửa chùa (người ta) làm gỗ lim -> Tất cánh cửa chùa làm gỗ lim c Chàng kỵ sỹ buộc ngựa bạch bên gốc đào -> Con ngựa bạch (chàng kỵ sỹ) buộc bên gốc đào -> Con ngựa bạch buộc bên gốc đào d Người ta dựng cờ đại sân -> Một cờ đại (người ta) dựng sân -> Một cờ đại dựng sân TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) II LUYỆN TẬP Bài 1: Chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động khác nhau: a Một nhà sư vô danh xây chùa từ kỷ XIII -> Ngôi chùa (một nhà sư vô danh) xây từ kỷ XIII -> Ngôi chùa xây từ kỷ XIII b Người ta làm tất cánh cửa chùa gỗ lim -> Tất cánh cửa chùa (người ta) làm gỗ lim -> Tất cánh cửa chùa làm gỗ lim c Chàng kỵ sỹ buộc ngựa bạch bên gốc đào -> Con ngựa bạch (chàng kỵ sỹ) buộc bên gốc đào -> Con ngựa bạch buộc bên gốc đào d Người ta dựng cờ đại sân -> Một cờ đại (người ta) dựng sân -> Một cờ đại dựng sân TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) Bài 2: Chuyển đổi câu chủ động cho thành hai câu bị động câu dùng từ được, câu dùng từ bị Cho biết sắc thái nghĩa câu dùng từ với câu dùng từ bị có khác nhau? a Thầy giáo phê bình em b Người ta phá nhà c Trào lưu đô thị hóa thu hẹp khác biệt thành thị với nông thôn TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng Bài 2: (TiÕp) a Thầy giáo phê bình em -> Em thầy giáo phê bình (Tích cực) -> Em bị thầy giáo phê bình (Tiêu cực) b Người ta phá nhà -> Ngôi nhà người ta phá (Tích cực) -> Ngôi nhà áy bị người ta phá (Tiêu cực) c Trào lưu đô thị hóa thu hẹp khác biệt thành thị với nông thôn -> Sự khác biệt thành thị nông thôn trào lưu đô thị hóa thu hẹp (Tích cực) -> Sự khác biệt thành thị nông thôn bị trào lưu đô thị hóa thu hẹp (Tiêu cực) Bài tập 3: Đặt câu theo tranh sau chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động 3 Bài tập 3: Đặt câu theo tranh sau chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học - Chuẩn bị trước bài: Luyện viết đoạn văn chứng minh CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Đà ĐẾN DỰ GIỜ [...]... động thành câu bị động 3 Ngữ liệu 3 a Bạn em được giải Nhất trong kỳ thi *Chú ý: học sinh giỏi - Không phải trường hợp nào cũng biến đổi b Tay em bị đau được câu chủ động c Em được cô giáo cho điểm mười thành câu bị động d Em bị cô giáo cho điểm hai - Không phải câu nào Câu a, b không phải là câu bị động vì không tìm được câu chủ động tương ứng - Câu c, d là câu bị động Câu c mang sắc thái tích cực, câu. .. thị và nông thôn đã bị trào lưu đô thị hóa thu hẹp (Tiêu cực) 3 Bài tập 3: Đặt câu theo tranh sau đó chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động 1 3 2 3 Bài tập 3: Đặt câu theo tranh sau đó chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động 1 3 2 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học bài - Chuẩn bị trước bài: Luyện viết đoạn văn chứng minh CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Đà ĐẾN DỰ GIỜ ... buộc Ông ấy rời sân ga lúc bảy giờ trong câu Không thể biến đổi thành câu bị động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu và phân tích 1 Ngữ liệu 1 I Bài học *Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động a Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ - Cách 1: Chuyển đối tượng của hoạt động lên đầu câu ông vải đã được hạ xuống từ hôm thêm các từ bị hay được vào “hóa vàng” sau nó b Cánh... 2: Chuyển đối tượng ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa của hoạt động lên đầu câu vàng” đồng thời lược bỏ hoặc biến chủ thể của hoạt động thành 2 Ngữ liệu 2 một bộ phận không bắt buộc Ông ấy rời sân ga lúc bảy giờ trong câu Không thể biến đổi thành câu bị động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng *Ngữ I Bài học (TiÕp) liệu và phân tích 1 Ngữ liệu 1 *Cách chuyển đổi câu 2 Ngữ liệu 2 chủ động. .. ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) Bài 2: Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị Cho biết sắc thái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau? a Thầy giáo phê bình em b Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi c Trào lưu đô thị hóa đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng... chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động a Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ - Cách 1: Chuyển đối tượng của hoạt động lên đầu câu ông vải đã được hạ xuống từ hôm thêm các từ bị hay được vào “hóa vàng” sau nó b Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ - Cách 2: Chuyển đối tượng ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa của hoạt động lên đầu câu vàng” đồng thời lược bỏ hoặc biến chủ thể của hoạt động thành 2 Ngữ liệu 2... tương ứng - Câu c, d là câu bị động Câu c mang sắc thái tích cực, câu d mang sắc thái tiêu cực có chứa các từ bị/ được cũng là câu bị động *Ghi nhớ (SGK/ 64) TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) II LUYỆN TẬP Bài 1: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động khác nhau: a Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỷ XIII -> Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh)... vàng” Chủ thể của hoạt động HĐ Đối tượng của HĐ a Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải /đã được hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng của hoạt động b Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải /đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng” Đối tượng của hoạt động bị/ được Hoạt động Hoạt động TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) *Ngữ liệu và phân tích 1 Ngữ liệu 1 I Bài học *Cách chuyển đổi câu chủ. .. đại ở giữa sân -> Một lá cờ đại được (người ta) dựng ở giữa sân -> Một lá cờ đại dựng ở giữa sân TiÕt 99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng (TiÕp) II LUYỆN TẬP Bài 1: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động khác nhau: a Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỷ XIII -> Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh) xây từ thế kỷ XIII -> Ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ XIII b Người... (Tích cực) -> Em bị thầy giáo phê bình (Tiêu cực) b Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi -> Ngôi nhà ấy đã được người ta phá đi (Tích cực) -> Ngôi nhà áy đã bị người ta phá đi (Tiêu cực) c Trào lưu đô thị hóa đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn -> Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã được trào lưu đô thị hóa thu hẹp (Tích cực) -> Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đã bị trào lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động , chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động , chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay